A Mauks lány szép hajáról, avagy, termettek-e mesék a palóc Olympos alatt?

Jeles hónap volt a január Mikszáth Kálmán uram életében. Ide esett a születése napja, de még a válópere napja is. S ha az előbbinek bizonnyal örvendett, az utóbbit – alighanem – bánta, már ha hinni lehet a szóbeszédnek.
 
De hadd beszélem el szépen sorjában. Csintalan diák volt ez a Kálmán. Nem is szerzett jogi végzettséget, hiába állította váltig. Valahány bejegyzést találunk az iktatókönyvekben, biz az mind arról szól, hogy vizsgáit halasztotta, s engedélyt kapott, hogy azokat utólagosan, pótlólag letehesse. De nem tette. Így nem lett belőle sem vármegyei tiszteletbeli esküdt, de még másodaljegyző sem. 
 
Jegyzőkönyvi bejegyzés, Mikszáth Kálmánt kérelme tiszteletbeli esküdtté kinevezésére
(HU-MNL-NML- IV. 264. 16. köt. 3823/1871. Nógrád Vármegye alispánja)
 
Jegyzőkönyvi bejegyzés, Mikszáth Kálmánt nem választották meg tiszteletbeli esküdtté
(HU-MNL-NML- IV. 264. 16. köt. 4276/1871. Nógrád Vármegye alispánja)
 
Azért mégsem volt a dolog a vármegyénél egészen haszontalan. Mert amellett, hogy olyan csalafinta emberekkel találkozott Gyarmaton, mint Paróczy Márton uram; bizony szerelembe is esett. Nem mással, mint a Mauks Mátyás szolgabíró úr tizennyolc esztendős Ilonka leányával. Világraszóló szerelem volt az, majd’ első látásra. Levelek szenvedélyes mondatai vallanak erről: „Csókolom aranyos pöhölykém sokszor! Oh, csak megsimíthatnám a haját fölfelé!!!” Hősünk később így fogalmaz: egy kis bosszúság „legkevésbé sem zavarja boldogságomat, mellyel a sors az ön szerelme által oly bőven megáldott ez idő szerint. Én most, őszintén szólva egészen meg vagyok elégedve a sorssal, s ha Mikszáth Kálmán nem volnék, Mikszáth Kálmán szeretnék lenni.” A „kis bosszúság” pediglen nem egyéb volt, mint a család ellenkezése. Hiába próbálta Mikszáth az iratok közé csempészve elérni, hogy leendő apósa beleegyezzen a lánykérésbe, az hajthatatlan maradt. Nem ilyen „skriblert” szánt a lányának. Mikszáthról azt mondotta, „könnyelmű, gondatlan ember”. „Író! Szép dolog lenne az, ha ezer holdja lenne hozzá, de szegény embernek ez nem pálya, nem kenyérkereset. Ebből is látszik, hogy mennyire nem normális gondolkozású ember. Gondold csak el, milyen életed lenne, ha felesége lennél, hideg téli időben, fűtetlen szobában, kenyér nélkül.” A fiatalok a szakítást fontolgatták, de a szív szava erősebb volt. 1873 májusában már a titkos esküvőt tervezgették: „Minél előbb jöjjön Budára”- írta Mikszáth. „Tervünk elbeszélésétől óvakodjék[…]. A keresztelő levelet, ha nagy veszedelemmel járna, ne szerezze meg. Nem szükséges okvetetlenül. A házasság azért törvényes, ha a keresztelő levelet később mutatjuk is fel. És most isten önnel, kedves Ilonkám, a boldogabb viszontlátásig. Még egyszer ajánlom az óvatosságot és titoktartást. Nelkában sem kell megbízni. Senkiben. Mert jegyezze meg, hogy ez a terv a legeslegutolsó. Ha nem sikerül, akkor visszavonhatatlanul elvesztünk egymás számára. Most minden kockára van téve... Hiszem, hogy az Isten is segíteni fog.” (Szklabonya, 1873. május 13.) Végül, a Mauks szülők beleegyezése híján, csak így lehetett a dolgot megoldani. „Hogy mi ketten folyamodunk diszpenzációért itt, Pesten, két tanúval megjelenünk a polgármesternél, kik kinyilatkoztatják (szükséges, hogy családi viszonyainkat a két tanú ismerje), hogy semmiféle rokonságban nem állunk (mert ez a fő), ehhez én becsatolom az anyám beleegyezését házasságomba, s szükség esetén mimagunk is letesszük az esküt, hogy tudtunkkal rokonok nem vagyunk. A polgármester erre megírja a diszpenzációt, s akkor aztán egész rendesen templomban megy végbe a dolog. Ha a körülmények kedveznek, egypár óra alatt egészen kifogástalan feleség és férj vagyunk.” Regényes fordulat. Az esküvőt 1873. július 13-án, szombaton tartották meg, melynek megtörténtéről Ilonka táviratban értesítette szüleit. Várták a választáviratot - helyette azonban hétfőn délután Mikszáth öccsétől érkezett távirat: „Mama meghalt kolerában, délután temetik. Gyula”. Balassagyarmaton kitört a kolerajárvány, amely aztán Szklabonyát sem kímélte. Ilonka szülei a gyász miatt békültek meg az újdonsült házasokkal. A Mikszáth házaspár egy keveset otthon időzött, Ilona remélte, hogy Kálmán a vármegyénél vállal hivatalt, és ott maradnak lakni. De Kálmán visszakívánkozott Pestre, bérelt egy kis lakást, a szklabonyai birtokot kiadta haszonbérbe. Ezt követően csupa viszontagság az életük. A novellák írásából alig volt jövedelmük, a nyomdaköltségre szánt összeget is kilopták Mikszáth tárcájából a váci vasútállomáson. Újabb adósságokat csinált, melynek kamatait nem tudta fizetni – pereskedés, pereskedést ért. Az anyagi nehézségek elől a pár hazautazott, és Ilona szülei újra felvetették megoldásként Kálmán hivatalnoki pályára lépését – ő azonban ekkor egy színdarab írásával volt elfoglalva, és hamarosan visszautazott Budapestre. Első gyermekük, egy kisfiú 1874 augusztusában született Balassagyarmaton, de pár nap múlva meghalt. Mikszáthné októberben utazott a férje után, ám a nedves lakásban az egész telet dideregve töltötték, Ilona beteg lett. Tavasszal ugyan másik lakásba költöztek, de a helyzet nem javult. Ekkor Mikszáth hazavitte feleségét Gyarmatra. Ilonka lassan gyógyult, és tervezte, hogy visszatér Pestre, amikor a következő levél érkezett 1875 novemberében: 
 
„Kedves Ilonkám!
 
Lelkem mélyéig meghatva, elboruló szívvel és a legnagyobb hálával írom e sorokat, hogy azt a boldog két esztendőt, amit együtt töltöttünk, magának megköszönjem. Soha semmi sem tudná a fényét és édes emlékét elhomályosítani lelkemben...pedig tökéletesen mégsem voltam boldog, mindig fájt, hogy nem részesíthettem abban a kényelemben, amelyhez hazulról szokva volt, és ha nélkülözni láttam, mennél bátrabban, türelmesebben vitte nehéz keresztjét, édes Ilonkám, annál inkább szenvedtem, és nem volt módomban változtatni rajta.[..] Nekem mennem kell a megkezdett úton, mely vagy felvezet a magasba, vagy le a mélységbe. Magát azonban jó szívvel nem ránthatom magammal, ha ez az út lefelé vezet... Sokáig küzdöttem lelkemben, meg lehet róla győződve, hogy nagy fájdalommal mondok le magáról, de becsületes ember vagyok, hát ennek meg kell lenni. Ki kell mondani a nagy szót:»váljunk el«. A szülei, tudom, örülni fognak, kérje meg édesapját, hogy adja be ellenem a válópert, bármi okot mondanak, én mindenbe beleegyezem, egy szóval sem fogok ellenkezni.”
 
Mauks Ilona ekkor még tiltakozott. „Lehetetlen az, hogy azért, mert szegények vagyunk, el kelljen szakadnunk egymástól. Nem így fogadtuk azt az oltár előtt. Én eddig is szívesen tűrtem a nélkülözést, amely tulajdonképpen nem is volt nélkülözés, mert bírtam rám nézve a világon a legnagyobb kincset: szeretetét. Szívesen tűrök még többet is, csak az oldala mellett lehessek, hogy csüggedő erejét biztathatnám, bátoríthatnám, és részt vehetnék küzdelmeiben. Most már egészséges vagyok, s úgy érzem, újra szembe tudok szállni a sorssal...” De amikor 1875 decemberében Mikszáth azzal állt elő a válás indokaként, hogy mást szeret, így válaszolt: „Legyen úgy, ahogy maga akarja, beadom a válópert, és ne búsuljon, nem fogok alkalmatlankodni soha ebben az életben.” Az 1876-os válóperi iratokban indoklásként szerepel, hogy Mikszáth „kitartóan könnyelmű és szeszélyes magaviseletével” feleségét magától elidegenítette. Úgyannyira, hogy – amint írja -  „rokonszenvem gyűlöletté változott – és okom van hinni, miszerint ő is szeretet helyett gyűlölettel viseltetik irányomban. A kölcsönös gyűlölet engesztelhetetlenségéről tanúskodik azon körülmény, hogy több mint egy év óta tényleg elválva élünk, s hogy a B alatt csatolt bizonyítvány tanúsága szerint az egyház részéről kétszer megkísérlett kibékéltetés sikertelen maradt.” Mauks Ilona felrója továbbá, hogy különélésük ellenére Mikszáth az ő 600 forint hozományát vonakodik visszaadni. Kéri, hogy a bíróság a házasság felbontásán kívül azt is mondja ki: Mikszáth köteles – a hozományán túl - a perrel kapcsolatos költségeit is „végrehajtás terhe mellett megfizetni”.  A válást Mikszáth távollétében mondták ki, a tárgyaláson egyszer sem jelent meg. 
 
Mikszáth Kálmánné szül. Mauks Ilona válókereseti beadványa a Balassagyarmati Királyi Törvényszékhez, 1876. augusztus 10.  
(HU-MNL-NML-VII. 1. 403/1876. Balassagyarmati Királyi Törvényszék iratai)
 
Mauks Ilonáról keveset tudunk a következő hat évben. Édesapja halála után visszavonultan élt húgával, Kornéliával (Nelkával) és édesanyjukkal a mohorai birtokon, szigorú takarékossággal igazgatva azt. Mikszáth ír, továbbra sem nagy sikerrel, majd Szegedre kerül, ahol újságíróként próbál szerencsét. Az ott töltött három év alatt megszerette a várost, anyagot gyűjtött, tudósított a nagy szegedi árvízről, és összebarátkozott Jókaival. A sikert mégis az 1881 augusztusában megjelent Tót atyafiak, majd az 1882. januári Jó palócok hozta el számára. Őt magát is meglepte, hogy „egyszerre hírneves írónak találja magát”, – s ahogy a kortársak fogalmaznak: „Az ország visszhangzott az áradozástól.” Az elismerés mellé anyagi felemelkedés is társult. És Mikszáth nem sokáig habozott, hogy megkeresse elvált feleségét. Levele 1882. február 16-án arról tanúskodik, mennyire bizonytalan volt. „Mikor ezelőtt sok évvel elváltunk, egyrészt az is rugó indok volt, hogy anyagilag ziláltan állottam, s nem tudtam, hol fog kellenem megállani a süllyedés lejtőjén. Jól esett (habár szerettem is), ha sorsa elszakad az enyémtől. De föltettem magamban már akkor, hogy ha valaha vinni tudom valamire, s ha lehetséges lesz még, hibámat jóvá fogom tenni. Az isten meghagyta érni, hogy egykori fényes álmaimat megvalósítva lássam: <Bent ülök 34 évvel az akadémiában> kiköszörültem minden csorbát, nevemet magasztalólag említi az ország és a külföld, szeretet vesz körül, ahova lépek, s jövedelmem hatszor akkora, mint amennyiről valamikor ábrándozhattam. Valószínű, hogy már elkéstem önnel szemben, a sors sokáig halogatta (egész e hó 8-ikáig), míg ön elé léphetek soraimmal - ha jól hallottam, maga már férjhez ment, vagy férjhez készül menni... De mert bizonyosat nem tudok, tartozom önnek azzal a regarddal, hogyha még nem ment férjhez,  én most mégegyszer elveszem magát. […] Ön megosztotta rossz sorsomat, a legrosszabbját magam szenvedtem át,a jobb sorsomat szívesen megosztom ismét… Nem tudom, szeretem-e még, de azt ígérem, hogy meg fogom mindig becsülni[…].Mert nem a szerelem beszél többé belőlem (bár meglehet, ha látnám, lángra lobbanna), hanem a becsület.”
A szomorú, megbántott asszony visszafogottan reagált: „Hálás szívvel köszönöm hozzám intézett levelét, mely szívemet régen nem érzett örömmel és békével töltötte el. A múltakért már régen megbocsátottam, most pedig már boldog vagyok abban a tudatban, hogy egy nemesszívű embert szerettem, és azért a forró, lángoló szeretetért, amivel egykor maga iránt viseltettem, immár nem kell szégyenkeznem. Maga is nyugodt lehet, mert oly elégtétellel szolgált nekem, amelyért minden igazán érző ember elösmerését kiérdemelte. Ha kis fiúnk élne, elfogadnám a felém nyújtott kezét, de így most már ennek semmi célja nincsen.[…] Hanem az az egy mégis fáj, hogy maga oly rosszul ismer engem. Hogy tehette azt fel rólam, hogy én valakihez férjhez mentem vagy megyek? Hiszen én magához esküdtem az oltár előtt. Felmenthetett-e az alól engem a törvény? Nem adok én arra semmit, nagyobb úr az én lelkiismeretem, az pedig nem ismeri a visszaesküvést. Most már megvallhatom, hogy szeretném mégegyszer látni magát. Mindig is vágytam erre. Kérni azonban most sem fogom. Ki tudja, micsoda rossz érzéseket váltana ki mindkettőnknél a viszontlátás? Jobb lesz, ha csak így távolból gondolunk vissza a múltakra, mint egy szép, de elmúlt tavaszi álomra.” (Mohora, 1882. február 24.)
 
A levelezés folytatódott, Ilonka vonakodott, és áprilisra Mikszáth kezdett türelmetlenné válni. Sürgette Ilonkáját: döntsön végre. „A dolog úgy van, hogy mi már leszámoltunk a családi boldogsággal, a hét évet nekünk senki vissza nem adja, s család-alapításra már nincs időnk, pedig ezen nyugszik a házasság boldogsága - de mentsük meg legalább a romokat, ami még megmenthető.” Minden romantikától mentesen, nyíltan fogalmaz: „szükségem van valakire, aki nekem otthont teremtsen, aki énrám vigyázzon, hogy ne kapassam el magamat a dicsőségtől. Nem kell a hajdani» szép feleség «többé, hanem kell egy» okos barát «.Boldog volnék, ha a» szép feleségemet «is feltalálhatnám benne, de ezt nem reménylem, s ez már csak másodrendű dolog.[…] Aztán magának is szüksége van valakire, s arra, hogy sorsa biztosítva legyen. Ha tudnám, hogy gazdag, nem írnék egy sort sem, mert hiszen mit nyújthatnék én akkor magának, miután már meg vagyok győződve, hogy nem szeret?[...] Válaszát elvárom, amely olyan egyenes és félremagyarázhatlan legyen, hogy vagy befejezze e levelezést, mint céltalant, vagy pedig kezdetét képezze a megbeszélésnek, mikor és hogy kerülünk össze.”
 
Ilona – saját bizonytalanságát is bevallva – alkut kínál: „Nemeslelkűségből kezét nyújtja felém, mert azt hiszi, hogy nekem elégtétellel tartozik. Nem gondol arra, hogy mi lesz akkor, ha a viszontlátásnál kellemetlennek, csúnyának és öregnek talál. Pedig ez nagyon lehetséges. Mint a múltkor is írtam, hét év nagy idő egy nő életében. Visszavonul akkor? Vagy áldozatnak tekinti magát, és ha lehet, örömet keres hírben, dicsőségben, esetleg hatalomban. Talán megélne így is, hiszen a férfiaknak vannak más vágyaik, más ambícióik a szép, békés házaséleten kívül, de mit tegyek én akkor, szegény asszony, ha most, anélkül hogy tudnám, mit érzek maga iránt, meggondolatlanul odaígérkezném. Engem nem boldogít hír, vagyon és dicsőség. Ne nevessen ki kérem, nem ábrándozok én már szerelmekről, a tíz év előtti lángok nem loboghatnak újra, nevetséges is lenne a mi korunkban, de becsülni, tisztelni és megérteni akarom, ha egyszer elhatározom, hogy még egyszer sorsomat a magáéhoz kötöm. Hiába, nincs más választás, vagy végképpen lemond rólam, vagy pedig elhatározza, hogy eljön Mohorára egy-két napra, mikor magának ez legkényelmesebb.”
 
Mikszáth az utazást áldozatnak tekinti, de vállalja. „Bármilyen kellemetlen is nekem Mohorára menni, június hatodikán három órakor Lőrincibe leszek, ahova küldje értem a kocsit. Nem akarom első kérését megtagadni. […] Eleinte bosszantott ez a maga terve, de belátom, hogy az praktikus. Mert biz az meglehet, hogy már nem leszünk képesek egymást szeretni. Hét év nagy idő […] Mindegy! Ahogy lesz, úgy lesz! Mindenféleképp lesz egy jó oldala a találkozásnak, ha nem tetszünk egymásnak, legalább megpecsételjük egymás közt a baráti viszonyt - amely, óhajtom, minden körülmények közt megmaradjon.” Végül mégiscsak eljutott Mohorára – gyomorbántalmai és sürgető teendői ellenére -, s bizonnyal sorsfordító találkozás volt, mert július 3-án újból eljegyezte Ilonkáját. A munka visszaszólította Pestre, de innentől a levelek hangneme megváltozik, a megszólításokban „Kedves Bagolykám, Mimikém, kedves kis gyémántkám” szerepel, és ilyen mondatok: „Fekszem a díványon, éppúgy, mint Mohorán, csakhogy nem csókolózom senkivel…” Október és november folyamán Mikszáth folyton betegségére panaszkodik, s arra, milyen körülményesen megy a házasságkötés előkészítése. De igyekszik Ilonkáját ilyen mondatokkal kárpótolni: „Csókolom számtalanszor, s legyen meggyőződve, hogy minden gondolatom Maga. Minden megváltozhatik. De az, hogy én szeretem, az nem eshet alá az idők változásának, az örökdolog.” S végül csak eljött újra a nagy nap: 1883. január 1-jén megtartották az esküvőt a mohorai evangélikus templomban. 
 
 
Mikszáth Kálmán és Mauks Ilona 1883. január 1-jén kötöttek újból házasságot a mohorai evangélikus templomban
(HU-MNL-NML – IV. 535.  Szügy evangélikus házassági anyakönyvi másodpéldány, 1883.)
 
Mikszáth január 4-n egyedül tért vissza Pestre, de mintha titkolta volna a házasságát (lehet, hogy egy bizonyos Zsótér Mariska miatt, kit Szegeden hagyott?). Mindenesetre január 5-i levelében így ír: „Kedves Medvécském! […] A házasságról (Pesten) semmit sem tudnak - de ma már mindenütt beszéltem, hogy kibékültem magával, s hogy legközelebb összekerülünk. Mindenki úgy örül neki, mintha tudja ördög, micsoda nagy szerencsétlenség lenne, pedighát én egészen boldognak érzem magam, s nem adnám száz forintért, ha most, mikor a bálból haza fogok menni, otthon találnám a nagyfejű Mimit.”
 
Mimi ettől kezdve féltő gonddal őrködött férje egészsége, az adósságok törlesztése, a család felett. Mikszáth pedig „A tekintetes vármegye” első kiadását jelölte ki családi Bibliának, ahová hamarosan a következő nevezetes dátumok kerültek: 1885. Kálmán, 1886.  János, 1889. Albert születése. De ez már egy másik történet. 
 
írta: Sebestyénné Batta Ágnes
 
 
Források:
HU-MNL-NML- IV.264. 16. köt. 3823/1871. Nógrád Vármegye alispánja beadványkönyve
HU-MNL-NML- IV.264. 16. köt. 4276/1871. Nógrád Vármegye alispánja beadványkönyve
HU-MNL-NML-VII.1. 403/1876. Balassagyarmati Királyi Törvényszék iratai
HU-MNL-NML – IV.535.  Szügy evangélikus házassági anyakönyvi másodpéldány, 1883.
 
Irodalom:
Belitzky János (2000): Mikszáth és Balassagyarmat. Balassagyarmat, 2000
Mikszáth Kálmán (1886): Még egy megyei történet. Mikszáth Kálmán művei IV. Rövid elbeszélések. https://mek.oszk.hu/00900/00908/html/08.htm
Mikszáth Kálmán levelezése. https://mek.oszk.hu/00900/00946/html/01.htm
Mikszáth Kálmánné Mauks Ilona: Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései. Noran Libro Kiadó, Budapest, 2021
Véber Károly (1986): Így élt Mikszáth Kálmán. Móra Könyvkiadó, Budapest, 1986.