A hónap dokumentuma 2019. július

Kastélysorsok 1919-ben: a mernyei és a somogyszili kastély államosítása

 

 

 

Somogy megye – bátran kijelenthető – a kastélyok és kúriák földje. A megye területén közel 200 ilyen jellegű épületről szólnak a források, bár több közülük jelenleg már nem áll. 1919-ben, a Magyarországi Tanácsköztársaság 133 napos fennállása alatt rendeletek születtek a nagybirtokok, s így a területükön álló kastélyok és kúriák államosításáról is, melyeket elsősorban oktatási-nevelési és egészségügyi célokra kívántak igénybe venni. A források sajnálatos módon igencsak hiányosak, ám néhány épület sorsa világosan kirajzolódik az adatok alapján. Ilyen a mernyei piarista jószágkormányzói kastély, valamint a somogyszili Hunyady-kastély, melyek kapcsán élénk levelezés folyt. Az alábbiakban ennek az ügynek a fennmaradt dokumentumait közöljük.

A mernyei uradalmat I. Ferenc 1807-ben adományozta a kegyes tanítórendnek, ismertebb nevén a piarista rendnek, amely virágzó és folyamatosan fejlődő gazdaságot alakított ki a Balaton északi partjától (Dörgicsétől) Kis- és Nagydobszáig húzódó (1835-től vidéknek nevezett) kerületeikben. A piarista uradalom központjává Mernyét tették, ahol 1905-ben építették fel az eklektikus (neoklasszicista) stílusú jószágkormányzói kastélyt. A rövid életű Magyarországi Tanácsköztársaság alatt tett államosítási kísérletet követően a rend tovább gazdálkodott birtokain és használta a kastélyt, egészen az 1945-ös államosításig. Ezt követően a mernyei kastélyban a község általános iskolája működött évtizedekig, az új iskolaépület elkészültével azonban megürült, s jelenleg magántulajdon van és továbbra is üresen áll.

Somogyszil 1733 óta volt a Hunyady család birtokában, s a XIX. század elején építették fel kúriájukat. Az 1945-ös államosítást követően az épületben konyha és italbolt, majd csak kocsma működött, jelenleg – évtizedek óta – üresen áll.

Az alanti dokumentumok szerint 1919-ben a mernyei vagy a somogyszili épületben az Igali járás kórházát szerették volna létrehozni, amelyre nagy szüksége lett volna a járás lakosságának. Mindkét épület kapcsán merültek fel érvek pro és kontra is, ám a Magyarországi Tanácsköztársaság bukása után lekerült a napirendről ez a kérdés, az Igali járás nem kapott kórházat a későbbiekben sem.

A dokumentumokat szöveghűen közöljük, a helyesírási és központozási hibák jelölés nélküli javításával.

 

Kiss Norbert Péter

 

1. dokumentum

Az Igali járás politikai megbízottjának átirata a Munkaügyi és Népjóléti Népbizottsághoz

Igal, 1919. június 6.

 

Igali járási politikai megbízottjától

2050/1919. szám

MUNKAÜGYI és NÉPJÓLÉTI NÉPBIZTOSSÁG!

 

Kérem, hogy a somogyszili volt gróf Hunyady-féle kastély s Mernyén a kegyestanítórend tulajdonát képezett ún. kormányzói lak – még pedig előbbi a kórház, az utóbbi pedig főleg az üdülő tüdőbetegek céljára az Igali járás közönsége részére mielőbb átengedtessék, tudomásom szerint mindkét kastély liquidálása már megtörtént.

Kérelmem indokolására előadom, hogy a járás területén a tuberkolósis [sic!] nagy mértékben van elterjedve s igen sok áldozata van, a Somogymegyei közkórház túlzsúfoltsága miatt a betegek felvételére képtelen, de az élelmezési viszonyok is a vidéken sokkal jobbak és kedvezőbbek.

Tekintve még azt is, hogy a leszereléssel kapcsolatban a nemi betegség is nagyon elterjedt, így ezen előterjesztésem mielőbbi kedvező elintézését annál is inkább kérem, mert ez a járás immanens érdeke s a fent leírt kastélyok a hozzátartozó belsőség, kert és parkkal e célra kiválóan alkalmasak.

 

Igal, 1919. június 6.

 

Farkas János

politikai megbízott

járási m[unkás]. tanács elnöke

 

Az irat jelzete: Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára IV. 415. b. Igali járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai. Közigazgatási iratok. 2050/1919. szám.

Eredeti gépelt irat, aláírással és körbélyegző lenyomatával („IGALI JÁRÁS FŐSZOLGABÍRÁJA”) hitelesítve.

 

 

 

 

2. dokumentum

Somogy vármegye kormányzótanácsi biztosának leirata az Igali járás politikai megbízottjához

Kaposvár, 1919. július 11.

 

Somogyvármegye kormányzótanácsi biztosa

2075-1919. szám

JÁRÁSI POLITIKAI MEGBÍZOTT,

IGAL

 

A mernyei gazdasági felügyelő nálam járt és előadta a következőket. A jelenlegi gazdasági felügyelőség épületét képező mernyei kastélyt üdülőnek akarják felhasználni. Miután a gazdasági felügyelőség jelentése szerint Mernye a gazdasági felügyelőség központjának teljesen megfelel, miután már az összes gazdaságból telefonok oda lettek bevezetve, nagy nehézségbe ütközne gazdasági szempontból is, ha most, a gazdasági év derekán a felügyelőséget elhelyezném. A felügyelőség szerint egy ilyen üdülőtelep céljára a somodori kastély teljesen megfelelne, éppen ezért kérem címet, hogy engem ezen ügy mikénti elintézéséről értesíteni szíveskedjék, és lehetőleg hasson oda, hogy a gazdasági felügyelőség Mernyén maradhasson.

 

Kaposvár, 1919. július 11.

 

Elvtársi üdvözlettel:

Latinca [Sándor]

 

 

Az irat jelzete: Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára IV. 415. b. Igali járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai. Közigazgatási iratok. 2050/1919. szám.

Eredeti gépelt irat formanyomtatványon, ceruzás aláírással hitelesítve.

 

 

 

 

 

3. dokumentum

A Munkaügyi és Népjóléti Népbizottság leirata az Igali járás politikai megbízottjához

Kaposvár, 1919. július 14.

 

MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁG

MUNKAÜGYI ÉS NÉPJÓLÉTI NÉPBIZTOSSÁG

 

Tárgy: A somogyszili volt gróf Hunyady-féle kastély kórház céljaira való felhasználása

 

2050/1919.VI.a. szám

Az igali járás politikai megbízottjának

IGAL

 

Mielőtt a somogyszili volt gróf Hunyady-féle kastélynak kórház céljaira való felhasználása ügyében határoznék, felhívom elvtársat, hogy a kastély elhelyezéséről, beosztásáról és az összes helyiségeket feltüntető vázlatrajzok kíséretében oly orvosi és műszaki részletes leírást terjesszen fel, hogy abból a kérdéses épületnek jelenlegi viszonyai, a kitűzött célra alkalmas volta is kivehető legyen, és tájékoztatást nyújtson arra nézve is, hogy az általános egészségügyi követelmények (levegő, csatornázás, vízellátás stb.) szempontjából meg fog-e felelni a kórház és a betegek érdekeinek, s mi a várható betegforgalom s milyen osztályai lennének a kórháznak, hány orvossal és más személyzettel.

 

Budapest, 1919. július hó 14-én

 

A népbiztos megbízásából:

Kereki

osztályvezető

 

Az irat jelzete: Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára IV. 415. b. Igali járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai. Közigazgatási iratok. 2050/1919. szám.

Eredeti gépelt irat formanyomtatványon, aláírással hitelesítve.

 

 

 

 

4. dokumentum

Az Igali járás politikai megbízottjának átirata a Munkaügyi és Népjóléti Népbiztossághoz

Igal, 1919. július 24.

 

SOMOGYVÁRMEGYE IGALI JÁRÁS KÖZIGAZGATÁSI MEGBÍZOTTJÁTÓL

2050/1919. szám

A MUNKAÜGYI és NÉPJÓLÉTI NÉPBIZTOSSÁGNAK

BUDAPEST

 

A somogyszili volt gróf Hunyady-féle kastélynak kórház céljára való felhasználása tárgyában f. évi július 14-én 2050/1919.VI.a. szám alatti rendeletére jelentem, hogy ez épületet ezidőszerint kórház céljára azért nem kívánom igénybe venni, mert a mai napon egyidejűleg az 1033/1919. sz. távirati rendeletre tett felterjesztésem szerint e célra a mernyei ún. kormányzói lakot tartom kiválóan alkalmasnak s így az üdülőháznak ezidőszerinti létesítésétől eltekintendő volna, főleg az üdülőház berendezéséhez szükséges felszerelési eszközök hiánya miatt.

Kérem tehát végérvényesen úgy intézkedni, hogy a mernyei ún. kormányzói lak legyen a járási kórház részére igénybe vehető, amelyhez szükséges felszerelési eszközök a felterjesztett leltár szerint részben megvannak, részben pedig még társadalmi s egyéb úton beszerezhetők lennének.

 

Igal, 1919. július 24.

 

Farkas János

közig[azgatási]. megbízott

 

Az irat jelzete: Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára IV. 415. b. Igali járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai. Közigazgatási iratok. 2050/1919. szám.

Eredeti gépelt irat, aláírással hitelesítve.

 

 

 

A mernyei piarista kastély

 

 

A somogyszili Hunyady-kastély