C. Tóthh Norbert

Könyvek

Szabolcs megye hatóságának oklevelei II. (1387–1526) (A nyíregyházi Jósa András Múzeum Kiadványai 53. Kiadja a Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Múzeumok Igazgató-sága.) Budapest–Nyíregyháza, 2003. 277 p. (ISBN 963 7220 51 8)

Zsigmondkori Oklevéltár VIII. (1421) Borsa Iván és ~. Bp., 2003. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 39.) 504 p. (ISBN 963 631 146 3)

Zsigmondkori Oklevéltár IX. (1422) Borsa Iván és ~. Bp., 2004. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 41.) 528 p. (ISBN 963 631 162 5)

Itineraria regum et reginarum (1382–1438) Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam 1. †Engel Pál és ~. Bp. 2005. (Az MTA–MOL Zsigmondkori Oklevéltár kutatócsoport kiadványa) 188 p. (ISBN 963 219 591 4)

Szabolcs megye hatósága a Zsigmond-korban (1387–1440) PhD-értekezés, Kézirat, 2005. – A doktori védés ismertetése megjelent: Vita Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 2005;4:505-521.

Ugocsa megye hatóságának oklevelei (1290–1526) (Az MTA–MOL Zsigmondkori Oklevéltár kutatócsoport kiadványa) Budapest, 2006. 123 p. (ISBN 963 229 835 7)

A leleszi konvent Statutoriae sorozatának 1387–1410 közötti oklevelei (Pótlás a Zsigmondkori Oklevéltár I–II. köteteihez) (A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Levéltár Kiadványai II. Közlemények 36., sorozatszerk. Nagy Ferenc.) Nyíregyháza 2006. 124 p. (ISBN-13: 978 963 7240 63 8)

Zsigmondkori Oklevéltár X. (1423) Bp., 2007. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 43.) 718 p. (ISBN 978 963 631 194 0)

Tanulmányok, cikkek

A stefanita rend esztergomi házának kiadatlan hiteleshelyi oklevelei az Árpád-korból. Csukovits Enikő (szerk.): Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére. MOL Bp., 1998. 283-289.

Egy hatalmaskodás lezárása az Árpád-korban. Levéltári Szemle 2000;4:31-38.

Oklevelek Simontornya középkori történetéhez (1264–1543). Levéltári Közlemények 2000;1-2:93-127.

Szabolcs megye hatóságának archontológiája (1284–1526). A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve 42;2000;79-95.

Hiteleshely és a királyi különös jelenlét. Századok 2001;2:409-428.

A Győr-nemzetség az Árpád-korban. Neumann Tibor (szerk.): Tanulmányok a középkorról. (Analecta Mediaevalia I.) Argumentum Kiadó, Bp.–PPKE BTK Piliscsaba, 2001. 53-72. (A medievisztikai tanszék kiadványsorozata.)

Adatok a megyék és a hiteleshelyek közötti viszonyra a 14. és 15. században. Századok 2002;2:351-364.

Vingárti Geréb Péter országbíró ítéletlevele 1498-ból. Levéltári Közlemények 2002;1-2:131-175.

Az esztergomi érseki szék üresedése 1418–1423 között. Századok 2003;4:885-896.

Szond. (Egy dél-alföldi mezőváros a középkorban.) Kovács Gyöngyi (szerk.): „Quasi liber et pictura” Tanulmányok Kubinyi András hetvenedeik születésnapjára. ELTE Régészettudományi Intézet, Bp., 2004. 589-600.

A Gordovai család vagyoni helyzete 1424-ben. Neumann Tibor (szerk.): Várak, templomok, ispotályok. Tanulmányok a magyar középkorról. (Analecta Mediaevalia II.) Argumentum Kiadó, Bp.–PPKE BTK Piliscsaba, 2004. 271-290.

Zsigmond király tisztségviselőinek itineráriuma I. (Uralkodásának elejétől az 1420-as évekig.) Századok 2004;2:465-494.

A somogyi konvent oklevelei az Országos Levéltárban (Forrásközlés, kilencedik közlemény) 1441–1453. Somogy Megye Múltjából. Levéltári Évkönyv 34-35. Kaposvár, 2004. 9-38.

Bereg megye járásai a középkorban. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 2005;2:177-186.

A Szentgyörgyi és Bazini család várainak leírása a Zsigmond-korból.Feld István, Szatlóczky Gábor, Domokos György(szerk.): CASTRUM A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 2005:1;7-11.

A leleszi konvent országos levéltárában lévő Acta anni sorozatának oklevelei, I. közlemény 1387–1399. (Pótlás a Zsigmondkori Oklevéltár I. kötetéhez) A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve 47;2005;235-343. [2006]

Kiadatlan Árpád-kori királyi oklevelek a Zsigmondkori Oklevéltárban. Századok 140 (2006) 465-475.

Borsa Iván [Nekrológ] Századok 140 (2006) 533-536.

A Győr nemzetség szerepe a Győri Egyházmegye területén. Győri Tanulmányok 28;2006;5-10.

Mit ér egy szabó tűje, avagy Balog Mátyás emlékezetes napja. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 41 (2006) 210-212.

A Bátori-család ecsedi ága az 1440-es években. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle XLI (2006) 266-289.

Horváth Richárd – Neumann Tibor – C. Tóth Norbert: Oklevelek a Bátori család történetéhez. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle XLI (2006) 327-368.

A leleszi konvent országos levéltárában lévő Acta anni sorozatának oklevelei, II. közlemény 1400–1410. (Pótlás a Zsigmondkori Oklevéltár II. kötetéhez) A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve 48;2006;323-442. [2007]

Lehetőségek és feladatok a középkori járások kutatásában. Századok 141 (2007) 391-470.

Az ecsedi Báthory család birtokgyarapítási törekvései a XV. század második felében. Báthory Miklós váci püspök (1474–1506) emlékezete. Szerkesztette Horváth Alice. Vác 2007. 173-189.

Néhány gondolat Süttő Szilárd "Recenziójáról." Gesta VI (2006) 2:74-80.

Kastelán Jakub (†1420). Miles Semper Honestus. Zborník štúdií vydaný pri príleűitosti životného jubilea Vojtecha Dangla. Editori Vladimír Segeš, Božena Šeďová. Vojenský historický ústav, Bratislava 2007. 37-46.

Szabolcs megye ismeretlen ispánjai Mátyás király uralkodása idején. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 42. (2007) 154-163.

Jakab várnagy (†1420). Acta Universitatis Szegediensis Acta Historica Tom. CXXVII.( 2007) 71-84.

A mesterség jutalma. Képzelt krónikási bejegyzés 1429-ből. Tiszatáj 61. (2007)12:101-104.

Recenziók

Bónis György: Szentszéki regeszták. A szerző hátrahagyott kéziratát gondozta és szerkesztette Balogh Elemér. Bp., 1997. [Recenzió: Századok 2000;1:260-264.]

Takács Imre (szerk.): Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középkori Magyarországon. Pannonhalma, 2001. [Recenzió: Századok 2002;2:500-502.]