A Ferenc József híd tervrajza

XIX. sz. vége

K 227 Kereskedelemügyi Minisztérium Levéltára – Út és középítési osztály, 1896-5-3559. (840-841)

 

A budapesti Ferenc József hidat, amely a Sóház piacot és a Sárosfürdőt (ma: Fővám tér és Gellért fürdő) kötötte össze, 1894-ben kezdték építeni. A legöregebb budapesti Duna-hidunk ünnepélyes átadására 1896. október 4-én került sor a millenniumi ünnepségek keretében, ahol Ferenc József császár és király is jelen volt. Ez alkalomból a híd egyik toronygombjának aljában a következő okmányt helyezték el:

„MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF isten kegyelméből ausztriai császár, Csehország királya stb.és Magyarország apostoli király.

A magyar állam ezeréves fennállásának magasztos emlékét ünnepeljük szeretett magyar nemzetünkkel együtt, a midőn Budapest székesfővárosunknak a Duna folyam által szétválasztott két felét a Szent Gellérthegy déli aljánál összekapcsoló, s Nevünket viselendő e szép és hatalmas művet, melynek építését az 1893. évi XIV. törvényczikk alapján 1894-ik év szeptember havában megkezdetvén, a vasszerkezet utolsó szögecsének Általunk most történt elhelyezésével teljes befejezést nyert, rendeltetésének átadjuk.

Az ezeréves múlt történetéből merített bizalommal a jövő iránt, vallásos áhítattal fordulunk az Isteni Gondviseléshez, vegye továbbra is oltalmába Házunkat és hű magyar nemzetünket s óvja minden viszontagságtól e művet, hogy a hozzá fűződő remények megvalósulván, örvendetesen fejlődő székesfővárosunk további haladásának és felvirágzásának biztos eszközévé váljon.

Kelt Budapest székesfővárosunkban, ezernyolcszázkilencvenhatodik évi október hó negyedik napján.”

Ferencz József s. k.
Báró Bánffy Dezső s. k.
Lukács László s. k.
Dr.Wekerle Sándor s. k.
Dániel Ernő s. k.
Lulács Béla s. k.

A hidat Feketeházi János tervezte, az esztétikai kivitelezés pedig Nagy Virgil nevéhez köthető.

Érdekes az a tény, hogy a budapesti hidakon, így a Ferenc József hídon is gyakorlatilag 1918. december 1-jéig, rendeletileg pedig 1920. december 12-ig szedtek hídvámot, vagyis átkelési adót. 1945-ig viselte a Ferenc József híd nevet, ám az 1945. januári bombázások hatalmas károkat tettek benne. Az 1945. augusztus 20-i ünnepségre helyreállították és a Szabadság híd nevet kapta.