A hónap dokumentuma 2023. január

Egy jákói házassági szerződés 1915 januárjából

 

 

Az 1874. évi XXXV. törvénycikk (a királyi közjegyzőkről), és az 1886. évi VII. törvénycikk (az 1874. évi XXXV. tc. módosításáról és kiegészítéséről) 1949-ig meghatározta a közjegyzők működését.

A Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára 2019-ben kezdte adatbázisba építeni az illetékességi területébe tartozó – jelentős történeti értékkel bíró – közjegyzői okiratokat, amelyeket nem sokkal korábban vett át. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara által kezdeményezett és finanszírozott munkát Budapest Főváros Levéltára koordinálta. A feldolgozás a rendelkezésre álló igali, kaposvári, marcali, nagyatádi és tabi közjegyzők által kiállított okiratokra terjedt ki.

Az adatbázis egyebek mellett a települési krónikák és településtörténetek készítéséhez, valamint a családfakutatás terén nyújt hathatós segítséget.

Az adatbázis elérhető a https://archives.hungaricana.hu/hu/lear/search/results/?list=eyJxdWVyeSI6ICIjTFRfX1NNTCIsICJzb3J0IjogIlJFQ05VTSJ9&per_page=20 linken, illetve intézményük honlapján az Adatbázisok oldal Közjegyzői adatbázisok aloldalán keresztül: http://mnl.gov.hu/mnl/sml/kozjegyzoi_adatbazisok

A kezdeményezők tervei szerint adatbázishoz idővel az eredeti iratok digitális másolatait is csatolni fogjuk (amennyiben erre lehetőségünk lesz).

 

Ízelítőül egy 20. század eleji „móringlevelet” közlünk dr. Bárdió György kaposvári közjegyző fondjából.

 

 

Egy jákói házassági szerződés a Nagy Háború idejéből

Kaposvár, 1915. január 4.

 

5/1915. ügyszám

Közjegyzői Okirat.

 

Előttem doktor Bárdió György kaposvári királyi közjegyző előtt az alulírott helyen és időben megjelentek Máté János és Dömötör Lidi özvegy Szakács Györgyné földműves jákói lakosok, általam személyesen ismert ügyfelek, Krázsovits Gyula kalapos és Deichler János házbirtokos kaposvári lakos ügyleti tanúk kíséretében, kik közölve az előbbi az írni nem tudó ügyfél névírójául is alkalmaztatik s az ügyfelek ezen tanúk folytonos, állandó és együttes jelenlétében a következő előttem s a tanúk előtt élő szóval is elő adatott:

Házassági szerződés

felvételét kérik.

Mi Máté János és Dömötör Lidi özvegy Szakács Györgyné földműves jákói lakosok egymással házasságra lépni szándékoznak, amely házasság tartamára vagyoni viszonyainkat a következőképpen rendezzük, mely szerint:

1. Én Máté János azon esetre, ha leendő nőm, Dömötör Lidi engem túlél, az ő özvegyi sorát és állapotát rendezni óhajtván ezennel megengedem, hogy leendő nőm és özvegyem özvegysége egész ideje alatt a házamban 1 egy szobát, 1 egy konyhát és a hozzá tartozó folyosóval, fél udvarral, fél kerttel használhasson, úgy ő használhassa a kert kerítésén kívül fekvő mintegy 2 azaz két hold kiterjedésű szántóföldemet egészben, amely használati joga által az utánam őt megillető törvényes özvegyi jogaira nézve teljesen ki lesz elégítve.

2. Én Dömötör Juli, illetve Dömötör Lidi özvegy Szakács Györgyné a leendő férjem, Máté János által az első pontban rendelt özvegyi kielégítést köszönettel elfogadom, úgy a netáni özvegységem esetén köteles leszek a leendő férjem többi ingatlanait a gazdasági év végével a férjem gyermekeinek átadni.

3. A házasság tartama alatt szerzett vagyon közszerzeményt képez, így az a két házas fél közös egyenlő aránybani tulajdona fog lenni.

4. A jelen házassági szerződés a házasság megkötése után azonnal érvénybe lép.

Miről ezen közjegyzői okiratot az 1874. évi. XXXV. törvénycikk VII. fejezetében foglalt rendelkezések pontos betartása mellett felvettem, a felek előtt a tanúk folytonos és együttes jelenlétében felolvastam és megértelmeztem, amely után ők előttem s az együttesen jelen lévő tanúk élőszóval kijelentették, hogy azt megértették, ez az ő akaratjuk szerint van felvéve, azt elfogadják, aminek jeléül Máté János előttem s a tanúk előtt saját kezűleg aláírta, míg az írni nem tudó Dömötör Lidi előttem s a tanúk előtt saját kezű kézjegyével látta el.

Kelt Kaposváron egyezerkilencszáztizenöt január hó negyedik napján.

Máté János

+ Dömötör Lidi

Krázsovits Gyula

tanú és névíró

Deichler János

Dr. Bárdió György

kir. kjző.

 

Díjjegyzék:

1. Munkadíj 12 K

2. Írnok 1 K 60 kr.

3. Bélyeg 2 K

4. Hat. kir.(?) 4 K 20 kr

Össz.: 19 K 80 kr

 

Egy hiteles kiadványt Dömötör Lidi jákói lakos részére kiadtam.

Kaposvár, 1915. január hó 4.

 

Dr. Bárdió György

kir. kjző.

 

 

HU-MNL-SML VII.171. Dr. Bárdió György kaposvári közjegyző iratai 5/1915. sz.

Betűhű közlés.

 

Megjegyzés:

Az okirat alanyainak házassági bejegyzése nem került elő a vonatkozó anyakönyvekből.

 

 

 

Récsei Balázs