Protestáns hétköznapok - Mórocza Gergely végrendelete, 1586

2018.03.29.
A Veszprém Megyei Levéltár készülő forráskötete külön fejezetet szentel a protestáns hétköznapok témakörének, amelyben olyan forrásokat adnak majd közre, amelyek jól megvilágítják a térség protestáns családjainak életét. A most közölt dokumentum - egy protestáns kisnemes végrendelete - olyan forrástípus, amelyből következtetések vonhatók le nemcsak egy család, de egy társadalmi csoport, közösség gazdasági helyzetére, szokásaira, anyagi kultúrájára. A forrást átírta: Márkusné Vörös Hajnalka, jegyzetekkel ellátta: Boross István.

Az alsóörsi Mórocza Gergely végrendelete1

Hajmáskér, 1586. január 15.

 

Testamentum conditum a nobile domino Gregorio Mórocza de Also Eörs.2

Én, ki vagyok Mórocza Gergöly, testemben igen beteg, ezen mindazáltal nálam lévén az Istentűl nekem adatott kevés jószágocskából, ilyen ok alatt teszek testomentomot,3 hogy az fölső helnek, kiben István öcsém lakik, egyik része enyim és az én gyermekeimé, másik része István öcsémé, harmadik része penig Sándor öcsénké. Ahhoz vagyon huszonnyolc hold föld, annak is harmada István öcsémé, harmada Sándoré, harmada penig enyim.

Az kúti föld, a málbéli, az két helen való három hold, ismeg az mersei, az Leán Albert szőlője mellett az két helyen való két hold, fél hold az mersei földön az elválás után sokat irtottam ahhoz, kit sok jámbor tudja.

[…]em4 az nagy hegyen vagyon egy hold.

Az Suatagon, kit István uram él, három hold.

Az Mondolatban három hold, kettei őnála vagyon.

Az bikki telekben öt hold, hat volna, de az egyik az alsó helhez való, Tóti János felől.

Az Csikerben egy hold vagyon, kit ő bír, minálunk is ugyanott két hold vagyon, de ahhoz én nagy sok irtogatással jutottam.

Az Kaponafőn két hold, Tor végén is az mellette való, rét megyekő alatt vagyon két hodent5 való, az is ahhoz való, az megyekőtűl fogván az gyepűig mind pénzes.

Az Szőlőfőn két hold egy barázdán, kit ő él.

Azmellett ismeg, ki föld vagyon, ahhoz is én sokat irtottam.

Az Farkas szőlőjénél is az Tóti Orbánétúl fogva az Sédig mind ahhoz az helhez való.

Az Merse kertet az Kőrös Mondola végén való darab rétet engedtem néki, mely Merséből sok jámbor ember tudja, mennyi fát kiirtottam, és követ kihordattam.

Az Kőzögi rét is ahhoz az helhez való, mindezeket egyaránt kell rendelni, ha valamelyikünknél több volna, osztán az Sándort egyaránt kell ezekből kielégéteni.

Az több földeket, kiket megosztottunk, hagyom, hogy azokat meg ne szaggassák, mert sok építést és ganéjozást tettünk mi az elválás után azokon.

Az fölső udvar, kin az barom áll, pénzesünk, az egy hely az (falu végén való szűrűs kertek is ahhoz hagyattattak).6 Az alsó hely is, kiben lakunk, pénzesünk.

Az is sok jámboroknál nyilván vagyon, hogy én István öcsémet egy házban tűzben vagyon hattam,7 én magam penig pusztára szállottam, sok költségemre és munkámra épült meg mind, annyi nagy épületben és munkában is, másfél napnál többet István öcsém nem segétett, azért ennek az helnek is tizenkét hold földe vagyon, azokat is az többivel öszve kétfelé kell osztani.

Felsőörsön (Feölsö Eörsön) vagyon három hel ülés, annak egyik István öcsémé, egyik Sándoré, harmadik penig enyim. Azoknak is az földeit háromfele rendeljék, vagy szántót, vagy parag.8 Az réteit is háromfele, az hosszú rétek ahhoz valók.

 

Vámoson ezben az Illyés lakik, az mellett az k[…]9 az Balázsé, az is pénzesünk. Új adományul is kértem föl. Az fölső helnek fele Mórocza Albertot illeti. Ismég, azkiben ő lakik, fele meg mienké.

Az Nagy Lőrinc helének is fele miénk, fele penig az Nagy János Péter leányáé.

Ismég Mórocza Albert adott minekünk az elválás után valami dolgaiért nyolc hold földet, levelet is adott róla, mely levélben meg vagyon írva az földeknek neve, mint adta, hogy adta, és minemű helen vadnak az nyolc hold földjek, kivel az többinek fele illeti István uramat.

Ezeknek utána Tót Andrást kérem, mint uramat, barátomat, hogy az gyermeket bocsássa haza, ebben ellent se tartson, mert az pénzes fele örökben ű is mindenben részes, mint igaz István öcsém.

Enyingen (Eningen) vagyon egy héján negyven tehenünk, abban gazdám asszonnak egy részt hagyok, fiaimnak, János deáknak és Imrének ismég egy részt, az harmadik része penig az gyermeké, ha pedig haza nem akar jönni, tahát ha az böcső mellett akar megmaradni, negyvennyolc forintra böcsüllötték ugyanazon emberek, azkik az marhát megosztották. Én az ő atyjáért fizettem százhárom forintot, kiben egy hasznom sem volt.

Adósság: Molnár Barbásnak maradott volt nálam két hordó bora, egyik tizenöt csöbrös, másik penig fél héján tizenöt volt. Áru szerént hadta nálam akóját száznegyven, negyven pénzért, adtam meg neki az árában tizenhat forintot, azért igaz számvetés szerint meg kell elégéteni.

Móré Lukácsnak vagyok adós hatvannegyedfél forintjával. Az udvarbíró nekünk adós öt forinttal, Kámán István hat forinttal.

Csere János, ha Farkas Benedektűl […]hozhatja százhetven […]10 fél forinttal.

Ezekben főtutorul11 hagyom Huszár Péter uramat, ezután Praepost Istvánt, Hegyi Simont, Egyed Mihált, […]12 és Guat Istvánt és Nyárády Jánost.

Testamentomosok ezek: Mórocza István, Egyed Mihály, Praepost István, Guat István, Hegyi Simon, Tánczos Lőrincz.

Hagymáskérii, 15 Januarii 1586.13

 

Jelzet: MNL VeML XIII. 15. 49.

Eredeti kézirat.


1Mórocza Gergely a család sikeres birtokszerzői közé tartozott, ő kapta meg 1571-ben Miksa császár oltalomlevelét, majd birtokadományt és címereslevelet. A végrendeletből kirajzolódnak egy korabeli református kisnemes életkörülményei. A Mórocza birtokhoz Alsóörsön két kúria tartozott 28 és 12 hold földdel, ezen kívül 3 felsőörsi jobbágytelek és a vámosi kúriákban bírt fél telek.

2Az alsóörsi nemes Mórocza Gergely úr alkotta végrendelet. (lat.)

3testamentomot (testamentum, lat.): végrendeletet

4kikopott, olvashatatlan szövegrész

5A szövegrészt egyértelműen nem tudtuk értelmezni. Az itt olvasható „hoden” a holden kifejezéssel hozható összefüggésbe, amely elsősorban zsellér, telepes értelemben ismert a szakirodalomban, azonban elképzelhetőnek tartjuk itt területmértékként való használatát is. Írásképe egyértelműen eltér a szövegben gyakran előforduló, közismert hold területmértéktől, ezért jelentése is különböző kell, hogy legyen. Vesd össze: Varga J.: Szavakba kövült történelem 187–188.

betoldás a margó szélén

Az eredeti szövegben az „egyház” szó egybeírva szerepel. Az esetleges félreértelmezés elkerülése érdekében a szót két elemére választottuk szét. A szöveg értelme szerint Mórocza Gergely, a végrendelkező elköltözvén István öccsének hagyta a házat és a tűzhelyet.

parag: parlag, műveletlen mezőföld

elmosódott szó

10 kikopott, olvashatatlan szövegrész

11 főtutorul (tutor, lat.): főgyámnak

12 kikopott, olvashatatlan név.

13 Hajmáskéren, 1586. január 15-én. (lat.)

 

A forrásközlés eredetileg az MNL Reformáció 500. emlékéve felületén jelent meg:
http://reformacio.mnl.gov.hu/protestans_hetkoznapok_morocza_gergely_vegrendelete_1586

Utolsó frissítés:

2018.03.29.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges