A hónap dokumentuma 2024. április

A marcali főszolgabírói hivatal pöcegödrének kitisztogatási engedély ügye

Marcali, 1924. április

 

 

 

 

A képeslap forrása: Országos Széchényi Könyvtár, képes levelezőlapok gyűjteménye

 

 

1924-ben Marcali nagyközség lakossága még nem élvezte a vízvezeték-hálózat és a szennyvízcsatorna előnyeit. A járásszékhely polgárai, néhány gazdagabb háztartástól eltekintve és az ország falusi népességének döntő többségéhez hasonlatosan, kisebb-nagyobb szükségleteiket vagy a szabad ég alatt, vagy a háztól különállóan felépített árnyékszéken végezték el. Ez a létesítmény két részből, egy (kútnak is nevezett) gödörből és a rátelepített bódéból állt. A felépítmény a család anyagi helyzetétől függően készülhetett kukoricaszárból, vesszőfonatból, sárral tapasztott vesszőfonatból, deszkából, téglából. A bódéban egy jókora lyukkal ellátott ülőke (pad) segítette elő a „pottyantós rendszerű” használatot. Mivel az 1920-as években a falusi lakosság számára még ismeretlen termék volt a WC-papír, az altest törlése rendszerint mohával, kukoricacsuhéval, kukoricacsutkával, ronggyal, újságpapírral történt. A gödör természetesen időről-időre megtelt. Abban az esetben, ha a bódé mozgatható, könnyen újjáépíthető volt, új gödröt ástak, a régit pedig betemették. Komolyabb felépítmény esetén a fekáliát először villával, ásóval meglazították, majd egy hosszú rúdra erősített serpenyővel lovas kocsira merték, s a szántóföldekre, szőlőkbe hordták. Aki megtehette, ezen munkálatokat erre szakosodott „vállalkozókkal” végeztette.

Az alant közölt dokumentum szerint 1924 áprilisában megtelt a marcali főszolgabírói hivatal udvarán található árnyékszék. A felkért szakember 150 000 koronáért vállalta a gödör kipucolását, de kikötötte, hogy ezért az árért a munka elvégzése után azonnal fizessék ki. Somogy vármegye törvényhatóságának gazdálkodása szempontjából a kért összeg elenyésző tétel volt, hiszen 150 000 koronáért Kaposváron egy könnyű szövetből készített női ruhát,[1] esetleg 10 kg szilvalekvárt lehetett vásárolni.[2] Azonban a vármegyei kiadások központi felügyelete miatt dr. Sipos György marcali főszolgabíró kénytelen volt az alispántól kérvényezni a szóban forgó összeg kiutalását. Tallián Andor alispán április 23-án utalványozta a pénzt, s valószínűleg csak ezután került sor a tisztogatási műveletre.

Sajnos az iratokból nem derül ki, hogy az árnyékszék a hivatali személyzet, az ügyfelek, vagy esetleg mindkét csoport megkönnyebbülését szolgálta.

 

Az iratokat szövegértést könnyítő lábjegyzetekkel, betű szerinti átiratban közöljük.

 

 

1. számú dokumentum

 

Jegyzőkönyv a marcali főszolgabíró hivatal udvarán található pöcegödör állapotáról

Marcali, 1924. április 10.

 

Jegyzőkönyv.

 

Felvétetett Marczaliban az 1924 évi április hó 10 napján a marczali járás főszolgabírói irodájában. Meghívásra megjelenik Iván József marczali lakos élőszóval felkérdeztetvén, hogy a marczali főszolgabíró hivatal udvarán lévő pöcze gödröt milyen árért hajlandó kitisztogatni, mire előadja, hogy az említett pöczegödröt megvizsgálta az ülőkéje egészen tele van a kutja pedig több helyen beszakadt sok föld és tégladarab van van benne a mi a kitisztítást nagyon megnehezíti sok időbe kerül[;][3] azt 150 000 koronáért hajlandok kitisztítani, megjegyzi hogy ezen árért is csak az esetben tisztogatja ki, ha az neki a munka befejezte után nyomban ki lesz fizetve.

A fél az előtte felolvasott jegyzőkönyvet kérelmével / feljelentésével / panaszával mindenben megegyezőnek találta és mint ilyent aláírta, illetőleg kézjegyével ellátta.

 

Kmft.[4]

 

Henger Imre jegyzőkönyvhitelesítő.

Dr. Sipos György főszolgabíró.

Iván József fél.

 

 

1536/1924

Méltóságos Alispán urnak

Kaposvár

 

Benti jegyzőkönyvben említett pöczegödör kitisztogatására az engedély megadását kérem, mert az közegészségi szempontból is kívánatos, annak kitisztítását már továb elodázni nem lehet.

Egyben kérem méltóságos alispán urat, hogy az engedély megadása alkalmával egyidejűleg a munkálatokért járó összeget kiutalni szíveskedjék, mert válalkozó csak az esetben hajlandó a tisztogatást teljesíteni, ha a munkadíj a munkálat befejezte után neki nyomban kifizetve lesz.

 

Marczali, 1924 april 10

 

Dr. Sipos főszolgabíró

 

 

2. számú dokumentum

 

Somogy vármegye alispánjának utalványa

Kaposvár, 1924. április 23.

 

 

Utalvány.

8299/1924 ai.[5] szám.

M. kir. Állampénztár[6]

Marcali

 

utasítom, hogy a marcali főbírónak pöcegödör tisztítási és javítási költségekre 150.000 K – ft, azaz egyszázötvenezer korona – fillért bélyegtelen szabályszerű nyugtára fizessen ki és azt a vármegyei háztartási alap naplóból kiadásolja.

Miről a marcali főszolgabíró urat 1536/1924 számu felterjesztésére értesítem azzal, hogy a veendő nyugtát annak idején terjessze be hozzám.

Feljegyeztetett a várm. háztart. alap[7] VIII. rovat 216 lap 10 tétele alatt.

Kaposvár, 1924 IV/23. Tallián[8] alispán.

 

 

 

3. számú dokumentum

 

A marcali főszolgabíró jelentése

Marcali, 1924. május 30.

 

1536/1924 kzg.[9] Marczali járás főszolgabírája

 

Méltóságos Alispán urnak

Kaposvár

 

8299/1924 számu rendeletére hivatkozással a főszolgabírói hivatalnál levő pöczegödör kitisztítására kiutalt 150.000 korona munkadíjnak munkálatot teljesítő egyénnek történt kézbesítését igazoló elismervényt csatoltan fölterjesztem.

 

Marczali, 1924 május 30

Dr. Sipos főszolgabíró

 

 

M kir. Államptár![10]

Mellékelt nyugtát févi[11] 8299 sz. utalvány rendeletem okmányaként való elhelyezés végett, megküldöm.

Tallián 924. VI. 4.

 

 

Az ügyirat jelzete: HU-MNL-SVL-IV.405.b. Somogy vármegye alispánjának közigazgatási iratai. 8299/1924.

Kéziratos jegyzőkönyv nyomtatványon, dátummal és aláírásokkal hitelesítve; kéziratos engedély kérelem dátummal, aláírással és bélyegzővel hitelesítve (1. számú dokumentum).

Kéziratos utalvány nyomtatványon, dátummal és aláírásokkal hitelesítve (2. számú dokumentum).

Kéziratos jelentés dátummal, aláírással és bélyegzővel hitelesítve; kéziratos utasítás dátummal és aláírással hitelesítve (3. számú dokumentum).

 

 

 

Közzéteszi: Nübl János

 

 [1] Húsvéti olcsó árak! Új-Somogy 1924. április 17. 4.

[2] Jellinek Miksa fűszerkereskedő e heti árai. Új-Somogy 1924. április 27. 5.

[3] A pontosvessző nem szerepel az iratban, központozásként, az értelmezést segítendő került a szövegbe.

[4] Kelt, mint fent.

[5] alispáni

[6] Magyar Királyi Állampénztár

[7] vármegyei háztartási alap

[8] Tallián Andor

[9] közigazgatási

[10] Magyar Királyi Állampénztár!

[11] folyó évi