Gecsényi Lajos

Gecsényi Lajos: Bártfa város hegyaljai szőlőgazdálkodása 1485–1563. Agrártörténeti Szemle, 8. (1966) 4. sz. 470–485.

Gecsényi Lajos: Városi és polgári szőlőbirtokok és borkereskedelem a Hegyalján a XV–XVI. század fordulóján. Agrártörténeti Szemle, 8. (1972) 3–4. sz. 340–352.

Gecsényi Lajos: Városi önkormányzat a XVII. században Győrött. Arrabona. A győri Xantus János Múzeum évkönyve 22–23. (1986) 99–127.

Gecsényi Lajos: Győr megye közigazgatása és tisztikara a XVII. Században. Levéltári Szemle, 38. (1988) 3. sz. 14–34.

Gecsényi Lajos: A 16–17. századi magyarországi városfejlődés kérdéséhez.(Az erődváros megjelenése). Unger Mátyás Emlékkönyv. Szerk. E. Kovács Péter–Kalmár János–V. Molnár László. Budapest, 1991. 145–158.

Gecsényi Lajos: Az Edlasperg-ügy. Magyar kereskedők bécsi kapcsolatai a 16. század első felében. Történelmi Szemle, 35. (1993) 3–4. sz. 279–295.

Gecsényi Lajos: Das ungarische Palais in Wien. Hgb. Dénes Hunkár. Wien, 1994. (Gottfried Mrazzal és Richard Pergerrel közösen)

Gecsényi Lajos: Bécs és a hódoltság kereskedelmi összeköttetései a 16. században. Thököly Sebestyén felemelkedésének hátteréhez. Századok, 129. (1995) 4. sz. 767–790.

A magyarok krónikája. Összeállította és szerkesztette Glatz Ferenc. Bp., 1996. (Gecsényi Lajos: szócikkek szerzője)

Gecsényi Lajos: „Török áruk” és „görög kereskedők” a 16–17. századi királyi Magyarországon. R.Várkonyi Ágnes Emlékkönyv. Szerk. Tusor Péter. Bp., 1998. 185–203.

Gecsényi Lajos: Routen, Mauten und Dreißiger in Westungarn im Jahre 1668. Bausteine zur Landeskunde des burgenländisch-westungarischen Raumes. Festschrift Johann Seedoch. Burgenländische Forschungen. Sd. XXII. Eisenstadt, 1999. 157–173.

Gecsényi Lajos: Iratok Magyarország és Ausztria kapcsolatainak a történetéhez 1956–1964. Bp., 2000. (Összeállította és szerkesztette.)

Gecsényi Lajos: Handelsbeziehungen zwischen Ungarn und den süddeutschen Städten am Anfang der frühen Neuzeit. Bayern–Ungarn. Tausend Jahre. Aufsätze zur Bayerischen Landesaustellung 2001. Hrsg. von Wurster, Herbert W.–Treml, Manfred–Loibl, Richard. Passau, 2001. 121–137.

Gecsényi Lajos: A döntést előkészítő hivatalnoki elit összetételéről. A Magyar Kamara vezetői és tanácsosai a 16. században. Magyar évszázadok. Tanulmányok Kosáry Domokos 90. születésnapjára. Szerk. Ormos Mária. Bp., 2003. 100–113.

Gecsényi Lajos–Guszarova, Tatjana: A Szepesi Kamara vezető tisztviselői 1642–1672 között. Századok, 137. (2003) 3. sz. 653–672.

Gecsényi Lajos: Győr vármegye nemesi közgyűlési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái. III. köt. 1627–1637. Győr, 2004.

Gecsényi Lajos: Handel und Handelspolitik im Königreich Ungarn zur Zeit der Herrschaft Ferdinands I. Kaiser Ferdinand I. Ein mitteleuropäischer Herrscher Hgb. von M. Fuchs–Teréz Oborni–Gábor Ujváry. Aschendorff Verlag, Münster, 2005. 147–153.

Gecsényi Lajos: An der Grenze zweier Machtblöcke. Zu den ungarisch–österreichischen Beziehungen 1945–1965. Ungarn Jahrbuch Bd. 27. Hgb. von Zsolt K. Lengyel. München, 2004 [2005] 269–291.

Gecsényi Lajos: On the Bondary of Two Worlds. Austrian–Hungarian Relations, 1948–1965. 1956: The Hungarian Revolution and War for Independence. Edited by Congdon, Lee–Béla K. Király–Károly Nagy. Atlantic Research and Publications Inc., 2006. (War and Society in East Central Europe. Volume XL.) 208–242.

 

Gecsényi Lajos: Osztrák diplomaták Nagy Imre szerepéről és tevékenységéről 1953–1956. Nagy Imre és kora. Bp., 2006. (Tanulmányok, forrásközlések. IV.) 223–233.

 

Gecsényi Lajos: Die Auseinandersetzungen des Wiener Stadtrats mit den aus Pest und Buda/Ofen vertriebenen Bürgen im Jahre 1534. Wiener Geschichtsblätter Jg. 61. 2006. Heft 3. 54–64.

Gecsényi Lajos: Briefe des Hofmeisters König Ferdinands I. an die Stadt Augsburg über die Ereignisse des ungarländischen Feldzuges im Jahre 1527. Archivalische Zeitschrift 88. Band. Festschrift Hermann Rumschöttel zum 65. Geburtstag. Hgb. Hetzer, von Gerhard–Uhl, Bodo. Böhlau Verlag, Köln, Weimar, Wien, 2006. 201–216.