Küldetésnyilatkozat

A Magyar Nemzeti Levéltár küldetésnyilatkozata


A Magyar Nemzeti Levéltár - mint az ország demokratikus intézményrendszerének része és a nemzeti kulturális örökség őrzője - a XXI. század modern közlevéltára kíván lenni.

Célul tűzzük ki, hogy gyűjteményünk képes legyen megjeleníteni és dokumentálni a nemzet írott örökségét, és levéltári anyagunkon keresztül alakítói legyünk a nemzet, a kisebb és nagyobb helyi közösségek, valamint nem utolsósorban az egyes emberek azonosságtudatának. Segítenünk kell a demokrácia fenntartását, az állam működésének átláthatóságát. Igazodási pontként kell megjelennünk az állampolgárok számára a társadalomban betöltött szerepüket illetően, és segítenünk kell megértetni, hogy miként fejlidött-formálódott településük, környezetük és közösségük.

Az információs társadalom releváns és nélkülözhetetlen memória-intézményévé kívánunk válni. Ehhez képesnek kell lennünk elektronikus iratokat átvenni, hosszútávon megőrizni és használatra bocsátani. Magas színvonalú informatikai rendszerünkkel a központi közigazgatás szolgáltatásaihoz kell kapcsolódnunk. Hagyományos iratanyagaink tömeges digitalizálása és elérhetővé tétele révén online kapcsolódni kívánunk a hazai és európai tartalomszolgáltatók kínálatához.

Törekszünk arra, hogy gyors és hatékony hozzáférést biztosítsunk a közfeladatok ellátása során hozott döntések dokumentumaihoz. A levéltári iratanyag hiteles, megbízható kezelésén keresztül garantáljuk az állam demokratikus intézményrendszerének integritását. A levéltári anyag rendezésén, segédletekkel és adatbázisokkal való ellátásán keresztül, továbbá az iratanyag tömeges digitalizálásával bővítjük a tudományos és magáncélú kutatások feltételrendszerét. Programjainkkal felkeltjük az igényt közös történetünk és elődeink tapasztalatainak megismerésére.

Aktív szereplői kívánunk lenni a szakmai képzésnek és közéletnek, használói a nemzetközi levéltári közösség eredményeinek és hozzá kívánunk járulni a közösségi tudás gyarapításához.

Kiemelt feladatunknak tekintjük:

1. Gyűjteményünk fejlesztését, az iratanyag gyarapítását illetékességi iratátvétel és rendszeres gyűjtés (vásárlás, ajándék, letét) révén, továbbá a levéltári anyag kifejezőerejének növelését.

2. Az elektronikusan keletkezett, valamint a digitalizált dokumentumok kezelését, valamint országos kompetencia-központ kialakítását.

3. A levéltári anyag megismerésének biztosítását a külföldi és a hazai érdeklődik lehető legszélesebb köre számára.

4. A közönségkapcsolati tevékenységet és a szolgáltatások fejlesztését, nyitott, vonzó és együttműködésre kész intézményi arculat kialakítását.