Ügyfélszolgálat

Tisztelt Ügyfeleink!

Értesítjük Önöket, hogy Ügyfélszolgálatunk a megkereséseket kizárólag a Kormányablakokon keresztül és az Ügyfélkapu rendszerről, valamint postai úton vagy személyesen fogadja.

Az e-mailen keresztül benyújtott megkereséseket az új eljárásrendnek megfelelően nem áll módunkban fogadni (részletesebben ld.: https://mnl.gov.hu/altalanos_tajekoztatas).

A Magyar Nemzeti Levéltár Pest Vármegyei Levéltárának ügyfélszolgálata a következő nyitvatartási időben várja látogatóit:

Telefonos ügyfélszolgálati tájékoztatás:

Kedd: 8:00 – 12:00

Személyes ügyfélfogadás (előzetes regisztráció alapján):

Hétfő: zárva

Kedd: 8:00 – 12:00

Szerda: 8:00 – 12:00

Csütörtök: zárva

Péntek: zárva.

Ügyfélszolgálatunk látogatása is kizárólag saját maszkban és kesztyűben lehetséges és előzetes regisztrációhoz kötött.

Regisztrációs igényüket az ugyfel.pml@mnl.gov.hu e-mail címen juttathatják el hozzánk.

Visszajelzésünket a megadott e-mail címre fogjuk küldeni.

 
A Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményeinek általános ügyfélszolgálati tájékoztatója INNEN érhető el.
 
 
ÁLTALÁNOS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI INFORMÁCIÓK:
 
Ügyfeleink kérdéseikkel telefonon, levélben, személyesen, illetve e-mailben fordulhatnak a levéltár ügyfélszolgálati munkatársaihoz. Felhívjuk figyelmüket, hogy munkatársaink telefonon és e-mailben csak általános tájékoztatást tudnak adni.
 
 
E-mal cím:
Telefon:
+36-70/642-4517
Hivatali kapu címe: 666363198
 
Kérelem beadásához, adatszolgáltatáshoz kérjük hozza magával személyazonosító okmányait. Ha nem személyesen jár el ügyében, az eseti meghatalmazást.
 
 
 
 
Kérjük, hogy az űrlapot pontosan töltsék ki és személyesen, postán vagy elektronikus úton juttassák el a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) területileg illetékes tagintézménye részére.
 
Az űrlap elérhető:
 
Kormányablakban az ügyek indíthatók, a kérelem továbbításra kerül az illetékes levéltárhoz. Az ügyindítás után az irat a Magyar Nemzeti Levétárhoz vagy a Budapest Főváros Levéltárához (BFL) kerül. Ott történik az érdemi ügyintézés, a hiánypótlás, valamint (ha szükséges) az illeték bekérése. Az MNL vagy a BFL a keresés eredményéről tájékoztatja az ügyfelet az ügyfél által megadott elérhetőségeken.
 
Ügyintézési határidő: 30 nap
 
Az eljárás eredménye: Az ügyfél nyilatkozata alapján hiteles másolat kerül kiadásra, vagy a levéltár nyilatkozik arról, hogy a keresett irat nem található a levéltárban.
 
Eljárási költség: Az ügyfélszolgálati eljárás keretében benyújtott egyedi adatigényléskor eljárási illetéket nem kell fizetni.
 
 
 
 
 
Levéltári adatok igénylése építésügyi hatósági eljárások támogatásához.
A Levéltár kezelésében lévő, az építésügyi hatósági eljárásokhoz az Ingatlannyilvántartásba történt bejegyzés, feljegyzés, erről szóló határozatok igazolása iránti kérelem benyújtása, másolat, hiteles másolat kérése. A leggyakrabban előforduló ügyek az építési, bontási engedélyek, tervdokumentációk, használatbavételi engedélyek, tervrajzok.
 
Jogosultak köre: Ügyben érintett állampolgár, érintett gazdasági társaságok, akiknek valamilyen jogos érdeke fűződik az adott információ megszerzéséhez. Az ügyfél saját tulajdonában lévő ingatlannal kapcsolatos ügyben személyesen, illetve meghatalmazott útján is eljárhat.
 
Kizáró ok: Nem indítható el az ügyintézés abban az esetben, az ügyfél nem a saját, hanem más tulajdonában lévő ingatlan ügyében fordul a levéltárhoz és nem rendelkezik írásos meghatalmazással.
 
Csatolandó dokumentumok: Olyan rendelkezésre álló dokumentumok másolatai, amelyek a levéltári adatkeresést segítik. (pl. bírósági határozat, egyéb hatóságtól származó irat, térkép, tervrajz stb.).
 
Az illetékességi ok: Az ügyben érintett ingatlan helye (település).
 
A hatáskörrel rendelkező hatóság megjelölése: Az MNL az illetékes a vidéken (nem Budapesten) található épületek dokumentációival kapcsolatban. A BFL az illetékes a Budapest területén található épületek dokumentációival kapcsolatban.
 
 
 
 
Levéltári adatok igénylése a hadigondozási igényjogosultság megállapításához, hadigondozással kapcsolatos iratok megkeresése és másolatok készítése.
 
Fontos kiemelni, hogy a levéltárak adatokat szolgáltatnak, az igény jogosságát a kormányhivatalok bírálják el.
 
Hadirokkantak, hadigyámoltak, hadiözvegyek és hadiárvák hadigondozásra jogosító iratainak megkeresése, igazolás vagy másolat kiadása. A levéltár tájékoztat a kérelmezett hadigondozással kapcsolatos iratok meglétéről vagy hiányáról, a további MNL-en kívüli lehetséges iratőrző helyekről. 
 
Az eljárás tárgyi illetékmentes.
 
Jogosultak köre: aki
  1. katonai szolgálat;
  2. kötelező katonai előképzés;
  3. légitámadás és hadművelet;
  4. visszamaradt robbanóanyag felrobbanása
során vagy következtében testi épségének vagy egészségének károsodása folytán hadieredetű fogyatkozást szenvedett, továbbá, akit hadigyámoltként, hadiözvegyként, hadiárvaként, illetőleg hadigondozott családtagként kell gondozásba venni.
 
Csatolandó dokumentumok:
 
A hadirokkantság igazolására szolgáló, rendelkezésre álló dokumentumok másolatai, a hadirokkantság beállására vonatkozó ismert tények, információk:
  • hadigondozási ügyekben kiadott határozatok, hadigondozási (alap)iratok 
  • hadigondozó bizottsághoz benyújtott, a kérelmek jogosságát bizonyító igazolások (a kérelmező illetőségi helyén működő jegyző, körjegyző, polgármester adta ki) pl. illetőségi vagy vagyoni bizonyítvány.
 
Az illetékességi ok: Háborús áldozat vagy hadirokkant elhalálozáskori lakóhelye szerint illetékes budapesti, illetve vidéki levéltár.
 
A hatáskörrel rendelkező hatóság megjelölése:
 
MNL illetékes azok esetében, akik számára hadigondozott, illetve hadiárva ellátást állapítottak meg, illetve folyósítottak, a megállapítás helye vagy a háborús áldozat utolsó állandó lakhelye szerint illetékes vármegyei levéltárhoz (nem budapesti) kell fordulni a megkereséssel.  BFL illetékes azok esetében, akik számára a hadigondozott, illetve hadiárva ellátást a mai Budapest területén állapították meg, illetve folyósították. A kutatás megkezdéséhez az akkori kerület, illetve helység megadása szükséges.
 
Hadigondozáshoz kapcsolódó dokumentumok:
 
 
 
 
Levéltárban lévő hagyatéki iratokra vonatkozó adatok igénylése és másolat készítése.
 
Az ügyfél kérésére az állami közjegyzők levéltárban elhelyezett iratanyagából hagyatéki alapiratok hiteles másolatának kiadása, valamint a tanácsok és önkormányzatok illetékes szerve által felfektetett hagyatéki leltárak másolatban, hiteles másolatban történő kiadása jellemzően póthagyatéki eljárás lefolytatása céljából.
 
Jogosultak köre: Ügyben érintett állampolgár, illetve meghatalmazottja.
 
Kizáró ok: Állampolgári kérés esetén, amennyiben az ügyfél nem érintett a hagyatéki eljárásban, a hagyatéki iratok részére nem adhatók ki.
 
Csatolandó dokumentumok: Olyan rendelkezésre álló dokumentumok másolatai, amelyek a levéltári adatkeresést segítik, természetes személy kérelme esetén a jogi érdeket valószínűsítő okiratok (pl. rokoni fokot igazoló dokumentum, szerződés másolat).
 
A hatáskörrel rendelkező hatóság megjelölése:
MNL: a vidéki (nem budapesti) hagyatéki ügyek 1991-ig az illetékes közlevéltárak gyűjtőkörébe tartoznak. Az 1992. január 1. után indult hagyatéki ügyek a tárgyaló közjegyző székhelye szerint illetékes területi közjegyzői kamarai levéltárban találhatók.
BFL: Budapesti állami közjegyzői irodák által 1991-ig indított hagyatéki ügyek. Ezek egy részét átmenetileg a Fővárosi Bíróság Közjegyzői Iratokat Kezelő Irodáján (1055 Budapest, Markó u. 27.) őrzik. (Az iratokat az 1985-ös évvel bezárólag vette át a levéltár.) Az 1992. január 1. után indult hagyatéki ügyek a MOKK Közjegyzői Levéltár 1-ben (Budapest, 1041 Mády L. u. 4.) keresendők.
 
 
 
 
Levéltári adatszolgáltatás az ingatlannyilvántartásba bejegyzett jogok és tények igazolására vonatkozóan.
 
A levéltár az őrizetébe került ingatlan nyilvántartásba bejegyzett jogokról és tényekről szóló határozatokról, azok mellékleteiről (pl. adásvételi szerződések, hagyatéki iratok, megosztási vázrajzok stb.) és egyéb iratokról (telekkönyvek, tulajdoni lapok,) hiteles másolat formájában igazolást állít ki a kérelmet benyújtó ügyfél részére.
 
Leggyakrabban előforduló ügyek: tulajdonjogról, szolgalmi jog bejegyzésről, ingatlan megosztásról szóló határozatban, társasházi alapító okiratokban szereplő tényekről hiteles másolat formájában igazolás kiállítása.
 
Jogosultak köre: Ügyben érintett állampolgár vagy jogi személy, akinek ingatlan nyilvántartásban bejegyzésre került tulajdonjogának, tulajdonhasználatának igazolására vonatkozóan levéltári adatigénylés történik, illetve meghatalmazottja.
 
Kizáró ok: Amennyiben az ügyfél nem magára vonatkozóan kér adatot és nem rendelkezik írásos meghatalmazással.
 
Csatolandó dokumentumok: Olyan rendelkezésre álló dokumentumok másolatai, amelyek a levéltári adatkeresést segítik. (pl. bírósági határozat, egyéb hatóságtól származó irat, térkép, tervrajz stb.).
 
A hatáskörrel rendelkező hatóság megjelölése: MNL illetékes a nem budapesti ingatlanokra vonatkozó iratok tekintetében. BFL illetékes a Budapesten 1972/73-ig vezetett telekkönyvi betétek, 1961-1972 közötti bejegyzések alapiratai tekintetében. (Az 1961 előtti alapiratok sem a levéltárban, sem az illetékes ingatlan-nyilvántartási szervnél nem maradtak fenn.)
 
 
 
 
Levéltári adatszolgáltatás és másolatkiadás a Levéltár őrizetében lévő bírósági iratanyagokról.
 
Levéltár őrizetében lévő bírósági iratanyagokról másolat kikérése - jellemzően büntető, polgári (gazdasági), közigazgatási, munkaügyi peres, büntető és polgári nemperes eljárások, bírósági végzések, ítéletek kikérése, illetve cégbírósági végzések cégek felszámolása, végelszámolása, kényszertörlése esetén.
 
Jogosultak köre: Ügyben érintett állampolgár, illetve meghatalmazottja, vagy gazdasági társaság képviseletére jogosult tag.
 
Kizáró ok: Ha az ügyfél nem magára vonatkozóan kér adatot és nem rendelkezik meghatalmazással, illetve nem a gazdasági társaság képviseletre jogosult tagjaként kéri az iratot.
 
Csatolandó dokumentumok: Olyan rendelkezésre álló dokumentumok másolatai, amelyek a levéltári adatkeresést segítik. Gazdasági társaság tekintetében igazolni kell a képviseletre jogosultságot.
 
Az illetékességi ok: Ügyfél lakó-, tartózkodási helye szerinti bíróság.
 
A hatáskörrel rendelkező hatóság megjelölése: Az ügyben eljáró vármegyei törvényszék székhelye szerint illetékes vármegyei levéltár vagy a fővárosi ügyek esetén Budapest Főváros Levéltára.
Házassági bontóperben az MNL illetékes abban az esetben, ha a házastársak utolsó állandó lakhelye nem fővárosi bíróság, hanem más vidéki, járásbíróságok illetékességi területére esett.
Házassági bontóperben a BFL illetékes, ha a házastársak utolsó állandó lakhelye budapesti székhelyű bíróságok illetékességi területére esett.
 
 
 
 
Levéltári adatszolgáltatás munkaviszony, nevelési segély, illetve ösztöndíj folyósítása, nyugdíj-, valamint társadalombiztosítási és egyéb kapcsolódó ügyekben.
 
A levéltár állandó, időszakos, és az NDK-ban fennálló munkaviszonyról, nevelési segély, ill. ösztöndíj folyósításáról hivatalos másolatot ad ki magánszemélyek és hivatalok részére nyugdíj és társadalombiztosítási és egyéb kapcsolódó ügyekben.
 
Az eljárás tárgyi illetékmentes.
 
Jogosultak köre: Ügyben érintett állampolgár, illetve meghatalmazottja.
 
Kizáró ok: Amennyiben az ügyfél nem érintett vagy más nevében eljárva nem rendelkezik írásos meghatalmazással.
 
Csatolandó dokumentumok: Olyan rendelkezésre álló dokumentumok másolatai, amelyek a levéltári adatkeresést segítik.
 
A hatáskörrel rendelkező hatóság megjelölése: Az MNL Országos Levéltára illetékes a budapesti székhelyű országos hatáskörű vállalatok/üzemek/gazdasági társaságok, a Magyar Nemzeti Levéltár vármegyei tagintézményei pedig a vidéki munkahelyek esetében.
BFL illetékes Budapest területén működött munkahelyek tekintetében, melyek nem budapesti székhelyű országos hatáskörű vállalatok/üzemek voltak. (nyugdíjidő kiszámításánál érdemes először a Budapest Főváros Kormányhivatala Nyugdíjbiztosítási Főosztályát vagy/és a BFKH VIII. Kerületi Hivatal Nyugdíjbiztosítási és Adategyeztetési Főosztályát felkeresni, akik az esetek túlnyomó részében már rendelkeznek a szolgálati idő elismeréséhez /beszámításához szükséges adatokkal).
 
 
 
 
Levéltárban lévő névváltoztatási iratokról másolat készítése.
 
Az ügyfél kérésére a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában őrzött, a Belügyminisztérium által 1933-2004 között keletkeztetett névváltoztatási iratanyagból adott személyre vonatkozó névváltoztatási határozat, indokolt esetben névváltoztatási ügyirat hiteles másolatának kiadása, valamint adatszolgáltatás.
 
Jogosultak köre: Az ügyben érintett, jogosultságát igazoló állampolgár vagy meghatalmazottja.
 
Kizáró ok: Amennyiben az ügyfél nem igazolja jogosultságát a szükséges dokumentumokkal, illetve más nevében eljárva nem rendelkezik meghatalmazással.
 
Csatolandó dokumentumok:
  • Nyilatkozat illetékmentességről (amennyiben fennáll) VAGY hiánypótlásra történő felszólítás (az illeték, ill. illetékmentesség megállapításához), amennyiben az ügyfél már megkezdte annak az ügynek az intézését, amelyhez a névváltoztatási iratra szüksége van.
  • Jogcímet igazoló (hagyatéki ügy esetében a jogi érdeket valószínűsítő) dokumentumok: elhunyt felmenő vagy rokon esetében halotti anyakönyvi kivonat(ok), leszármazás vagy rokonság igazolásához anyakönyvi kivonat(ok)). Abban az esetben szükséges, ha az ügyfél nem saját magára vonatkozó névváltoztatási iratot keres.
  • Amennyiben a névváltoztatás az adatigénylő szülőjére és annak gyermekeire, azaz az adatigénylő testvérére is kiterjedt, az élő testvértől meghatalmazás és személyi igazolvány, elhunyt testvér esetében halotti anyakönyvi kivonat szükséges.
 
Az illetékességi ok: Névváltoztatással kapcsolatos levéltári adatigénylési ügyben 1933-tól alapesetben a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára jár el. Hiányzó adat esetén az ügy továbbításra kerülhet Budapest Főváros Kormányhivatala, a Magyar Nemzeti Levéltár vármegyei tagintézményei, illetve Budapest Főváros Levéltára felé.
 
Eljárási költség:
Magánszemély megkeresése esetén az illetékmentesség megállapításához szükséges csatolni a névváltoztatási okirat másolatát kérő hatóság hiánypótlásra történő felszólítását vagy az adatigénylő nyilatkozatát az illetékmentesség jogcíméről. A nyilatkozatban hivatkozni kell az illetéktörvény tárgyi illetékmentességre vonatkozó részének (1990. évi XCIII. tv. 33.§ (2) bekezdés) megfelelő pontjára. Ezek hiányában az eljárás illetékköteles.
 
A hatáskörrel rendelkező hatóság megjelölése:
A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára az 1896 utáni időszakból 1933-2004 közötti névváltoztatási ügyekre vonatkozó iratokat őriz. Az 1897-1932 közötti években engedélyezett eredeti névváltoztatási iratok megsemmisültek. Az 1934-1937 közötti iratok igen töredékesen maradtak fenn.
2004 utáni névváltoztatási ügyek: Budapest Főváros Kormányhivatala, Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály, Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztály.
2015. április 1. után lezárult névváltoztatási ügy iratanyaga (3 évig): Anyakönyvi szervek.
 
 
 
 
Levéltári adatszolgáltatás tanulóidőre, illetve iskolai végzettségre vonatkozóan.
 
A levéltár az általános és középiskolában folytatott tanulmányok idejéről, illetve iskolai végzettségről hiteles másolat formájában igazolást állít ki a 40 év után levéltárba adott iskolai anyakönyvekből, az egykori megyei/fővárosi tanács művelődési osztályán gyűjtött érettségi jegyzőkönyvekből, jogutód nélkül megszűnt oktatási intézmények levéltárba került irataiból
 
Az eljárás tárgyi illetékmentes.
 
Jogosultak köre: Ügyben érintett állampolgár, illetve meghatalmazottja.
 
Kizáró ok: Amennyiben az ügyfél nem érintett vagy más nevében eljárva nem rendelkezik írásos meghatalmazással.
 
Csatolandó dokumentumok: Olyan rendelkezésre álló dokumentumok másolatai, amelyek a levéltári adatkeresést segítik.
 
Az illetékességi ok: A levéltári adatigénylési ügyben alapesetben a korabeli munkahely települése szerint illetékes levéltár jár el.
 
A hatáskörrel rendelkező hatóság megjelölése Az MNL vármegyei tagintézményei illetékesek a vidéki (nem budapesti) iskolákban folytatott tanulmányokra vonatkozó adatszolgáltatás/másolatkiadás tekintetében. BFL illetékes a Budapest területén működő/működött – főként állami/önkormányzati fenntartású – alap- és középfokú oktatási intézmények/iskolákban folytatott tanulmányokra vonatkozó adatszolgáltatás/másolatkiadás tekintetében.