Publikációk

Pest megye évszázadai – Hivataltörténeti áttekintés. Kiadó: Pest Megye Önkormányzata és az MNL Pest Megyei Levéltára; Főszerkesztő: Dr. Schramek László; Szerzők: Berényiné Kovács Gyöngyi, Fodor Dorottya, Fuchs György, Gaálné Barcs Eszter, Györgyi Csaba, Kiss Anita, Magyar Endre Lénárd, Dr. Schramek László, Somogyi László; Szerk: Kiss Anita; Nyomdai előkészítés: Rába Endre. Bp., 2016.
 
Hosszú munka után 2016-ben végre az MNL Pest Megyei Levéltára is csatlakozhatott a megyei archontológiát megjelentető intézmények sorához. A közreadás formájának kiválasztásánál a fő cél a megvalósíthatóság volt, az ebből fakadó kényszerű korlátozásokat azonban igyekeztünk mégis úgy fordítani, hogy egy tudományos igényű, jól használható, optimálisan bővíthető, emellett reprezentatív kiadvány készülhessen.
 
A Pest megye évszázadai kötet három nagy fejezetre bontva foglalja össze Pest megye területi változásait, a fontosabb feladat- és hatáskörök alakulását, valamint a hivatalok működését. Ezt egészíti ki a megyei vezetők életrajzainak gyűjteménye. A kiadványt a hagyományos archontológiai adatsorokat tartalmazó online állomány teszi teljessé, mely intézményünk honlapján érhető el:
 
 
A kötet az eddig egyedülálló megyei közigazgatás-történeti összefoglalás mellett gazdag illusztrációs anyagot is tartalmaz, így reméljük, hogy olvasóink egyaránt haszonnal és örömmel forgatják majd.
 
Ezúton is köszönjük Pest Megye Önkormányzata segítségét, hiszen megtisztelő felkérésük és támogatásuk nélkül a kiadvány nem készülhetett volna el.
 
 
 
Pest-Pilis-Solt vármegye országgyűlési követutasításai a 18. században. Összeállította: Kiss Anita, Nagy János, Kapitány Adrienn. Szerk: Kiss Anita. Bp., 2015. (Pest megyei levéltári füzetek 38.)
 
A reformországgyűlések működésének, s azon belül is a megyék politikai szereplésének képe élénken él a köztudatban, ezzel szemben az azt megalapozó 18. századi gyakorlat megismeréséhez még alapvető, elsősorban forrásfeltáró kutatások elvégzésére van szükség. Ezt célt szolgálja a jelen kötet, a későbbi „vezérmegye”, Pest-Pilis-Solt 18. századi követutasításainak közreadásával, illetve, amennyiben lehetséges, a megye és az országgyűlés kapcsolatát dokumentáló források minél szélesebb körű összegyűjtésével. A kiadványban külön bevezető tanulmány formájában foglaltuk össze a követküldésre és az utasítások kiadására vonatkozó általános elvek eddig feltárt jellemzőit, s ugyancsak itt elemeztük a Pest megyei források vizsgálata során kirajzolódott gyakorlat és folyamatok tanulságait. Hasonlóan önálló egységet alkot minden egyes országgyűlés anyaga, ahol bevezetőben ismertetjük a vonatkozó eseményeket és a teljes szövegükben nem közölt források tartalmát, a meghívó kihirdetésétől a követjelentések időpontjáig. A kötetet a 17. századi országgyűlésekre, valamint a 18. századi konkurzusokra vonatkozó Pest megyei források rövid ismertetése mellett az országgyűlési követek életrajzának közreadásával is kiegészítettük.
 
A kötet megjelentetését a  támogatta.
 
A kiadvány kereshető pdf formátumban elérhető:
 
 
Tanulmányok Pest megye múltjából V. Szerk.: Kiss Anita. Bp., 2014. (Pest megye múltjából 17.)
 
Az érdeklődők kiadványunk révén a tagintézményünk 2012. évi „Katasztrófák és válsághelyzetek Pest megyében” témakörben megrendezett tudományos konferenciáján elhangzott előadások bővített, szerkesztett változatát vehetik kezükbe. Az első tanulmánycsokor az elemi csapásokat mutatja be, köztük a 18. századi tűzvészeket, és az ellenük folytatott küzdelmet, az 1838. évi jeges árvíz pusztításait, végül az 1956. évi dunaharaszti földrengést, valamint az azt követő helyreállítási munkákat. A második rész írásaiban a társadalmi válsághelyzetekre adott válaszok kerülnek előtérbe, az első világháborút végigkövető ellátási problémák és nélkülözés, valamint a tanácsköztársasági rekvirálások bemutatása révén, amire a gondokat végsőkig tagadó szocialista propaganda egy speciális fogalmát bemutató tanulmány reflektál. A záró tartalmi egységben a biológiai károkozókkal folytatott harc egyes állomásait vesszük sorra, így az utolsó, 1738–1742. évi pestisjárvány mellett az 1873–74. évi kolera pusztításait, végezetül pedig a filoxéra szőlőgazdaságot átformáló hatását ismerhetik meg olvasóink.
 
A kötet megjelentetését a támogatta.
 
A kiadvány teljes anyaga elérhető a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon
 
 
Halász Csilla: A nép művelése- Agitáció és propaganda a népművelésben a Rákosi-rendszer idején. Bp., 2013. (Pest megye múltjából 16.)
 
Mint minden totalitárius eszme, a bolsevizmus is teljes egészében uralni akarta az élet minden területét, kérlelhetetlen hatalomgyakorlását azonban magasztos ideológiával támasztotta alá, amelynek hangsúlyos eleme volt a szovjet (típusú) életforma, gondolkodás, világnézet, tudomány és gazdaság felsőbbrendű volta minden más irányú társadalmi berendezkedéssel szemben. Ily módon a közélet minden területét, sőt a magánélet egyes szegmenseit is lefedő, totalitárius elképzelés jegyében a kultúra sem maradhatott ki a sorból, sőt kifejezetten hangsúlyos szerepet kapott. A kialakított ideológia terjesztésére a művelődés és a kommunikáció (sajtó, rádió, híradó stb.) minden területét felhasználták. Az ideológia eszmei elemei átszőtték az iskolai tananyagot, a történelemtudományt a történelmi materializmus elmélete határolta be, de a művészet minden ága is a kommunista szellem jegyében alkotott (szobrászat, festészet, színház stb.). A könyvben vizsgálat alá volt terület, a kultúra tömeges terjesztésére szolgáló három legfontosabb intézménytípus: a kultúrotthonok, a filmszínházak és a könyvtárak is e szellemben működtek, és lettek a kommunista ideológia terjesztésének legfontosabb eszközei.
 
E munka az Agitáció és propaganda a népművelésben a Rákosi-rendszer idején című doktori disszertáció sajtó alá rendezett változata.
 
A kötet megjelentetését a támogatta.
 
A kiadvány teljes anyaga elérhető a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon
 
 
Tanulmányok Pest megye Múltjából IV. Főszerk.: Tóth Judit. Bp., 2012. (Pest megye múltjából 15.)
 
A kötetben publikált értekezések elsősorban a megelőző években rendezett levéltári napokon elhangzott előadások szerkesztett, kiegészített, bővített változatai. A tisztelt olvasók a Pest megyei nemzetiségi viszonyokról, azon belül is a cigányság 18. századi helyzetéről, a szerbek I. világháború alatti sorsáról, végül a terület 1940 és 1950 közötti etnikai átrendeződéséről olvashatnak. A közigazgatás-történet iránt érdeklődők a nemesi önkormányzatiság 18. század intézményrendszerét ismerhetik meg jelen kötetünkből. A könyvtárak és levéltárak egyaránt a kultúra őrhelyeiként működtek az elmúlt évszázadokban. Egy tanulmány a Pest megye levéltára megalakulásának idejébe kalauzolja az olvasókat, egy másik kolléganőnk pedig a helyi arisztokrácia 1945 után veszélyeztetett könyvtárainak sorsát tárja fel írásában. A katolikus egyház 1950 utáni hányattatott életébe nyerhetünk bepillantást, egy eddig elfeledett esemény, az 1954-ben rendezett Mária-év állami fogadtatásának megismerésével. Végezetül kötetünk egy kevéssé kutatott, de talán sokakat érdeklő témájú tanulmánya a két világháború közötti egészségügyi propagandát vázolja.
 
A kötet megjelentetését a támogatta.
 
A kiadvány teljes anyaga elérhető a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon
 
 
Tanulmányok Pest megye Múltjából III. Szerk.: Halász Csilla, Tóth Judit. Bp., 2009. (Pest megye múltjából 14.)
 
Jelen kötetben a levéltér 2008. évi tudományos konferenciáján elhangzott előadások alapján készített tanulmányok kaptak helyet, kronológiai sorrendben. Így került az első helyre az a munka, amelyben a szerző a megyei adóalapok 17-18 századi meghatározását elemzi. Ezt követően a Pest Megyei Levéltár könyvtárának történetéről olvashatunk egy tanulmányt 1945-ig. A magyar nyelv Pest megyei terjedését vizsgálja a következő dolgozat a szabadságharcot megelőző másfél évtizedben. A további öt tanulmány már a 20. századba vezeti az olvasót. Közülük az első azoknak a járványoknak a Pest megyei megjelenését vizsgálja, amelyek az I. világháború alatti és az azt követő években szedték az áldozataikat. Békésebb dolgokról olvashatunk a következő munkában, amelyben Kosáry Domokos Pest Megyei Levéltárban eltöltött éveiről van szó. (Kosáry 1956-ot követő börtönbüntetése után került a levéltárba, s ez meghatározó lett a későbbi munkássága szempontjából.) Ezt követően egy dolgozatban a Pest megyei erdészeti szakigazgatás második világháború utáni helyzetéről olvashatunk, míg egy másik munkában az állampárti sajtóstruktúra kiépülésének Pest megyei jellemzőiről tudhatunk meg adatokat. A kiadvány záró tanulmánya a Rákosi-rendszerben oly gyakori kultúrversenyeket elemzi, természetesen itt is elsősorban azok Pest megyei vonatkozását hangsúlyozva.
 
A kiadvány teljes anyaga elérhető a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon