PEST MEGYE ARCHONTOLÓGIÁJA A KEZDETEKTŐL 2016-IG

BEVEZETŐ

 

Pest Megye Közgyűlése és a Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára együttműködésében 2016 novemberében megjelent Pest megye évszázadai c. kiadvány összefoglalja Pest területi változásait, valamint ismerteti a megyei közgyűlés és hivatal történetét annak 1009. évi kezdetétől napjainkig, amelynek során kitér a törvényességi felügyeletet ellátó intézmények feladatkörére is. Az említett munkában megtalálhatók a legfontosabb megyei vezetők (fő- és alispánok, kormánybiztosok, tanácselnökök, közgyűlési elnökök stb.) életrajzai is. Ezt a munkát teszi teljessé a most közzétett összeállítás, amely a megyei hivatal működtetésében részt vevő személyek névsorát tartalmazza korszakonkénti bontásban.

A középkori tisztviselők esetében a már publikált adatsorokat szerkesztettük egységes keretek közé. Ismereteink szerint az MTA Történettudományi Intézetének munkatársai megjelentetni tervezik Magyarország világi archontológiája 1457–1526 II. kötetét, amely újabb adatokkal szolgálhat majd megyénk középkori története iránt érdeklődő kutatóknak is. A török hódoltság első száz évének esetében közzé tett tisztviselői adatsorok közléséhez pótolhatatlan segítséget nyújtott Szabó András Péter az MTA Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa, aki önzetlenül bocsátotta rendelkezésünkre kutatási eredményeit, amelyek a korábbi tisztviselői listákat bőségesen kiegészítették.

A megyei hivatal munkáját saját dokumentumain keresztül az 1630-as, illetve 1650-es évektől kezdődően tanulmányozhatjuk. Ekkortól kezdve az MNL Pest Megyei Levéltára fondjai jelentik a tisztviselők névsorának legfontosabb forrását. Ezek között kiemelkedő jelentőségűek a közgyűlési jegyzőkönyvek és az adószedői számadások. Nem egy esetben ez utóbbi forrástípus segített eligazodni ellentmondásos információk tömegében.

Az 1848 előtti tisztviselők esetében rendkívül megkönnyítette az adatok összeszedését, hogy a megyei közgyűlés az 1638 és 1906 között megválasztott tisztviselőiről nyilvántartást vezetett, a fennmaradt dokumentumok alapján, amelyet valószínűleg a 18. század végén kezdtek összeállítani.

Az 1850 és 1867 közötti időszak esetében néhai levéltárosunk Rádyné Rácz Katalin kutatásai segítették az eligazodást az ellentmondásos adatok között.

A dualizmus évtizedeiben, 1906 előtti időszakra vonatkozóan a már említett nyilvántartás tartalmazta a megválasztott tisztviselők adatait, a későbbiekben pedig Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapjára támaszkodhattunk.

Az 1919. évi tanácsköztársaság alatti igazgatási struktúra esetében levéltárunk korábbi igazgatói, Lakatos Ernő és Vígh Károly kutatásai segítették az adatsorok összeállítását.

A két világháború közötti korszak esetében az említett megyei közlöny mellett a tisztviselők törzslapjai tartalmaztak sok adatot. Kiegészítő jelleggel használták munkatársaink az évenként megjelentetett országos tiszti cím- és névtárakat, valamint a vármegyei igazolóbizottságok iratait.

A második világháborút követő koalíciós évek névsorainak összeállítását a főispáni iratanyag eskütételi jegyzőkönyvei, továbbá az alispáni iratok között található járási tisztviselői kimutatások segítették.

A tanácsi korszak esetében a megyei tanács és végrehajtóbizottsága választotta meg a legfontosabb vezetőket, ezért az adatokat üléseik jegyzőkönyveinek szisztematikus átnézése során tudtuk összeállítani.

A rendszerváltást követő évek esetében haszonnal forgattuk a Pest Megyei Hírlap digitalizált lapszámait. A megyei önkormányzati vezetőivel kapcsolatban adatgyűjtésünket segítette Kohári Tibor jegyzői irodavezető szíves összeállítása. A Pest Megyei Kormányhivatal vezetőinek névsorát Dr. Tarnai Richárd kormánybiztos úr titkársága bocsátotta rendelkezésünkre. A segítők munkájáért ez úton is köszönetünket fejezzük ki.

A tisztviselők nevét a ma szokásos formában közöljük, amelyek írásánál a megszokott rövidítések fordulnak elő (dr., ifj., id.). Az 1920 és 1950 közötti járási igazgatás tisztviselőinél használunk egyéb rövidítéseket, ahol az fszb. a főszolgabíró, az szb. a szolgabíró, a tb. pedig a tiszteletbeli szót helyettesíti.

Hivatali idő kezdeteként a megválasztás, kinevezés vagy első említés dátuma szerepel, végeként pedig a leváltás, utolsó említés, vagy elhalálozás időpontja. Ez utóbbit egy kis kereszt jelöli (†). A bizonytalan adatokra kérdőjel (?) utal.

Jelen összeállítás során jegyzeteket nem készítettünk, terveink szerint az egyedi megjegyzések és pontosítások egy e célra alkalmasabban felhasználható, továbbfejlesztett adatbázisban fognak majd megjelenni.

 

2016 novembere

                                                                                    Dr. Schramek László igazgató

 

CsatolmányMéret
PDF icon pestmegyearchontologiaja_online.pdf834.92 KB