Honvédlisták

A forradalmi táborban katonai szolgálatot tett egyénekről készült járási névjegyzékek 1849-ből


A Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltárában a IV. 106. b fond 5. kútfőjében találhatjuk a forradalomban részt vett honvédek járásonkénti névsorait. Öt járás minden egyes helységéből összeírásra kerültek azok, akik bárminemű katonai szolgálatot teljesítettek a magyar szabadságharcban.
Az űrlapot mindenhol az alispán utasítása szerint alakították ki, a fejlécek – jelentéktelen eltéréseket leszámítva – megegyeznek. Feljegyzésre került a honvédek neve, születési helye, vallása, polgári állapota, hogy nemes vagy nemtelen, a bevonulás, illetve hazatérés időpontja, volt-e elbocsátó levele, mi volt a beosztása a hadseregben, illetve milyen az erkölcsi magaviselete. Az utolsó rovat megjegyzései között rendre az egyén fizikai állapotát jegyezték fel, illetve egyéb tudnivalókat, például, hogy nem tért haza, vagy besorozták a cs. kir. hadseregbe. Külön érdekesség a nagykőrösi összeírás végén található lista, mely szabadcsapatosokról készült.
Az adatbázis készítésekor a vezetéknevek átírásánál meghagytuk a korabeli helyesírási módot, így érdemes többféle módon is rákeresni az adott névre az esetleges variációk figyelembevételével. (hosszú- rövid magánhangzók, ü/ö, n/m, z/r, cs/s, e/c, j/ly, i/y, v/w, stb.). Nagyon gyakran a német, szlovák, illetve más, nem magyar neveket fonetikusan írták le.
Az adatok sokszor ellentmondásosak, a bevonulás évét sok helyen elírták (pl. valaki 1949. júliusában vonult be és 1849. májusában tért haza). Ilyenkor a megjegyzés rovatban erre felhívtuk a figyelmet.
Az 5. kútfőben a honvédek járási és községi összeírásain kívül olvashatunk az idegen katonaság beszállásolásával, ellátásával kapcsolatos adatokról és panaszokról, az óbudai zsidó közösségre kivetett türelmi és sarcadóról, a katonaszökevények felkutatásáról, körözvényekről. Ezek között megtalálható egyes forradalmárok, köztük Kossuth, Petőfi, Percel Mór, stb. személyleírásai.
A fondhoz tartozó többi kútfő anyagában érdekes adatokat találhatunk az új tisztikar kinevezésével, Kossuth bankók beadásával kapcsolatban, de szerepelnek itt úrbéri panaszok haszonbérelt földek miatt, úrbéri kárpótlásért folyamodványok, gazdasági és árvaügyek is.
 
Az adatbázisban előforduló rövidítések jegyzéke:

r. kat. – római katolikus
ref. – református
evang. – evangélikus
izrael. – izraelita
a. c., a. conf. – ágostai hitvallású
köz. - közrendű
 

CsatolmányMéret
Office spreadsheet icon 1849-es_haynau_honvedlistak_2022.xls1.84 MB