A hónap dokumentuma 2023. március

A Petőfi Társaság képterjesztési engedély iránti kérelme

Kaposvár, 1923. március 9.

 

 

 

Forrás: Fogorvosi Szemle, 1923. évi 1-3. szám, 40. p.

 

Petőfi Sándor születésének centenáriumára a Petőfi Társaság[1] dobai Székely Andor festőművésszel[2] – a költőről 1845-ben készült dagerrotípia[3] alapján – rézkarc[4] arcképet készíttetett. A képet két méretben – levelezőlap, illetve 36 cm x 55 cm nagyságban – árusította az egyesület.[5] A Petőfi Társaság az arckép forgalmazásából befolyt pénzt kulturális missziójának erősítésére kívánta fordítani.[6] 1923. március 9-én a társaság kiküldött képviselője somogyi megrendelések gyűjtéséhez kért jóváhagyást a vármegye alispánjától. A törvényhatóság központi hivatala – a nemzeti kultúrát támogatandó – rendkívül gyorsan, már a kérelem benyújtása napján kiadta a kért engedélyt.

 

Az iratokat szövegértést könnyítő lábjegyzetekkel, betűhű átiratban közöljük.

 

1. számú dokumentum

 

Schlessinger Istvánnak, a Petőfi Társaság Somogy vármegyei kiküldöttjének képterjesztési engedély iránti kérelme

Kaposvár, 1923. március 9.

 

 

Somogyvármegye méltóságos Alispán Urához,

Kaposvár

 

 

Alulírott, mint a Petőfi Társaság Somogyvármegyei kiküldöttje mély tisztelettel kérem, hogy a fentebb említett Társaság által kiadott dobai Székely Andor festőművész rézkarcának terjesztését a megye területére megengedni, méltóztassék.

Alázatos tisztelettel

Kaposvár, 923. III / 9.

Schlessinger István

 

 

 

2. számú dokumentum

 

Somogy vármegye alispánjának véghatározata Schlessinger Istvánnak, a Petőfi Társaság Somogy vármegyei kiküldöttjének képterjesztési engedély iránti kérelme ügyében

Kaposvár, 1923. március 9.

 

 

Előadói ív.

Somogyvármegye alispánjától.

Iktatószám: 6485/1923

 

 

Véghatározat.

 

Schlessinger Ignác István budapesti (VI. Szondy utca 15) lakósnak Somogyvármegye és Kaposvár r. t.[7] város területére a Petőfi Társaság által kiadott Petőfi képre való megrendelés gyűjtést engedélyezem.

Erről Schlessinger Ignác budapesti lakóst, a m. kir.[8] államrendőrség kaposvári kapitányságát és valamennyi járási főszolgabíró urat értesítem.

Kv.[9] 1923. márc. 9. Dr. B.[10] 

Tallián[11]

 

átvettem

Schlessinger István

 

 

 

 

Az ügyirat jelzete: HU-MNL-SML-IV.-405.b. Somogy vármegye alispánjának közigazgatási iratai. 6485/1923. szám.

Kéziratos beadvány dátummal, aláírással, bélyeggel és bélyegzővel hitelesítve (1. számú dokumentum).

Kéziratos véghatározat nyomtatványon, dátummal és aláírásokkal hitelesítve (2. számú dokumentum).

Gépelt engedélyminta kézírással javítva (3. számú dokumentum).

 

 

 

Közzéteszi: Nübl János

 

 

 [1] Petőfi Társaság (1876–1944): A Petőfi-kultusz terjesztésének és a magyar szépirodalom nemzeti szellemben való művelésének előmozdítására alapított egyesület.

[2] Székely Andor, dobai (Lőcse, 1877. április 16.–Párizs, 1958. február 1.): Az 1920-as évektől Párizsban élő magyar naturalista festőművész, grafikus.

[3] Dagerrotípia: A fotográfia történetének egyik első képrögzítés-technikai eljárása, melynek során jód-, bróm- vagy klórgőzben érzékenyített, ezüstözött rézlemezekre készítettek felvételeket.

[4] Rézkarc technika: Sokszorosítható grafikák készítésére alkalmazott eljárás, melynek során az alkotó saválló védőréteggel (viasszal, gyantával, bitumennel) bevont rézlemezbe tűvel karcol grafikát, melyet aztán savba helyez. A sav a védőréteg miatt csak a karcolt részeken fejt ki hatást. A maratás után a védőréteg eltávolításra kerül, a lemezt pedig festékkel vonják be. A nyomás nedves papírra történik hengereléssel. A rézkarc technika árnyalatokban gazdag képek készítését teszi lehetővé.

[5] A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek 1923. évi 1955. III. a. számú rendelete a Dobai Székely Andor művész készítette, Petőfit ábrázoló rézmetszetnek az iskolák részére való megszerzése tárgyában. Hivatalos Közlöny, 1923. május 1. 123. p.

[6] Minden magyarokhoz! Új-Somogy, 1923. április 24. 1. p.

[7] rendezett tanácsú

[8] magyar királyi

[9] Kaposvár

[10] Dr. Bálványossy Tibor vármegyei aljegyző

[11] Tallián Andor, Somogy vármegye alispánja