A hónap dokumentuma 2016. november

Horváth Eleknek, a kaposvári gimnázium igazgatójának kérelme, 1834

 

A téma aktualitását az adta, hogy kétszáz éve, 1806 novemberében kezdődött meg a tanítás a kaposvári gimnáziumban, amit akkor kisgimnáziumként működött.

 

Nagy Méltóságú Fő Ispán Ur

Kegyelmes Uram!

 

Felállíttatván a Kaposvári Gymnásium, noha a n[agyméltóság]. karok és Rendek jeles áldozatot tevének, alapértéke mindazáltal olly álapotban vala sok ideig, hogy az Oktatók rendesen nem fizettethetvén, csak alig valának képesek napi élelmüket megpereskedni; könyörülvén végre sorsukon a Nagy Méltóságú magy[ar]. Kir[ályi]. Helytartó-tanács Március 24kén. 1823. eszt[endő]. 6576ik. szám alatt költ kegyelmes Intézete által oda utasítá a m[éltóságos]. Vármegyét: hogy valamint egyéb Intézetekben, ugy itt is rendesen fizettessenek az Oktatók, ’s mennyire és a mult években nem teljesíttetett, procentuálva1 jelenleg pótoltassék, mit noha az alapérték még akkor sokkal kevesebb volt, teljesíttetett is a n[agy]s[ágos]. Vármegye ’s az 1823/4ik iskolai évre járo pótolék fizetéseket ki odaadatta, de a következett 1824/5ik évi, noha évben és helyeken érzékenyen sürgettem, mind e mai napig elhalasztatott.

Most midőn átaljában mindenek ára nevezetesen felemelkedett, nehezedvén azzal sorsuk is ujra hozzám járulának a nevezett Oktatók, hogy Excellentiádat, kinek a tudományos Intézetek iránt viseltető kegyes nagylelküségéről fiui bizodalommal vagynak meggyőződve, alázatosan megkérném, hogy annyiszor haszontalanúl kért pótolék fizetésüket, miután az alapérték is tetemesen gyarapodott, kegyesen kiadatni ’s őket atyai gondoskodásával megvigasztalni méltóztatnék.

Én naponként tapasztalván szíves iparkodásukat, ’s oktatási olly jeles ügyességüket, hogy nemcsak minden academiákban, hanem a m[agyar]. Kir[ályi]. Egyetemnél is tanítványaik szám egyenletben helyeiket bizonyosan megtartják, mint több példák (kivévén egy két romlásnak indultat) világosan bizonyítják; - de külömben is több gyermekekkel terhelt mostohább körülményeiket közelebbről ismervén, nem csak érdemeseknek vallom ezen kegyelemre, hanem kötelességemnek is tartom felszóllításukat teljesíteni. Könyörgök azért alázatosan Excellentiádnak, méltóztassék ezen érzékenyen esdeklőknek álapotját atyailag vevő szívére venni ’s Elölülői kegyes felszóllításával a n[agyméltóságú]. Karokat és Rendeket kért pótolék fizetésüknek most midőn annak jótevő segedelmét leginkább érezhetik, kiadattatására bírni, hogy így Excellentiád atyai kegyessége által lelkesítve mind hivataljukat ennekutána is kettőztetett buzgósággal teljesítsék, mind Excellentiád nagy nevét örökre áldhassák.

Melly e’ beli kegyességét én is örökké hálálva mély tisztelettel vagyok:

Excellentiádnak:

Kaposvárott Augustus 19kén 1834.

alázatos szolgája

Horváth Elek helybeli

Igazgató, ’s a’ m[agyar]. t[udós]. társaság

levelező tagja.

 


1 Kb. folyamatba tétetvén.