Turul

 

A Turul a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság, a Magyar Országos Levéltár és a Magyar Történelmi Társulat szakfolyóirata

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság szakfolyóirataként 1883-ban indult mint a történettudomány segédtudományainak publikációs fóruma. A Társaság és a folyóirat egyszerre született, 1883. február 25-én megválasztották a folyóirat első két szerkesztőjét, Nyáry Albertet és Fejérpataky Lászlót.

A Turul „a történelemnek eddig elhanyagolt társtudományait, úgymint a heraldikát, diplomatikát, sphragistikát, genealogiát, valamint a magyar családok történetének okleveles alapon való művelését tűzte ki céljául”.

A szerkesztőség mai napig fennálló célkitűzései, ahogyan azt az első számban szereplő bemutatkozásban olvashatjuk:

2. A »Turul« című folyóirat terjedelme egyelőre évenként húsz ívben, s alakja négyes rétben állapíttatik meg. Február, június, október és december hónapokban jelenik meg egy-egy füzet.

3. A folyóirat tartalma: 1. Az egyes magyar családok története és leszármazási rendje, 2. Címertani értekezések, 3. Címerek és címereslevelek közlése, színnyomású vagy egyszerű körvonalas hasonmásban, 4. Műemlékeken vagy sírköveken előforduló címerek és különösen genealogikus adatokat tartalmazó feliratok közlése és ismertetése, 5. Oklevéltani értekezések, 6. Érdekes oklevelek hasonmásban, 7. Pecséttani cikkek, 8. Régi pecsétek hű metszetekben, magyarázó szöveggel, 9. Hatóságok és testületek címerei, 10. Magyarországi, főként ismeretlen érmék, amennyiben veretükön címer fordulna elő, 11. A családi érmék rajzai. 12. Hazai levéltárak ismertetése s ezekkel összefüggő kérdések. 13. Az említett szakokba vágó hazai és külföldi munkák ismertetése és bírálata, 14. Ugyanezen szakokba vágó kérdések és feleletek, 15. Történet-szakirodalmi mozgalmak és hírek.”

Az első korszak (1950-ig) szerkesztői Nyáry Albert, Fejérpataky László, Schönherr Gyula, Vajrú Elemér, Áldásy Antal, Holub József, Czobor Aladár és Bottló Béla voltak.

Az 1945 után lassan meginduló tudományos életben a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság is folytatta tevékenységét, az igazgatótanács megtizedelt tagjai mindent megtettek a működőképesség fenntartása érdekében. Az akarat azonban nem tudott minden akadályt áthágni. Az 1951. február 27-én tartott közgyűlésen a Társaság feloszlatta önmagát, a szerkesztőség a folyóirat raktári példányait adja át a Magyar Országos Levéltárnak.

Hosszú hallgatás után, egy 1951-1992-es füzet kiadásával, újraindult a Magyar Országos Levéltárban szerkesztett folyóirat, a korábbi célkitűzéseket követve, formájában és kivitelében a hagyományt tisztelve, tartalmában a 20. század végének igényeihez alkalmazkodva áll a segédtudományok művelőinek rendelkezésére.

A kezdetektől 1950-ig megjelent füzetek a lap újraindítása után az Arcanum Adatbázis Kft. gondozásában CD-n megjelentek.

Szerkesztőség címe: Magyar Országos Levéltár, 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2–4.

Felelős szerkesztő: Nyulásziné dr. Straub Éva

Megrendelhető: éves előfizetéssel a szerkesztőség címén.