A hónap dokumentuma 2019. május

A szentgáloskéri Svastics-sírkápolna alapítványa és leltára

 

 

A horvát eredetű, egy horvát királyt, Petar Švastičot is adó bocsári Svastics család egyik sarja, Zsigmond (1748–1797) Vrancsics Krisztinával kötött házassága révén jutott a szentgáloskéri birtokokhoz. Fiuk, Antal építtette a XVIII. században a településen álló a barokk kúriát. Svastics Antal vizeki Tallián Magdával kötött házasságából született leányai násza révén került a család rokonságba a Bogyay és a Kacskovics családokkal. A nemességét 1737-ben igazoló Svastics család több tagja töltött be Somogy vármegyében magas hivatalt, volt köztük szolgabíró, főszolgabíró, kormánybiztos, főispán is.

Svastics Gábor (1828–1908), Svastics Antal és Tallián Magda dédunokája országgyűlési képviselő volt. Ő dévaványai Halasy Rózával lépett frigyre. A szentgáloskéri birtokot a XIX. század közepén épült kastéllyal együtt ők adták el 1912-ben Kladnigg Alajosnak, a Mezőgazdasági Ipar Részvénytársaság kaposvári cukorgyára főigazgatójának.

Svastics Gábor és Halasy Róza leánya, Gabriella (Ella) 1868-ban született Szentgáloskéren. Vizeki Tallián Andorral kötött házasságot, s annak osztopáni birtokára költözött, de nagyon fiatalon, 26 évesen meghalt. Holttestét Osztopánból Szentgáloskérre szállították, s szülei az ő emlékére és tiszteletére építtették a sírkápolnát, amelyet 1895. szeptember 8-án szenteltek fel.

A sírkápolna historizáló, neoklasszicista stílusú, görögkereszt alaprajzú épület két oszlopos portikusszal, a bejárat felett márványtáblával, melyen az 1894-es évszám olvasható római számokkal. Az épület kupolája az 1990-es években emberi felelőtlenség következtében leégett. A szentélyben falfestmények maradványai láthatóak. A kastélytól valaha vadnarancsfákkal szegélyezett allé vezetett ide.

1895-ben Svastics Gábor létrehozta a Svastics család kápolnaalapítványát, amelyre telekkönyvileg is átjegyeztette a földterületet, amelyen az épület áll. Az alapítvány célja a sírkápolna fenntartása volt, s az alapítólevél elrendelte, hogy a kastély és a hozzá tartozó földek mindenkori tulajdonosa köteles az épületet jó karban tartani és gondozni. A birtok eladásával ez a kötelezettség Kladnigg Alajosra szállt, aki eleget is tett feladatának. Sőt 1922-ben engedélyt kapott özv. Svastics Gábornétól, hogy a kápolna mellett családi sírboltot építsen, s oda temetkezzen. Ez végül nem valósult meg, Kladniggot a kaposvári Hősök templomában helyezték örök nyugalomra.

A Svastics család tagjai közül többek között a kriptában lelt végső nyugalomra 1894-ben a szintén szentgáloskéri birtokos Svastics Imre, Svastics Gábor másodfokú unokatestvére; 1898-ban Halasy Ignácné született Tallián Mária, Svastics Gábor anyósa, valamint Halasy Zdenkó, Svastics Gábor feleségének unokaöccse; 1909-ben maga Svastics Gábor és fia, Svastics Aladár; 1928-ban Svastics Nándor, Svastics Imre fia; 1934-ben Halasy Antónia Svastics Gábor sógornője.

Egy 1922-ben kelt, az alábbiakban közölt leltár alapján a sírkápolna igen gazdag berendezéssel büszkélkedhetett. Összeírtak többek között oltárra felszerelt szentségházat, oltárkövet, szentségtartót, gyertyatartókat, szobrokat, oltárképet, a misézéshez szükséges könyveket, ruhákat, eszközöket, harangot. Ekkorra a kriptában már öt koporsót helyeztek el, köztük például Svastics Elláét, Gáborét, Imréét és Aladárét.

1950-ben az akkori tulajdonos, Stephaich Pálné született Kladnigg Teodóra a kápolnát és a hozzá tartozó földterületet felajánlotta az állam számára, majd a szóban forgó birtok az államí gazdaság, majd a termelőszövetkezet használatába került. Az 1960-as évektől több esetben feltörték, kifosztották, s az épület egyre inkább pusztult. 2018-ban a megyei múzeum, az MNL Somogy Megye Levéltára, a helyi önkormányzat, valamint az Elherdált Műemlékekért Egyesület kezdeményezésére és munkájával a kápolna környékét és a kriptát rendbe tették, kitakarították. Remélhetőleg a közeljövőben sikerül az anyagi forrásokat is előteremteni az épület renoválására, s közösségi célú hasznosítására.

A dokumentumokat, melyeket több más mellett Kacskovics Gyula ajándékozott levéltárunk számára, szöveghűen közöljük, a helyesírási, elgépelési és központozási hibák jelölés nélküli javításával.

 

Kiss Norbert Péter

 

1. dokumentum

A „Svastics család kápolna alapítványa” alapítólevele

(Szentgáloskér, 1895. augusztus 7.)

 

ALAPÍTÓLEVÉL

Boldogult leányom, Svastics Ella férj[ezett]. Tallián Andorné emlékét meg akarván őrizni, szentgáloskéri ingatlanaimon emlékére egy kápolnát építettem, melybe drága hamvait el is helyeztem.

Hogy a kápolna és a hozzá tartozó bekerített terület fenntartása lehetőleg biztosítassék, rendelem, hogy a szentgáloskéri 4. sz[ámú]. t[elek]j[egyző]k[önyvben]-ben 540 h[ely]r[ajzi]. sz[ám]. a[latt]. foglalt ingatlannak, az ezen alapítólevélhez fűzött és ennek kiegészítő részét képező vázrajzban 540/a h[ely]r[ajzi]. számmal jelölt 408 négyszögölnyi része bejegyeztessék s egy újonnan nyitandó telekjegyzőkönyvbe „Svastics család kápolna alapítványa” tulajdonaként telekkönyveztessék; továbbá, hogy az 539/b és 540/b h[ely]r[ajzi]. számú ingatlanok közt délről északnak vezető útból kiágazó s a vázrajzban vörös színnel jelölt irányban a kápolna területéhez vezető és összesen 328 négyszögölnyi területre útnak szolgalom joga a szentgáloskéri 4. sz[ámú]. t[elek]j[egyző]k[önyvben]-ben megmaradó 540/b h[ely]r[ajzi]. számú ingatlanra bekebeleztessék s ezen utóbbi ingatlan mint szolgáló, az 540/a h[ely]r[ajzi]. sz[ámú]. ingatlan pedig mint uralgó telek kitüntettessék; végre rendelem, hogy a szentgáloskéri 4. sz[ámú]. t[elek]j[egyző]k[önyvben]-ben 4, 91, 307, 312 és 540/b h[ely]r[ajzi]. sz[ámú]. ingatlanoknak mindenkori tulajdonosa köteles legyen az 540/b. h[ely]r[ajzi]. sz[ámú]. részleten épült kápolnát kerítéssel együtt mindig saját költségén jó karban fenntartani és kellően gondozni, mely kötelezettség biztosítására ezennel beleegyezem, hogy ezen fenntartási és tatarozási kötelezettség a fenn érintett ingatlanokra bekebeleztessék.

 

Kelt Szentgáloskéren, 1895. augusztus 7-én

Svastics Gábor s. k.

Előttünk:

Kásádi János s. k. tanú

Novák János s. k. tanú

 

Az irat jelzete: Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára XIII. 65. Svastics család iratai

Írógéppel készült, aláírás nélküli másolat.

 

 

 

 

2. dokumentum

A szentgáloskéri Svastics-sírkápolna leltára

(Szentgáloskér, 1922. szeptember 7.)

 

A szentgáloskéri exterritoriális[1] kápolna leltára:

Sorsz[ám].

A tárgy neve

darab

Sorsz[ám].

A tárgy neve

darab

1.       

Szentségház[2] oltárra felszer[elve].

1

34.   

nagymisekönyv

1

2.       

oltárkő

1

35.   

gyászmisekönyv

1

3.       

szentségtartó

1

36.   

evangélium könyv

1

4.       

miséző kehely felszerelve

1

37.   

veszprémi rituális tamton[3]

1

5.       

evangéliumi tábla

3

38.   

alsó oltárterítő

1

6.       

nagy gyertyatartó

8

39.   

felső oltárterítő

2

7.       

középnagys[ágú]. gyertyatartó

4

40.   

díszes oltárterítő

3

8.       

kisebb gyertyatartó

2

41.   

oltártakaró

1

9.       

kettős gyertyatartó

2

42.   

ministráló ing

6

10.   

virágváza gyertyatartó

6 7

43.   

piros ministr[áló]. szoknya

2

11.   

Jézus-szobor

1

44.   

piros ministr[áló]. gallér

2

12.   

Mária-szobor

1

45.   

miséző hosszú ing

2

13.   

Angyal-szobor

1

46.   

karing

2

14.   

Szent Antal-szobor

1

47.   

corda[4]

3

15.   

Krisztus-koporsó oltárnál elhelyezve

1

48.   

fekete kehelytartó

1

16.   

feszület

2

49.   

fehér kehelytartó

1

17.   

ámpolna[5]

2

50.   

vállkendő

3

18.   

kézmosó tál

1

51.   

fehér misemondó ruha

1

19.   

nagy oltárkép kerettel

1

52.   

fekete misemondó ruha

1

20.   

mirtuszkoszorú keretben

2

53.   

szentségkendő

1

21.   

füstölő

1

54.   

fekete stóla

1

22.   

szentelő

1

55.   

lila stóla

1

23.   

gyertyaoltó

1

56.   

fehér stóla

1

24.   

tömjéntartó

1

57.   

fekete karstóla

1

25.   

egyes csengő

1

58.   

fehér karstóla

1

26.   

Svastics-címer kerettel

2

59.   

kehelykendő

5

27.   

örökmécses

1

60.   

fekete ministráló szoknya

2

28.   

lépcsőszőnyeg

1

61.   

fekete ministráló gallér

2

29.   

hosszú templompad

2

62.   

nagy fekete szőnyeg

1

30.   

szék

1

63.   

fekete padtakaró

2

31.   

ruhás láda (koffer)

1

64.   

koporsótakaró

1

32.   

fehér oltárpárna

2

65.   

oltártakaró

1

33.   

fekete oltárpárna

2

66.   

ravatallépcső-takaró

1

 

 

A kripta leltára:

Sorsz[ám].

A tárgy neve

darab

1.       

koporsó

5

2.       

ravatalállvány

1

3.       

talpas lámpa

2

4.       

talpas lámpa, kicsiny

2

5.       

halotti mécses

11

6.       

kereszt

5

7.       

keretes kép

2

 

Felvétetett Szentgáloskéren, 1922. szept[ember]. 7-ikén.

 

Buzásy László urad[almi]. ispán s. k.

Sten Ferencz ápoló s. k.

Magyar László tanító s. k.

Szenyéri Lídia postamesternő s. k.

 

Az irat jelzete: Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára XIII. 65. Svastics család iratai

Írógéppel készült, aláírás nélküli másolat.

 

 

 Képek a Svastics-sírkápolnáról (Kiss Norbert Péter felvételei)

 

 

 [1] Külterületen álló.

[2] Az oltáriszentség őrzésére szolgáló szekrényke.

[3] Ismeretlen kifejezés.

[4] Kötélöv, a reverenda széles deréköve.

[5] Kis kancsó a bor és víz számára vagy a mennyezetről alácsüngő edény mécses számára – a szövegkörnyezetből nem derül ki, melyik a kettő közül.