Publikáció - Dr. Dominkovits Péter

2013. évi szakmai publikációk, előadások

 Megjelent önálló kötet, tanulmányok:

Győr város tanácsülési és bírósági jegyzőkönyveinek regesztái VIII. 1637–1641. Győr, 2013. (Városi Levéltári Füzetek; 14.) 151 o.

Kontakti palatína Juraja Thurzu so stolicami Šopron a Vaš in: Thurzovci a ich historický význam. Red.: Tünde Lengyelová. Bratislava, 2012. 135-143. (2009. évi konferencia, 2013. áprilisi megjelenése)

A mezővárosi írásbeliség egy dokumentuma a XVII. század elejéről: Gálházy Miklós mosoni bíró levele Sopron város magisztrátusához, 1608. in: Arrabona, Múzeumi Közlemények, 50/1. Szerk. Székely Zoltán. Győr, 2012. 63-72. (2012-ben elkészített, leadott kézirat, 2013. tavaszi megjelenéssel)

Bethlen Gábor 1619–1621. évi hadjárata és Sopron. in: Bethlen Gábor és kora. Szerk.: Ólmosi Zoltán. Bp. 2013. 36-48. H. Németh Istvánnal közös publikáció

Borkereskedelem és háború – Sopron 1605. Adatok és kérdések egy forrás kapcsán. in: Szőlő – bor – termelés – fogyasztás – társadalom. Borkultúra és társadalom visszatekintve a 21. századi Magyarországról. [Csoma Zsigmond ünnepi tanulmánykötet] Szerk.: Muskovits Andrea. Bp. 2013. 304-308.

Nemesi házbirtoklás – háztulajdonos nemesek a 16. századi Sopronban. Adatok és kérdések. in: Kő kövön. Dávid Ferenc 73. születésnapjára I. kötet. Szerk.: Szentesi Edit – Mentényi Klára – Simon Anna. Bp. 2013. 225-229.

Kishöflány község 1657. évi számadásáról. Soproni Szemle, 67. (2013) 3. 252-255.

 

Recenziók:

- Kora újkori térképészettörténet – társadalomtörténet – hadtörténet. Pálffy Géza: A haditérképészet kezdetei a Habsburg Monarchiában. Az Angielini várépítész família rendszeres térképészeti tevékenysége a horvát-szlavón és magyarországi határvidéken az 1560 –1570-es években. in: Korall. Társadalomtörténeti Folyóirat, 14. (2013) 52. sz., 224-228.

- Széchényi Pál érsek emlékezete. Adalékok az életúthoz és a nagycenki múmia vizsgálatának eredményei. Szerk. Kristóf Lilla Alida – Tóth Vilmos. Győr, 2012. in: Győri Tanulmányok 34. (2013) Fedlelős szerk.: Bana József, Győr, 135-138.

 

Elkészült kéziratok:

- Forradalom sodrában. A Tanácsköztársaság Sopronban a kortársak szemével. Németh Ildikóval közös munka,

- Vármegye és országgyűlés a 17. században. (A nyugat-dunántúli törvényhatóságok példáján) in: Rendiség és parlamentarizmus. Tanulmánykötet, Szerk. Forgó András – Pálffy Géza – Szijártó István et al.

- Szolgabírók és járásaik Sopron vármegyében a 16/17. század fordulóján. Kézirat, in: Emlékkönyv Bak Borbála születésnapjára

 

Szakmai előadások:

- Női sorsok a 17. századi Szombathelyen. in: XXX. Vas Megyei Levéltári Nap, Szombathely, 2013. április 24.

- Bethlen Gábor és dunántúli központja. in: Sopron Bethlen Gábor és kora, Bp. MNL 2013. szeptember 17.

- Mozaikok, forgácsok a 17. századi Komárom vármegye működésével kapcsolatban. in: XX. Komáromi Levéltáros Szakmai Nap, 2013. szeptember 24.

- Deák Ferenc nagyanyja, Hertelendy Anna. in: Deák Ferenc és a nők. Zala Megyei Levéltár Levéltári Napja, 2013. október 7.

- Sopron város és vármegye Bethlen Gábor időszakában. in: Bethlen Gábor és Sopron Konferencia. 2013. október 10.

- Monográfia írási törekvések Sopronban és Sopron vármegyében a 20. század első felében. in: Sopron és környéke műemléki topográfiájának évfordulójára. 2013. október 17., Sopron

- Sopron vármegye birtokos társadalma Bethlen Gábor időszakában (1619–1622). In: XVI. Győri és II. Kisalföldi Levéltári Nap, Győr, 2013. október 17.

- Rendiség és szakszerűsödés. Sopron vármegye tisztségviselői és tisztikara 1711–1780. Szakszerűsödés jegyében. in: Hivatalok és hivatalnokok a 18. századi Magyarországon. Közigazgatás-történeti műhelykonferencia. Bp., MNL 2013. november 5.

 

Népszerűsítő előadások

- Sopron vármegye tisztviselői a 17. században. in: Nyugdíjas Pedagógusok Egyesülete, 2013. december 4.

- Pillanatképek a kora újkori Répceszemere történetéből. Emlékkonferencia a Dunántúli Történetkedvelők Egyesületének megalakulása alkalmából. Répceszemere,  2013. december 14.

 

2013-ban elvégzett, megjelent lektorálás:

Vadas András: Körmend és a vizek. Egy település környezete a kora újkorban. Bp. 2013. ELTE BTK 128 o.

 

 

(A bibliográfia a könyvismertetéseket, szakmai beszámolókat, mutatókat, hírlapi cikkeket, megemlékezést nem tartalmazza.)

 

ÖNÁLLÓ ÉS TÁRSSZERZŐS KÖTETEK 
Móringlevelek Győr megyéből. (Válogatás a megyében lakók, megyei birtokosok móringleveleiből 1731–1837.)
Győr, 1992. 103 (Források 1.)
 
Benczik Gyula – ….: Szombathely város jegyzőkönyveinek regesztái (1606–1609)
Szombathely, 1993. 157 (Acta Savariensia 7.)
 
Szombathely város jegyzőkönyveinek regesztái (1610–1614).
Szombathely, 1994. 215 (Acta Savariensia 10.)
 
XVI. századi magyar nyelvű iratok Sopron vármegye levéltárából.
Sopron, 1996. 150
 
Szombathely város jegyzőkönyveinek regesztái (1615–1617).
Szombathely, 1997. 206 (Acta Savariensia 13.)
 
Németh Ildikó – Polgár Tamás: Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára 1848–1849-es iratanyaga. Tematikus repertórium.
Szerk.: Németh Ildikó Sopron, 1999.181
 
Horváth József – …. : 17. századi Sopron vármegyei végrendeletek.
Szerk.: Sopron, 2001. LXXXI+181
 
Győr város tanácsülési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái I. 1600 – 1605.
Győr, 2001. 160 (Városi levéltári füzetek 4.)
 
Győr város tanácsülési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái II. 1606 – 1611.
Győr, 2002. 173 (Városi levéltári füzetek 5.)
 
Benczik Gyula - ….: Szombathely város jegyzőkönyveinek regesztái (1604-1605)
Szombathely, 2002. 97 (Acta Savariensia 18.)
 
Győr város tanácsülési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái III. 1612–1616.
Győr, 2003. 196 (Városi levéltári füzetek 6.)
 
Égető Melinda - ...: Hegytörvények és szőlőtelepítő levelek Győr és Sopron vármegyékből (1551-1843.)
Budapest, 2004. 260 old. (Szőlőhegyek történetének forrásai III.)

Győr város tanácsülési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái IV. 1617-1621.
Győr, 2005. 139 o. (Városi Levéltári Füzetek 8.)

Hegytörvények és szőlőtelepítő levelek Veszprém vármegyéből (1626-1828). Közreadja: Égető Melinda.
Munkatársak: Dominkovits Péter, ifj. Hermann István. L'Harmattan, Budapest, 2006. (Szőlőhegyek történetének forrásai 4.)

„Egy nemzetek lévén …” A Nyugat-Dunántúl Bocskai István 1605. évi hadjárata idején.
Budapest. 2006. (2007!).

Egy gazdag városvezető, Lackner Kristóf polgármester javai. (Végrendeletek, hagyatéki- és vagyonleltárak, osztályok 1591-1632). Besitztümer eines reichen Stadtleiters, des Bürgermeisters Christoph Lackner (Testamente, Verlassenschafts- und Nachlassinventare, Vermögensteilungen 1591-1632)
Sopron, 2007. [2008].

Győr város tanácsülési és bírósági jegyzőkönyveinek regesztái V. 1622-1626.
Győr, 2008. (Városi Levéltári Füzetek 11.) 1-167. old.

Győr város tanácsülési és bírósági jegyzőkönyveinek regesztái VI. 1627 - 1630.
Győr, 2010. (Városi Levéltári Füzetek; 12.) 1-191.

Győr város tanácsülési és bírósági jegyzőkönyveinek regesztái VII. 1631 - 1636.
Győr, 2011. (Városi Levéltári Füzetek; 13.) 196 p.

 

 

FORRÁS- ÉS ADATKÖZLÉSEK, TANULMÁNYOK


 
1984
 
A Bertalanffy-nyomda betűkészlete 1848-ban.
In: Vasi Honismereti Közlemények 1984. 1. sz. 41-47.
 
1986
 
Repertórium az Arrabona 16–21. sz. (1974–1979) köteteihez.
In: Arrabona 22/23. Szerk.: Dávid Lajos, Győr, 1986. 185-201.
 
1988
 
Győr vármegye 1825. évi szabályrendelete a cifraszűr viseléséről.
In: Arrabona 24/25. Szerk.: Dávid Lajos, Győr, 1988. 79-82.
 
A bőnyi nemesi közbirtokosság igazgatása a XIX. század első felében (1814–1846).
In: uo. 91-115.
 
1989
 
A sárvári nemzetőrség társadalmi összetétele 1848-ban.
In: Vasi Honismereti Közlemények 1989. 1. sz. 68-73.
 
Egy 1777-es inscriptio Mérgesről. Adalék a feudális földesúr-jobbágy viszony megváltozásának egyik útjához.
In: Győri Tanulmányok, 10. Szerk.: Honvári János, Győr, 1989. 201-203.
 
1990
 
1720-as jobbágyfelszabadító levél Gyanóról.
In: Vasi Honismereti Közlemények, 1990. 1-2. sz. 114-116.
 
1991
 
Hivatalviselő nemesek, hivatali pályák Győr vármegye tisztikarában 1816–1848.
In: Levéltári Szemle, 41. 1991. 1. sz. 3-18.
 
A köznemesi gazdálkodásból fakadó ellentétek Győr vármegye nemesi községeiben 1800 és 1848 között.
In: Társadalmi konfliktusok. Rendi társadalom – polgári társadalom 3. Szerk.: Á. Varga László, Salgótarján, 1991. 163-168.
 
Adatok a Győr megyei agilisek XIX. századi történetéhez 1800–1848.
In: Arrabona 26/30. Szerk.: Dávid Lajos–Filep Antal–Dominkovits Péter, Győr, 1991. 79-89.
 
Tisztújítási rendszabályok a reformkori Győr és Moson megyékben (1832-1847)
In: Comitatus. Önkormányzati Szemle, 1. 1991. 4. sz. 41-47.
 
Tanúvallomások egy mindszent pusztai szerelmi varázslásról.
In. Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok XV. Szerk.: Hadnagy László, Veszprém, 1991.43-45.
 
Egy számvizsgáló per tanulságai (Entzinger Ignác varsányi ispán pere a szentmártoni úriszék előtt)
In: uo. 55-60.
 
Szentmárton mezőváros (Győr vm.) társadalma, önkormányzata (1802 – 1848)
In: A Dunántúl településtörténete IX. Város – mezőváros – városiasodás. Szerk.: Somfai Balázs, Veszprém, 1991. 151-160.
 
1992
 
Egy városi tisztségviselő a XVIII. századból. Simonics Ádám kőszegi belsőtanácsos pályaképéhez.
In: Comitatus. Önkormányzati Szemle, 2. 1992. 11. sz. 57-60.
 
Adatok a Győr megyei nemesség könyvkultúrájához a XVIII–XIX. század fordulóján.
In: Kisalföldi Könyvtáros, 1992. 1. sz. 52-56.
 
1993
 
Nemesi birtoklás – közigazgatási határok. (Adatok a nyugat-dunántúli nemesség XVIII. századi társadalomtörténetéhez)
In: Házi Jenő emlékkönyv. Szerk.: Dominkovits Péter–Turbuly Éva, Sopron, 1993. 321-348.
 
Kisnemesi lakóházak, gazdasági épületek Győr megyében a 19. század első felében.
In: A Kisalföld népi építészete. Szerk.: Cseri Miklós-Perger Gyula, Szentendre – Győr, 1993. 283-298.
 
Egy Vas megyei tisztségviselő a XIX. század első feléből. Adatok Kisfaludy János életútjához, szempontok a vármegyei tisztikar analitikus elemzéséhez.
In: Vasi Szemle, 47. 1993. 1. sz. 81-90.
 
Vas megyei diákok a Győri Királyi Jogakadémián a XIX. század első felében.
In: Előadások Vas megye történetéről II. Szerk.: Tilcsik György, Szombathely, 1993. 229-238. (Vas megyei levéltári füzetek 6.)
 
Két ismeretlen kőszegi boszorkányper a XVIII. század első feléből.
In: uo. 299-309.
 
Adatok Némethi Sámuel győri kiadású Osterwald fordításához.
In: Kisalföldi Könyvtáros, 1993. 1. sz. 17-20.
 
1994
 
A Neuhold család tóközi birtoklásáról. (Vázlat egy XVIII – XIX. Századi Győr megyei középbirtok történetéről)
In: Arrabona 31/33. Szerk.: Filep Antal – Némethné Jankovics Györgyi, Győr, 1994. 107-125.
 
Nemesi lakóházak, gazdasági épületek leírása a 18. századi Sopron megyéből.
In: Ház és ember. Szerk.: Cseri Miklós–Füzes Endre 9., Szentendre, 1994. 39-52.
 
Adalékok Győr város és megye egyesületeinek történetéhez a reformkor második szakaszából.
In: Győri Tanulmányok, 14/15. Főszerk.: Bana József, Győr, 1994. 165-178.
 
A Chernel család tömördi birtokszerzése.
In: Vasi Honismereti Közlemények, 1994. 2. sz. 76-80.
 
Egy elfeledett nyomdaalapítási kísérlet a reformkori Győrben.
In: Kisalföldi Könyvtáros. 1994. 1. sz. 13-17.
 
1995
 
A petőházi Zeke család a 16–18. században.
In: Vera (nem csak) a városban. Tanulmányok a 65 éves Bácskai Vera tiszteletére. Szerk.: Á. Varga László, [Debrecen], 1995. 15-21.
 
Armalista, kúrialista és birtokos nemesek lakóházai, gazdasági épületei Vas megyében a 18. században, és a 18/19. század fordulóján.
In: A Nyugat-Dunántúl népi építészete. Szerk.: Cseri Miklós, Szentendre-Szombathely, 1995. 219-235.
 
Báró Ebergényi László iváni uradalmának épületei egy 1713-as leírás alapján.
In: Ház és ember 10. Szerk.: Cseri Miklós – Füzes Endre, Szentendre, 1995. 229-234.
 
Latifundiumok és nemesi kisbirtokok. Moson megye nemessége a 18-19. század fordulóján.
In: Mágnások, birtokosok, címerlevelesek. Szerk.: Ódor Imre – Pálmány Béla – Takács Péter, Debrecen, 1995. 203-218. (rendi társadalom – polgári társadalom 9.)
 

Marginális helyzetben – Jobbágytelken ülő nemesek Győr megyében, a XIX. Század első felében.
In: Arrabona 34. Szerk.: Domonkos Ottó, Győr, 1995. 159-196.
 
Adatok Komárom vármegye nemesi társadalmához és annak térbeli kapcsolataihoz  XVIII – XIX. századból.
In: Limes, Komárom-Esztergom Megyei Tudományos Szemle, 1995. 1-2. sz. 113-124.
 
1996
 
Források a Sopron megyei birtokos nemesség XVII. századi úriszéki bíráskodásához. A Zeke család petőházi birtokán lefolytatott úriszéki perek és vizsgálatok iratai (1604–1630).
In: Arrabona. Múzeumi Közlemények 35/1-2. Szerk.: Tóth László, Győr, 1996. 219-248.
 
Adatok és források Csepreg mezőváros XVII. századi történetének kutatásához (1636–1670).
In: Tanulmányok Csepreg történetéből. Szerk.: Dénes József, Csepreg, 1996. 182-212.
 
Egy vidéki tudós kapcsolatrendszerének dokumentumaiból. (Válogatás Házi Jenő Sopron város főlevéltárosa levelezéséből, 1914–1944.)
In: Levéltári Közlemények, 67. 1996. 1-2. sz. 93-134.
 
Szentmárton mezőváros lakói a 19. században.
In: Mons Sacer 996-1996. Szerk.: Takács Imre – Szovák Kornél – Monostori Martina, Pannonhalma, 1996. 326-339.
 
1997
 
Egy középfokú oktatási intézmény a vármegyei hivatalviselő elit képzésében. Adatok a soproni jezsuita gimnáziumnak a vármegyei tisztikar iskoláztatásában betöltött szerepéhez a XVIII. század első harmadából.
In: Iskola és társadalom. Szerk.: Sasfi Csaba, Zalaegerszeg, 1997. 65-78. (Zalai Gyűjtemény 41.)
 
Birtoklástörténet – társadalomtörténet. A petőházi Zeke család Zala megyei birtokai.
In: Zalai történeti tanulmányok. Szerk.: Káli Csaba, Zalaegerszeg, 1997. 87-120. (Zalai Gyűjtemény 42.)
 
Kőszeg 18. századi polgársága.
In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 1997. 4. sz. 62-82.
 
Draskovich György győri püspök úrbéres kötései (1636, 1646)
In: Comitatus, Önkormányzati Szemle, 7. 1997. 3-4. sz. 84-86.
 
1998
 
Wohn- und Wirtschaftsgebäude des Klein- und Mitteladels im Komitat Ödenburg in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts.
In: Adelige Hofhaltung im österreichisch-ungarischen Grenzraum vom Ende des 16. bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts. Red.: Kropf, Rudolf – Schlag, Gerald, Eisenstadt, 1998. 91-103.
 
Sopron vármegye céhprivilégiumok felülvizsgálatáról készített jegyzőkönyve (1761).
In: Arrabona. Múzeumi Közlemények 36/1-2. 1998. Szerk.: Tóth László, Győr, 1998. 19-40.
 
Vas megyei vonatkozású 16. századi magyar nyelvű iratok kisebb családi levéltárakból. I. rész Az alsókáldi Káldy család levéltára.
In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 1998. 2. 41-44.
 
Vas megyei vonatkozású 16. századi magyar nyelvű iratok kisebb családi levéltárakból. II. rész A Tulok család levéltára.
In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 1998. 4. sz. 32-35.
 
Zalalövő története 1690–1790.
In: Zalalövő története. Szerk.: Molnár András, Zalalövő, 1998. 157-238.
 
1999
 
Sopron vármegye 1688. évi statútuma a szőlőkapások munkadíjáról.
In: Soproni Szemle, 53. 1999. 1. sz. 62-66.
 
Vas megyei vonatkozású 16. századi magyar nyelvű iratok kisebb családi levéltárakból. III. rész A Chernel család levéltára.
In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 1999. 1. sz. 70-73.
 
Sopron vármegye XVI. század végi birtokos társadalma.
In: Soproni Szemle, 53. 1999. 2. sz. 99-122.
 
„Franciajárás” Győr megyében – Czinege Antal szentmártoni uradalmi igazgató emlékirata az 1809. évről.
In: Arrabona. Múzeumi Közlemények 37/1-2. Szerk.: Tóth László, Győr, 1999. 165-198.
 
2000
 
Közigazgatástörténet – családtörténet. Egy 16–18. századi Sopron vármegyei hivatalviselő család, a petőházi Zekék.
In: Fejezetek Győr, Moson és Sopron vármegyék közigazgatásának történetéből. Szerk.: Horváth József, Győr, 2000. 39-67.
 
A nemesség hitelviszonyai a XVIII. századi Vas megyében.
In: Előadások Vas megye történetéről III. Szerk.: Tilcsik György, Szombathely, 2000. 53-72.
 
Győr vármegye tisztújításai (1816–1845)
In: Comitatus. Önkormányzati Szemle, 10. 2000. 9. sz. 63-72.
 
Meszesgyörök története (1600–1900)
In: Balatongyörök múltja és jelene. Szerk.: Molnár András, Balatongyörök, 2000. 47-118.
 
Határvidéken. „Számosállat” tolvajlások a 17. századi Sopron vármegyében.
In: Bűn és bűnhődés I. : Győri Tanulmányok 23., Főszerk.: Bana József, Győr, 2000. 67-83.
 
Vas megyei vonatkozású XVI. századi magyar nyelvű iratok kisebb családi levéltárakból. IV. rész Szlavniczai Sándor család levéltára.
In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 2000. 3. sz. 39-43.
 
Korreferátum Bak Borbála előadásához.
In: Fons 7. 2000. 1. sz. A történeti források kiadásának módszertani kérdései. Szerk.: Kenyeres István, 139-146.
 
2001
 
Kehida. Szerk.: Molnár András. [Bp. 2001.] 43-57., 61-65., 144-151. (Száz magyar falu könyvesháza)
 
Die leitenden Beamten des Komitats Ödenburg im letzten Drittel des 17. und ersten Drittel des 18. Jahrhunderts.
In: Forscher – Gestalter – Vermittler. Festschrift für Gerald Schlag. Red.: Gürtler, Wolfgang – Krajasich, Peter, Eisenstadt, 2001. 67-76.
 
Moson vármegye birtokos társadalma a 16. század végén.
In: Arrabona. Múzeumi Közlemények. 39/1-2. Szerk.: Tóth László, Győr, 2001. 299-328.
 
Somogy vármegyei szolgabírák tanúkihallgatási jegyzőkönyvei 1677–1678.
In: Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv 32. Szerk.: Récsei Balázs, Kaposvár, 2001. 79-94.
 
Nemesek Szombathely szabadalmas püspöki mezővárosban a 16. század végén, 17. század elején.
In: A mezőváros mint uradalmi központ. Szerk.: Fatuska János - Fülöp Éva Mária – ifj. Gyüszi László, Tata, 2001. (Annales Tataienses 2.) 209-240.
 
Zalai községtörténeti források a Magyar Országos Levéltárban.
In: Szentgyörgyvölgytől Kehidáig. Zalai falvak történetének levéltári forrásai. Szerk.: Molnár András, Zalaegerszeg, 2001. 50-68.
 
A XVII. század eleji szombathelyi céhmesteri számadásokról.
In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében. Szerk.: S. Lackovits Emőke–Mészáros Veronika, Veszprém, 2001. 331-342.
 
2002
 
Győr-Moson-Sopron vármegyék történetéhez (1526–1950).
In: Győr-Moson-Sopron megye népművészete. Szerk.: Kücsán József–Perger Gyula, Győr, 2002. 17-62.
 
Familiárisi szolgálat – vármegyei hivatalviselés. Egy 17. századi Sopron vármegyei alispán, gálosházi Récsey (Rechey) Bálint
In: Korall. Társadalomtörténeti folyóirat. 9. 2002. szeptember, 32-53.
 
Egy kora újkori ügyvéd pályaképe – Szepsy (Zepsy) János
In: Aetas. Történettudományi folyóirat 2002. 2-3. sz. 5-35.
 
Egy egy-generációs középbirtok és birtokosa: Kövér Gábor. Adalék Sopron vármegye XVII. századi birtokos társadalmához.
In: Fons. Forráskutatás és történeti segédtudományok 9. 2002. 1-3. sz. Tanulmányok a 60 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. 273-303.
 
Sopron, a 18. század egyik regionális oktatási központja.
In: A város térben és időben. Sopron kapcsolatrendszerének változásai. Szerk.: Turbuly Éva, Sopron, 2002. 123-170.
 
Az írásbeliség szerepe egy XVII. század eleji mezőváros (Szombathely) jogéletében.
In: Acta Papensia, 2. 2002. 1-2. sz. 39-60.
 
Vas megyei vonatkozású 16. századi magyar nyelvű iratok kisebb családi levéltárakból. V. rész. – Guary család levéltára 1.
In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 2002. 3. sz. 33-34.
 
Fördernde Magnaten – beschränkende Freistadt. Ein Beitrag zur Geschichte der Beziechungen zwischen den Juden Westungarns und der Freistadt Ödenburg (Sopron) im 17. jahrhundert.
In: Hofjuden – Landjuden – Bettljuden. Jüdische Leben in der Frühen Neuzeit. 12. Sommer Akademie News 2002. August: Institut für Geschichte der Juden in Österreich. [Wien], 10-11.
 
Bay Antal, Glozer Ferenc, Imrédy (Heinrich) Lipót, Kálóczy Lajos, Keresztessy Ambrus, Lukács Sándor, Lukinich Mihály, Niczky Sándor, sziklósi Szabó Kálmán, Tar János, Zichy Antal Győr, Moson és Sopron vm.-i ogy. követek életrajzi szócikkei.
In: Az 1848–1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. Szerk.: Pálmány Béla, Bp. 2002. 89-90., 305-307., 384-386, 419-420., 447-448., 516-520., 606-607., 803-805., 889-890., 981-983.
 
2003
 
Egy 17. századi Vas vármegyei alispán: felsőkáldi Káldy Péter.
In: Egy emberöltő Kőszeg szabad királyi város levéltárában. Tanulmányok Bariska István 60. születésnapjára. Szerk.: Mayer László–Tilcsik György, Szombathely, 2003. 183-206.
 
…. – Horváth József: 17. századi Sopron vármegyei végrendeletek. Pótlás I.
In: Soproni Szemle, 57. 2003. 3. sz. 267-275.
 
Zwei Pfarertestamente aus Hidegség. Angaben zur frühneuzeitlichen Sozialgeschichte des niederen katholischen Klerus der Diözese Raab.
In: Bibliothekar und Forscher. Festschrift für Norbert Frank. Red. Tobler, Felix, Eisenstadt, 2003. 41-56.
 
A Deák család Győr vármegyei rokonságáról: szarvaskendi Sibrik (I.) Antal.
In: Levéltári Szemle, 53. 2003. 3. 60-66.
 
Egy 18. századi Sopron vármegyei tisztviselő javairól. Kramarics László jegyző hagyatéka).
In: Léptékváltó társadalomtörténet. Tanulmányok a 60 éves Benda Gyula tiszteletére. Szerk.: K. Horváth Zsolt – Lugosi András – Sohajda Ferenc, Bp. 2003. 245-267.
 
2004
 
Egy pápai főbíró végrendelete (Rauser Gergely, 1624.)
In:  Acta Papensia, A Pápai Református Gyűjtemények Tudományos közleményei, 4. 2004. 1-2. 73-79.
 
2005

Egy „vezető" földesúri familiáris, Mankóbüki Horváth Bálint tudósításai Sopron vármegye közállapotairól (1614-1615).
In: Soproni Szemle, 59. 2005. 2. 213-219.

A rendi jogok védelmezője - a központi utasítások végrehajtója: a 17. századi magyar vármegye.
In: Századok, 139. 2005. 4. sz., 855-888.

Földesúri familiáris, vagy megyei hivatalviselő? Bezerédy György soproni alispánsága (1655-1662).
In: Fons, Forráskutatás és Történeti Segédtudományok, 12. 2005. 2. 127-161.

Bethlen Gábor levelei Vas vármegye rendjeihez (1620).
In: Lymbus. Magyarságtudományi Közlemények, 3. 2005. 63-71.

Bormérés, kocsmáltatás a 17. század eleji Szombathelyen, 1606-1619.
In: Előadások Vas megye történetéről. IV. Szerk.: Mayer László - Tilcsik György. Szombathely, 2005. 37-57. (Archivum Comitatus Castriferrei No. 1.)

Kereskedők Szombathelyen a 17. század első évtizedeiben.
In. Uo. 307-328
 

2006
 
Főúri familiárisok. Sopron vármegye alispánjai a 17. században.
In: Idővel paloták … Magyar udvari kultúra a 16–17. században. Szerk.: G. Etényi Nóra–Horn Ildikó. Balassi, Budapest, 2005 (2006!) 511-529.
 
Das ungarische Komitat im 17. Jahrhundert. Verfechter der Ständerechte oder Ausführungsorgan zentralen Anordnungen?
In: Die Habsburgermonarchie 1620 bis 1740. Leistungen und Grenzen des Absolutismusparadigma. Hg
 
Batthyány II. Ferenc egy összetett feladatkörű familiárisa: Mankóbüki Horváth Bálint Sopron vármegyei alispán, körmendi kapitány.
In: A Batthyányak évszázadai. Tudományos konferencia Körmenden. Szerk.: Nagy Zoltán. Körmend–Szombathely, 2006. 115-122.
 
„… ritkán elégszik meg egy nő egyetlen férfivel …” (Képek egy kisvárosi házasságtörésből: Szombathely, 1632.)
In: Tanulmányok az 50 éves Bana Jocó tiszteletére. Szerk.: Katona Csaba, Palatia Nyomda és Kiadó, Győr, 2006. 39-46.
 
Városok és a kora újkori állam hatalmi és gazdaságpolitikája. (H. Németh István: Várospolitika és gazdaságpolitika a 16–17. Századi Magyarországon. [ A felső-magyarországi városszövetség] I-II. kötet, Osiris:MOL, Bp. 2004) (ismertetés)
In: Aetas, Történettudományi folyóirat, 21. (2006) 1. 221-225.
 
Ein Zweigeteilter Ort? Hof und Stadt in der Frühen Neuzeit. Hg. Susanne Claudine Pils. Studien Verlag, Innsbruck-Wien-Bozen, 2005. (ismertetés)
In: Századok, 140. (2006) 6. 1575-1579.
 
2007
 

Nagy lakomák egy kisvárosban, hatalomváltás közepette (Várospolitika és gasztronómia : Szombathely, 1621. április 24. – június 1.)
In: Acta Tanulmányok II/1-2. Szerk.: Csurgai Horváth József – Kovács Eleonóra. Székesfehérvár, 2006/2007. (2007!).  7-45.
 
Egy soproni kereskedő hódoltsági üzleti kapcsolatai 1599-1606.
In: Levéltári Közlemények 78. (2007) 2. 253-294.
 
„a szombathelyi gyűlésen uram ő Nagysága ott jelen lévén, és a vármegyét megvendégelte…” Nádasdy (III.) Ferenc Vas vármegye főispánja és a rendek lakomája 1645-ben.
In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények. (2007) 1. 31-38.

2008

 Adatok Sopron város 16. századi országrendiségének kutatásához.
In.:Soproni Szemle, 62. (2008) 2. 134-136.

Főúri udvar - uradalom - vármegye - katolikus egyház. Adatok és szempontok a 17. századi nyugat-dunántúli megyei nemesség mozgástereinek kutatásához.
In: Turul, 80. (2008) 2., 33-42.

Várostörténet - adózástörténet - köztörténet. (Egy 17. század eleji szombathelyi restancia-jegyzék forrásértékéről.)
In: Szívvel és tettel. Tanulmányok Á. Varga László tiszteletére. Szerk.: Horváth J. András. Budapest, 2008. 451-464.

A Kürtössy család a 17. századi Sopron vármegyében. Adalék a megyei nemesség összetételének változásaihoz.
In: Memoria rerum. Tanulmányok Bán Péter tiszteletére. Szerk.: Oborni Teréz --Á. Varga László. Eger, 2008. 143-155.

2009

Rokonok és pénzügyek. A szombathelyi polgárok vidéki kapcsolatairól, végrendeleteik alapján (1606-1665).
In: URBS Magyar Várostörténeti Évkönyv; 3. Főszerk.: Á. Varga László, Budapest, 2008. [2009. 275-291.

Az 1635. évi „nagybajomi" urbárium. Forrásközlés.
In: Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv; 38. Szerk.: Bősze Sándor, Kaposvár, 2007. [2009!] 39-52.

Die Rolle und Stellung Ödenburgs/Soprons im Handel West-Ungarns in der Frühen Neuzeit (Ergebnisse, Forschungsmängel)
In: Geographisches Jahrbuch Burgenland. Bd. 33., Hg. von Joseph Fally - Jankó Ferenc et al., [Neutal, 2009.] 143-157.

Gróf Esterházy László Sopron vármegye főispánja.
Századok, 143. (2009) 4., 883-903.

Graf Ladislaus Esterházy, Obergespan des Komitats Ödenburg/Sopron.
In: Die Familie Esterházy im 17. Und 18. Jahrhundert. Hg. Rudolf Kropf - Wolfgang Gürtler, Eisenstadt, 2009. 161-178. (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland; 128.)

A kora újkori Sopron szőlőműveléssel, borral kapcsolatos forrásairól. (Adatok, szempontok).
In: Történeti forrás - néprajzi olvasat. Gazdaság-, társadalom- és egyháztörténeti források néprajzi értelmezésének lehetőségei. Szerk.: Fülemile Ágnes - Kiss Réka. Budapest, 2008. [2009!] 68-86. (Documentatio Ethnographica; 23.)

2010.

Iratok a „Wipper- und Kipperzeit" nyugat-dunántúli kutatásához (1621-1625).
In: Pénztörténet - gazdaságtörténet. Tanulmányok Buza János 70. születésnapjára. Szerk.: Bessenyei József - Draskóczy István. Budapest - Miskolc, 2009. 99-110.

D. P. - Pálffy Géza: Küzdelem az országos és regionális hatalomért. A Nádasdy család, a magyar arisztokrácia és a Nyugat-Dunántúl nemesi társadalma a 16-17. században.
In: 1. rész, Századok. 144. (2010) 4. sz. 769-792., 2. rész, Századok 144. (2010) 5. sz. 1085-1120.

Zechmeister Károly soproni kortársai: Finck János, Gebhardt József, Töpler Kálmán.
In: Győri Tanulmányok 31. (2010). Zechmeister Károly emlékszám 2. 37-46.

Vármegyei vezetők, közigazgatási feladatok a 17. századi Sopron és Vas vármegyék példáján.
In: Megyetörténet. Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a Veszprémi Püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére. Szerk.: Hermann István - Karlinszky Balázs. Veszprém. 2010. 421-444.

2011.

Javadalmak – javadalmasok – patrónusok. Adatok és szempontok Sopron szabad királyi város egyháztörténetének, várospolitikájának a kutatásához, a 17. század első feléből
In: In labore fructus. Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye történetéből. Szerk.: Nemes Gábor – Vajk Ádám, Győr, 2011. 77-102.

Egy kevéssé ismert mester-tanítvány viszony. Adatok Házi Jenő és Szekfű Gyula tudós-barátságához.
In: A negyedik nemzedék és ami utána következik. Szekfű Gyula és a magyar történetírás a 20. század első felében. Szerk.: Ujváry Gábor. Budapest, 2011. 229-237.

Bevezetés
In: Házi Jenő: Történelmi jogunk Nyugatmagyarországhoz. Sopron, 2011. 5-14.

 

 

SZERKESZTÉS

 

A Levéltári Szemle, Soproni Szemle, Győri Tanulmányok, Urbs Magyar Várostörténeti Évkönyv c. periodikus kiadványokban folyamatos szerkesztői, szerkesztési munkák.

 

 

ELŐADÁSOK

 

2011. ápr. 27., Vas Megyei Levéltári Nap, Szombathely:
Adószedők és adókivetések a 17. századi Vas megyében.

2011. jún. 6. Mediawawe, Szombathely:
Híráramlás és kémkedő familiárisok a Bocskai felkelés idején.

2011. november 19., Kapuvár, Rábaközi Helytörténeti Egyesület:
A Rábaköz történetének forrásai a Soproni Levéltárban.

2011. november 21., Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Szakmai Napja Balogh István tiszteletére:
A kora újkori Szabolcs és Szatmár vármegyék Balogh István munkásságában.