IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK

IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK

BARANYA VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA

Az 1848-ig terjedő korszak

IV.1

Baranya Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai

1695-1869 (1912)

104,69 fm

R

 

a) Közgyűlési jegyzőkönyvek

1698-1847

24,60 fm

 

 

b) Közgyűlési iratok

1708-1847

59,36 fm

 

 

c) Királyi és helytartótanácsi rendeletek, átiratok, folyamodványok

1730-1849

0,62 fm

 

 

d) Szabályrendeletek, árszabások, vámtarifák

1731-1855

0,45 fm

 

 

e) Országgyűlési iratok

1723-1848

3,22 fm

 

 

f) Egyházi iratok, plébániák összeírásai

1733-1787

0,14 fm

 

 

g) Nemesi felkelési és egyéb nemesi jellegű iratok

1741-1847

0,57 fm

 

 

h) Nemesi családok és nemesi községek iratai

1695-1912

1,54 fm

 

 

i) Úrbéri iratok

1730-1848

4,62 fm

 

 

j) Úriszéki jegyzőkönyvek

1753-1787

1,26 fm

 

 

k) Népösszeírások

1784-1847

0,14 fm

 

 

l) Katonaállítási iratok

1742-1841

0,42 fm

 

 

  1. Rendeletek

1742-1783

 

 

 

  2. Állítási lajstromok

1794-1841

 

 

 

m) Bizottságok iratai

1742-1869

2,02 fm

 

 

  1. Bezdányi Duna szabályozására kiküldött bizottság iratai

1777-1840

 

 

 

  2. Dráva szabályozására kiküldött bizottság iratai

1744-1847

 

 

 

  3. Fekete-víz szabályozására kiküldött bizottság iratai

1770-1852

 

 

 

  4. Kapos vize lecsapolására kirendelt központi választmány, majd Zichy csatornai küldöttség iratai

1749-1847

 

 

 

  5. Kolera választmány iratai

1830-1832

 

 

 

  6. Marhadögvész választmány iratai

1768

 

 

 

  7. Baranya Megye Fiók Gazdasági Egyesület választmányának iratai

1845-1848 (1851)

 

 

 

  8. Református lelkészek, tanítók járandósága vizsgálatára alakult választmány iratai

1812-1869

 

 

 

  9. Árvák vagyonát felügyelő választmányok iratai

1801-1840

 

 

 

  10. Újoncállítási választmány iratai

1841

 

 

 

  11. Számadásokat vizsgáló választmány jegyzőkönyvei

1841-1847

 

 

 

  12. Adamovics bizottság iratai

1802-1838

 

 

 

  13. Németürög határa, illetve adózása ügyében alakult választmány iratai

1790-1846

 

 

 

  14. Pécs város ügyében alakult választmány iratai

1742-1760

 

 

 

  15. Dombóvári uradalom ügyében alakult választmány iratai

1780-1781

 

 

 

  16. Pálos kolostor épülete ügyében alakult választmány iratai

1817-1830

 

 

 

  17. Utak, hidak összeírására kiküldött választmány iratai

1763

 

 

 

  18. Posta- és országútra ügyelő választmány iratai

1831-1847

 

 

 

n) Zsidókra vonatkozó rendeletek és összeírások

1725-1844

0,14 fm

 

 

o) Cigányokra vonatkozó rendeletek és összeírások

1767-1784

0,14 fm

 

 

p) Peren kívüli eljárás iratai

1696-1848

4,39 fm

 

 

  1. Tiltakozások

1700-1785

 

 

 

  2. Becsük, osztálylevelek, örökbevallások

1720-1786

 

 

 

  3. Bírói vizsgálatok

1715-1786

 

 

 

  4. Helyszíni szemlék

1741-1786

 

 

 

  5. Határjárások

1696-1786

 

 

 

  6. Bírói intések

1703-1786

 

 

 

  7. Bírói eltiltások

1701-1785

 

 

 

  8. Végrehajtások

1741-1786

 

 

 

  9. Tanúsítványok, leltárak

1749-1785

 

 

 

  10. Baranyavári járás vegyes iratai

1782-1829

 

 

 

  11. Siklósi járás vegyes iratai

1786-1848

 

 

 

  12. Mohácsi járás vegyes iratai

1780-1846

 

 

 

  13. Hegyháti járás vegyes iratai

1782-1847

 

 

 

  14. Szentlőrinci járás vegyes iratai

1786-1831

 

 

 

  15. Pécsi járás vegyes iratai

1786-1848

 

 

 

q) Be- és kitáblázási jegyzőkönyvek, iratok

1732-1851

1,06 fm

 

IV.2

Baranya Vármegye II. József-féle közigazgatásának iratai

1784-1789

7,50 fm

R

 

a) Iktató-jegyzőkönyvek

1787-1789

0,36 fm

 

 

b) Iratok

1786-1789

6,72 fm

 

 

c) Rendeletek könyve

1787-1788

0,14 fm

 

 

d) Népszámlálási iratok (Bagota, Kisharsány)

1784-1788

0,28 fm

 

IV.4

Baranya Vármegye Nemesi Közgyűlése Gazdasági Választmányának iratai

1842-1848

0,28 fm

R

 

a) Jegyzőkönyvek

1842-1848

0,20 fm

 

 

b) Iratok

1844-1845

0,08 fm

 

IV.5

Baranya Vármegye Nemesi Közgyűlése Állandó Bizottságának iratai

1809

0,20 fm

R

IV.6

Baranya vármegye adószedőjének iratai

1695-1854

6,63 fm

R

 

a) Országos összeírás

1828

1,48 fm

 

 

b) Kamarai összeírások másolata

1695-1696

0,07 fm

 

 

c) Háziadó összeírások

1711-1752

1,44 fm

 

 

d) Adószedői számadások

1705-1850

1,96 fm

 

 

e) Bevételi és kiadási naplók

1837-1851

0,70 fm

 

 

f) Községi rovatos összeírás és adókivetés

1812-1854

0,14 fm

 

 

g) Adófizetési jegyzékek

1840-1841

0,14 fm

 

 

h) Adószedői számadások mellékletei

1796-1851

0,70 fm

 

IV.8

Baranya Vármegye Törvényszékének iratai

1716-1851

21,25 fm

R

 

a) Jegyzőkönyvek

1750-1850

2,80 fm

 

 

b) Peres iratok

1754-1850

6,86 fm

 

 

c) Befejezett perek

1716-1842

10,28 fm

 

 

d) Feljebbvitt perek

1827-1848

0,70 fm

 

 

e) Csődperek (Lásd IV. 270. d)

1805-1871

 

 

 

f) Rablajstromok

1813-1851

0,61 fm

 

IV.9

Baranya Vármegye II. József-féle Törvényszékének iratai

1786-1790

2,10 fm

R

 

a) Jegyzőkönyvek

1786-1790

0,84 fm

 

 

b) Iratok

1787-1790

1,26 fm

 

IV.10

Baranya vármegye főszolgabíráinak bíráskodási iratai

1827-1849

0,70 fm

R

IV.18

Baranya vármegye levéltárára vonatkozó iratok

18-19. sz.

1,76 fm

R

IV.19

Baranya Vármegye tisztviselői után maradt iratok

1768-1850

0,98 fm

R

 

a) Baranya vármegye főispánjainak, alispánjainak címzett iratok

1768-1849

0,04 fm

 

 

b) Sauska Keresztély mohácsi szolgabíró, majd alispán iratai

1791-1848

0,10 fm

 

 

c) Gyulai Gál Ferdinánd alispán iratai

1844-1847

0,08 fm

 

 

d) Rihmer János tiszti főügyész után maradt peres iratok

1838-1850

0,06 fm

 

 

e) Kajdacsy Antal siklósi esküdt, majd szentlőrinci szolgabíró iratai

1794-1839

0,22 fm

 

 

f) Barthos Eduárd mohácsi szolgabíró után maradt iratok

1838-1847

0,06 fm

 

 

g) Petrás Lajos ügyvéd után maradt peres iratok

1789-1833

0,42 fm

 

IV.20

Letétek levéltári gyűjteménye

1721-1882

0,91 fm

R

 

a) Szabadszentkirályra vonatkozó iratok

1721-1852

0,21 fm

 

 

b) Egyéb (nem vármegyei) forrásból származó iratok

1759-1882

0,70 fm

 

IV.21

Egyházlátogatási jegyzőkönyvek

1817-1946

0,56 fm

R

IV.22

Futólevelek jegyzőkönyvei

1787-1865

0,42 fm

R

IV.23

Malomlevelek, malmokra vonatkozó iratok gyűjteménye

1780-1898

0,37 fm

R

A szabadságharc korszaka

IV.101

Baranya Vármegye Bizottmányának iratai

1848

0,74 fm

R

 

a) Jegyzőkönyv

1848

0,10 fm

 

 

b) Iratok

1848

0,64 fm

 

IV.103

Baranya vármegye alispánjának és cs. kir. kormánybiztosának iratai

1849-1850

1,13 fm

R

IV.104

Baranya vármegye adószedőjének iratai. Klauzál-féle iparösszeírás (Mohács, Pécsvárad)

1848

0,04 fm

R

IV.105

Baranya Vármegye Számvevőszékének iratai

1849-1850

0,02 fm

R

IV.108

Baranya Vármegye Középponti Választmányának iratai

1848

0,14 fm

R

A neoabszolutizmus korszaka

IV.152

Baranyai Cs. Kir. Megyehatóság iratai

1851-1861 (1864)

52,71 fm

R

 

a) Megyefőnöki elnöki iratok

1851-1860

6,24 fm

 

 

b) Megyefőnöki általános iratok

1850-1861

42,08 fm

 

 

c) Katonai iratok

1853-1858 (1864)

2,29 fm

 

 

d) Útlevéljegyzőkönyvek

1849-1855

0,14 fm

 

 

e) Népszámlálási iratok

1850-1857

0,42 fm

 

 

f) Adóvallomások

1850-1851

1,54 fm

 

IV.153

Baranya Vármegye Árvaügyi Választmányának (Árvabizottmányának) iratai

1850-1861

0,60 fm

R

IV.154

Baranyai (Pécsi) Cs. Kir. Megyetörvényszék iratai

1850-1861

51,03 fm

R

 

a) Elnöki iratok

1850-1852

0,19 fm

 

 

b) Polgári perek

1850-1861

12,02 fm

 

 

b) Polgári perek

1850-1861

12,02 fm

 

 

c) Büntető perek

1850-1861

19,47 fm

 

 

d) Baranya megyére vonatkozó büntető perek

1854-1861

5,25 fm

 

 

e) Társasbírósági (collegiális) büntető perek

1850-1854

1,48 fm

 

 

f) Betáblázási iratok

1853-1857

0,60 fm

 

IV.155

Baranya Vármegye Cs. Kir. Úrbéri Törvényszéke iratai

1781-1930

23,77 fm

R

 

a) Iktatott iratok

1856-1874

0,93 fm

 

 

b) Úrbéri (birtokrendezési perek) iratai

1851-1930

20,44 fm

 

 

c) Úrbéri (birtokrendezési) földkönyvek és telekkönyvek

1781-1914

2,40 fm

 

IV.156

Pécsi Cs. Kir. Államügyészség iratai

1850-1861

4,90 fm

R

IV.157

Pécsmelléki Cs. Kir. II. Osztályú Járásbíróság iratai

1850-1854

1,54 fm

R

IV.158

Siklósi Cs. Kir. Államügyész helyettes iratai

1850-1854

1,08 fm

R

IV.159

Hegyháti Cs. Kir. Vegyes Szolgabíróság iratai

(1843) 1848-1861

2,38 fm

R

IV.160

Cs. Kir. közjegyzők (dárdai, pécsi, mohácsi) iratai

1854-1861

0,30 fm

R

IV.162

Cs. Kir. járásbíróságok (siklósi, mágocsi) iratai

1850-1854

0,28 fm

R

A provizórium és a kiegyezés korszaka

IV.252

Baranya vármegye királyi biztosának (főispáni helytartójának) iratai

1861-1867

3,34 fm

R

 

a) Elnöki iratok

1861-1867

2,92 fm

 

 

b) Általános iratok

1865-1866

0,14 fm

 

 

c) Pécs városára vonatkozó iratok

1861-1867

0,28 fm

 

IV.253

Baranya vármegye főispánjának iratai

1867-1871

0,24 fm

R

IV.254

Baranya Vármegye Bizottmányának iratai

1861

0,70 fm

R

 

a) Közgyűlési jegyzőkönyvek

1861

0,28 fm

 

 

b) Közgyűlési iratok

1861

0,42 fm

 

IV.255

Baranya Vármegye Bizottmányának iratai

1867-1871

4,60 fm

R

 

a) Közgyűlési jegyzőkönyvek

1867-1871

1,10 fm

 

 

b) Közgyűlési iratok

1867-1871

3,50 fm

 

IV.256

Baranya Vármegye Középponti Választmányának iratai

1861-1871

0,84 fm

R

IV.259

Baranya Vármegye Gazdasági Választmányának iratai

1861-1871

0,28 fm

R

IV.260

Baranya vármegye első alispánjának elnöki iratai

1861

0,32 fm

R

IV.261

Baranya vármegye első alispánjának iratai

(1857) 1861-1867

14,15 fm

R

 

a) Elnöki (alispáni) iratok

1861-1867

1,68 fm

 

 

b) Közigazgatási iratok

1861-1867

11,75 fm

 

 

c) Baranya vármegye községeinek határleírásai

1857-1865

0,72 fm

 

IV.262

Baranya vármegye alispánjának iratai

1867-1871

7,76 fm

R

 

a) Közigazgatási iratok

1867-1871

6,82 fm

 

 

b) Az 1869. évi népszámlálás iratai

1869-1870

0,94 fm

 

IV.263

Baranya vármegye másodalispánjának iratai

1861-1867

0,28 fm

R

IV.264

Baranya Vármegye Tisztiszékének iratai

1862-1864

0,05 fm

R

IV.265

Baranya vármegye tiszti főorvosának iratai

1863-1871

0,12 fm

R

IV.267

Baranya Vármegye Számbíráló Törvényszékének (Számvevőszékének) iratai

1861-1871

0,52 fm

R

IV.269

Baranya Vármegye Központi Árvatörvényszékének iratai

1861-1871

29,99 fm

Ny

 

a) Árvatörvényszéki jegyzőkönyvek

1864-1871

0,15 fm

 

 

b) Árvaügyi iratok

1861-1871

29,84 fm

 

IV.270

Baranya Vármegye Központi Törvényszékének iratai

(1805) 1861-1871

42,59 fm

R

 

a) Elnöki (alispáni) iratok

1861-1867

1,68 fm

 

 

b) Polgári perek

1861-1871

24,23 fm

 

 

c) Büntető perek

1861-1871

12,80 fm

 

 

d) Csődperek

1805-1871

4,24 fm

 

 

e) Rablajstromok

1850-1869

0,57 fm

 

 

f) Pesti Váltótörvényszéktől átvett iratok

1864-1871

0,56 fm

 

IV.273

Baranya vármegye központi tiszti ügyészének iratai

1865-1871

0,36 fm

Ny

IV.274

Hegyháti járás főszolgabírájának iratai

1862-1871

0,70 fm

R

IV.275

Mohácsi járás főszolgabírájának (Hatos Gusztáv) szóbeli bíráskodási iratai

1861

0,24 fm

R

IV.276

Pécsi járás főszolgabírájának iratai

1861-1871

6,30 fm

R

Az 1872-től 1950-ig terjedő időszak

IV.401

Baranya vármegye főispánjának iratai

1867-1949

49,93 fm

R

 

a) Bizalmas iratok

1892-1944

8,25 fm

 

 

b) Általános iratok

1867-1949

34,92 fm

 

 

c) Közellátási kormánybiztosi iratok

1941-1949

6,76 fm

 

IV.402

Baranya Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai

(1870) 1872-1945

17,98 fm

R

 

a) Közgyűlési jegyzőkönyvek

1872-1945

12,42 fm

 

 

b) Közgyűlési iratok

1873-1902

0,26 fm

 

 

c) Megyei Tiszti Nyugdíj Választmány iratai

1886-1895

0,12 fm

 

 

d) Mezőgazdasági Bizottság iratai

1895-1905

0,38 fm

 

 

e) Lótenyésztési Bizottság iratai

1870-1902

4,80 fm

 

IV.403

Baranya Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Állandó Választmányának iratai

1872-1902

0,56 fm

R

IV.404

Baranya Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Igazoló Választmányának iratai

1871-1934

3,04 fm

R

IV.405

Baranya Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai

1872-1950

55,43 fm

R

IV.406

Baranya Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Állandó Bíráló Választmányának iratai

1883-1901

0,14 fm

R

IV.407

Baranya Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Statisztikai Bizottságának iratai

1877-1897

0,12 fm

R

IV.408

Baranya Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Árvizsgáló Bizottságának iratai

(1902) 1920-1924

0,72 fm

R

IV.409

Baranya Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Számonkérőszékének jegyzőkönyvei

1872-1918

0,14 fm

R

IV.410

Baranya vármegye alispánjának iratai

(1850) 1872-1950 (1952)

742,20 fm

R

 

a) Elnöki iratok

1896-1952

7,40 fm

 

 

b) Közigazgatási iratok

1872-1950

614,24 fm

 

 

c) Szerb megszállás (szerb impérium) alatt működött vármegyei közigazgatás iratai

1919-1921

15,96 fm

 

 

d) Kihágási iratok

1881-1949

17,14 fm

 

 

e) Útlevél iratok

1904-1942

6,24 fm

 

 

f) Közellátási iratok

1916-1945

10,04 fm

 

 

g) Kórházi ápoltak mutatókönyvei

1874-1898

0,56 fm

 

 

h) Házalási engedélyek

1899-1933

1,28 fm

 

 

i) Fegyverengedélyek

1875-1919

0,56 fm

 

 

j) Alispáni, Közigazgatási Bizottsági és Igazoló Választmányi bírósági panaszok iktatókönyvei

1898-1949

0,75 fm

 

 

k) Katonai iratok

(1869) 1872-1950

7,72 fm

 

 

l) Irodaigazgatói iratok

1909-1945

0,76 fm

 

 

m) Villamosítási és gépészeti iratok

1924-1949

12,74 fm

 

 

n) Délvidéki összeírások

1941

0,48 fm

 

 

o) Személyi iratok

1888-1951

20,70 fm

 

 

p) Jegyzői szigorlatok és Pécsi közigazgatási tanfolyam iratai

1872-1913

1,71 fm

 

 

q) Községvizsgálati jegyzőkönyvek

1891-1899

6,48 fm

 

 

r) Községi közigazgatási tájékoztatók

1925-1926

0,72 fm

 

 

s) Községek szociális felmérésének iratai

1938-1939

1,32 fm

 

 

t) Jegyzői Nyugdíjválasztmány iratai

1877-1914

1,20 fm

 

 

u) Vegyes iratok

1850-1949

14,20 fm

 

IV.411

Baranya vármegye tiszti főügyészének iratai

1872-1950 (1954)

30,10 fm

Ny

 

a) Általános iratok

1872-1950 (1954)

21,54 fm

 

 

b) Gyámpénztári kölcsönügyi iratok

1887-1898

1,82 fm

 

 

c) Sommás perek

1878-1902

6,74 fm

 

IV.412

Baranya Vármegye Árvaszékének iratai

(1848) 1872-1950

151,15 fm

Ny

 

a) Elnöki iratok

1877-1903

1,23 fm

 

 

b) Általános iratok

1872-1950

120,06 fm

 

 

c) Árvatári számadások

1848-1889

23,40 fm

 

 

d) Árvatári kölcsönügyi iratok

1879-1899

0,56 fm

 

 

e) Gyámpénztári iratok

1879-1947

5,90 fm

 

IV.413

Baranya vármegye tiszti főorvosának iratai

1872-1951

9,40 fm

R

IV.414

Baranya Vármegye Házipénztárának iratai

1861-1945

14,12 fm

R

IV.415

Baranya Vármegye Számvevőségének iratai

(1837) 1861-1948

107,54 fm

Ny

 

a) Általános iratok

1861-1947

12,39 fm

 

 

b) Községi számadások, költségvetések

1837-1945

28,54 fm

 

 

c) Árvaügyi iratok

1862-1883

1,88 fm

 

 

d) Hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák (HADRÖÁ)

1922-1929

9,82 fm

 

 

e) Közmunka összeírás, közmunkaalap

1845-1927

2,60 fm

 

 

f) Jegyzői fizetési alap

1883-1946

6,64 fm

 

 

g) Körorvosi, állatorvosi alap

1891-1935

3,60 fm

 

 

h) Jegyzői nyugdíjalap

1877-1926

4,38 fm

 

 

i) Tiszti nyugdíjalap

1886-1943

4,49 fm

 

 

j) Közigazgatási letéti alap

1861-1922

2,42 fm

 

 

k) Útalap, útadóalap

1891-1943

6,62 fm

 

 

l) Villamosítási alap

1927-1948

2,45 fm

 

 

m) Erdészeti alap

1863-1943

2,64 fm

 

 

n) Ebadó alap

1903-1943

3,78 fm

 

 

o) Vegyes (kisebb) alapok

1863-1947

13,67 fm

 

 

p) Alapítványok

1897-1926

1,00 fm

 

 

q) Miniszterközi bizottság iratai

1934-1942

0,62 fm

 

IV.416

Baranya vármegye törvényhatósági állatorvosának iratai

1921-1935

2,28 fm

R

IV.418

Baranya Vármegye Közigazgatási Bizottságának iratai

1876-1949

139,03 fm

R

 

a) Ülésjegyzőkönyvek

1876-1902

6,72 fm

 

 

b) Általános iratok

1876-1949

117,12 fm

 

 

c) Erdészeti Albizottság iratai

1880-1902 (1944)

5,12 fm

 

 

d) Gazdasági Albizottság ingatlanforgalmi iratai

1918-1945

7,84 fm

 

 

e) Gazdasági Albizottság haszonbérleti iratai

1921-1944

1,33 fm

 

 

f) Gyámhatósági Fellebbviteli Küldöttség iratai

1892-1901

0,12 fm

 

 

g) Fegyelmi Választmány iratai

1878-1945

0,14 fm

 

 

h) Másodfokú erdei kihágási bíróság iratai

1885-1902

0,12 fm

 

 

i) Megyei Pótadóbani Felszólamlási Küldöttség jegyzőkönyvei

1900-1901

0,12 fm

 

 

j) Tankötelesek összeírása

1892-1893

0,40 fm

 

IV.419

Baranyavári (1941-től villányi) járás főszolgabírájának (1945-től főjegyzőjének) iratai

1921-1949

6,62 fm

R

 

a) Elnöki iratok

1945-1949

0,12 fm

 

 

b) Közigazgatási iratok

1921-1949

6,24 fm

 

 

c) Kihágási iratok

1921-1945

0,14 fm

 

 

d) Lakásügyi hatósági iratok

1922-1926

0,12 fm

 

IV.420

Hegyháti (1949-től sásdi) járás főszolgabírájának (1945-től főjegyzőjének) iratai

1884-1949

15,84 fm

R

 

a) Elnöki iratok

1949

0,24 fm

 

 

b) Közigazgatási iratok

1884-1949

15,00 fm

 

 

c) Kihágási iratok

1896-1930

0,48 fm

 

 

d) Árvaügyi iratok

1890-1900

0,12 fm

 

IV.421

Pécsi járás főszolgabírájának (1945-től főjegyzőjének) iratai

1884-1949

37,49 fm

R

 

a) Elnöki iratok

1949

0,50 fm

 

 

b) Közigazgatási iratok

1884-1949

35,14 fm

 

 

c) Kihágási iratok

1932-1948

1,85 fm

 

IV.423

Pécsváradi járás főszolgabírájának (1945-től főjegyzőjének) iratai

1912-1950

23,38 fm

R

 

a) Elnöki iratok

1912-1949

0,60 fm

 

 

b) Közigazgatási iratok

1922-1950

22,78 fm

 

IV.426

Siklósi járás főszolgabírájának (1945-től főjegyzőjének) iratai

(1914) 1940-1949

14,61 fm

R

 

a) Elnöki iratok

(1914) 1940-1943

0,36 fm

 

 

b) Közigazgatási iratok

(1932) 1940-1949

14,25 fm

 

IV.427

Szentlőrinci járás főszolgabírájának (1945-től főjegyzőjének) iratai

1921-1950

12,91 fm

R

 

a) Elnöki iratok

1948-1950

0,12 fm

 

 

b) Közigazgatási iratok

1921-1949

12,38 fm

 

 

c) Kihágási iratok

1945-1948

0,41 fm

 

IV.428

Keresztes-Fischer Ferenc főispán után maradt iratok

1924-1931

0,12 fm

R

IV.429

Szapáry Lajos főispán után maradt iratok

1931-1935

0,24 fm

R

IV.430

Horvát István főispán után maradt iratok

1936-1938

0,36 fm

R

IV.431

Blaskovich Iván főispán után maradt iratok

1938-1939

0,12 fm

R

IV.432

Baranya vármegye szabályrendeleteinek levéltári gyűjteménye

(1868) 1872-1949

0,60 fm

R

IV.433

Baranya vármegye községi szabályrendeleteinek levéltári gyűjteménye

1872-1949

6,12 fm

R

IV.434

Baranya vármegye egyesületi alapszabályainak és alapítványi alapítóleveleinek levéltári gyűjteménye

1868-1949

2,33 fm

R

IV.438

Baranya vármegye erdőgazdasági üzemterveinek levéltári gyűjteménye

1877-1961

16,42 fm

R

IV.439

Baranya vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak levéltári gyűjteménye

1827-1895

24,74 fm

K

IV.440

Mohácsi járás főszolgabírájának (1945-től főjegyzőjének) iratai

1942-1950

2,20 fm

R

 

a) Közigazgatási iratok

1945-1950

1,48 fm

 

 

b) Iparlajstrom iratok

1942-1949

0,72 fm

 

IV.441

Járási tiszti orvosok iratai

1940-1950

2,40 fm

R

 

a) Mohácsi járás és Mohács város tiszti orvosának iratai

1945-1946

0,36 fm

 

 

b) Pécsi járás tiszti orvosának iratai

1942-1950

0,48 fm

 

 

c) Pécsváradi járás tiszti orvosának iratai

1940-1950

1,32 fm

 

 

d) Siklósi járás tiszti orvosának iratai

1945-1946

0,12 fm

 

 

e) Szentlőrinci járás tiszti orvosának iratai

1950

0,12 fm

 

IV.442

Járási állatorvosok iratai

1944-1949

0,48 fm

R

 

a) Szentlőrinci járás állatorvosának iratai

1946-1949

0,36 fm

 

 

b) Villányi járás állatorvosának iratai

1944-1945

0,12 fm

 

IV.443

Járási szociális titkárok iratai

1944-1950

1,20 fm

R

 

a) Pécsi járás szociális titkárának iratai

1944-1949

0,12 fm

 

 

b) Pécsváradi járás szociális titkárának iratai

1944-1949

0,24 fm

 

 

c) Sásdi járás szociális titkárának iratai

1946-1950

0,60 fm

 

 

d) Szentlőrinci járás szociális titkárának iratai

1946-1949

0,12 fm

 

 

e) Villányi járás szociális titkárának iratai

1946-1950

0,12 fm

 

IV.444

Benyovszky Móric főispán után maradt iratok

1918-1938

0,12 fm

R

IV.445

Fischer Béla alispán után maradt iratok

1918-1938

0,72 fm

R

IV.446

Péntek László villamosítási szakértő iratai

1924-1945

2,28 fm

R

IV.447

Baranya Vármegye Gazdasági Munkabizottságához beosztott tiszt iratai

1915-1918

2,80 fm

R

IV.448

Baranya Vármegye Törvényhatósági Iskolánkívüli Népművelési Bizottsága (1945-től Baranya Vármegye Szabadművelődési Felügyelője) iratai

1927-1947

0,36 fm

R

 

 

 

 

 

PÉCS VÁROS LEVÉLTÁRA

(1780-ig püspöki város, 1780-tól szabad királyi város, 1870-től törvényhatósági jogú város)

Az 1848-ig terjedő korszak

IV.1001

Pécs város királyi biztosának iratai

1838-1847

1,12 fm

R

 

a) Jegyzőkönyvek

1838-1846

0,14 fm

 

 

b) Iratok

1842-1847

0,98 fm

 

IV.1002

Pécs Város Választott Polgárságának iratai

1828-1848

0,70 fm

R

 

a) Jegyzőkönyvek

1842-1848

0,28 fm

 

 

b) Iratok

1828-1848

0,42 fm

 

IV.1003

Pécs Város Tanácsának iratai

1681-1868

108,68 fm

R

 

a) Tanácsülési jegyzőkönyvek

1707-1847

14,82 fm

 

 

b) Tanácsi iratok

1681-1847

88,78 fm

 

 

c) Felsőbb rendeletek

1702-1846

0,28 fm

 

 

d) Hivatali utasítások

1703-1826

0,32 fm

 

 

e) Összeírások (Népösszeírások, polgárok összeírásai, országos összeírás)

1695-1849

1,26 fm

 

 

f) Örökbevallási jegyzőkönyvek

1780-1854

0,84 fm

 

 

g) Végrendeletek

1704-1799

0,42 fm

 

 

h) Hagyatéki leltárak

1705-1789

0,14 fm

 

 

i) Betáblázási jegyzőkönyvek, iratok

1780-1857

0,80 fm

 

 

j) Scontrális könyvek

1723-1847

0,56 fm

 

 

k) Kereskedők könyvei

1749-1814

0,30 fm

 

 

l) Váltóóvási jegyzőkönyvek

1841-1868

0,14 fm

 

 

m) Útlevelek jegyzőkönyve

1809-1814

0,02 fm

 

IV.1004

Pécs Város Házipénztári Hivatalának iratai

1701-1872

9,52 fm

R

IV.1005

Pécs Város Adópénztárának iratai

1712-1861

15,12 fm

R

IV.1006

Pécs Város Árvapénztárának iratai

1705-1848 (1923)

3,36 fm

R

IV.1007

Pécs város telekkönyvi iratainak gyűjteménye

1695-1854

1,14 fm

R

IV.1008

Pécs város szabad királyi városi rangra emelésével kapcsolatos iratok gyűjteménye

1703-1823

2,20 fm

R

IV.1009

Pécs Város Földmérő Hivatalának iratai

1812-1843

0,42 fm

R

IV.1010

Pécs Város Törvényszéki iratai

1755-1850

1,26 fm

R

 

a) Polgári perek jegyzőkönyve

1784-1838

0,28 fm

 

 

b) Szóbeli perek

1837-1850

0,28 fm

 

 

c) Tárnokszéki jegyzőkönyvek

1755-1836

0,70 fm

 

IV.1011

Pécs Város bírái után maradt iratok

1793-1843

0,28 fm

R

Az 1848-tól 1872-ig terjedő korszak

IV.1101

Pécs Város Bizottmányi Közgyűlésének jegyzőkönyvei

1848-1849

0,30 fm

R

IV.1102

Pécs Város Községtanácsának (Községválasztmányának) iratai

1853-1860

0,24 fm

R

 

a) Jegyzőkönyvek

1853-1860

0,10 fm

 

 

b) Iratok

1853-1857

0,14 fm

 

IV.1103

Pécs Város Bizottmányi Közgyűlésének jegyzőkönyvei

1861

0,25 fm

R

IV.1104

Pécs Város Közgyűlésének jegyzőkönyvei

1862-1866

0,60 fm

R

IV.1105

Pécs Város Városhatósági Közgyűlésének iratai

1867-1871

1,16 fm

R

 

a) Jegyzőkönyvek

1867-1871

0,60 fm

 

 

b) Iratok

1867-1871

0,56 fm

 

IV.1106

Pécs Város Tanácsának iratai

1848-1871

38,48 fm

R

 

a) Tanácsülési jegyzőkönyvek (lásd IV. 1101, 1103, 1104, 1105)

1848-1849, 1861-1871

 

 

 

b) Tanácsi iratok

1848-1871

36,22 fm

 

 

c) Katonai iratok

1858-1871

1,82 fm

 

 

d) Kihágási iratok

1858-1859

0,30 fm

 

 

e) Nyilvántartások

1851-1860

0,14 fm

 

IV.1107

Pécs város polgármesterének iratai

1848-1872

1,59 fm

R

IV.1108

Pécs Város Házipénztári Hivatalának iratai

1848-1871

1,30 fm

R

IV.1109

Pécs Város Adóhivatalának iratai

1848-1870

2,00 fm

R

IV.1110

Pécs Város Árvabizottmányának (Árvahivatalának) iratai

1848-1870

2,00 fm

R

IV.1111

Pécs Város Számvevő Hivatalának iratai

1862-1872

0,50 fm

R

IV.1112

Pécs Város Törvényszékének iratai

1849-1850

1,83 fm

R

IV.1113

Pécsi Cs. Kir. II. Osztályú Járásbíróság iratai

1850-1853

8,06 fm

R

 

a) Periratok

1850-1853

5,74 fm

 

 

b) Be- és kitáblázási iratok

1850-1853

0,92 fm

 

 

c) Ingatlanátírási iratok

1851-1853

1,40 fm

 

IV.1114

Pécsi Cs. Kir. Megyetörvényszék Pécs városára vonatkozó iratai

1850-1861

12,66 fm

R

IV.1115

Pécsi Városilag Kiküldött Bíróság iratai

1854-1861

26,00 fm

R

IV.1116

Pécs Város Visszaállított Törvényszékének iratai

1861-1871

31,00 fm

R

IV.1117

Pécs Város Sommás Bíróságának iratai

1861-1872

0,54 fm

R

Az 1872-től 1950-ig terjedő időszak

IV.1401

Pécs város főispánjának iratai

1906-1921, 1938-1948

8,97 fm

R

 

a) Bizalmas iratok

1906-1921, 1938-1944

1,68 fm

 

 

b) Általános iratok

1906-1919, 1939-1948

5,91 fm

 

 

c) Közellátási kormánybiztosi iratok

1941-1945

0,88 fm

 

 

d) Félhivatalos iratok

1938-1942

0,50 fm

 

IV.1402

Pécs Város Törvényhatósági Bizottságának iratai

1872-1950

8,40 fm

R

IV.1403

Pécs Város Központi Választmányának iratai

1865-1949

24, 00 fm

R

IV.1404

Pécs Város Igazoló Választmányának iratai

1867-1942

0,96 fm

R

IV.1405

Pécs Város Gazdasági Választmányának iratai

1880-1941

0,28 fm

R

IV.1406

Pécs Város Tanácsának iratai

(18. sz.) 1872-1950

499,00 fm

R

 

a) Tanácsülési jegyzőkönyvek és határozatok jegyzőkönyve

1874-1929 (1932)

0,45 fm

 

 

b) Közigazgatási iratok

1872-1901

61,06 fm

 

 

c) „A” (VII.), Jogügyi ügyosztály iratai

1902-1949

49,48 fm

 

 

d) „B” (1946-tól II.), Adó- és Pénzügyi ügyosztály iratai

1902-1949

44,90 fm

 

 

e) „C” (1946-tól III.), Gazdasági és Építési, 1926-tól Gazdasági, 1947-től Népjóléti és Kulturális ügyosztály iratai

1902-1949

76,58 fm

 

 

f) „D” (1946-tól IV.), Katonai és Illetőségi, 1925-től Közigazgatási, 1940-től Közigazgatási és Népjóléti, 1946-tól Rendészeti ügyosztály iratai

1902-1949

34,43 fm

 

 

g) „E” (1946-ban EA, 1947-től I.), Főjegyzői (Elnöki) ügyosztály iratai

1902-1949

77,42 fm

 

 

h) „F” (1946-tól V.), Műszaki ügyosztály iratai

1926-1950

82,17 fm

 

 

i) „G”, Tiszti főorvosi ügyosztály iratai (Lásd IV. 1407. i)

1940-1945

 

 

 

j) „H” (1946-tól VI.), Közellátási ügyosztály iratai (Lásd IV. 1407. j)

1942-1950

 

 

 

k) Katonai és illetőségi iratok

1870-1950

4,40 fm

 

 

l) Közellátási iratok

1914-1924

7,08 fm

 

 

m) Kihágási iratok

1899-1944

7,47 fm

 

 

n) Pécs szerb megszállásának iratai

1918-1921

0,56 fm

 

 

o) Különkezelt iratok (különügyek)

18. sz.-1941

13,00 fm

 

 

p) Vegyes iratok

19. sz.-1950

40,00 fm

 

IV.1407

Pécs város polgármesterének iratai

(1859) 1872-1951

21,05 fm

R

 

a) Elnöki iratok

1876-1931

8,46 fm

 

 

b) Bizalmas iratok

1897-1951

1,30 fm

 

 

c) „A” (VII.), Jogügyi ügyosztály iratai (Lásd IV. 1406. c)

1902-1949

 

 

 

d) „B” (1946-tól II.), Adó- és Pénzügyi ügyosztály iratai (Lásd IV. 1406. d)

1902-1949

 

 

 

e) „C” (1946-tól III.), Gazdasági és Építési, 1926-tól Gazdasági, 1947-től Népjóléti és Kulturális ügyosztály iratai (Lásd IV. 1406. e)

1902-1949

 

 

 

f) „D” (1946-tól IV.), Katonai és Illetőségi, 1925-től Közigazgatási, 1940-től Közigazgatási és Népjóléti, 1946-tól Rendészeti ügyosztály iratai (Lásd IV. 1406. f)

1902-1949

 

 

 

g) „E” (1946-ban EA, 1947-től I.), Főjegyzői (Elnöki) ügyosztály iratai (Lásd IV. 1406. g)

1926-1949

 

 

 

h) „F” (1946-tól V.), Műszaki ügyosztály iratai (Lásd IV. 1406. h)

1926-1950

 

 

 

i) „G”, Tiszti főorvosi ügyosztály iratai

1940-1945

2,17 fm

 

 

j) „H” (1946-tól VI.), Közellátási ügyosztály iratai

1942-1950

8,16 fm

 

 

k) Rendeletek

1873-1887

0,12 fm

 

 

l) Polgármesteri jelentések

(1859) 1872-1950

0,84 fm

 

IV.1408

Pécs város tiszti főügyészének iratai

1897-1950 (1955)

15,80 fm

R

IV.1409

Pécs Város Árvaszékének iratai

1872-1950 (1953)

36,23 fm

R

 

a) Bizalmas iratok

1943-1946

0,12 fm

 

 

b) Árvaszéki iratok

1872-1950

32,43 fm

 

 

c) Árvaügyészi iratok

1896-1953

3,15 fm

 

 

d) Elhagyottá nem nyilvánított szegény gyermekek segélyezése

1902-1940

0,48 fm

 

 

e) Gyámpénztári iratok

1906-1940

0,05 fm

 

IV.1410

Pécs Város Házipénztári Hivatalának iratai

1872-1944

3,00 fm

R

IV.1411

Pécs Város Adóhivatalának iratai

1897-1949

2,95 fm

R

IV.1412

Pécs Város Számvevő Hivatalának iratai

1872-1950

21,00 fm

R

IV.1413

Pécs Város Rendőrkapitányi Hivatalának iratai

1870-1921

16,67 fm

R

IV.1414

Pécs Város Javadalmi Hivatalának iratai

1909-1928

0,12 fm

R

IV.1415

Pécs Város Lakáshivatalának iratai

1922-1947

5,91 fm

R

IV.1416

Pécs Város Közigazgatási Bizottságának iratai

1876-1950

20,28 fm

R

 

a) Jegyzőkönyvek

1876-1950

0,90 fm

 

 

b) Iratok

1876-1949

18,54 fm

 

 

c) Erdészeti Albizottság iratai

1900-1902

0,12 fm

 

 

d) Közigazgatási bizottsági jelentések

1876-1904

0,72 fm

 

IV.1417

Pécs Város Levéltárának iratai

1933-1944

0,12 fm

R

IV.1418

Pécs város szabályrendeleteinek levéltári gyűjteménye

(1850) 1872-1950

1,45 fm

R

IV.1419

Pécs város felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak levéltári gyűjteménye

1686-1895

3,29 fm

K

IV.1420

Pécs város okmánytára

1861-1952

7,00 fm

R

IV.1421

Pécs Város Idegenforgalmi Irodájának iratai

1932-1947

1,56 fm

R

IV.1422

Pécs Város Elsőfokú (I. fokú) Közigazgatási Hatóságának iratai

1877-1950 (1957)

49,92 fm

R

 

a) Bizalmas iratok

1930-1950

0,12 fm

 

 

b) I. fokú közigazgatási hatósági iratok

1921-1950

30,57 fm

 

 

c) Iparengedélyek

1877-1921

3,60 fm

 

 

d) Iparlajstromok

1884-1955

1,17 fm

 

 

e) Rászorultsági segélykérelmek és hadisegély-határozatok

1945

0,48 fm

 

 

f) Piaci árak

1912-1949

0,24 fm

 

 

g) Nyilvántartások

1900-1957

0,48 fm

 

 

h) Marhalevél-kezelői iratok, törzskönyvek

1934-1957

1,18 fm

 

 

i) Munkakönyv törzskönyvek

1891-1950

1,13 fm

 

 

j) Gyári munkások nyilvántartása

1888-1950

9,24 fm

 

 

k) Cseléd-nyilvántartások

1881-1935

1,71 fm

 

IV.1423

Pécs Város Mérnöki Hivatalának iratai

1881-1935

8,40 fm

R

IV.1424

Pécs Város Erdőhivatalának iratai

1874-1947

7,66 fm

R

IV.1425

Pécs Város Gazdasági Hivatalának (gazdasági felügyelőjének) iratai

1889-1951

1,40 fm

R

IV.1426

Pécs Város Községi Bíróságának iratai

1910-1914

0,25 fm

R

IV.1427

Pécs város alkalmazottainak személyi nyilvántartó lapjai, személyi kartonjai

1893-1952

5,40 fm

R

IV.1428

Pécs város egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye

(1839) 1872-1950

4,08 fm

R

IV.1429Pécs Város Iskolaszékének iratai 1872-1939 (1944)6,60 fmK