IV. B. 401. Békés vármegye főispánjának iratai 1880–1950

A főispáni tisztség és viselője a mindenkori államhatalmi rendszer képviselője és politikájának exponense volt a megyei életben. Ez jellemezte a feudalizmus időszakát, de az 1848-as törvények sem változtattak a főispáni tisztség tartalmán. A főispáni státusz jogkörét rendezték az 1861. és 1865. évi hivatali utasítások, majd az 1867. évi kiegyezés után az 1870. évi 42. tc., az 1886. évi 21. tc., majd az 1929. évi 30. tc.

A megyei önkormányzat első választott tisztviselője az alispán volt, de az államhatalmat a főispán képviselte, akit a belügyminiszter javaslata alapján az uralkodó, illetve a Horthy-korszakban a kormányzó nevezett ki, 1945 után pedig a kormány, illetve a köztársasági elnök. A mindenkori kormányzat a főispán útján ellenőrizte a megyei önkormányzat működését és a közigazgatást végző megyei tisztikar tevékenységét. Személye felette állt a megyei önkormányzat szervezetének, és mint a kormány helyi megbízottja, elsősorban az állam politikai programjának megvalósításán őrködött. Jogkörét az önkormányzat, valamint a kormányrendeletek végrehajtásának ellenőrzésében semmi sem korlátozta. Az államhatalom centralizációjának erősödésével 1886-tól, a közigazgatási bizottság megalakulását követően, valamennyi államigazgatási szervezetet ellenőrizhette, mivel ő volt az előbb említett bizottság elnöke. A bizottság ülésein valamennyi fontos állami hivatal beszámolt működéséről, és ennek alapján a főispán olyan kötelező rendelkezéseket adhatott ki a hivatalok számára, amelyeknek végrehajtása a kormány intencióit szolgálta. Ez alól egyedül az igazságügyi szervezet volt kivétel.

A főispán nem foglalkozott közigazgatási szak- és részletkérdésekkel, ez az alispán feladata volt, akit ilyen vonatkozásban beszámolási kötelezettség terhelt, de ha valamely ügyet érintett a politika, arról a főispánnak tudnia kellett. Az állami centralizmus akarata az első világháború idején és az azt követő időszakban egyre erőteljesebben érvényesült. Az 1929. évi 30. tc. a főispánt teljes mértékű felügyeleti joggal ruházta fel. Hatáskörének bővülését jelezte, hogy ő nevezte ki a törvényhatósági főorvost, a járási orvosokat, a megyei levéltárost, a számvevőségek és a vármegyei kezelőszemélyzet tagjait.

A főispáni befolyás súlyát növelte a megye területén található karhatalom (csendőrség, katonaság) feletti rendelkezési jog. Ennek különös jelentősége volt az egyesülési és gyülekezési jog, valamint a politikai és szociális jellegű mozgalmak ellenőrzése terén.

A megyei közgyűlés előkészítő testületeként működő kisgyűlésnek is a főispán volt az elnöke. A kisgyűlés határozta meg a közgyűlések tárgysorozatát, így nagy befolyása volt a döntés előkészítésben.

Békés vármegye főispáni iratai 1880-tól 1950-ig találhatók a levéltár őrizetében. 1880–1890 és 1934–1944 között nagyon hiányos, töredékes a megmaradt iratanyag. Az utóbbi időszak dokumentumai a második világháborús események és Gyula város mint megyeszékhely közigazgatási kiürítése következtében szinte teljesen megsemmisültek. Az 1934–1944. évek főispáni intézkedéseiről elsősorban Gyula és Békéscsaba városok polgármestereknek, valamint a főszolgabíróknak fennmaradt iratanyaga nyújthat tájékozódást.

Az iratanyag öt állagra tagolódik. Az a) állag a főispáni bizalmas iratokat tartalmazza. A fentebb említett iratpusztulás a bizalmas iratokat sem kerülte el. Az 1927–1944. évek dokumentumai hiányoznak. A fennmaradt iratok részben segédkönyvekkel, azok hiánya esetén darabonkénti átnézéssel kutathatók.

A b) állagban az általános iratok találhatók. Az 1890 előtti és az 1934–1944 közötti időszak iratai szinte teljesen hiányoznak. A többi iktató- és mutatókönyvek segítségével kutatható. Ebben az állagban nyert elhelyezést az úgynevezett „kiemelt munkásmozgalmi iratok”, valamint az 1945–1949 közötti, iktatószám nélküli vegyes iratok sorozata. Az előbbiek a segédkönyvek, az utóbbiak a részletes raktári jegyzék segítségével kutathatók.

A c) állagban az első világháborút követő román megszállás iratai vannak elhelyezve. Az iratokhoz iktatókönyv áll rendelkezésre.

A d) állagban árvízvédelmi kormánybiztosi iratok, árvízkár-nyilvántartások találhatók az 1920-as évekből.

Az e) állagban őrzött közellátási kormánybiztosi iratok 1943-ból töredékesen, 1945–1948-ig folyamatosan maradtak meg. A kutatást iktatókönyvek, valamint 1946–1947-ből mutatókönyvek is segítik. Külön iktatója van a vörös hadsereg ellátásával kapcsolatos ügyeknek (1946–1947).
 

a) Bizalmas iratok       1890–1950
    21 doboz, 28 kötet = 2,82 ifm 
    1–21. doboz         Iratok       1890–1950
    22–49. kötet         Iktatókönyvek       1892–1950

b) Általános iratok  

       1880–1950
    138 doboz, 46 kötet = 17,20 ifm 
    1–125. doboz        Iratok          1880–1950
    126–133. doboz   „Kiemelt munkásmozgalmi iratok”       1891–1940
    134–161. kötet      Iktatókönyvek (egyes iktatók mutatóval)       1892–1950
    162–175. kötet      Mutatókönyvek       1895–1918
    176. kötet               Idegenszám mutató       1946–1948
    177. kötet               Miniszteri számok indexe       1946–1950
    178. kötet               Fegyelmi ügyek nyilvántartása       1892–1900
    179. kötet               Főispáni félhivatalos iratok       1899–1910
    180–184. doboz    Vegyes iratok       1945–1949

c) Békés vármegye „megszállott területeinek” főispánja

       1919–1920
    1 doboz, 1 kötet = 0,14 ifm 
    1. doboz                 Iratok       1919–1920
    2. kötet                   Iktatókönyv       1919–1920

d) Békés vármegye főispánja mint árvízvédelmi kormánybiztos iratai

       1925–1928
    7 doboz, 4 kötet = 0,88 ifm 
    1–3. doboz            Iratok       1925–1928
    4. kötet                  Árvízügyek iktatója       1925–1926
    5. kötet                  Pénzadományok naplója       1925–1926
    6–7. kötet             Árvízkárosultak kimutatása       1925–1926
    8–10. doboz        Békés és Bihar megyei települések árvízkataszteri lapjai       1926
    11. doboz             Építkezésekre vonatkozó feljegyzések       1925–1926

e) Békés vármegye főispánja mint közellátási kormánybiztos iratai

       1943–1949
    17 doboz, 11 kötet = 2,16 ifm 
    1–17. doboz         Iratok       1943–1949
    18–26. kötet         Iktatókönyvek       1945–1949
    27–28. kötet         Mutatókönyvek       1946–1947

 Összesen: 184 doboz, 90 kötete = 23,20 ifm