IV. B. 418. A Szarvasi járás főszolgabírájának, 1945-től főjegyzőjének iratai (1855) 1880–1950 (1954)

A főszolgabíró és főjegyző hatáskörét és feladatait lásd a IV. B. 434. fond bevezetőjében.

A Szarvasi járás települései 1872-ben a következők voltak: Szarvas mezőváros, Décs, Nagykondoros, Káka, Halásztelek puszták, Békésszentandrás község, Csabacsüd puszta, Öcsöd község, Bábocka, Veresegyház és Nagycsákó puszták. 1873-tól Szarvas már községi státuszban volt, Nagykondoros puszta pedig 1875-ben Kondoros néven községgé alakult. 1924-ben Csabacsüd puszta nyert községi rangot. Jelentősebb változás a járás területén 1950-ben következett be, amikor Öcsöd községet Szolnok megyéhez csatolták.

A fondképző iratanyaga négy állagból áll. Az a) állag közigazgatási dokumentumai között az egyesületek nyilvántartásai és hadigondozási ügyek is kutathatók. Az iratanyagban történő keresést iktató- és mutatókönyvek segítik.

A b) állagban iparengedélyek, iparigazolványok, kereskedők és iparosok 1945 utáni igazolási ügyei találhatók.

A c) állagban a kihágási ügyek dokumentumai nyertek elhelyezést.

A d) állagban a járás településeinek földosztással, földtulajdonviszonnyal, földadózással kapcsolatos iratai találhatók.

A Szarvasi járás főszolgabírói és főjegyzői iratanyaga (IV. B. 418. és XXI. 13.) a Levéltári Kollégium 2002. évi 2. számú ajánlása alapján került összevonásra.
 

a) Közigazgatási iratok 1881–1950 (1954)
    44 doboz, 91 kötet = 7,28 ifm 
    1–40. doboz         Iratok 1907, 1918–1949
    41–85. kötet         Iktatókönyvek 1881–1949
    86–122. kötet       Mutatókönyvek 1881–1949
    123. doboz           Költségvetési iratok 
                                     Begyűjtési iratok 
                                     Körrendeletek, tájékoztatók 1931–1950
    124. kötet              Egyesületek nyilvántartása 1949
    125. doboz            Egyesületek felülvizsgálata, megszüntetése 1950
    126–127. doboz    Hadigondozási iratok 1945–1949
    128. kötet              Fogyasztási főkönyv 1948
    129–133. kötet      Községi költségvetések 1946–1947
    134 –135. kötet     Elkobzott és gazdátlan jószágok nyilvántartása
                                    és pénztárnaplója
 1947–1954

b) Iparügyi iratok

 1893–1950
    12 doboz = 1,44 ifm 
    1–11. doboz        Iparengedélyek, iparigazolványok 1893, 1946–1950
    12. doboz            Kereskedők, iparosok igazolási ügyei 1945–1948
                                    Öcsöd község iparlajstroma 1945

c) Kihágási iratok

 1880–1949
    1 doboz, 15 kötet = 0,42 ifm 
    1. doboz              Iratok 1914–1925
    2–6. kötet            Iktatókönyvek 1880–1922
    7–8. kötet            Iktató- és mutatókönyvek 1925–1926
    9–11. kötet          Iktatókönyvek 1947–1948
    12–13. kötet        Mutatókönyvek 1924, 1949
    14. kötet              Számadáskönyv 1947
    15–16. kötet        Pénzbüntetések pénztári naplója 1947–1949

d) Vegyes nyilvántartások

 1855–1950
    4 doboz, 117 kötet = 1,50 ifm 
    1–4. doboz          Földkiosztási iratok 1945
                                   Vetési, cséplési eredmények nyilvántartása 1945–1946
    5–45. kötet         Békésszentandrás földtulajdonviszonnyal kapcsolatos iratai 1926–1950
    46–63. kötet       Csabacsüd földtulajdonviszonnyal kapcsolatos iratai 1929–1950
    64–117. kötet      Kondoros földtulajdonviszonnyal kapcsolatos iratai 1855–1950
    118–119. kötet    Örménykút földtulajdonviszonnyal kapcsolatos iratai é. n.
    120–121. kötet    Szarvas földtulajdonviszonnyal kapcsolatos iratai 1947–1948

 Összesen: 61 doboz, 223 kötet = 10,64 ifm