Kulcsár Krisztina

Kulcsár Krisztina: II. József utazásai a Szent Korona országaiban (1768–1773). Sic itur ad Astra, 8. (1994) 1–2. sz. 84–101.

Kulcsár Krisztina: 18. századi német utazók Magyarországon (1740–1785). Sic itur ad Astra, 10. (1996) 1–3. sz. 83–113.

Kulcsár Krisztina: Tervezet és bürokrácia: II. József császár utazásait előkészítő rendeletek és megvalósulásuk. ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Jubileumi Évkönyv 1998. Szerk. Kissné Spira Veronika. Bp., 1998. 198–208.

Kulcsár Krisztina: II. József útitársai. A középkor szeretete. Történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére. Szerk. Klaniczay Gábor–Nagy Balázs. Bp., 1999. 475–488.

Kulcsár Krisztina: II. József udvari utazása, 1764. Levéltári Közlemények, 70. (1999) 1–2. sz. 39–77.

Kulcsár Krisztina: A „túlbuzgó” hivatalnokok esete II. József császárral, Temesi Bánság, 1768. Tanulmányok a 18. század történetéből H. Balázs Éva professzor tiszteletére. Szerk. Krász Lilla. Sic itur ad Astra, 14. (2000) 4. sz. 167–201.

Kora újkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. Szerk. Poór János. Német nyelvű szövegek válogatása és fordítása: Kulcsár Krisztina. Bp., 2000.

Kulcsár Krisztina: A bizalom dokumentumai. II. Józsefhez intézett beadványok, 1768–1773. Levéltári Közlemények, 72. (2001) 1–2. sz. 95–114.

Magyar leveleskönyv. Szerk. Balogh József–Tóth László. Kiadja H. Balázs Éva. A kiadásban közreműködtek: Balogh Piroska–Kulcsár Krisztina-Németh István. Bp., 2001.

Kulcsár Krisztina: A helytartói státus. Albert szász herceg (1738–1822) kinevezése és magyarországi évtizedei. Aetas, 17. (2002) 1. sz. 51–66.

Kulcsár Krisztina: II. József jellemzései az erdélyi hivatalnokokról 1773-ból. „Az Erdélyben hivatalnokoskodó guberniumi és kincstartósági tanácsosok, továbbá a főispánok és a királybírók titkos listája, amennyire kiismerhettem őket”. Tanulmányok a 60. éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Fons, 9. (2002). 1–3. sz. 359–382.

Kulcsár Krisztina: Mária Terézia hadvezére. Válogatás Hadik András táborszernagy Hadtörténelmi Levéltárban őrzött irataiból. Levéltári Közlemények, 73. (2002) 1–2. sz. 310–318.

Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I. Általános rész. Társszerkesztő: Kulcsár Krisztina.

  1. Könyvtárak és bibliográfiák. Bp., 2000.
  2. Levéltárak és országos jelentőségű forrásközlések. Bp., 2003.

Kulcsár Krisztina: Die Quellen zu den Hofreisen im Habsburg-Lothringischen Familienarchiv aus den Jahren 1766 bis 1788. Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16–18. Jahrhundert). Ein exemplarisches Handbuch. Hrsg. Pauser, Josef–Scheutz, Martin–Winkelbauer, Thomas. Wien-München, 2004. 108–119. (MIÖG Ergänzungsband 44).

Kulcsár Krisztina: Das Leben an der südlichen Grenze der Habsburgermonarchie: Erfahrungen und Reformentwürfe Kaiser Joseph II. Cserno more mezsdi iztoka i zapada. Reka Dunav mocty mezsdi narodi i kulturi. IX. Pontujski cetenija, Varna, 16–17. Mai 2003. Red.Panova, Sneska–Vlkanov,Vlkan–Lozanova, Vana. Varna, 2004, 120–125.

Kulcsár Krisztina: II. József császár utazásai Magyarországon, Erdélyben, Szlavóniában és a Temesi Bánságban, 1768–1773. Bp., 2004.

Kulcsár Krisztina: Vor der Entdeckung der Landschaft. Objektive Bedingungen des Reisens anhand des Beispiels der Reisetätigkeit Kaiser Josephs II. Neuzeitliche Reisekultur im pannonischen Raum bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Internationales kulturhistorisches Symposion Mogersdorf 2003 in Murska Sobota 1. 4 Juli 2003 — International Historico-Cultural Symposium Mogersdorf 2003 July 1 to 4, 2003 (Bd. 33). Red. Rozman, Franz. Murska Sobota, 2003. [2005] 92–109.

Kulcsár Krisztina: Die Reisejournale Kaiser Josefs II. über seine Reisen durch Ungarn, Siebenbürgen, Slawonien und das Temeswarer Banat (1768–1773). Itineraria Posoniensia. Ed. Frimmová, Eva–Klecker, Elisabeth. Bratislava, 2005. 159–166.

Kulcsár Krisztina: Bécs és Varsó. Két herceg az udvari élet forgatagában, 1760–1761. Századok, 139. (2005) 5. sz. 1169–1207.

Kulcsár Krisztina: A politikai és társadalmi elit utazásai. 18. századi utazások vizsgálatáról németországi kutatások kapcsán. Korall, 26. (2006) 99–127.

Bahlcke, Joachim: Ungarischer Episkopat und österreichische Monarchie. Von einer Partnerschaft zur Konfrontation (1686–1790). Stuttgart, 2005. (Forschungen zur Geschichte und Kultur der östlichen Mitteleuropa. Band 23.). Ismerteti: Kulcsár Krisztina. Frühneuzeitinfo. 2006. 138–139

Kulcsár Krisztina: Reformentwürfe von Joseph II. anläßlich seiner Reisen in Ungarn, Siebenbürgen, Slawonien und im Temescher Banat, 1768–1773. Ungarn-Jahrbuch. Zeitschrift für interdisziplinäre Hungarologie Bd. 28. 2005–2007. München, 2007, 413–422.

Krauss, Karl-Peter: Deutsche Auswanderer in Ungarn. Ansiedlung in der Herrschaft Bóly im 18. Jahrhundert. Franz Steiner Verlag Stuttgart 2003 (Schriftenreihe des Instituts für donauschwäbische Geschichte und Landesgeschichte 11). Ismerteti: Kulcsár Krisztina. Ungarn-Jahrbuch. Zeitschrift für interdisziplinäre Hungarologie Bd. 28. 2005–2007. München, 2007, 521–523.

Fejezetek a H. Balázs Éva–Krász Lilla–Kurucz György (szerk.), Hétköznapi élet a Habsburgok korában, 1740–1815 (Bp., 2007.) című kötetben (126–127: Játékok; 128–129: Szabad ég alatt; 176–179: Út és utazás).

Kulcsár Krisztina: II. Józsefhez intézett beadványok 1773. évi erdélyi látogatása során. Erdélyi Múzeum, (2007) 3–4. sz. 250–257.

Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I. Általános rész. Szerkesztő: Kulcsár Krisztina:

3. Megyei levéltárak és forrásközlések (Bp., 2008).