Kiadvány értékesítés

AZ MNL BARANYA VÁRMEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK MEGVÁSÁROLHATÓ KIADVÁNYAI


 

Az alábbi listában szereplő kiadványaink a 7621 Pécs, Király utca 11. szám alatti részlegünkben megvásárolhatóak.

További információ és megrendelés:

Strácz Tímea
Tel: +36 72 518 686
Email: baml@mnl.gov.hu

 

KIADVÁNY MEGNEVEZÉSEBRUTTÓ ÁR
  
Évkönyvek
  
Baranyai Helytörténetírás 1979  Szerk.: Szita László. Pécs, 1979. 552 o.210
Baranyai Helytörténetírás 1980  Szerk.: Szita László. Pécs, 1981. 580 o.263
Baranyai Helytörténetírás 1981  Szerk.: Szita László. Pécs, 1982. 552 o.263
Baranyai Helytörténetírás 1982  Szerk.: Szita László. Pécs, 1983. 627 o.263
Baranyai Helytörténetírás 1983/1984  Szerk.: Szita László. Pécs, 1985. 615 o.263
Baranyai Helytörténetírás 1985/1986  Szerk.: Szita László. Pécs, 1986. 783 o.368
Baranyai Helytörténetírás 1987/1988  Szerk.: Szita László. Pécs, 1988. 555 o.420
Baranyai Helytörténetírás 1989  Szerk.: Szita László. Pécs, 1989. 690 o.420
  
Baranyai Történelmi Közlemények 1., Gróf Batthyányi Kázmér (1807-1854) emlékezete Sorozatszerk.: Dr. Ódor Imre, Pécs, 2006. 206.o.2625
Baranyai Történelmi Közlemények 5., Uradalmak térben és időben Sorozatszerk.: Dr. Ódor Imre, Pécs, 2013. 427.o.3200
  
Tanulmányok és források Baranya  megye történetéből
  
1. Hernádi László Mihály: A Baranyai Helytörténetírás (1968-1993) és a Baranyai Történetírás (1990-1993) repertóriuma Pécs, 1995. 110.o.315
4. Pécs-Baranya 1848-1849-ben (Kiállítás ismertető) Pécs, 1998.  36.o.210
5. Füzes Miklós: Nemzetiségi ügyek dokumentumai Baranyában 1938-1944.  Pécs, 2000.  297.o.1875
6. T. Mérey Klára: Baranya megye utjai és utmenti települései a 19. sz. elején Pécs, 2000. 164.o.1575
8. Füzes Miklós: Nemzetiségi ügyek dokumentumai Baranyában 1923-1938. Pécs, 2001.  323.o.2100
9. Nemzetiségi ügyek dokumentumai Baranyában 1945-1950. Pécs, 2002. 213. o.1575
10. Nemzetiségi ügyek dokumentumai Baranyában 1950-1990. Pécs, 2003. 278.o.2100
11. Dokumentumok a pécsi cigányság történetéből 1959-1990. Pécs, 2003. 178.o.1875
12. T. Mérey Klára: Baranya megye települései az első katonai felmérés idején Pécs, 2004. 149.o.1575
13. Dokumentumok a baranyai cigányság történetéből Pécs, 2005. 263.o.1875
14. Dokumentumok gróf Batthyány Kázmér közéleti tevékenységéről, Pécs, 2007. 240.o.2400
15. Források Pécs város polgárosodásáról (1867-1921), Pécs, 2010. 428.o.3000
  
Különnyomatok a Baranyai Helytörténetírás 1974-1975 c. kötetből
  
Tímár György: 16. századi rovásadó összeírások a mai Baranya megye területéről105
Szita László: Baranya népeinek pusztulása a 18. század elején105
Kovách Zoltán: Bél Mátyás Janus Pannoniusról105
Galambos Ferenc: A pécsváradi apátsági uradalom községeinek iskolái 1775-ig105
Baranyai Aurél: Két öreg gyógyszertár Pécsett 1696-1926105
Szilágyi Erzsébet: Adatok Mátyás Flórián életéhez, nyelvészeti és történetírói tevékenységéhez105
Kiss Géza: A reformkori Pécs ábrázolása a korabeli irodalomban105
Kardhordó Kálmán: Adatok a "Bóly és Sellye földes uradalom" reformkori történetéhez105
Petrovich Ede: Baranya megye népoktatása a reform korban (1810-1848)105
Sándor László: Klivényi Jakab (Források életére és irodalmi munkásságára)105
Kopasz Gábor: Az 1929-1933. évi világgazdasági válság hatása a Dél-Dunántúlon105
Bezerédy Győző: Dunaszekcső felszabadulása és a demokratikus átalakulás kezdetei105
  
Különnyomatok a Baranyai Helytörténetírás 1977 c. kötetből
  
Taba István: Baranya megye egészségügyi viszonya II. József idején (1786)105
Móró Mária Anna: Olvasóegyletek és népkönyvtárak Baranyában 1914-ig105
Füzi János: Néhány észrevétel a baranyai nemzetiségi községek szegényparaszti népességének …105
Eperjessy Géza: A pécsi kézműipar105
Erdődi Gyula: Válogatott levéltári források a pécsi céhek válságának időszakából 1848-1872105
Madas József: Pécs belvárosának utcanevei105
Kovács András: A Porges-féle magán kereskedelmi középtanoda105
  
Különnyomatok a Baranyai Helytörténetírás 1979 c. kötetből
  
Vargha Dezső: Adatok a Pécsi Dalárda történetéhez105
Sándor László: A Szózat olaszul105
Horváth Veronika: Fejezetek a Janus Pannonius Irodalmi Társaság történetéből105
Erdődi Gyula: Adatok Fehér Sándor életéhez105
Huber Kálmánné: A Pannonia folyóirat története105
Tegzes Ferenc: Válogatott dokumentumok a pécsi munkásoktatás történetéhez 1916-1921105
Móró Mária Anna: Pécs város és a pécsi püspöki jolíceum pénzügyi kapcsolata a századfordulón105
Bezerédy Győző: Adatok Pécs első kőszínházának építéséhez, a színház épületéhez105
Szita László: Adatok a baranyai nemzetiségek kulturális törekvéseihez a 19. század második felében105
  
Baranyai Levéltári Füzetek  
  
1. Sándor László-Tímár György: Pécs város 1780 évi szabad királyi oklevele 105
21. Babics András: A 18. századi úrbéli viszonyok a dárdai uradalomban105
22. Móró Mária Anna: Baranya vármegye 1815 és 1842/44. évi malomösszeírásai I. rész105
25. Sándor László: Berkesd birtokviszonyainak és gazdasági életének alakulása 1783-tól 1939-ig105
28. Szita László: Horvát (sokac), magyar, német parasztok agrárszocialista mozgalma Baranyában 1897-98-ban.105
29. Tegzes Ferenc: Adatok az alsófokú közigazgatás nyelvhasználatához Baranya megyében a dualizmus idején (1870-1899).105
33. Katona Magda: Evlia Cselebi Baranya megyében105
34. Tímár György. A pécsi provizorátus faluösszeírásainak a török időkre vonatkozó feljegyzései (1695, 1696)105
35. Móró Mária Anna: Baranya vármegye 1815.és 1842/44. évi malomösszeírásai II. rész105
36. Tegzes Ferenc: Baranya vármegye Közigazgatási Bizottságának megalakulása és működésének kezdetei a dualizmus időszakában.105
37. Erdődi Gyula: Az iparoktatás története Baranyában 1872-1900 között105
38. Szüts Emil: Adatok a megszállt Baranya-Pécs közigazgatásának helyzetéhez és a visszacsatolás katonai és politikai előkészítéséről (1918-1920)105
39. Laki János: A népiskolák fejlődése, illetve stagnálása a két világháború közötti Baranyában105
40. Márfi Attila: Adatok a lapisi római kori őrtorony történetéhez levéltári források alapján105
41. Bezerédy Győző: A városkép és városszerkezet alakulása Pécsett105
42. Babics András: Berks M. Péter az első pécsi bányakapitány és a mecseki szénmedence bányászatának kezdete105
43. Borsy Károly: Szodói Nagy Benjamin pécsi nyomdász szabad sajtós tevékenységének megtorlása 1849-ben105
44. Vargha Dezső: Pécs thj. város szociálpolitikai tevékenysége 1929-1935105
45. Nagy Lajos: A bólyi Batthyány uradalomban élő nemzetiségek az úrbéli rendezés előtt105
46. Gorjánác Rádojka: Az 1919. évi szerb népszámlálás a megszállt Baranyában II. rész105
47. Szita László: A magyarországi németség iskolaügyének alakulása a Délkelet-Dunántúlon 1938-1948105
49. Cseresnyés Ferenc: A szlovákiai magyarokat fogadó szervek telepítő tevékenysége Baranyában (1947-1948).105
50. Hoffmann Ottó: Mohács földrajzi nevei105
52. Dénes Béla: A baranyai-pécsi munkásmozgalom története az első világháború idején (1914-1918)105
54. Szita László:  A baranyai-pécsi munkásmozgalom története az ellenforradalom hatalomra jutása és az ideiglenes stabilizáció idején (1921-1929)105
60. Cseresnyés Ferenc: A közmunka szabályozásának főbb állomásai Baranyában a 19. század második felében105
64. Vargha Dezső: Pécs thj. város szociálpolitikai tevékenysége (1936-1944)105
66. Móró Mária Anna: A pécsi malmok 1818. évi felmérése105
79. Ódor Imre: Baranya nemesi társadalma a francia háborúk korában105
83. Szüts Emil: Baranyai-pécsi autonómiai tervek 1918-1921105
84. Vargha Dezső: Vizsgálatok Pécs thj. város gazdálkodásáról és tisztviselőinek, alkalmazottainak helyzetéről (1929-1944)105
88. Móró Mária Anna: Baranya vármegye malmai 1785/86-ban105
93. Horváth Csaba: A revíziós törekvések és a nemzetiségpolitika tükröződése Baranyában (1935-1937)105
96. Cseresnyés Ferenc: Az 1947-48. évi baranyai telepítések néhány dokumentuma105
98. Rajczi Péter: Újsághír Magyarországról egy XVI. századbeli nyomtatványban105
99. Béli Gábor: A vármegyei önkormányzat újjáéledése Baranyában a török kiűzése után (1693-1703)105
100. Móró Mária Anna: Pécs város polgárai (1697-1707)105
102. Kiss Z. Géza: Az ormánsági települések változásai a 18-19. században105
103. Ódor Imre: A magyar nemesi felkelés a kései feudalizmus korában105
104. Bernics Ferenc: Pécs város elemi népoktatása a neoabszolutizmus korában105
105. Tegzes Ferenc: Baranya vármegye Közigazgatási Bizottságának "különleges alakulatai" a dualizmus időszakában (I.rész)105
106. Márfi Attila: Baranya megye egyesületeinek vizsgálata (1915-1950)105
107. Vonyó József: Ideológiai elemek a NEP Országos Központjának kiadványaiban105
108. Vargha Dezső: A pécsi munkaerőhelyzet és a városi ínségmunkarendszer (1929-1940)105
109. Tímár György: A Duna-Drávaszög népesedéstörténete105
110. Sarosácz György: Földesúr, robot, jobbágyterhek, jobbágysorsok a Pécs környéki bosnyákoknál105
112. Nagy Imre Gábor: Adalékok Mohács nemzetiségeinek nyelvhasználatához a 19. század második felében105
114. Komanovics József: A német nemzeti kisebbségek és a kollektív felelősségre vonás kérdése a II. világháború után105
116. Koszta László: A pécsi székeskáptalan Árpád-kori hiteleshelyi tevékenységének kiadatlan oklevelei105
118. Kiss Z. Géza: Úriszéki adalékok a vajszlói uradalom jobbágyainak mindennapjaihoz105
119. Ódor Imre: Baranya megye és a napóleoni háborúk kori nemesi felkelések105
120. Simon V. Péter: Baranyai mozgalmak 1848 tavaszán és nyarán105
121. Márfi Attila: Pécs szabad királyi város dualista kori egyesületeinek vizsgálata 1867-1918 (I. rész)105
122. Komanovics József: Telepítések Baranyában az 1930-as és az 1940-es években105
124. Vörös Vince: Az aranykalászos gazdamozgalom Baranyában105
125. Vonyó József: Dokumentumok a "Nemzeti Egység Pártja" Baranya megyei megszervezéséhez és működéséhez105
126. Vargha Dezső: Pécs thj. város szegénysegélyezési tevékenysége a Dunántúl című napilap tükrében 1929-1944.105
127. Király István: A szarvasmarha-tenyésztés fejlődése Baranya megyében 1848 és 1944 között105
128. Ifj. Szita László: A juhtenyésztés a Délkelet-Dunántúlon a két világháború közötti időszakban105
129. T. Mérey Klára: Dél-Baranya ipara és kereskedelme a 19. század második felétől az első világháborúig105
130. Erdősi Ferenc: Baranya megye XIX. század végi helyiérdekű vasútjai105
131. Nagy Imre Gábor: Mohács város közigazgatása az 1860-as évek első felében105
132. Tegzes Ferenc: Baranya vármegye Közigazgatási Bizottságának "különleges alakulatai"  (II. rész)105
134. Komlósi Sándor: Fejezet a pécsi óvodák történetéből105
135. Galambos Ferenc: Winkler Mihály a "közjó" előmozdítója a XVIII. században105
137. Kovács Emil: A baranyai református egyházmegye templomainak hangszerei (1983-ban)105
139. Koszta László: A pécsi káptalan kiadatlan oklevelei105
140. Szita László: "A század legkeményebb, legvéresebb csatája". Dokumentumok a szalánkeméni csata történetéhez (1691.augusztus 5-31.)105
141. Ódor Imre: Nemesi társadalom a török hódoltság utáni Baranyában105
142. Szili Ferenc: Hat somogyi középbirtok gazdálkodása a reformkorban105
143. Kiss Z. Géza: A Dráva-völgy magyar-horvát etnikai csoportjai egy társadalomtörténész szemével (1664-1849)105
144. Sarosácz György: Fejezetek a Pécs környéki bosnyákok (horvátok) szántóföldi és kertgazdálkodásáról105
145. Márfi Attila: A baranyai szerbek földművelő szövetkezeteinek történetéhez105
146. Nagy Imre Gábor: Névmagyarosítási törekvések a dualizmus kori Pécsett és Baranyában 1867-1895105
147. Király István: A dél-dunántúli nemzetiségek állattenyésztése105
148. Solymár Imre: Gazdaságcentrikus értékrend, gazdasági magatartás. Adalékok a dél-dunántúli németek mentalitástörténetéhez105
149. Rozs András: A népinémet mozgalom erősödése az Anschlusst követően a Dunagőzhajózási Társaság pécsvidéki bányatelepein105
150. Gerhard Seewann: A magyarországi németek fejlődése. A nyelv és a tradíciók megőrzésének lehetőségei105
151. Gerhard Seewann: Razvoj Nijemaca u Mađarskoj mogućnosti sačuvanja jezika i tradicije105
152. Tilkovszky Loránt: Nemzetiségpolitika Magyarországon 1918/1919 - 1944/1945.105
153. Koszta László: A Pécsi Káptalan kiadatlan oklevelei (1325-1339)105
154. Szita László: Bécsi haditudósítások az 1687. évi török elleni hadjáratról (1687. május-november)105
155. Dobos Gyula: "Emelt fővel". Élet- és pályakép Perczel Miklósról105
156. Vonyó József: Adatok és dokumentumok két parlamenti választásról (Mohács, 1935. és 1939.)105
157. Tegzes Ferenc: Pecséthasználat a magyar közigazgatásban az antant szerb megszállás alatti Baranyában 1918-1921  I. rész105
159. Kapronczay József: A népesség változásai a baranyai Zselicben105
160. Bán Péter: Baranya vármegye etnikai és vallási képének alakulása a Mária Terézia - kori úrbérrendezést követően105
161. Sarosácz György: A Pécs környéki bosnyákok (horvátok) állattartása105
163. Márfi Attila: Német és magyar teátristák Pécsett a reformkorban105
165. Solymár Imre-Szőts Zoltán: Források a bukovinai székelyek történetének tanulmányozásához III.rész105
166. Kiss Z. Géza: Drávaszög és Szlavónia református egyházai a 19. századi civilizációváltás idején 1817, 1886105
167. Szili Ferenc: Kivándorlás Délkelet-Dunántúlról Szlavónába (A kisebbségben élő magyarok sorsa)105
168. Fogarassy László: A Pozsonyi magyar főiskolás egyesületek történetéhez  (1937-1945)105
  
Baranyai Krónikaírás
  
7. szám  Szerk.: Sándor László. (Barakonyiné Winiczai Klára: Baranya aprófalvas településhálózatának múltja és jelene)  Pécs, 1984. 125.o.105
  
Baranya Monográfia Sorozat
  
Lovász György - Wein György: Délkelet - Dunántúl geológiája és felszínfejlődése Pécs, 1974. 215 o.210
Baranya megye természeti földrajza Szerk.: Lovász György.  Pécs, 1977. 384 o.210
Baranya megye földrajzi nevei I-II. Szerk.: Pesti János. Pécs, 1982.  1. köt., 1055 o., 2. köt. 1279 o.578 / 578
A baranyai - pécsi munkásmozgalom története I-II. Szerk.: Szita László. Pécs, 1985. 1. köt.: 1867 - 1921. 574 o., 2. köt.: 1921 - 1944. 456 o.315 / 315
Baranya megye testnevelés- és sporttörténete. 1.köt., 1867 - 1945.Szerk.: Bezerédy Győző. Pécs, 1987. 413  o. 15 t.525
  
Baranya  (Történelmi közlemények, V/VI. évfolyamtól Történelmi és honismereti folyóirat)
  
Baranya II. 1989/1-2 Fel.szerk.: Ódor Imre. Pécs, 1989. 163 o.210
Baranya III. 1990/1 Fel.szerk.: Ódor Imre. Pécs, 1990. 104 o.105
Baranya III. 1990/2 Fel.szerk.: Ódor Imre. Pécs, 1990. 194 o.210
Baranya IV 1991/1-2 Emlékszám őszentsége II. János Pál pápa látogatásának tiszteletére Fel.szerk.: Ódor Imre. Pécs, 1991. 299 o.420
Baranya VII/VIII 1994/1995 Fel.szerk.: Ódor Imre. Pécs, 1995. 338 o.630
Baranya XI/XII 1998/1999. (Emlékszám az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére.) Szerk.: Ódor Imre, Lengvári István. Pécs, 1999. 308 o.938
  
Baranyai történelmi tanulmányok (Különlenyomatok a Baranya 1996-1997. évfolyamából)
  
Disztl Gábor: Az 1935. évi nemzetiségi nyelvtanítási rendszer bevezetésének tapasztalatai a Délkelet-Dunántúlon (Balázs Ferenc jegyzőkönyvei alapján)105
Ernyes Mihály: Hajdúból pandúr, pandúrból rendőr105
Gál Zoltán: A dunántúli bankpiacok átalakulása a századfordulón. (A bankárok szerepe Pécs város társadalmában)105
Kerekes Imre: A hivatásszervezet Baranyában. (A keresztényszocialista mozgalom az 1930-as években)105
Lengvári István: Dombay János levelezéséből. 2. (Faragho Gábor és Dombay János levelei)105
Márfi Attila: Déryné vendégjátéka a reformkor előestéjén Pécsen105
Nagy Imre Gábor: Névmagyarosítási akciók 1896-1918 között, Pécs-Baranya példáján105
Ódor Imre: A "politikai elit" a 18. századi Baranyában105
Rajczi Péter: A bogdásai Nemes család nemességének igazolása105
Raýman János: A pécsi újságok aprópénzei 1919-ből105
Rozs András: Középosztály-tudat és dzsentroid gondolkodás. (A Turul Szövettség szellemisége az 1920-30-as években, különös tekintettel a pécsi bajtársi egyesületekre) 105
Süle Tamás: "Magyarnak Bécs, németnek Pécs" (Reformkori tárca Pécsről- Baranyáról)105
Tegzes Ferenc: A szerb és horvát iskolaügy helyzete Baranyában az 1920-as évek első felében105
Naptár105
Szemle105
  
Baranya törökkori forrásai
  
Budától-Belgrádig. Válogatott dokumentumrészletek az 1686-1688. évi törökellenes hadjáratok történetéhez. Szerk.: Szita László. Szerzők: Nagy Lajos, Szita László. Pécs, 1987. 368
Tímár György: Királyi Sziget. Szigetvár várgazdaságának iratai 1546-1565. Pécs, 1989. 484.o.368
Tanulmányok a török hódoltság és a felszabadító háborúk történetéből. Szerk.: Szita László Pécs, 1993. 343.o.473
  
A Baranya Megyei Levéltár Segédletei
  
1. Dombay János irathagyatéka Repertórium összeállította: Lengvári István Pécs, 2001. 44.o.315
2. A Magyar Kommunista Párt (MKP) és a Szociáldemokrata Párt (SZDP) Baranya megyei és pécsi iratainak (1944-1948) repertóriuma  szerk., összeáll., bevezető tan. és mutatót készítette: Rozs András Pécs, 2005. 448.o.3000
3. Vörös Vince irathagyatéka a Baranya Megyei Levéltárban szerk., összeáll., bevezető tan. és mut. készítette: Márfi Attila Pécs, 2009. 239 o.2625
  
A Baranya Megyei Levéltár további kiadványai
  
Bernics Ferenc: Közoktatás és tanügyigazgatás Baranya megyében, 1945-1985. Pécs 1989. 308.o.210
Füzes Miklós: Az alsó és középfokú nemzetiségi oktatás története Délkelet-Dunántúlon 1945-1985.  Pécs, 1990. 119.o.158
Füzes Miklós: Modern rabszolgaság. (Magyar állampolgárok a Szovjetunió munkatáboraiban 1945-1949.) Bp.,1990. 360.o. Formatív Kft.420
Füzes Miklós: Embervásár Európában. (Hadifogoly magyarok a második világháborúban.) Pécs, 1994. 209.o.315
Füzes Miklós: Valami Magyarországon maradt. ( A kitelepített magyarországi németek beilleszkedése Németországban.) Pécs, 1999. 195. o.840
Szita László: Papirkészítés papirgyártás Pécsett 1764-1860105