Családtörténet, családfa kutatás

A családtörténeti kutatásoknál megkerülhetetlen forrásegyüttes, az anyakönyvek sorozata 1827–1828-tól – településenként kisebb-nagyobb hiányokkal számolva – az MNL Békés Vármegyei Levéltárban is fellelhető. Az 1827:XXIII. törvénycikk elrendelte ugyanis a felekezeti anyakönyvek két példányban való vezetését, a másodpéldányokat ez időtől a törvényhatóságok levéltárai őrizték. Az 1827-et megelőző időszak matrikulái a helyi plébániákon, lelkészi hivatalokban, illetve egyházi levéltárakban eredetiben, vagy a Magyar Országos Levéltár X-szekciójában mikrofilmmásoltaban kutathatók. Az Országos Levéltárban őrzött mikrofilmek – amelyek az egyházaknál és a levéltáraknál lévő anyakönyvek alapján készültek, tehát a legteljesebbek – kölcsönözhetők levéltárunkba. A postaköltség a kutatót terheli. Az izraelitákat anyakönyvek vezetésére hivatalosan csak 1851-ben kötelezték, szórványosan azonban ennél korábbi gyakorlat is kimutatható. Az 1895. október 1-jével életbe lépett állami anyakönyvezés (1894:XXXIII. törvénycikk) nyomán keletkezett anyakönyvi másodpéldányok az 1980. évvel bezárólag kerültek levéltárba. Ez utóbbiak kutatása a vonatkozó hatályos törvényi előírások figyelembevételével lehetséges.

Az anyakönyvi adatok nyomán összeállított leszármazási táblán szereplő egy-egy ős életútja kiegészítő kutatással rekonstruálható. A XVIII. század első felében magánföldesúri kezdeményezésre letelepített jobbágycsaládok származási helye jórészt a Harruckernek Magyar Országos Levéltárban őrzött iratanyagából állapítható meg. A kérdéses irategyüttes mikrofilmen levéltárunkban szintén hozzáférhető. A családfő vagyoni helyzete az MNL Békés Vármegyei Levéltára feudális kori összeírás-gyűjteménye alapján tisztázható. A befutott pálya, a családi-baráti-hivatali kapcsolatrendszer hű tükrei a gyászjelentések és a nekrológok sorozatai. Számottevő megyei vonatkozású, XIX–XX. század fordulójáról származó nyomtatott gyászlevél maradt fenn a gyulai Ladics család iratai között, nekrológok, gyászjelentések az 1882–1944-ig megjelenő Békés hasábjain olvashatók. Az esetleges névváltoztatások helyi szinten az alispáni iratokban, illetve a Békésvármegye Hivatalos Lapjában találhatók meg. Szerencsés esetben a XIII. Családok és a XIV. Személyek fondfőcsoport iratanyaga érdemlegesen lendítheti előre a részletkutatást.

Amennyiben a keresett személy nemesi származású, szakkönyvtárunk genealógiai irodalma jelentheti a kiindulást. Bár Békés vármegye nemesi közgyűlésének nemességi iratai (acta nobilitaria) – elhanyagolható kivételtől eltekintve – nem maradtak fenn, a közgyűlési jegyzőkönyvek megörökítették a nemeslevél itteni kihirdetését.

Felekezeti anyakönyvek

A felekezeti anyakönyvi kutatás megkönnyítése céljából is a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára nagyszabású digitalizálási munkába kezdett: az X-szekcióban őrzött felekezeti anyakönyvi másodpéldányok mikrofilmfelvételeiről digitális másolat készül. Az OL Lángliliom utcai kutatótermében, valamint a tagintézmények központi kutatótermeiben 2014. május 15-től már kutatható is az eddig feldolgozott anyakönyvi állomány. Jelenleg kettőezernél is több – az A 1–A 2055. közötti raktári számú – mikrofilmtekercs hozzáférhető. A filmek kutatását megkönnyítő segédlet az Adatbázisok Online oldalon (http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/mikrofilm-anyakonyvek) érhető el.

Az MNL Békés Vármegyei Levéltár a gyulai kutatóteremben (5700 Gyula Petőfi tér 2.) várja az anyakönyvek iránt érdeklődő család- és helytörténeti kutatókat, akik egyidejűleg több száz település keresztelési, házassági, halotti matrikuláiban böngészhetnek. Kérjük kutatóinkat – a digitális kutatóhelyek korlátozott száma miatt –, előzetes időpont-egyeztetés végett vegyék fel a kapcsolatot kutatószolgálatunk munkatársaival (beml@mnl.gov.hu, 06-20-289-8909).

Állami anyakönyvek

Az állami anyakönyvekkel kapcsolatban felhívjuk tisztelt Kutatóink figyelmét, hogy 2014. július 1-jén hatályba lépett az anyakönyvi eljárásról rendelkező 2010. évi I. törvény, amely megváltoztatja a levéltárban őrzött állami anyakönyvi másodpéldányokban történő kutatás szabályait.
Az anyakönyvekben történő kutatást a törvény 93/A. §-a szabályozza:

93/A. §(1) Az anyakönyvbe bejegyzett adatok
a) az érintett halálozási évét követő harminc év,
b) ha a halálozás éve nem ismert, az érintett születésétől számított száz év, vagy - ha az későbbi - a bejegyzés keletkezésétől számított hetvenöt év,
c) ha sem a születés, sem a halálozás időpontja nem ismert, a bejegyzés keletkezésétől számított hetvenöt év után
válnak bárki számára kutathatóvá.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott védelmi idő lejárta előtt is kutatható az anyakönyv, ha
a) a kutatáshoz saját bejegyzése tekintetében az érintett, az érintett halálát követően leszármazója, leszármazó hiányában bármely, a Polgári Törvénykönyv (Ptk. 8:1. § (1) bek.) szerinti hozzátartozója, hozzátartozó hiányában más örököse a kutató kérésére hozzájárult,
b) a kutató a hozzájárulás megadására az a) pont szerint jogosult személy, vagy
c) a kutatás - a kérelmező költségére - anonimizált másolattal is megvalósítható.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott hozzájárulás megadásakor a hozzájáruló személy írásban nyilatkozik a kutató által megismerhető személyes adat - kutatás célja szerinti - felhasználásának elfogadásáról, valamint a személyes adatot tartalmazó iratok másolhatóságáról.
(4) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti különleges adatok az anyakönyv kutatása során személyazonosításra alkalmas módon nem rögzíthetők és nem használhatók fel, kivéve, ha az érintett vagy az érintett halálát követően leszármazója ahhoz hozzájárult, vagy a kutatást ő végzi.
(5) Ha a kutató a kutatást tudományos célból végzi, a kutatás a bejegyzés keletkezését követő harminc év elteltével az (1) bekezdésben meghatározott védelmi időn belül is lefolytatható, feltéve, hogy a kutatás a közlevéltárakról szóló törvényben meghatározott, a kutatási tervre és az arra jogosult intézmény támogató állásfoglalására, továbbá a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásoknak és a (4) bekezdésben foglaltaknak megfelel.

A törvényben meghatározott védelmi időn belüli kutatás esetén a mellékelt nyomtatvány kitöltése szükséges.

A kutatásra történő előkészítésének határideje 21 nap, melyet a vármegyei levéltár igazgatója egy alkalommal legfeljebb 21 nappal meghosszabbíthat.

Családfakutatáshoz további segédleteket régi honlapunkon tekinthetnek meg.