A hónap dokumentuma 2016. március

Készítette: Meiszterics Dorina

 

azon szomorú hír futtya el Kaposi vidéket, hogy folyó hó 13-án Bécsben ütött volna ki a Revolutio...”

Kacskovics Ágoston ügyvéd levele 1848 márciusában Pestről

 

A Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára gyűjteményének egyik érdekessége az a dokumentum, amit 2016 márciusának dokumentumának választottunk. Írója Kacskovics Ágoston ügyvéd, aki az Eszterházy hitbizomány kaposvári uradalmának jogi képviselője volt. A levél érdekessége, hogy az 1848. március 15-i pesti forradalom híréről Somogy megyében Kacskovics az elsők között értesült, illetve tudósította róla szűkebb pátriáját.

A Kacskovics család címeres nemeslevelét 1814-ben kapta Kacskovics József baáni jegyzőnek köszönhetően, aki ezt fiaira Jánosnak, Józsefnek, Ferencnek, Mihálynak és Benjáminnak átörökíthette.1 Ágoston édesapja Kacskovics Ferenc, aki Nógrád megyében telepedett le, ahol előbb Muhorán gazdatisztként működött, majd a sőji pusztán szerzett birtokokat magának. Felesége Tamáskovics Borbála volt. Kacskovics Ágoston Somogy megyébe házassága révén „szakadt”, mivel feleségül vette Szalay Juliannát,2 akivel később Patalomban telepedtek le.

A levél keletkezésének előzményei közé sorolható, hogy Európán ebben az időben kiterjedt forradalmi hullám söpört végig. Magyarországra nézve ezek közül a legmeghatározóbban a párizsi3, illetve a bécsi4 forradalmak hatottak. Kossuth Lajos – a pozsonyi országgyűlés alsótáblájának ellenzéki vezérszónoka – ezt alkalmas pillanatnak látta, hogy felirati javaslatát5 az Országgyűlés elé terjessze. A bécsi tanácskozások miatt azonban a főrendi ülés időpontjának kitűzése akadályokba ütközött. A köztes időben mozgolódni kezdett a pesti Ellenzéki Kör. A radikális ellenzéki ifjúság Petőfi Sándor körül tömörült. Irinyi József, az Ellenzéki Kör egyik tagja fogalmazta és szerkesztette meg az ellenzék követeléseit a 12 pontban.6

Mit kíván a magyar nemzet:

 1. Kívánjuk a sajtó szabadságát és a censura7 eltörlését.
 2. Felelős minisztériumot Buda-Pesten.
 3. Évenkénti országgyűlés Pesten.
 4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben.
 5. Nemzeti őrsereg8.
 6. Közös teherviselés9.
 7. Úrbéri viszonyok megszüntetése.10
 8. Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján11.
 9. Nemzeti Bank12.
 10. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk.
 11. A politikai statusfoglyok13 szabadon bocsátassanak.
 12.  Únió14

 

Másnap a bécsi forradalom híre a radikális ellenzéket is elérte, akik ekkor éppena Pilvax Kávéházban tartották szokásos összejövetelüket. Az előző napi eseményeknek köszönhetően már világosabban látták jövőjüket. [A]z ifjúságnak tettleges fellépése el lőn15 határozva”, s ezzel a forradalom fáklyája meggyújtatott Pesten is.16 Az említett ifjúság az értelmiségi körökből került ki és Petőfi Sándoron kívül Vasvári Pál és Jókai Mór nevét is meg kell említenünk. Elsőként a diákokat szólították fel a csatlakozásra az Egyetem téren, majd a forradalmi hangulat hevében elfoglalták Landerer Lajos nyomdáját. A már korábban megfogalmazott követeléseiket és Petőfi Sándor által írt Nemzeti dalt röpiratokra nyomtatták. Délutánra már tekintélyes méretű tömeg gyűlt össze a Nemzeti Múzeum kertjében. A felbuzdult tömeg ezután Budára, majd a Helytartótanács felé vonult azzal a szándékkal, hogy Táncsics Mihályt kiszabadítsa börtönéből. A pesti forradalom  végül vérontás nélkül zajlott le.

Somogy vármegyébe 1848. március 16-án jutott el a bécsi és a pesti forradalom híre. Kacskovics Ágoston levele mutatja, hogy írója a „szomorú” hír hallatán jogosan érzett félelmet a következő napok eseményeivel kapcsolatban. Említést tett a forradalmi követelésekről, és hogy azokat az uralkodó hajlandó lett volna megadni. És valóban, a következő napon V. Ferdinánd a nádort, István főherceget királyi tejhatalommal ruházta fel és hozzájárult az önálló magyar kormány megalakításához. Ennek értelmében Batthyány Lajos grófot nevezte ki Magyarország első miniszterelnökévé. A Pozsonyban tartózkodó vármegyei követek, Inkey Zsigmond és Madarász László értesítették Somogy vármegyét az ottani eseményekről. A levélben említett másodalispán, Mérey József csak március 20-án hajnalban kapta meg az első számú miniszterelnöki körlevelet.17

A levélben említésre került egy állandó gyűlés összehívása is, melynek nem titkolt szándéka a vármegyék megnyugtatása volt. Madarász László vármegyei követ ezekkel a szavakkal igyekezett megnyugtatni a földbirtokosi réteget: „Pesten semmi zavar már, a Rend erősnek látszik, a nyugalmat erősnek hisszük.”18 1848. március 22-én este Kaposvár polgárai rokonszenv tüntetést tartottak, amelyről a Pesti Hírlap tudósítója, Xántus János ügyvéd így írt: „Nagy néptömeg hullámzott a város utcáin, minden középületen nemzeti zászlók lobogtak; a posta és a sorsjáték hivatal is a fekete sasát nemzeti lobogóval váltá fel.19 Estve20 a város fényesen ki volt világítva, a polgárőrség zene mellett járt fel s alá a város utcáin, nagy csoport vidám tömegtől kisértetve21, minden arcon öröm és megelégedés volt olvasható”. A következő napon tartott megyegyűlésen napirendre került a miniszterelnöki körlevél, a sajtócenzúra eltörlése és a vármegye szempontjából fontos pont, a jobbágyfelszabadítás ügye. Jelentősnek tartotta a körlevél, hogy az adózó néppel is pontosan megismertessék a törvénytervezetnek a közteherviselésre, a papi tizedre, az úrbéri viszonyokra vonatkozó momentumait. Az utóbbiak ugyanis alapot adtak a már említett mozgolódásoknak a paraszti és jobbágyi rétegben. 1848-ban 10 332 jobbágy és 12 853 zsellér úrbéres háztartást írtak össze Somogyban, ahol a lakosság 90%-a nem nemes jogállású volt.22 A jobbágyfelszabadítás a művelhető területek 13%-át érintette, ami nem tette lehetővé a családok biztos megélhetését. A korabeli források elmondása szerint a jobbágyság hálátlan volt a nemességgel és a földbirtokosokkal szemben, ezért valószínűvé vált a mielőbbi konfrontálódás. Mérey alispán úr ennek megelőzésére április 21-én fegyveres erőt és rögtöni bíróságot kért a miniszterelnöktől a „közbátorság védelmére a fenyegető communismus23 ellen Nagybajom, Csokonya, Komlósd, Újnép, Hedrehely, Aracs, Dobsza és Jákó népe földfoglalásainak megakadályozására.”24 A nemzetőrség melőbbi felállítását ezek az események is sürgették.

 

 

A dokumentumot betűhű átiratban közöltem.

Jelzete: MNLSML XV. 25. Kiállítási iratok gyűjteménye 3. doboz, 31. pallium.

 

Tekintetes Tábla Bíró és Kerületi Fő Tisztnök úr különösen tisztelt Drága nagy Jó uram!

Éppen a mindőn [1] ezen Levelemet küldeni akarom azon szomorú hír futtya el [2] Kaposi vidéket, hogy folyó hó 13-án Bécsben ütött volna ki a Revolutio [3], és nem kis vérengzés után az ausztriai Kormány Constitutiot [4] adott az osztrák nemzetnek; melly [5] hó 14-én estve [6] Pestre is megérkezvén, 15-én délután ott is zavar történt- de minden vérontás nélkül; mert a népnek kivánatára [7] a Csaszári Katonaság a Casárnyákban [8] vonult, a Polgári Katonaság pedig a posztokat el allván [9] minden kirali [10] Házakat el foglalt; Budán pediglen a N[agy]. M[éltóságú]. Helytartó Tanács és Kamara [11] részéről tett kijelentés furcsán a Status Rabokat [12] szabadon eresztvén a népet biztosítottak, hogy a nemzet kívánataihoz képest Felelős Minisztériumot Pestbudán felállítandót- nemzeti Örsereget, nemzeti Bankot, évenként Budán tartandó országh Gyülést- és népképviseletet úgy az urbéri viszonyok megszüntetését Ő Felsége megadandja. [13]

úgy mondjak ezen hirt Mérey másod Al ispány úr [14] irta volna meg Első Al Ispány úrnak […] [15] Pestről;– és hogy a jövő Hétfőn állandó Gyűlés fog itt Kaposvárott összve [16] ülni– nehogy valami véletlen történjen a köznép között is.

Mennyire legyenek ezen hírek igazak?– holnap tán bővebben meg–tudjuk.­ Addig is minden ezekrül [17] sietve tudósítom s magamat kegyeibe ajánlom­ tisztelettel maradtam.

A Tekintetes urnak

alázatos szolgája

Kacskovics Ágoston

uradalmi fö ügyész

[1] amikor

[2] azon szomorú hír érkezik

[3] forradalom

[4] rendelkezést

[5] március hónap

[6] este

[7] kívánságára, követelésére

[8] kaszárnya azaz laktanya

[9] állván

[10] királyi

[11] Nagy Méltóságú Helytartó Tanács és Kamara

[12] 12 pontban szereplő 11. pont amely a politikai státuszfoglyok kiszabadítását követeli

[13] megadja

[14] Mérey József másod alispán

[15] Első Alispáni Úr: ekkor Sárközy Albert töltötte be ezt a hivatalt. Utána egy olvashatatlan szó következik.

[16 ] össze

[17] ezekről

 

 

Felhasznált irodalom:

Bősze Sándor: A forradalom és szabadságharc Somogy megyében 1848–1849. In Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. 29. kötet. (Szerk.: Bősze Sándor) Kaposvár, 1998.

Gálné Jáger Márta: Intézkedések Somogyban az áprilisi törvények végrehajtására 1848 tavaszán a források tükrében. In Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. 30. kötet (Szerk.: Bősze Sándor.) Kaposvár, 1999.

Kempelen Béla: Magyar nemes családok H-K. V. kötet. Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, Budapest, 1913.

Magyarország története 1848–1890. (Főszerk.: Kovács Endre.) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979.

Nagy Iván: Magyarország családi czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. Pest 1859.1 Kempelen Béla: Magyar nemes családok. V. kötet, Bp. 1913. 202–203. p.

2 Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. H-K. Pest, 1859. 12–13. p.

3 1848. február 23-án a párizsi kispolgári és munkásközösség megdöntötte Lajos Fülöp trónját és az ország ismét köztársasággá vált.

4 1848. március 13-án a bécsi polgárok, diákok és az összehívott alsó-ausztriai rendi gyűlés résztvevői csaptak össze. A fegyveres összeütközés a felkelők győzelmével zárult és a kancellár, Clemens von Metternich herceg is lemondani kényszerült.

5 Független felelős minisztériumot, közteherviselést, honvédelmi rendszer átalakítását, jobbágyfelszabadítást követelt Magyarországnak.

6 Spira György: Polgári forradalom (1848-1849) In: Magyarország története 1848–1890. (Főszerk.: Kovács Endre.) Akadémiai Kiadó, Bp., 1979. 1. kötet, 70. p.

7 Értsd: cenzúra. A nyomtatásra szánt irodalmi, művészeti művek előzetes politikai szempontú felülvizsgálata.

8 Tagjai minden 20 és 50 év közötti férfi, aki városokban vagy rendezett tanácsú községekben 200 Ft értékű házzal vagy földdel rendelkezett, egyéb községekben ½ jobbágytelekkel vagy azzal megegyező nagyságú földdel, illetve évi 100 pengő tiszta jövedelemmel. A jelentkezők lovas vagy gyalogos szolgálat közül választhattak. Fegyveres csoport a forradalom védelmére.

9 A nemességre is kiterjedő adózási kötelezettség.

10 A jobbágy a földhasználatáért cserébe úrbérrel tartozott a földesúrnak. Ezt megtehette munkavégzéssel (robot), terményben (dézsma), pénz vagy ajándék fizetésével.

11 A földesúr a birtokán lévő jobbágy felett ítélkezhetett. Ezt a jogot az úriszék biztosította számára.

12 Magyarország az Osztrák Birodalom részeként nem rendelkezett önálló bankkal. A pénzügyekkel kapcsolatos feladatok az Osztrák Nemzeti Bank alá tartoztak.

13 A császári udvar a magyar politikai ellenzék tagjait működésük megakadályozására bebörtönözte. Ilyen volt például Táncsics Mihály, akit 1847-ben sajtóvétségért tartóztattak le.

14 Erdély és Magyarország egyesülését jelentette.

15 Értsd: el lett.

16  Sprira György: Polgári forradalom (1848-1849) In: Magyarország története 1848–1890. (Főszerk.: Kovács Endre.) Akadémiai Kiadó, Bp., 1979. 1. kötet, 75. p.

17 Bősze Sándor: A forradalom és szabadságharc Somogy megyében 1848–1849. In Somogy megye múltjából, Levéltári évkönyv. 29. kötet. (Szerk.: Bősze Sándor.) Kaposvár, 1998. 91–121. p.

18 Uo.

19 Értsd: váltotta fel.

20 Értsd: este.

21 Értsd: kísérve.

22 Bősze Sándor: A forradalom és szabadságharc Somogy megyében 1848–1849. In Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. 29. kötet. (Szerk.: Bősze Sándor.) Kaposvár, 1998. 91. p.

23 Osztályok nélküli társadalmi, gazdasági rendszer. Ebben mindenki képességei szerint dolgozik és a termelt javakból szükségletei szerint részesül.

24 Gálné Jáger Márta: Intézkedések Somogyban az áprilisi törvények végrehajtására 1848 tavaszán a források tükrében. In Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. 30. kötet. (Szerk.: Bősze Sándor.) Kaposvár, 1999. 164. p.