1848-1849. évi forradalom és szabadságharc

 
„Semmi nem múlik el visszhangtalanul, még a csend sem.” (S. J. Lec lengyel aforizmaszerző)
     
Az 1848-1849. évi  forradalom és szabadságharc levéltári emlékei a Pest Megyei Levéltárban
                                                 
A Pest Megyei Levéltár birtokában lévő iratanyag, amely az 1848-1849. évi forradalommal és szabadságharccal kapcsolatos, sajnos meglehetősen csekély mennyiségű. A szabadságharc megyei eseményeit megörökítő gyűjteményes fondok a megmaradt alispáni, elnöki, különböző bizottmányi, számvevőségi iratokból állnak. Terjedelmük esetenként csak néhány centiméternyi. 
 
A most megnyíló galériában az ezzel az időszakkal kapcsolatos iratanyag rövid ismertetése mellett – a teljesség igénye nélkül – három olyan dokumentumcsoportot szeretnénk kiemelni, amelyek a nagyközönség érdeklődésére számot tarthatnak. Ezek közül az első a nemzetőri és a katonaállítási listák Pest megyei vonatkozásait ismerteti. A második a pákozdi csata után magyar fogságba esett horvát hadifoglyok életébe enged bepillantást. A harmadik rész egy igen fájdalmas fejezete a szabadságharcnak, de mindenképpen beszélni kell róla, amely a megtorláshoz kötődik. A felsorolt eseményekkel kapcsolatos iratokon túl néhány egyéb – természetesen ebből a korból származó dokumentumot – is elhelyeztünk a galériában.
 
A szabadságharc kezdeti fázisában az ország többi részéhez hasonlóan Pest-Pilis-Solt vármegyében is megalakult a Közbátorságra Ügyelő Választmány,  amelynek feladata a forradalmi vívmányok megvédése volt. Iratai értékes forrásként szolgálnak a megyei nemzetőrség megszervezéséhez, a jobbágyfelszabadítás Pest megyei eseményeihez (PML IV. 101).
 
A hadmozdulatokról, hadi eseményekről tudósító iratok a Pest megyén keresztül vonuló csapatok útrendjét, élelmezését, fogatok kirendelését tartalmazzák. Itt találhatóak a horvát hadifoglyok munkaerejének felhasználására hozott intézkedések, illetve a népfelkelés céljából összeírt lakosok nevei. 
 
A szabadságharc leverése után visszahelyezték a Windischgrätz idejében működött, és a magyar kormány által eltávolított megyei tisztikart. Az itt található ügyiratok az új tisztikar kinevezésével, a szabadságharcban részt vett személyek üldözésével, vagyonának zár alá vételével, volt honvédek községenkénti névsorának összeállításával kapcsolatosak. Itt olvashatjuk a Pest megyében harcolt gerillák jegyzékét is. Ezeken túl Kossuth-bankók beadásának elrendelését, zsidó hitközségekre kivetett sarcokat, császári katonaság ellátásával és beszállásolásával kapcsolatos iratokat találhat a kutató ebben a fondban. Külön említést érdemel, hogy itt találhatóak a forradalomban vezető szerepet betöltő politikusok és katonák (Kossuth, Petőfi, Táncsics, Mészáros Lázár, Schweidel József stb.) személyleírásai (PML IV. 106).
 
 
A galériát összeállította: Somogyi László levéltáros