IV. B. 409. Békés vármegye mérnökének iratai 1872–1877

A vármegye mérnökének feladatait és hatáskörét, amely a korábbiakhoz képest nem sokat módosult, a megyei szabályrendelet határozta meg. A vármegye tisztikarának központi tisztviselői közé tartozott. Békés vármegye 1872. évi szabályrendeletének 13. paragrafusa részletesen taglalta a mérnöki teendőket. Eszerint felügyelte a megyei utakat, hidakat, átereszeket, a megye tulajdonában lévő épületeket. A karbantartásukhoz, felújításukhoz szükséges költségvetéseket elkészítette, majd az alispánhoz, illetve az építészeti és közmunka küldöttséghez benyújtotta. Állapotrajzokat készített az általa felügyelt műtárgyakról, és azokat folyamatosan kiegészítette. Az építményekről évente leltárt készített, amelyet a számvevőséghez terjesztett be. Árvizek alkalmával műszaki tanácsokat adott a veszélyeztetett településeknek. Folyamatosan figyelemmel kísérte az ármentesítő és szabályozó társulatok tevékenységét. Adott esetben megvizsgálta a megye területén felállítani szándékozott gőzgépeket, és azokat véleményezte. A közgyűlés vagy az alispán utasítására minden, a megye hatáskörébe tartozó és mérnöki ismereteket igénylő ügyben intézkedett. Az 1877. évi 25. tc. megszüntette a vármegyei mérnöki hivatalokat, és a megyei önkormányzattól független állami szakhivatalok felállítását rendelte el (lásd VI. 401. Gyulai Államépítészeti Hivatal iratai).

A fond iratanyaga Kis Kéry Mihály vármegyei mérnök működése alatt keletkezett iratokat tartalmazza, amelyek hiányosan maradtak fenn, és jórészt a megyei közgyűlés jegyzőkönyvéből kiírt, mérnöki hatáskörbe tartozó ügyekkel kapcsolatos cikkek. Az iratok között jórészt közmunkáknak, kisebb jelentőségű út-, híd- és megyei tulajdont képező községi épületek javításának dokumentumai találhatók. Emellett néhány költségvetés és árlejtés is fellelhető közöttük. Az iktatott iratokhoz egy évenként újrakezdődő sorszámozású iktatókönyv kapcsolódik. Figyelmet érdemel Békés vármegye gyulai székházának (jelenleg polgármesteri hivatal) 1876–1877. évi átépítésének építési naplója.

1 doboz, 2 kötet = 0,16 ifm
 

1. doboz      Iratok                                                                                    1872–1877

2. kötet        Iktatókönyv                                                                           1872–1875

3. kötet        A gyulai megyeháza átépítési naplója                               1876–1877