Monográfiák

Szabadon letölthető kiadványunk!
wb_mkp_politikaja_mnl_keml.pdf

Wencz Balázs: A Magyar Kommunista Párt Komárom-Esztergom vármegyei politikája 1945-1948 között
Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára Évkönyvei 23.
ISSN 2559-8082; 23.
ISBN 978-963-7234-29-3
Kiadó: MNL Esztergom Megyei Levéltára, Budapest-Esztergom,
Megjelent: 2016.
Terjedelem: 265 oldal
Méret: 24 cm

A második világháború befejezését követően Magyarország a Szovjetunió érdekszférájába került, ami többek között azt is jelentette, hogy újonnan kialakításra kerülő politikai rendszerére döntő befolyással bírt. Ezen tényt figyelembe véve kijelenthetjük, hogy hazánk 1945 utáni sorsát a Szovjetunió döntötte el. Mindennek ellenére Sztálin valós szándékaival kapcsolatban a mai napig nem alakult ki konszenzus a történészek között.
(...)
Magyarország esetében, miután a szovjetek nem rendelkeztek előre kidolgozott elképzelésekkel, azt minden esetben a globális politikai eseményekben bekövetkező változásokhoz igazították. Ennek okán az azonnali kommunista hatalomátvételt Sztálin nem erőltette, ellenben szorgalmazta a kommunista párt részesedését a politikai hatalomból, és nem mellékesen a szovjet befolyás alatt álló Szövetséges Ellenőrző Bizottság útján segítette is annak érvényesítését. Monográfiánk annak az időszaknak a történetét tárgyalja, amely Magyarországnak - s benne Komárom-Esztergom vármegyének - egy új típusú rendszerbe (a sztálinizmusba) történő átmenetét  jelentette.

 

 

Cseszka Éva
Esztergom, 1956
Országos tendenciák - helyi sajátosságok a forradalom és szabadságharc alatt.

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Évkönyvei 18. (Sorozatszerkesztő: Csombor Erzsébet)
ISBN 978-963-7234-25-5
Kiadó: Komárom-Esztergom Megyei Levéltár, Esztergom
Megjelent: 2011
Terjedelem: 202 oldal
Méret: 170 x 237 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötés
Fogyasztói ár: 225 Ft
Esztergom ezeréves történelméből következően mindig egyfajta szellemi és kulturális központként funkcionált Magyarországon. Jelen könyv arra a kérdésre keresi a választ, hogy Esztergom speciális helyzete miatt a forradalom menete, célkitűzései, kibontakozása mennyire tér el az országostól, illetve, hogy melyek azok a sajátosságok, amelyek a helyi eseményektől függetlenül befolyásolták az események itteni lefolyását. Vizsgálja továbbá, hogy mennyire volt a város álláspontja egységes, kiforrott, és milyen szerepet vállalt a forradalomban az értelmiség.

 

 

Csombor Erzsébet (bevezető, jegyzetek és fordító)
Lengyel Tiszti Tábor - Ipolyhídvég 1939-1944
Magyarországon internált lengyel katonatisztek tábori naplója 1939 - 1944
Obóz Oficerów Polskich w Ipolyhídvég 1939 – 1944
Kronika obozu internowanych oficerów polskich w Ipolyhídvég w latach 1939 - 1944

Fordította: Bayerné Jura Urszula, Bayer Viktor, Csombor Erzsébet
ISBN 978-963-08-0263-5
Kiadó: Kultsár István Társadalomtudományi és Kiadói Alapítvány, Esztergom
Megjelent: 2010
Terjedelem: 361 oldal
Méret: 220 x 310 mm
Kötésmód: fűzött, kemény táblás
Fogyasztói ár: 4000 Ft
A lengyel-magyar kapcsolatok II. világháború alatti történetét már számos publikáció feldolgozta, ám a témával kapcsolatos ismertetések mindaddig nem lehetnek teljesek, amíg a fellelhető források vagy visszaemlékezések összessége valamilyen formában ismertté nem válik.
Így a jelen kötet is hiánypótlónak tekinthető, mivel a menekült lengyel katonatisztek számára Ipolyhídvégen felállított táborról eddig publikáció nem jelent meg. Az ő sorsukról az egyik legfontosabb forrásunk ez a most két nyelven közreadott, 1939–1944 között lengyel katonatisztek által írott napló, amely magánszemélyek gondoskodásának köszönhetően ajándékként került az esztergomi Prímási Levéltár őrizetébe.
Szolgáljon e kötet megerősítésül a hagyományos lengyel-magyar barátságnak és emlékeztetőül az elkövetkező nemzedékek számára, hogy a felebaráti szeretet gyakorlását bátran a múló és alkalom szülte politikai érdekek elé helyezzük.

 

 

Fakász Tibor
Esztergom 1956-os históriája
2. átdolgozott, bővített kiadás
ISBN 978-963-7234-26-2
Kiadó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Esztergom; Esztergom Város Önkormányzata
Megjelent: 2008
Terjedelem: 185 oldal
Méret: 160 x228 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötés
Elfogyott!
Esztergom mint Komárom megye régi székhelye és mint Magyarország legfőbb egyházi központja 1956-os történetének feldolgozása régóta váratott magára.
Fakász Tibor, a szerző, mint az 1956-os forradalom Komárom megyei résztvevője belső elhivatottsággal kutatja a forradalom történéseit, szorgos munkával gyűjti össze az írott forrásokat és emlékezéseket, s kellő forráskritikával rekonstruálja az eseményeket.
Ezen olvasmányos stílusban megírt művében a forradalom esztergomi történéseit napról-napra követi nyomon. Jól érzékelteti a hatalmi törekvéseket, manipulációkat a tömegmozgalom letörésére, valamint az ezzel szembeni, spontán népi önszerveződés állomásait.
Minden fontos téma és kérdés szóba kerül, fölösleges kitérők nincsenek. A forrás- és szakirodalmi hivatkozások szakszerűek, a feldolgozás gyakorlott történészíróra vall.
(Germuska Pál lektori véleményéből)
A kötetet egykorú dokumentumok másolatai illusztrálják.

 

 

Ortutay András (szerkesztő, bevezetés)
Komárom-Esztergom Vármegye Évkönyve 1946
Kézirat gyanánt!
Megjelent: Esztergom, 1984
Terjedelem: 104 oldal
Elfogyott!
 A kis kötet az 1946-ben tervezett megyei évkönyvhöz készített községi és körjegyzőségi jelentéseket tartalmazza, így hiteles képet ad a települések háború utáni helyzetéről.