Gábor Áron útlevelei

JELEN A MÚLT JÖVŐJE
Szerző: Németh György
2014.11.20.
A legendás székely ágyúöntő 1849 tavaszán Kolozsvárra utazott egy ottani műhely felállításának megszervezése végett, majd Nagyváradra látogatott, hogy tapasztalatokat szerezzen a röppenytyűk gyártásában. Rövid debreceni tartózkodása során Kossuth Lajos személyesen fogadta.
                 Gábor Áron (1814-1849)

Gyalogrendű székely katonacsaládba született 1814. november 27-én a háromszéki Berecken. A csíksomlyói gimnáziumban tanult, de tanulmányait nem fejezhette be katonai kötelezettsége miatt. A rendes határőri szolgálaton túl tüzérségi kiképzést is kapott. Az általa  kézműipari keretek között készített, nagyjából 60-70 darab ágyú minden hibája ellenére döntő jelentőséggel bírt a székelyföldi katonai ellenállás idején. Az 1849. július 2-án vívott Kökös-uzoni ütközet során halt hősi halált. Messziről is feltűnő törzstiszti ruhában az egyik ütegtől a másikig lovagolva irányította a katonáit, amikor egy ellenséges ágyúgolyó eltalálta.

Gábor Áron emlékműve (Budapest)
A talapzat a bodvaji hámort idézi, itt készült az első két ágyú.

Kiss Sándor alkotása

1849 tavaszán az erdélyi hadszintér nagy részére viszonylagos nyugalom köszöntött, az Érchegység román lázadóit, valamint  Gyulafehérvár és Déva védőit leszámítva nem voltak ellenséges erők az országrészben. Az újabb támadás veszélye azonban állandóan fennállt, a határon túlról folyamatosan nyugtalanító és egymásnak ellentmondó hírek érkeztek. Április elején álruhában maga Gábor Áron is Moldvába ment, hogy az ottani orosz hadmozdulatokról közvetlen értesüléseket szerezzen. A határtól 2-3 órai járásra 6-7 ezer főnyi ellenséges erőt látott 8 ágyúval, ami a közszájon forgó vélekedés szerint néhány nap múlva a Békási- és a Tölgyesi-szorosokon keresztül be fog törni Erdélybe. Ez az értesülés azonban rémhírnek bizonyult. Gál Sándor, Székelyföld katonai parancsnoka, bár határvédelemre csak csekély erővel rendelkezett, ekkor még nem tartott azonnali betöréstől. A szorosokat a későbbi támadásra felkészülve megerősíttette, az utakat eltorlaszoltatta, a Tölgyesi-, a Gyimesi- és az Ojtozi-szorosban pedig ágyúállásokat építtetett ki, melyeket nagyrészt a Gábor Áron által készített ágyúkkal szereltek fel.

Csány László, Erdély teljhatalmú országos biztosa Kolozsváron is a kézdivásárhelyiekhez hasonló üzemek felállítását tervezte, melyek létrehozását Gábor Áronra szerette volna bízni. Többször sürgette, hogy ezügyben Kolozsvárra utazzon, de erre csak április végén kerülhetett sor, mivel Gábor Áron szinte nélkülözhetetlen volt a Székelyföldön: az ágyú- és hadianyaggyártás megszervezése mellett jelentős szerepet játszott a tüzérek kiképzésében, az önálló székely tüzérség felállításában.


A Gábor Áron-féle ágyúk másolata
(Céhtörténeti
Múzeum –Kézdivásárhely
)
A fennmaradt egyetlen eredeti példányt 1971 óta Bukarestben őrzik.

Gábor Áron április második felében indult Kolozsvárra és bő egy hónapig volt távol. Az utazás állomásairól fennmaradt útlevelei tanúskodnak, az útközbeni történéseket pedig ágyúöntő társához, a kézdivásárhelyi Turóczi Mózeshez szóló két leveléből ismerhetjük meg. Először Csíkszeredára ment, ahol Gál Sándorral, a székelyföldi hadosztály parancsnokával egyeztetett a hadianyaggyártást illető legfontosabb kérdésekben. Megegyeztek, hogy távolléte alatt egy tisztet neveznek ki a gyárak irányítására. Turóczi Mózesnek megírta, hogy elmaradt illetményét meg fogja kapni, a főhadnagyi kinevezését pedig visszatérésekor maga fogja átadni neki.

A kolozsvári gyáralapítást az ottani mesteremberek kezdeményezték, mivel kevés megrendelést kapva bőven rendelkeztek szabad kapacitással. Kétségkívül voltak olyan érvek, amelyek az ottani gyáralapítás mellett szóltak: így például a Csány László kormánybiztos felhívására összegyűjtött harangokat nem kellett volna fáradságos munkával Kézdivásárhelyre szállítani, képzett munkaerőben sem lett volna hiány, nem beszélve arról, hogy az üzemek Kolozsváron lényegesen nagyobb biztonságban lettek volna, mint a közvetlen a határ melletti Kézdivásárhelyen.

Ez utóbbi félelem teljesen valós volt, ami később be is bizonyosodott: a Dél-Erdélybe betörő oroszok 1849 júliusának végén elsődleges feladatuknak tekintették a kézdivásárhelyi gyárak lerombolását, míg Kolozsvár polgárai ezt követően még több mint másfél hónapig gyakorlatilag zavartalanul élték mindennapjaikat. A salétromgyártást sikerült megszervezni Kolozsváron, de az ágyúgyártás nem indult be, köszönhetően annak, hogy pénzügyi kérdésekben nem sikerült megegyezni az ottani mesterekkel. Csány László, erdélyi teljhatalmú országos biztos számítása szerint egy-egy ágyú felszerelése a Székelyföldön hatszor kevesebbe került volna, mint Kolozsváron.

 

 Csány László nyílt rendelete – Kolozsvár, 1849. május 4.
R 275
– 1526 utáni gyűjtemény – 1848/49-es és emigrációs iratok gyűjteménye – Személyek szerinti iratok – Gábor Áronra vonatkozó gyűjtemény


Gábor Áron – előzetes terveinek megfelelően – május 4-én tovább utazott Nagyváradra, hogy az ottani hadiüzemben az úgynevezett Congreve-rakéták gyártását tanulmányozza. Csány László egy nyílt rendelettel látta el, melyben az útba eső hatóságokat utasította, hogy mindenben segítsék őt. Gábor Áron gyakorlatilag útlevélként használta az iratot.

 

A korabeli utazók által használt okmányok jelentősen eltértek a maiaktól. A formai eltérés is szembetűnő – az útlevél egy egyszerű papírlap volt, melyen a ma megszokott fénykép helyett csupán a személyleírás szolgált a tulajdonos beazonosítására – de a használatbeli különbségek még jelentősebbek voltak. Az útleveleket akkor lényegesen rövidebb időre és mindig egy adott úti célhoz kötötten adták ki. Attól függően, hogy az ember milyen távolságra akart utazni, mindig más és más hatóság volt jogosult a kiállításra. Adott járáson belül a községi bírák, a jegyző, volt ahol a szolgabíró, más megyébe való utazás esetén pedig a megye vagy rendezett tanácsú város adhatott ki útlevelet. Országhatáron túli utazás kizárólag az Országos Honvédelmi Bizottmány engedélyével volt lehetséges. Gyakorlatban ettől annyiban tértek el, hogy a nép elégedetlenségét elkerülendő, a szomszédos falvakba, ha ez hadműveleti területektől távolabb feküdt, nem kértek útlevelet. Az iparoslegények továbbra is a vándorkönyvüket használták úti okmányként, de ennek kiállítási jogát a céhek helyett az adott törvényhatóság kapta meg. Az útlevelet az országhatáron a harmincadhivatalokban ellenőrizték, városokban a kapitányi hivatal vagy a térparancsnokság foglalkozott a feladattal, de a városokon kívül, forgalmasabb csomópontokban is sor kerülhetett ellenőrzésre. Megvizsgálták az okmányok érvényességet, láttamozták őket, a kisebb hiányosságokat kijavították, a gyanús személyeket feltartóztatták. A határokról hetente fel kellett küldeni az Országos Rendőri és Posta Osztályhoz, illetve a Belügyminisztériumhoz az utazók jegyzékét, csakúgy, mint a törvényhatóságok által kiállított okmányok listáját. A személyszállítással foglalkozók – vasút, gőzhajó, postakocsik – is csak olyan személyt szállíthattak, aki érvényes útlevéllel rendelkezett és azt is csak az abban feltüntetett útvonalon.


Gábor Áron szobra
(Öntödei Múzeum – Budapest)

 

Gábor Áron – a Csány Lászlótól kapott útlevél tanúsága szerint – Élesd érintésével május 8-án érkezett Nagyváradra, itt azonban a kolozsvári kudarc után újabb csalódás érte, Láhner György tábornok a gyártás titkos voltára hivatkozva nem engedte be a hadiüzembe. Ekkor úgy döntött, hogy a szükséges engedélyek beszerzése végett Debrecenbe utazik. Mivel útlevele csak Nagyváradig szólt, Láhner záradékkal látta el azt, így még aznap folytathatta útját a kormány székhelyére. Biharkeresztesen és Berettyóújfalun keresztül érkezett Debrecenbe, ahol május 11-én láttamozta a térparancsnok az útlevelét. Tárgyalt a Hadügyminisztériumban és Kossuth is személyesen fogadta. "Ugyan katona vagyok, de megvallom, csaknem reszkettem midőn Kossuth Lajos kormányzóelnök úrhoz indultam … node mint féltem, oly telt, dagadt kebellel jöttem ki cabinettjéből." Kinevezték a székely tüzérség parancsnokává és megerősítették a Bem tábornoktól kapott őrnagyi rangját. A kézdivásárhelyi üzemeket hadügyminisztériumi igazgatás alá vették, egyúttal 60 ezer forintot kiutaltak részükre, melyből 10 ezer forintot azonnal kifizettek neki.

Gábor Áron számára a hazaútra kiállított útlevél  – Debrecen, 1849. május 12.
R 275 – 1526 utáni gyűjtemény – 1848/49-es és emigrációs iratok gyűjteménye – Személyek szerinti iratok – Gábor Áronra vonatkozó gyűjtemény


Szentpály őrnagy, Debreceni térparancsnoka május 12-én állította ki Gábor Áron útlevelét, amely a Kézdivásárhelyre való visszautazásra szólt. A hazaút során szinte végig ezt használta, csupán Kolozsvár környékén vette ismét elő a Csány Lászlótól kapott útlevelet, illetve akkor, mikor az újabb okmány már teljesen betelt a sok láttamozás miatt. A hadügyminisztériumi engedélyek birtokában Nagyváradra visszatérve már nem volt akadálya, hogy tanulmányozza a Congreve-rakéta gyártását. Ez egy speciális tüzérségi fegyver, amelyet háromlábú faállványról lőttek ki. Olcsón előállítható és könnyen szállítható volt, de csak viszonylag pontatlanul lehetett vele célozni. Gábor Áron nagyjából egy hetet töltött Nagyváradon. Ezt követően – Venter, Belényes, Vaskoh, Kristyor érintésével – ötnapos kirándulást tett az Erdélyi-szigethegység nyugati peremén, ahol is ipartelepeket keresett fel. Május 26-án indult vissza Nagyváradról a Székelyföldre. Május 28-án érkezett Kolozsvárra, majd Tordára, 29-én haladt át Marosportuson, 31-én pedig Nagyszebenben volt. Fogaras érintésével 31-én ért Brassóba, a Székelyföld határára.

Szerző: Németh György

Utolsó frissítés:

2015.08.11.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges