A hónap dokumentuma 2019. április

Elek Árpád tábori pilóta[1] tetemének Kaposvárról Aradra szállítása

Kaposvár, 1919. április 15.

 

 

1919. április 10-én reggel fél nyolckor, a Kaposvár északi részén (egykor) elhelyezkedő katonai gyakorlótéren, az úgynevezett Honvédtéren, a kaposvári 1. repülőszázad[2] egyik repülőgépe Elek Árpád tábori pilóta őrmesterrel és Pilát Tibor megfigyelő főhadnaggyal a fedélzetén sikertelen felszállási kísérletet tett és összetört. A balesetet a korabeli beszámolók szerint a kifutópályán szaladgáló két fiú okozta. A gyermekek életét megmentő kitérő manőver Elek életébe került; Pilát kisebb sérüléseket szenvedett.[3] A szerencsétlenül járt pilótát április 12-én Kaposváron temették el.[4]

A bemutatásra kerülő iratok szerint 1919. április 15-én Elek Árpád édesapja Elek István és sógora, Zorán Zoltán Somogy Vármegye Direktóriumának Közigazgatási Osztályától[5] engedélyt kért az elhunyt tetemének szülővárosába, a francia haderő megszállása alatt álló Aradra történő szállításához.[6] A hatóság engedélyével Elek Árpád tetemét exhumálták, majd április 18-án vasúton elszállították Kaposvárról. Sírja ma is felkereshető az aradi Felső (Eternitatea) temetőben.[7]

 

Az iratok jelentékeny forrásértékkel bírnak, hiszen tudósítanak a repülőgép-szerencsétlenségről, dokumentálják a somogyi közigazgatás kapcsolatteremtését a francia megszállás alatt álló Arad városával, s szemléltetik miként hasznosította az új hatalom a vármegyei közigazgatás nyomtatványait.

 

A két iratot szövegértést könnyítő lábjegyzetekkel, betűhű átiratban közöljük.

 

 

 

1. számú dokumentum

Elek István és Zorán Zoltán kérelme Elek Árpád tetemének Aradra szállítása iránt

Kaposvár, 1919. április 15.

 

Somogyvármegye direktóriuma közigazgatási osztályának

Kaposvár.

 

Repülő baleset folytán hirtelen elhunyt IV/10-én Elek Árpád tábori pilóta hullájának légmentesen elzárt, kettős koporsóban való elszállításához a hatósági engedélyt kérjük.

Hullakísérők: Apa – Elek István és sógora Zorán Zoltán.

Hulla indul: 18-án.

Végczél: Aradmegye – Arad város, hová sürgönyözni is lehet a megszállás daczára, viszont a hullát is beengedik.

Kaposvár, 1919. évi április hó 16-án.[8]

 

Elek István apja,

Zorán Zoltán sógora

engedélyért személyesen

jelenünk meg.

 

Elszállítását anyakönyvi szempontból nem kifogásolom.

1919. ápr. 15

Gyurkovits Dezső

aktőh[9]

a Kaposvári Anyakönyvi Kerület pecsétje

 

A dokumentum jelzete: MNL SML IV. 405. b. Somogy vármegye alispánjának közigazgatási iratai. 9287/1919. szám.

Gépelt beadvány pecséttel és aláírásokkal hitelesítve.

 

 

2. számú dokumentum

Elek Árpád tetemének szállítási engedélye

Kaposvár, 1919. április 15.

 

Szám: 9287/1919

Somogyvármegye alispánjától.

 

Határidő:

A válaszirat alapjául szolgáló jelentés, megkeresés,

rendelet stb. száma:

 

Tárgy: Elek István és Zorán Zoltán jelenleg kaposvári lakosok

kérelme Elek Árpád tábori pilóta

hullájának szállítása iránt.

 

Kiadó!

1. felzet hulla száll. eng. folyamodónak.

2. …

3. …

4. Távirat alispán …

 

I.

Véghatározat.

Azonnal

 

Elek István és Zorán Zoltán kaposvári lakosoknak az 1876 : XIV. t-cz. 123. §-sa, valamint a 25857/906. sz. bm. rend. 3. b) pontja alapján megengedem, hogy f. évi április hó 10-n Kaposvárott elhalt Elek Árpád tábori pilóta hulláját kettős koporsóban légmentesen elzárva Elek István és Zorán Zoltán kíséretében Kaposvárról Aradra (Arad megye – járás) gőzhajón / vasuton / tengelyen onnanig gőzhajón / vasuton / tengelyen a fentidézett belügym. rendeletben előírt szabályok betartása mellett elszállíthassa és ezért a csatolt hullaszállítási levelet részére oly felhívással adom ki, hogy a koporsó lezárása előtt a hatósági orvos meghivandó s a lezárás az ő jelenlétében utasításainak megfelelőleg eszközlendő.

Miről folyamodó a hullaszállítási levél kiadása mellett Arad vármegye alispánja táviratilag, aradi főszolgabíró polgármester megfelelő további eljárás végett értesíttetnek.

Kaposvár, 1919 évi IV/15

alispán.

 

Iratokat átvettem

919 IV 15.

Zorán Zoltán

 

T[10]: 1919 IV 15. Juhász

 

Kiad.[11] 1919 ápr 15

 

 

II.

Távirat.

Alispán Polgármester Arad

Elek Árpád pilóta hullájának Kaposvárról Aradra kettős koporsóban vasuton való elszállítását engedélyeztem (ma / holnap dél… … órakor) indul. tizennyolczadikán.

 

III.

Hullaszállítási levél.

Az 1919 évi április hó 10 n Somogymegye Kaposvárott …ban elhalt – éves Elek Árpád tábori pilótának szabályszerűen koporsóba zárt hullája eltemetés végett vasuton / gőzhajón / tengelyen Kaposvárról … át Aradra szállítandó. Miután a hullának ez a szállítása megengedtetett, megkerestetnek mindazok a hatóságok, melyeknek területét a szállítmány érinti, hogy a hulla feltartóztatás nélküli továbbitását ne akadályozzák.

Kaposvár, 1919 évi IV/15

Lucz Mózes

alispán

 

Hogy az előirt orvosrendőri intézkedések pontos kivitelét személyesen ellenőriztem, ezennel bizonyitom.

Kelt …

hatósági orvos.

 

A dokumentum jelzete: MNL SML IV. 405. b. Somogy vármegye alispánjának közigazgatási iratai. 9287/1919. szám.

Kézírással kitöltött nyomtatott űrlap aláírással hitelesítve.

Áthúzások és félkövér betűs kiemelések az eredetiben.

 

Közzéteszi: Nübl János

 

 

 [1] Az Osztrák–Magyar Monarchia haderejének részét képező Császári és Királyi Légjáró Csapatok kötelékébe tartozó repülőgép-vezetőket tábori pilótáknak nevezték.

[2] A Magyarországi Tanácsköztársaság fegyveres erejének, a Magyar Vörös Hadseregnek egyik repülő alakulata.

[3] Az iratokból kiderül, hogy a korabeli újságcikkekben a baleset időpontja (1919. április 11.) és az elhunyt pilóta neve (Elek Andor) tévesen szerepel.

Lezuhant röpülő. Népszava, 1919. április 12. 10. p.; Egy magyar pilóta halálos szerencsétlensége. Pesti Napló, 1919. április 12. 7. p.; Repülőgépkatasztrófa Kaposvárott. Pesti Hírlap, 1919. április 12. 6. p.; Elek Andor. Aviatika, 1919. június 10. 118. p.

A balesetet egyedüliként említő tanulmányban is az Elek Andor név szerepel.

Czirók Zoltán: A kaposvári repülőszázad (1918–1919). In Bősze Sándor (szerk.): Somogy megye múltjából (Levéltári évkönyv, 38.) Kaposvár, 2007, Somogy Megyei Levéltár, 250. p.

[4] A Kaposvárott lezuhant pilóta elvtárs temetése. Népszava, 1919. április 13. 9. p. 

Az újságcikkben az elhunyt pilóta neve (Elek Andor) tévesen szerepel.

[5] 1919. március 10-én Somogy Vármegye Direktóriuma mint a Kaposvári Munkástanács és a Magyarországi Szociáldemokrata Párt Somogy vármegyei vezetőségének végrehajtó szerve, átvette a törvényhatóság politikai vezetését. A Magyarországi Tanácsköztársaság kikiáltása (1919. március 21.) után megkezdődött a vármegyei közigazgatási szervezet átalakítása. Az alispáni hivatal korábbi feladatait április közepén már Somogy Vármegye Direktóriumának Közigazgatási Osztálya végezte. Kávássy Sándor: Somogy Vármegye Direktóriuma 1919-ben (II.) In Benkő László (szerk.): A Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei 1965–I. Szeged, 1965, Szegedi Tanárképző Főiskola, 214–217. p.

[6] Elek Árpád 1891-ben Aradon született. Az Aero, 1916. április-május. 52. p.

[7] A sírkövön Ehek Elek Árpád név szerepel. Ujj János: Aradi első világháborús emlékművek, emlékhelyek. Partium, 2014/2. szám. 18–20. p.

Ehelyütt köszönöm meg Ujj János aradi helytörténésznek szíves segítségét.

[8] A dátum téves, elgépelés.

[9] anyakönyvvezető-helyettes

[10] Távirat

[11] Kiadmányozva