2014

2014. május 19.

Kedves Kollégák!

Ezúton tájékoztatunk mindenkit, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár Közalkalmazotti Tanács és a munkavédelmi képviselők választásának időpontja valamennyi tagintézményünkben: 2014. június 12.

A jelöltek rövid bemutatkozó önéletrajza itt elérhető.

A választás más napon, vagy más módon, mint az előzetesen meghatározott, nem lehetséges.

A szavazás a tagintézményekben azonos napon, a helyi Jelölő és Szavazatszámláló Bizottság közreműködésével történik.

Szavazni csak a Választási Bizottság által elküldött szavazócédulán lehetséges, amelyen valamennyi jelölt neve szoros betűrendben szerepel.

A szavazócédulát előzetesen kérjük hitelesíteni a tagintézmény körbélyegzőjével.

A választás akkor lesz érvényes, ha a szavazásra jogosultak egyszerű többsége (50% + 1 fő) részt vesz a szavazáson.

MINDEN választásra jogosult közalkalmazottnak egy szavazata van.

Szavazni legfeljebb 9 jelöltre lehet.

A szavazatok megszámlálása helyben, a tagintézményekben történik.

 

Tájékoztatunk mindenkit, hogy a KT megválasztott tagjának azok tekintendők, akik a leadott érvényes szavazatok közül a legtöbbet, de legalább a szavazatok 30 százalékát megszerezték. Szavazategyenlőség esetén az 2012. évi I. tv. 246. § (1) bekezdése értelmében a munkáltatónál fennálló hosszabb munkaviszonyt kell figyelembe venni.

Amennyiben a jelöltek nem érik el az érvényes szavazatok 30 százalékát, akkor 30 napon belül megismételt választást fogunk kiírni az üresen maradt helyekre (azok a jelöltek, akik a 30 százalékot elérték, megválasztottnak tekintendők). Azok a jelöltek, akik a Közalkalmazotti Tanácsba nem kerültek be, de megkapták a szavazatok legalább 20 százalékát, póttagnak tekintendők.

 

Tájékoztatjuk továbbá a kollégákat, hogy érvénytelen a szavazat ha

•a)      nem a választási bizottság pecséttel hitelesített szavazólapján adták le

•b)     nem lehet megállapítani, hogy kire adták le a szavazatot

•c)      a szavazólapon a megválasztható tagok számánál (9 fő) több jelöltet jelöltek meg

 

A munkavédelmi képviselők telephelyenkénti (fiókintézményenkénti) jelöltlistáját telephelyenként tesszük közzé, és külön szavazólap készül.

Telephelyenként (minimum öt közalkalmazott esetében) csak egy személy választható munkavédelmi képviselőnek.

A munkavédelmi képviselők választásakor a KT tagok megválasztásának előírásai érvényesek. A munkavédelmi képviselőt öt évre választjuk. A választás akkor érvényes, ha az adott telephely dolgozóinak 50 százaléka + 1 fő részt vesz a szavazáson, és az tekinthető megválasztott munkavédelmi képviselőnek, aki a leadott érvényes szavazatok közül a legtöbbet, de legalább a szavazatok 30 százalékát megszerezte.

Budapest, 2014. május 19.

 

Kulcsár Krisztina

s. k.

MNL OL Választási Bizottság elnöke


2014. április 10.

   

Tisztelt Kolléganők, tisztelt Kollégák!

A Magyar Nemzeti Levéltár munkatársainak kezdeményezésére 2014 év elején elkezdődött a Közalkalmazotti Tanács és a munkavédelmi képviselők választásának előkészítése.

2014. március 10-én megalakult az 5 fős Választási Bizottság (a továbbiakban: VB) - Kulcsár Krisztina (OL), Németh István (OL), Sunkó Attila (OL), Szitási Istvánné (VeML), Török Gábor (BaML). Az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról és a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről rendelkező jogszabályok alapján meghatároztuk a Közalkalmazotti Tanács (a továbbiakban: KT) választásával kapcsolatos teendőket, a szavazás lebonyolításának menetét, ezt szeretnénk ezzel a tájékoztatóval közzétenni.

 

Néhány mondat a Közalkalmazotti Tanács tevékenységéről:

A rendelkezések szerint az intézményekben a közalkalmazottak által közvetlenül választott KT gyakorolja a részvételi jogokat a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak közössége nevében. A KT elsősorban a közalkalmazottak jóléti, szociális érdekeivel összefüggő kérdésekben játszik jelentős szerepet. A KT-t együttdöntési jog illeti meg a kollektív szerződésben meghatározott jóléti célú pénzeszközök felhasználása tekintetében, továbbá a munkáltató köteles döntése előtt a KT-val egyeztetni: a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések tervezetét (különösen az átszervezés, átalakítás tekintetében), a közalkalmazottak képzésével összefüggő terveket, az éves szabadságolási tervet, az új munkaszervezési módszerek és teljesítménykövetelések bevezetését, a közalkalmazottak lényeges érdekeit érintő belső szabályzatok tervezetét. A munkáltató köteles tájékoztatni a KT-t legalább félévente a munkáltató gazdasági helyzetét érintő alapvető kérdésekről, a bérek, keresetek alakulásáról és a bérkifizetéssel összefüggő likviditásról, a foglalkoztatás jellemzőiről, a munkaidő felhasználásáról, a munkafeltételek jellemzőiről. A KT a munkáltatótól minden olyan kérdésben tájékoztatást kérhet, amely a közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő  gazdasági és szociális érdekeivel, valamint egyenlő bánásmód követelményének megtartásával kapcsolatos. A munkáltató a tájékoztatást nem tagadhatja meg.

 

A KT választás menetét az alábbiakban rögzítettük:

Azokban az intézményekben, ahol a közalkalmazottak létszáma eléri a 15 főt, Közalkalmazotti Tanácsot kell létrehozni, amelynek mandátuma 5 évre szól. A Magyar Nemzeti Levéltár jelenlegi állományi létszáma 676 fő. A KT tagjainak száma, amennyiben a munkavállalók létszáma az ezer főt nem haladja meg, a törvényi előírás értelmében legfeljebb 9 fő lehet.

A KT tagjának jelölésére, választására minden, a munkáltatóval munkaviszonyban álló munkavállaló jogosult, függetlenül attól, hogy teljes- vagy részmunkaidős. A választási névjegyzéket a tájékoztató 1. sz. melléklete tartalmazza.

A KT tagjává az a közalkalmazott választható, aki az adott munkáltatónál legalább hat hónapja (2013. december 2-t megelőzően) közalkalmazotti jogviszonyban áll.

Nem választható KT taggá az, aki

- a munkáltatói jogot gyakorolja,

- a vezető hozzátartozója,

- a VB tagja.

A VB részéről a jelölést és a szavazást tagintézményenként, az ott felhatalmazott Jelölő és Szavazatszámláló Bizottság közreműködésével bonyolítjuk le.

 

Jelölés:

Jelöltet állíthat a szakszervezet és maguk a közalkalmazottak. A közalkalmazotti jelöltállításhoz legalább 50 választásra jogosult közalkalmazott támogatói aláírása szükséges. Minden egyes közalkalmazott 3 jelölt ajánlását írhatja alá. A jelöltek írásban nyilatkoznak a jelölés elfogadásáról. A jelölt nyilatkozata a tájékoztató 2. sz. mellékletében található.

A jelöltállítást akkor tekintjük érvényesnek, ha a jelölt a szükséges, legalább 50 támogató aláírását bemutatta a VB részére.

A jelöltállítás végső határideje 2014. április 28. (hétfő). A támogatói nyilatkozat a tájékoztató 3. sz. mellékletében található.

A jelölő bizottságok 2014. április 30-ig postán és digitálisan is megküldik a VB számára a jelöltek névsorát. A VB kérése, hogy mind a szakszervezeti, mind a független jelöltek ismertessék néhány sorban magukat, munkájukat, beosztásukat, azért, hogy a más tagintézményekben dolgozók is megismerhessék őket. A jelöltek névsorát legkésőbb 2014. május 2-ig hitelesített jelölőlistán közzétesszük, kérjük, hogy ezt a jegyzéket és a bemutatkozó szövegeket függesszék ki a tagintézmény épületeiben.

Eredménytelen jelöltállítás esetén a jelöltállítási időszakot legfeljebb 15 nappal meghosszabbítjuk.

A jelöltekkel, a választók névjegyzékével és egyéb észrevételekkel kérjük, írásban (e-mailben) forduljanak a VB tagjaihoz.

 

KT választás:

A KT tagjait titkos és közvetlen szavazással választjuk meg, a választást 2014. június 2-ra (hétfőre) tűztük ki.

A szavazás a tagintézményekben azonos napon, a Jelölő és Szavazatszámláló Bizottság közreműködésével történik. A szavazó cédulán valamennyi jelölt neve SZOROS betűrendben szerepel. A szavazócédulát kérjük hitelesíteni az intézmény körbélyegzőjével.

A választás akkor lesz érvényes, ha a szavazásra jogosultak egyszerű többsége (50% + 1 fő) részt vesz a szavazáson. MINDEN választásra jogosult közalkalmazottnak egy szavazata van. Szavazni legfeljebb 9 jelöltre lehet.

A szavazatok megszámlálása helyben, a tagintézményekben történik. A szavazás eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a szavazólapokkal együtt a VB részére postán el kell küldeni.

A beküldött eredmények alapján összesítjük a szavazatokat és választási jegyzőkönyvet készítünk, amelyet a törvényi előírás értelmében haladéktalanul közzéteszünk. A KT megbízatása a választási jegyzőkönyv közzétételét követő munkanapon kezdődik.

A KT megválasztott tagjainak azokat tekintjük, akik a leadott érvényes szavazatok közül a legtöbbet, de legalább a szavazatok 30 százalékát (mintegy 100 szavazatot) megszerezték.

Szavazategyenlőség esetén az a jelölt lesz a KT tagja, akinek hosszabb ideje áll fenn a munkaviszonya a levéltár tagintézményénél. Amennyiben a jelöltek nem érték el az érvényes szavazatok 30 százalékát, akkor 90 napon belül megismételt választást fogunk kiírni az üresen maradt helyekre.

Azok a jelöltek, akik a 30 százalékot elérték, megválasztottaknak tekintendők. A KT póttagjai azok lesznek, akik az érvényesen leadott szavazatok legalább 20 százalékát megszerezték.

Érvénytelennek számít a szavazat, ha

- azt nem az előírt módon, és nem a VB által előzetesen megküldött és helyben hitelesített szavazólapon adták le,

- nem lehet megállapítani, hogy a szavazatot kire adták le,

- a szavazólapon a megválasztható 9 főnél több jelöltre adtak le szavazatot.

Ezért kérünk mindenkit, ügyeljen arra, hogy a szavazólapján 9 személynél több névre ne szavazzon! Kevesebbre lehet, de többre nem.

Az ismételt választás tervezett időpontja 2014. augusztus 29. (péntek).

 

Munkavédelmi képviselő választása:

A KT választással egy időben, az 1993. évi XCIII. törvény értelmében munkavédelmi képviselő választásra is sor kerül, 2014. június 2-án.

A munkavédelmi képviselő rendszeresen értékeli a munkahelyi munkavédelmi helyzet és tevékenység alakulását és az ezzel összefüggő intézkedéseket, megvitatja a munkahelyi munkavédelmi programot, figyelemmel kíséri annak megvalósítását, állást foglal a munkavédelmet érintő belső szabályok tervezetéről.

A törvény előírása értelmében munkavédelmi képviselővé az a cselekvőképes közalkalmazott választható, aki legalább 6 hónapja a munkáltatóval szervezett munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

A Magyar Nemzeti Levéltár vezetőségének jóváhagyása értelmében munkavédelmi képviselő választható minden olyan fiókintézményben, ahol legalább 5 közalkalmazott dolgozik. A munkavédelmi képviselők jelölésekor a jelöltnek támogatói aláírásokat kell összegyűjtenie, az adott telephely dolgozóinak 10 százalékának kell őt támogatnia ahhoz, hogy jelöltként felkerülhessen a listára. Az aláírásgyűjtő ajánlóív a melléklet 4. sz. mellékletében található.

A jelölő bizottság segítségével a KT választással egy időben gyűjtjük be a jelöléseket. A jelölteknek itt is nyilatkozatot kell tenniük, a nyilatkozat a tájékoztató 5. sz. mellékletében található.

A munkavédelmi képviselők telephelyenkénti (fiókintézményenkénti) jelöltlistáját a VB részéről telephelyenként tesszük közzé.

Telephelyenként csak egy személy választható munkavédelmi képviselőnek.

A munkavédelmi képviselők választásakor a KT tagok megválasztásának előírásai érvényesek. A munkavédelmi képviselőt egyenlő, titkos és közvetlen szavazással öt évre választjuk. A választás akkor érvényes, ha az adott telephely dolgozóinak 50 százaléka + 1 fő részt vesz a szavazáson, és az tekinthető megválasztott munkavédelmi képviselőnek, aki a leadott érvényes szavazatok közül a legtöbbet, de legalább a szavazatok 30 százalékát megszerezte. Eredménytelen jelöltállítás és eredménytelen szavazás esetében is a KT tagok megválasztásának előírásai érvényesek.

A választás eredményéről helyben készített jegyzőkönyvben a munkavédelmi képviselő-választás eredménye is rögzítésre kerül, amit a szavazatszedő bizottság beküld a VB részére. A VB ennek a szavazásnak az eredményét is közzé teszi.

 

Budapest, 2014. április 10.

Közalkalmazotti Tanács Választási Bizottsága