A hónap dokumentuma 2016. június

Az 1944. június 30-i Kaposvárt ért légitámadás forrásai a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltárában

 

1944. június 30-án, pénteken, reggel fél kilenc előtt pár perccel megszólaltak a légoltalmi szirénák Kaposváron. Amerikai bombázógépek kötelékei a város közelében északi irányba repültek el sziléziai1 célpontjaik felé. Délelőtt 11 órakor, észak felől érkezve, két hullámban öt bombázógép támadást intézett a kaposvári vasútállomás ellen.2

A légitámadás folyamán a kaposvári MÁV főpályaudvar, a „Hangya” Országos Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet raktárépülete és a palagyár megrongálódtak.3 Két bomba szétszaggatta a síneket. Vasúti kocsikat döntött fel a légnyomás, és a vasúti sín darabjait egészen a Jókai ligetig hajította.4 A becsapódó bombák Kaposvár donneri városrészében okozták a legnagyobb pusztítást. Ezek közül az Árok utca 2., 3., 5., 7., a Nyár utca 16., 17., Zrínyi utca 30., 38., a Szigetvári utca 6., 8., a Császárrét sor 4.5 és a Kisrómahegyi út 2.6 számú házak szenvedték el a legtöbb kárt.7 A városban az első bombák becsapódása után délután két óráig megszűnt az áramszolgáltatás. A Kaposvárra hullott bombák repeszei nagy területen szóródtak szét. Az Irányi Dániel, a Teleki és a Gróf Apponyi utcákban is találtak repeszdarabokat.8

A légitámadásban legkevesebb 13-an vesztették életüket.9 A kórházba 16 súlyos sebesültet szállítottak be.  A további sebesültek száma nem ismert. A Kaposváron állomásozó 533. számú Magyar Királyi Hadikórház is a helyszínre küldte mentőkocsiját, orvosait és ápolóit.10 A mentési és romeltakarítási munkálatok azonnal megkezdődtek vitéz Magyar Károly tűzoltó-főparancsnok vezetésével, amelyekben a kaposvári tűzoltók, mentősök és rendőrök mellett magyar és német katonák, leventék vettek részt. A környéken mindenki a bajbajutottak megsegítésére sietett.11 Még tartott a légiriadó, amikor dr. Szathmáry Lajos főispán dr. Kaposváry György polgármester és dr. Kis György prépost kíséretében a helyszínre érkezett, hogy személyesen tájékozódjanak a károkról.12

Szombat délután dr. Mindszenty József veszprémi megyéspüspök a kórházakban meglátogatta a bombatámadás sebesültjeit.13 Az áldozatokat július 2-án, délután katolikus-református közös istentisztelet keretében helyezték örök nyugalomra a kaposvári Keleti temetőben. A szertartást dr. Kis György prépost, esperesplébános és Farkas Béla református lelkész vezette. A temetésen részt vett dr. Szathmáry Lajos főispán, dr. Kövess József állomásfőnök és dr. Kaposváry György polgármester.14

Kaposvár Megyei Város Polgármesterének Hivatala tájékoztatást adott ki, hogy akiknek a háza megrongálódott, – de az épületben esett károk helyrehozhatóak –, téglát, cserepet, cementet és üveget igényelhetnek a város mérnöki hivatalánál.15 A háborús helyzetre való tekintettel a megyében kijelölt raktárakban tárolták a helyreállításhoz nélkülözhetetlen építőanyagokat. A Kármegállapító Bizottsághoz 364 kérelmet nyújtottak be 1944 szeptemberében.16 A kérelmek döntő többségét ablaküveg és tetőcserép rongálások következtében terjesztették be bizottsághoz. A jegyzőkönyvekben a károsultak tételesen jegyezték fel az ingatlanban és egyéb vagyontárgyaikban esett kárukat. Tanukkal kellett bizonyítani, hogy a megsemmisült értéktárgyak valóban a bombázás következtében vesztek oda. Az időközben elvégzett üvegezési, illetve ács és kőműves munkákról bizonylatokat csatoltak, amelyekben feltüntették a helyreállítási munkákhoz felhasznált építőanyag mennyiséget.

A légitámadás utóéleteként az elkövetkező hetekben, hónapokban, a városnak meg kellett szerveznie a károsultak gyorssegélyezését, a kitelepítettek átmeneti lakásellátását, az összegyűjtött élelmiszerek, ruhák, bőr lábbelik és a kiutalt zsír fejadagok eljuttatását a rászorulóknak.

Szabó Tamás


Mellékletek

A Magyar Királyi Államépítészeti Hivatal, 1944. június 30-i bombakár jelentésének első oldala

A Magyar Királyi Államépítészeti Hivatal, 1944. június 30-i bombakár jelentésének második oldala

A Somogyi Újság 1944. június 30-i számának címlap oldala

Az Új-Somogy 1944. június 30-i címlap oldala

A Somogyi Újság tudósítása, dr. Mindszenty József megyéspüspök látogatásáról

Az Új-Somogy 1944. július 1-i számának beszámolója, a Balaton feletti légi harcról

Az Új-Somogy 1944. július 1-i számának beszámolója, a Balaton feletti légi harcról

A Somogyi Újság július 30-i számának tudósítása, a bombázás áldozatainak temetéséről

Részlet a kármegállapító bizottság, 24/1944. számú jegyzőkönyvéből

Részlet a kármegállapító bizottság, 35/1944. számú jegyzőkönyvéből

Részlet a kármegállapító bizottság, 35/1944. számú jegyzőkönyvéből1 Pataki Iván – Rozsos László – Sárhidai Gyula: Légi Háború Magyarország felett II. kötet. Budapest, 1992, Zrínyi Kiadó 75. p.

2 Pénteken délelőtt terrortámadás érte Kaposvárt. Új-Somogy, 1944. június 30. 1. p.

3 MNL SML IV. 405.b. Somogy vármegye alispánjának iratai 3854. doboz. 15312/1944. iktatószámú irata: A Kaposvári Magyar Királyi Államépítészeti Hivatal 1944. június 30-i bombakár jelentése.

4 Ma délelőtt terrortámadás érte Kaposvárt. Somogyi Újság, 1944. június 30. 1. p.

5 Ma Kaposrét sor.

6 Ma Csalogány utca.

7 MNL SML V.73. Kaposvár Rendezett Tanácsú Város polgármesterének iratai bombakár jelentések 329. doboz kárbejelentési összesítő. A fond megnevezése részben téves. 1930-tól Kaposvár Megyei Város jogot kapott. Az 1942-ben elnyert törvényhatóságú város jogának beiktatását ténylegesen csak 1945-ben hajtották végre.

8 Az egész város részvéte kísérte útjukra a bombahalált szenvedett testvéreinket. Somogyi Újság, 1944. július 3. 3. p.

9 A források adatai eltérnek egymástól. Az anyakönyvekben 13 halottat regisztráltak. A sajtó 15 áldozatot említ.

10 Bősze Sándor: Adatok az angolszász szövetségesek Somogy megyét ért Bombázásairól. In: Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv 26. Kaposvár, SML, 1995, 337-338. p.

11 Uo. 2.

12 Fegyelmezetten viselkedett Kaposvár lakossága az első terrortámadáskor. Új-Somogy, 1944. július 1. 1-2. p.

13 A megyéspüspök a Kaposvár elleni bombatámadás sebesültjei között. Somogyi Újság, 1944. július 3. 3. p.

14 Uo. 8.

15 Uo. 8.

16 MNL SML V.73. Kaposvár Rendezett Tanácsú Város polgármesterének iratai bombakár jelentések 329-331. doboz kárbejelentési jegyzőkönyvek.