II. Rákóczi Ferenc korából származó levelek

A Rákóczi-szabadságharccal kapcsolatos levelek, megyei felterjesztések a fejedelmi udvarhoz, megyéhez küldött rendeletek, parancsok, utasítások Rákóczi Ferenctől, Bercsényi Miklóstól, Károlyi Sándortól, Eszterházy Antaltól, Laczkovich jegyzőhöz és Darvas alispánhoz küldött levelek, kérelmek, továbbá különféle elismervények és számadások találhatók a Rákóczi Ferenc korából való levelek gyűjteményében (MNL-PML IV. 73.).
 
A Rákóczi-szabadságharccal kapcsolatos levelek, megyei felterjesztések a fejedelmi udvarhoz, megyéhez küldött rendeletek, parancsok, utasítások Rákóczi Ferenctől, Bercsényi Miklóstól, Károlyi Sándortól, Eszterházy Antaltól, Laczkovich jegyzőhöz és Darvas alispánhoz küldött levelek, kérelmek, továbbá különféle elismervények és számadások találhatók a Rákóczi Ferenc korából való levelek gyűjteményében (MNL-PML IV. 73.).
 
A Rákóczi-szabadságharccal kapcsolatos levelek, megyei felterjesztések a fejedelmi udvarhoz, megyéhez küldött rendeletek, parancsok, utasítások Rákóczi Ferenctől, Bercsényi Miklóstól, Károlyi Sándortól, Eszterházy Antaltól, Laczkovich jegyzőhöz és Darvas alispánhoz küldött levelek, kérelmek, továbbá különféle elismervények és számadások találhatók a Rákóczi Ferenc korából való levelek gyűjteményében (MNL-PML IV. 73.).
 
Az iratokat először a két világháború között alakította ki Bilkey Gorzó Nándor gyűjteményes fondként. A csomók jelölésére használt betűjeleket is ekkor vezették be. Az iratanyagot később újra rendezte Fülep Lászlóné 1975-ben. A dokumentumok rendje a gyakori kutatás és további átrendezések miatt mára sajnos megbomlott, ami az újabb darab szintű jegyzék elkészítését indokolta.
 
Az iratanyag rendezése során egy kisebb adatbázist is kialakítottunk, amelyben az alábbi adatokat rögzítettük:
 
Fondszám: Az iratanyag Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltáránál rögzített törzsszáma.
Levéltári jelzet, csomó: a fasciculusokat a korábbi rendezési munkák során nem számozták, hanem egy betűkombinációval látták el, amelyeket megtartottunk. Rövidítésüket az alábbi adatsor tartalmazza:
Gy: közgyűlési jegyzőkönyvek, jelentős részüket 1984-ben áttették a IV. 1-a/1. állagba. A mostanra ide került iratok korábban más csomókban nyertek elhelyezést, amelyről az adatbázis nyújt eligazítást.
K: Kérvények
L I.: Levelek Laczkovich Lászlóhoz.
L II.: Levelek ismeretlen címzetthez.
L III.: Levelek Horváth András másodalispánhoz és más megyei tisztviselőkhöz.
L IV. Levelek Darvas János alispánhoz.
Mf: Megyei felterjesztések a fejedelmi udvarhoz
Mr. I. Rendeletek Pest megyéhez.
Mr. II. R. II. Rákóczi Ferenc rendeletei Pest megyéhez.
Mr. II. B. Bercsényi Miklós rendeletei Pest megyéhez
Mr. III. K. Károlyi Sándor rendeletei Pest megyéhez.
Mr. IV. E. Esterházy Antal rendeletei Pest megyéhez.
Sz I. Számadási iratok.
Sz II. Számadási iratok. Az eredetileg egy csomónyi anyagot 1976-ban ketté választották.
V: Vegyes iratok. Tévesen a Szemere család levéltárából származónak tekintették ezeket a dokumentumokat, amit sajnos az iratokon is jeleztek.
 
Levéltári jelzet tétel: a csomón belüli egyedi azonosító sorszámot tartalmazza.
Terjedelem: a dokumentumok oldalszámát jelöli.
Keltezés helye: a dokumentum keletkezési helyét jelöli.
Keltezés ideje: a dokumentum lejegyzésének idejét jelöli.
Író: az iratot kiadmányozó személy neve.
Író beosztása: amennyiben az író hivatali szerepe, katonai rangja megállapítható volt, akkor e rovatban rögzítettük.
Címzett: az a személy, vagy testület, amelynek iratot megküldték.
Címzett beosztása: amennyiben a címzett személy beosztása ismert, akkor azt ebben a rovatban rögzítettük.
Címzés helye: amennyiben a dokumentum célállomása ismert, akkor azt itt jeleztük.
Tárgy: az irat rövid tartalmi kivonata.
Dokumentumban szereplő további személynevek: a levélírón, a címzetten és a tárgyban rögzítetten kívüliektől eltérő, a dokumentumban szereplő további személyek neve található ebben a rovatban.
Dokumentumban szereplő további helynevek: a keltezési és címzési helyen, valamint a tárgyban rögzítetten kívüliektől eltérő, a dokumentumban szereplő további földrajzi nevek találhatók ebben a rovatban.
Megjegyzés: a dokumentumok publikálására és állapotára vonatkozó adatok kerültek feltüntetésre
Irattípus: a dokumentumok fajtája (misszilis, rendelet stb.) szerepel itt.
Nyelv: a dokumentumok keletkezési nyelvét tartalmazza a rovat.
Dokumentum anyaga: a dokumentumokat papírra jegyezték le, e tényt rögzíti a rovat.
Fennmaradási forma: Az iratok egy része eredetiben, egy másik hányaduk fogalmazvány vagy másolat formájában maradt ránk. E körülményt rögzítő információkat lehet itt megtalálni.
Régi jelzet 1: a két világháború közötti rendezés során adott levéltári jelzet került rögzítésre.
Régi jelzet 2: az 1975. évi rendezés során adott új jelzeteket lehet itt olvasni.
 
A Rákóczi-szabadságharc Pest megyei történetének kutatói további értékes információkat találhatnak a Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltárában az adószedői összeírások és iratok (IV. 23-a. és IV. 23-b állagok), valamint a közgyűlési iratanyag esetében a misszilisek (IV. 1-f: állag), és a kérvények között (IV. 1-g. állag).