Németh István

Németh István: A kassai követek jelentése az 1572. február–áprilisi országgyűlésről. Fons, 1. (1994) 31–51. sz. 150–177.

Németh István: A kassai követek útja. Fons, 1. (1994) 178–185.

Németh István: Szabad királyi városok és nagybirtokosok konkurenciája. (A felső-magyarországi városszövetség és Mágóchy Gáspár.) Sic itur ad Astra, 8. (1994) 1–2. sz. 5–37.

Trostovszky GabriellaVissi Zsuzsanna: „...im az clavist is megküldöttem...” Mindennapok emlékei a Magyar Országos Levéltár kiállításán. Ismerteti: Németh István. Fons, 2. (1995) 112.

Mollay Károly: Das Geschäftsbuch des Krämers Paul Moritz. Moritz Pál üzleti könyve 1520–1529. Sopron, 1994. (Sopron város történeti forrásai B/sorozat, 1. kötet) Ismerteti: Németh István. Levéltári Szemle, 45. (1995) 4. sz. 90–91.

Németh István: „Ugyan ott Jenőnél Ur Barcsai Akos Fejedelemmé téteték.” (Ismeretlen magyar nyelvű forrás Barcsay Ákos fejedelemmé tételéről.) Keletkutatás, (1996. tavasz) 57–80.

Turbuly Éva: Zala megye közgyűlési jegyzőkönyvei II. (Zalai gyűjtemény 39.) Zalaegerszeg, 1996. Ismerteti: Németh István. Levéltári Szemle, 47. (1997) 1. sz. 45–47.

Németh István: Kassai katonák és polgárok a XVI. században (A hadsereg társadalmi és közigazgatási hatásai egy kereskedőváros életében.). Levéltári Közlemények, 68. (1997) 143–198.

Őze Sándor: 500 magyar levél a XVI. századból. Csányi Ákos és Nádasdy Tamás levelezése, 1549–1562 Bp., 1997. Ismerteti: Németh István. Fons, 4. (1997) 107–114.

Dominkovits Péter: XVI. századi magyar nyelvű iratok Sopron vármegye levéltárából Sopron, 1996. Ismerteti: Németh István. Levéltári Közlemények, 69. (1998) 223–224.

In memoriam Barta Gábor. Tanulmányok Barta Gábor emlékére. Szerk. Lengvári István Pécs, 1997. Ismerteti: Németh István. Századok, 132. (1998) 490–494.

Nagy István–F. Kiss Erzsébet: A Magyar Kamara és egyéb kincstári szervek. Bp., 1995. Ismerteti: Németh István. Levéltári Szemle, 48. (1998) 2. sz. 47–49.

Németh István: Adalékok a felső-magyarországi városszövetség különleges bírói fórumának történetéhez. (Johann Stöckel kisszebeni bíró sikkasztási ügye.) R. Várkonyi Ágnes Emlékkönyv. Szerk. Tusor Péter. Bp., 1998. 379–387.

Németh István: Letelepedő katonák a felső-magyarországi városokban. (A szabad királyi városok új migrációforrásai a 16–17. században.) Migráció. I. köt. Szerk.Illés Sándor–Tóth Pál Péter. Bp., 1998. 17–26.

Németh István: Információszerzés és hírközlés a felső-magyarországi városokban. Információáramlás a magyar és török végvári rendszerben. Szerk. Petercsák Tivadar–Berecz Mátyás. Eger, 1999. (Studia Agriensia 20.) 117–127.

Németh István–Trostovszky Gabriella–Vissi Zsuzsanna: Királyi Könyvek. (1527–1590). CD-ROM. Bp., 1999.

Németh István: Végvárak, városok, hadseregszállítók (A felső-magyarországi városok és a védelmi rendszer, 1526–1593). Történelmi Szemle, 42. (2000) 203–243.

Németh István: A szabad királyi városok mezővárosi politikája a XVII. században. A mesterség iskolája. Tanulmányok Bácskai Vera 70. születésnapjára. Szerk. Bódy Zsombor–Mátay Mónika–Tóth Árpád. Bp., 2000. 229–243.

Németh István: A végvári harcok gazdasági háttere. Millenniumi hadtörténet. Szerk. Rácz Árpád. Bp., 2000.

Németh István: Háború és népesség a kora újkori Magyarországon (16–17. század). Bp., 2001. (Történeti Demográfiai Évkönyv 2001) 129–141.

Károlyi Sándor levelei Érsekújvárból és három várvédő szabályzata. 1710. április, október. Összeállította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta: Bánkúti Imre. Vaja, 2000. Ismerteti: Németh István. Levéltári Közlemények, 72. (2001) 279–280.

Cseh Gergő Bendegúz–Körmendy Lajos–Németh István–Rádi Péter–Reisz T. Csaba–Szőke Zoltán: A levéltárak helye az információs társadalomban, a levéltári anyag informatikai feldolgozása. Levéltári Szemle, 51. (2001) 1. sz. 4–36.

Kőrösmezei András–Németh István–Tuza Csilla: Az informatika alkalmazása a németországi levéltárakban – Egy tanulmányút szakmai tanulságai. Levéltári Szemle, 51. (2001) 1. sz. 55–59.

Kőrösmezei András–Németh István: Beszámoló a 2001. május 7. és 11. között a berni Schweizerisches Bundesarchivban töltött tanulmányútról. Levéltári Szemle, 51. (2001) 3. sz. 48–53.

Kis Péter–Németh István–Trostovszky Gabriella–Tuza Csilla–Vissi Zsuzsanna: Királyi Könyvek. (1527–1647). CD-ROM. Bp., 2001.

Kis Péter–Németh István–Trostovszky Gabriella–Tuza Csilla–Vissi Zsuzsanna: Királyi Könyvek. (1647–1683). CD-ROM Bp., 2001.

Magyar leveleskönyv. 1–2. köt. Szerk. Balogh József–Tóth László. Kiadja: H. Balázs Éva. A kiadás előkészítésében közreműködött: Balogh Piroska–Kulcsár Krisztina–Németh István. Bp., 2001.

Kis Péter–Németh István–Trostovszky Gabriella–Tuza Csilla–Vissi Zsuzsanna: Királyi Könyvek. (1682–1703). CD-ROM. Bp., 2002.

A Magyar Levéltárosok Egyesülete Írott emlékezet – másfél évtized levéltári kiadványai címmel tartott őszi szakmai programjának számítástechnikai szekciója. Budapest, 2001. november 21–22., Bara Hotel. Ismerteti: Németh István. Levéltári Szemle, 52. (2002) 94–95.

Németh István–Trostovszky Gabriella–Tuza Csilla–Vissi Zsuzsanna: Királyi Könyvek. (1702–1767). CD-ROM. Bp., 2002.

Németh István: Polgár vagy nemes? A városok nemesi rendű lakosainak problematikája a felső-magyarországi városszövetség tevékenysége tükrében. Korall, 9. (2002. szeptember) 79–106.

Németh István: A szabad királyi városok egységes fellépéséről a kora újkorban (16–17. század). Soproni Szemle, (2002) 210–238.

Németh István: Gondolatok a magyarországi várospolitika meghatározó tényezőiről a kora újkorban. Fons, 9. (2002) 123–162.

Németh István: A szabad királyi városok igazgatásának abszolutista vonásaihoz. A felső-magyarországi városok 1681. évi tisztújításai. Egy emberöltő Kőszeg szabad királyi város levéltárában. Tanulmányok Bariska István 60. születésnapjára. Szerk. Mayer László–Tilcsik György. Szombathely, 2003. 229–254.

Litterae missionariorum de Hungaria et Transilvania (1571–1717). Vol. I–II. Szerk. Tóth István György. Roma–Budapest, 2002. (Fontes. Bibliotheca Academiae Hungariae, 4.) Ismerteti: Németh István. Levéltári közlemények, 74. (2003) 313–315.

Urbáriumok és összeírások a Magyar Országos Levéltárban (Urbaria et Conscriptiones). CD–ROM. Készítették a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban működő kutatócsoport tagjai. Szerk. Németh István–Tuza Csilla. Összeállította: Fülöp Éva. Ellenőrizte: Soós István, Bp., 2004.

Az 1715. évi országos összeírás. DVD–ROM. Szerk. Németh István. Digitalizálás: Czikkelyné Nagy Erika–Szakács Kálmán. Bp., 2004.

Németh István: Várospolitika és gazdaságpolitika a 16–17. századi Magyarországon. A felső-magyarországi városszövetség. 1–2. köt. Bp., 2004.

Németh István: Az archontológia és a várostörténet. Karrierek és hatalmi csoportok a kora újkori városokban (XVI–XVII. század). Fons, 11. (2004) 197–218.

Németh István: A kora újkori Magyar Királyság várospolitikájának vázlata, 16–17. század. Pozsonytól Bártfáig. Városok a 13–17. században. Szerk. Csukovics Enikő–Lengyel Tünde. Bp., 2005. (Társadalom- és művelődéstörténeti Tanulmányok 35.) 375–402.

A levéltári kiadványok helye és szerepe a történettudományi kutatásokban. Összeállította: Baráth Magdolna–Bősze Sándor–Horváth Richárd–Németh István–Ress Imre–Sipos András–Szabó Csaba–Tóth Ágnes. Levéltári Közlemények, 76. (2005) 3–61.

Németh István: Városigazgatás fordulóponton. A 17. század utolsó harmadának abszolutista vonásai a városokban. Fejezetek Pozsony történetéből magyar és szlovák szemmel. Főszerk. Czoch Gábor. Szerk. Kocsis Aranka–Tóth Árpád. Pozsony, 2005. 212–232.

Pálffy Géza: Katonai igazságszolgáltatás a királyi Magyarországon a XVI–XVII. században Győr, 1995. Ismerteti: Németh István. Győri Szemle. 21. (1998) 140–143.

Finanzen und Herrschaft. Materielle Grundlagen fürstlicher Politik in den habsburgischen Ländern und im Heiligen Römischen Reich im 16. Jahrhundert. Hrsg. Edelmayer, Friedrich–Lanzinner, Maximilian–Rauscher, Peter. Wien, 2003. (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 38.) Ismerteti: Németh István. Századok, 139. (2005) 1309–1313.

Németh István: A szabad királyi városi rang a kora újkorban. Urbs, 1. (2006) 109–122.

Rauscher, Peter: Zwischen Ständen und Gläubigern. Die kaiserlichen Finanzen unter Ferdinand I. und Maximilian II. (1556–1576). Wien, 2004. (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Band 41.) Ismerteti: Németh István. Fons, 2005. (megjelenés alatt)

Németh István: Kassa szabad királyi város archontológiája (1500–1700). Budapest, 2006. (Fons könyvek 3.)

Németh István: Rendezési munkálatok a Magyar Országos Levéltár Feudalizmus-kori központi és regionális kormányszervek (I.) osztályán. Magyar Levéltárosok Egyesülete 2004. évi Vándorgyűlése. Piliscsaba, 2004. október 26–28. Szerk.: Takács Edit. Budapest, 2006. 35–43.

Németh István: Szabolcs vármegye birtokviszonyai a 16. században a dikajegyzékek alapján. A Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 41:1. (2006) 31–38.

Németh István: Mestská politika Uhorského krá?ovstva v odbodí reného novoveku. Z Bardejova do Presporku. Szerk.: Csukovits Enikő – Tünde Lengyelová, Preíov-Bratislava, 2005. 285-308.

Vissi ZsuzsannaTrostovszky GabriellaNémeth IstvánTuza CsillaCsavlek JuditMagyari GabriellaNémeth György: Libri regii, királyi könyvek, 1527–1918. DVD-ROM Budapest, 2006.

Németh István: Städte zwischen zwei Königen: die politische Aktivität des oberungarischen StŐdtebundes zwischen 1526 und 1536. Maria von Ungarn (1505–1558). Eine Renaissancefürstin. Szerk.: Fuchs, Martina — Réthelyi Orsolya. Münster, 2007. (Geschichte in der Epoche Karls V. 8.) 133–152.

Németh István: A bécsi udvar várospolitikájának főbb jellemzői az osztrák tartományokban. Sahin-Tóth Péter Emlékkönyv (megjelenés alatt).

Németh István: Rákóczi Ferenc államának várospolitikai kérdéseiről. Rákóczi tanulmánykötet (megjelenés alatt).

Németh István: Rekatolizácia Košíc koncom 17. storočí. Universitas Cassoviensis. (megjelenés alatt).

Németh István: Die finanziellen Auswirkungen der osmanischen Expansion auf die Städteentwicklung in Ungarn. Die Steuerlasten der ungarischen königlichen FreistŐdte im 16. und 17. Jahrhundert. La fiscalita nell'economia europea. secc. XIII–XVIII. – Fiscal systems in the european economy from the 13th to the 18th centuries. (megjelenés alatt)

Németh István: Az állam szolgái vagy a város képviselői? A központosuló várospolitika hatásai a soproni politikai elit átrendeződésében. Soproni Szemle, 61. (2007) 2. sz. 125–141.

Németh István: Az oszmán kihívás pénzügyi hatásai a magyarországi városfejlődésre. A magyarországi szabad királyi városok adóterhei és adózása a 16–17. században. Historický Časopis 2007 (megjelenés alatt).

Németh István: Városi nemes vagy nemes polgár? Nemesek a korújkori szabad királyi városokban. Tanulmánykötet a Mestá šžachta, mešania a ížachtici konferencia előadásaiból. (megjelenés alatt)