IV. B. 414. A Gyomai járás tiszti orvosának iratai 1934–1946

Az 1886. évi 21. tc. értelmében a járási tiszti orvos a megye kültisztviselői közé tartozott, akit a megye főispánja nevezett ki, élethossziglan. Az első fokú közegészségügyi hatósági teendőket ellátó főszolgabíró (1945-től főjegyző) szakközege volt. Az 1936. évi 9. tc. a belügyminiszter hatáskörévé tette a kinevezést és a felügyeletet. Az 1945. évi 90. M.E. számú rendelet a Népjóléti Minisztérium főhatósága alá helyezte a szolgálatot. A tanácsrendszer megalakulásával elnevezése járási főorvosra változott. A járási főorvos a tanács egészségügyi és népjóléti osztálya keretében a közegészségügyi ellátást irányította.

A járási tiszti orvos a járás községeinek egészségügyi felügyeletét és az ebből adódó feladatokat látta el. Hatáskörébe tartozott a járványügy, a gyógyszerellátás, a védőnőhálózat irányítása és felügyelete. Havonta jelentést készített munkájáról, amelyet a főszolgabíró az alispánhoz terjesztett be. Negyedévenként bejárta a járás minden községét, és erről a főszolgabírónak jelentést tett. Szakmai felettese a megyei tiszti főorvos volt.

A Gyomai járás tiszti orvosának iratanyaga rendkívül hiányos, töredékes, kutatása a korabeli segédletek hiánya miatt darabonkénti átnézéssel lehetséges.

A Gyomai járás tiszti orvosának iratanyagát, amelyet a korábbi rendezési elveknek megfelelően az 1945. évi korszakhatárral két fondba soroltak (IV.B.414. és XXI.10.) 2003-ban a Levéltári Kollégium 2002. évi 2. számú ajánlása értelmében újra egybeolvasztottuk.

1 doboz = 0,12 ifm

1. doboz          Iratok                  1934, 1945–1946