Publikáció - Dr. Csekő Ernő

TUDOMÁNYOS, SZAKMAI FOLYÓIRATOKBAN, TANULMÁNYKÖTETEKBEN MEGJELENT PUBLIKÁCIÓK:
 
 
 
 
 
TANULMÁNYOK

Két választás Pincehelyen. Az 1901. évi véres országgyűlési képviselőválasztás
(Levéltári Szemle 1999/1., 22-29. old.)
      
Megyei önkormányzati választások Tolna megyében a kiegyezés korában
(Comitatus 1999/március, 58-66. old.)
      
Az érettségiről - 1902-ben
(Iskolakultúra 1999/4., 110-113. old.)
      
Színház- és moziépítési tervek a századelőn Szekszárdon. A Világ Mozgó Filmszínház építésének története
(Új Dunatáj 1999/március, 72-80. old.)
      
A szekszárdi Világ Mozgóképszínház átváltozásai, 1912-1913
(Műemlékvédelem 1999/5., 304-306. old.)
      
Bűnösség és felelősség kérdése egy tragédiába torkollott képviselőválasztás kapcsán (Pincehely, 1901)
(In: Bűn és bűnhődés I., /Szerk.: Bana József/ Győri Tanulmányok 23., Győr 2000. 34-59. old.)
      
Etetés-itatás a követ és képviselőválasztásokon
(In: Hedonizmus. /Szerk.: Bana József/, Győri Tanulmányok 25., Győr 2001. 71-89. old.)
      
Az 1947-es választás völgységi jellemzői
(In: A völgység huszadik százada, Struktúrák és konfliktusok. /Szerk.: Szita László, Szőts Zoltán/ Bonyhád 2001. 111-118. old.)
      
Törvényhatósági választások Tolna megyében 1871-1917
(In: Tolna megyei levéltári füzetek 10. kötet, /Szerk.: Dobos Gyula/ Szekszárd, 2002. 5-82. old.)
      
Sorshúzás, furfang, csel, csalás – Játék a választásokkal a dualizmus korában
(In: Homo ludens. /Szerk.: Bana József/, Győri Tanulmányok 26., Győr 2002. 17-34. old.)
      
A szekszárdi virilisek összetétele 1872-1918 között.
(In: Struktúra és városkép. A polgári társadalom a Dunántúlon a dualizmus korában. /Szerk.: Tóth G. Péter/ Veszprém, 2002. 149-162. p.)
      
Községek, városok helye és szerepe a polgári kori adóigazgatásban
(Levéltári Szemle 2003/2., 28-41. old.)
      
Népképviselet érvényesülése a dualizmus kori Tolna megye törvényhatósági bizottságának összetételében
(Levéltárügy múltja, jelene és jövője; Tolna megye a dualizmus korában, tanulmánykötet /Szerk.: Dobos Gyula/ Szekszárd 2003. 166-182. old.)
      
Korlátozott előjog. Virilista nők Szekszárd r.t. városban a XX. század első évtizedeiben
(Nők és férfiak… avagy a nemek története /Szerk.: Láczay Magdolna/, Rendi társadalom – polgári társadalom 16., Nyíregyháza 2003. 198-225. old)
      
Egy tolnai kistáj, a Sárköz megyei képviselete a dualizmus korában
(In: Comitatus 2004/6. (június), 59-64. old. )
      
„Kitüntetett gyilkosok” - Egy száz évvel ezelőtti Tolna megyei vonatkozású Népszava-sajtóper
(Új Duntatáj 2004/3. 70-78 old.)
      
Fürdőélet intézményesülése Szekszárdon a II. világháborúig
(In: Wosinsky Mór Múzeum évkönyve XXVI. Szerk.: Gaál Attila, Szekszárd 2004. 351-398. old.)
      
A humor erejével. Roboz István Mikszáthról és Szalay Imréről
(In: Somogy 2004/6. 519-526. old.)

Az 1947-es választás nemzetiségi vonatkozásai Tolna megyében - A II. világháborút követő népességmozgások hatása a helyi eredményekre
(In: A Kárpát-medence népeinek együttélése a 19-20. században. /Szerk.: Egry Gábor- Feitl István/, Napvilág Kiadó, Budapest, 2005. 137-161. old.)

Virilisták szerepe és jelentősége Szekszárd életében (1905-1914).
(In: Szekszárd a XX. század első évtizedeiben /Szerk.: Dobos Gyula/, Szekszárd, 2005. 79-130. old.)

A zsidóellenesség irracionális formáinak továbbélése egy tragédiába fordult képvise-lőválasztás kapcsán (Pincehely, 1901)
(In: Múlt és Jövő 2005/3. 53-69 old.)

A dualizmus kori elit kutatásainak forráslehetőségei a Soproni Levéltárban
(In: Közgyűjteményi Tudományos Napok I. Sopron - A 2003. október 16-i konferencia előadásai, Nemzeti Téka sorozat /Szerk.: Ekler Péter/, OSZK-Gondolat Kiadó, Budapest, 2005. 92-111. old.)

Adatok és források a soproni zsidóság gazdasági megsemmisítéséről (1944. március 19.-1944. október 16).
(In: Soproni Szemle 2005/1. 27-45. old.)

Száz éve lett város a legkisebb megyeszékhely, Szekszárd.
(In: Comitatus 2005/11-12. 134-141. old.) 

 Adatok és források a soproni zsidóság gazdasági megsemmisítéséről 1944 II. (Elvett házak, zár alá vett üzletek)
(In: Soproni Szemle 2006/1. 35-53. p.)      

A szekszárdi Leopoldok. Pillanatfelvétel egy saját irathagyatékkal nem rendelkező család kutatásának állásáról.
(In: Szabolcs-Szatmár-Bereg. megyei levéltári évkönyv 17., Szerk.: Galambos Sándor- Kujbusné Mecsei Éva, Nyíregyháza, 2006. 449-466. p.)    

„Mélyen tisztelt földim” Ifj. Leopold Lajos és Babits Mihály barátsága.
(In: Múlt és Jövő 2006/2.  29-47. p.) 

Ifj. Leopold Lajos és Szekszárd.
(In: Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve XXVIII., Szerk.: Gaál Attila, Szekszárd, 2006.  341-381. p.)      

Katonaság és csendőrség az 1901. évi „véres” pincehelyi választáson illetve a pótválasztáson.
(In: Tolna megyei levéltári fűzetek 11., Szerk.: Dobos Gyula, Szekszárd, 2006. 329-370. p.)      

Az irodalom halottjai. Néhány mondat a XIX. századi Tolna megyei irodalmi másodvonalról. (Jámbor Pál, Rátkay László, Váradi Antal és Dömötör János.)
(In: Somogy 2006/1-2. 41-54. p.) 

„Apró kis pocsolya a Sót melletti lapályon” A szekszárdi Csörgetó irodalom- és művelődéstörténeti emlékei.
(In: Honismeret 2006/3. 44-49. p.)      

Kísértő múlt: a zsidóellenesség irracionális formáinak továbbélése egy tragédiába fordult képviselőválasztás kapcsán. Pincehely, 1901.
(In: Személyes idő-történelmi idő. Rendi társadalom-polgári társadalom 17., Szerk.: Mayer László-Tilcsik György, Szombathely, 2006. 85-104.p.)    

A tejszövetkezetek kedvezőtlen hatása a parasztgyermekek tejfogyasztására. (Ifj. Leopold Lajos múlt század eleji szociológiai felmérésének tanulságai).
(In: Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve XXVIII., Szerk.: Gaál Attila, Szekszárd, 2006. 383-399. p.) 

kis módosítással még megjelent:
A tejszövetkezetek kedvezőtlen hatása a parasztgyermekek tejfogyasztásának alaku-lására. (Egy múlt század eleji szociológiai felmérés tanulságai).
(In: A fogyasztás társadalomtörténete. A rendi társadalom - polgári társadalom 18., Szerk.: Hudi József, Budapest-Pápa, 2007. 139-158. old.) 

Ifj. Leopold Lajos élete Szekszárdon.
(In: Wosinsky Mór Múzeum évkönyve XXIX., /Szerk.: Gaál Attila/, Szekszárd, 2007. 413-498. old.)

Halmos Károllyal: Introduction to Lajos Leopold Jr.'s Simulated Capitalism.
(In: Review of Sociology 2007/2. 97-98. old.)

Ötvenes évekbeli hangulat- és információs jelentések a Soproni Levéltárban.
(In: Soproni Szemle 2008/2. 129-133. old.)

„Egyszerűen emberül"  Ifj. Leopold Lajos karitatív és humanitárius tevékenysége az I. világháborúban és az azt követő években.
(In: Parasztok és polgárok. Tanulmányok Tóth Zoltán 65. éves születésnapjára. Szerk.: Czoch Gábor-Horváth Gergely Krisztán- Pozsgai Péter, Korall Társadalomtörténeti Egyesü-let, Budapest, 2008. 61-77. old.)

Élet és irodalom. Lys-Noir - Adalékok egy múlt század eleji fiatalasszony életéhez és verseinek hátteréhez.
(In: A Wosinsky Mór Múzeum évkönyve XXX., Szerk.: Gaál Attila, Szekszárd, 2008. 551-585. old.)

A harmadik Leopold-fivér: Leopold Samu.
(In: A felhalmozás míve. Történeti tanulmányok Kövér György tiszteletére. Szerk.: Halmos Károly-Klement Judit-Pogány Ágnes-Tomka Béla, Századvég Kiadó, Budapest, 2009. 66-80. old.)

At the grave of Lajos Leopold Jr.
(In: Review of Sociology 2009/1. 84-92. old.)

Ifj. Leopold Lajos sírjánál
(In: Szociológiai Szemle 2009/1. 73-82. old.)

Adatok Hollós Béla soproni polgári iskolai tanár életpályájához és családi hátteréhez
(In: Soproni Szemle 2009/3. 336-347. old.)

Geiger Gyula „Magyar Szépirodalmi Lapok"-ja. Egy irodalomtörténet vonatkozású felfedezésről. Újabb adalékok Babits Mihály Halálfiai című regényének valóságtar-talmához
(In: A Wosinsky Mór Múzeum évkönyve XXXI., Szerk.: Gaál Attila, Szekszárd, 2009. 357-394. old.)

Tormay Cécile, illetve Herczeg Ferenc szekszárdi kötödéséről és családjaik történe-tének szekszárdi vonatkozásáról.
(In: A Wosinsky Mór Múzeum évkönyve XXXI., Szerk.: Gaál Attila, Szekszárd, 2009. 395-438. old.)

Konfliktusok Garta község elöljáróságának választása körül (1906-1908)
(In: Comitatus 2010. június 75-81. old.)

A helyi politikai és társadalmi elit a századvégen Geiger Gyula szekszárdi ügyvéd és lapszerkesztő korabeli írásaiban.
(In: A Wosinsky Mór Múzeum évkönyve XXXII. Szerk.: Gaál Attila, Szekszárd, 2010. 539-586. old.)

Geiger Gyula szekszárdi virilista tündöklése és bukása. Egy Tolnától Budapestig futó életpálya szekszárdi szakaszáról.
(In: A város és társadalma. Tanulmányok Bácskai Vera tiszteletére. Szerk.: H. Németh István-Szívós Erika-Tóth Árpád, Hajnal István Kör- Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, 2011. 361-377. old.)

Pályatöredékek a századfordulóról: Leopold Samu és Guttmann Irén (Lys-Noir). Adalékok a neológ zsidóság műveltségéhez.
(In: Múlt és Jövő 2011/2. 69-91. old.)

A 2. cs. és kir. hadsereg mellé rendelt Magyar Vöröskereszt-főmegbízott és helyettesei tevékenysége Simon Elemér visszaemlékezései, illetve egyéb források tükrében
(In: Soproni Szemle 2011/3. 260-277. old.)

Szekszárd házai és háztulajdonosai a 19. század közepétől az 1920-as évekig. (Egy elkészítendő adattár felépítéséről, tudományos és helytörténeti hasznáról)
(In: Új Dunatáj 2011/4. 39-59. old.)

A parasztgyermekek tejjel való ellátottságának, tejfogyasztásának alakulása a századelőn. Egy korabeli szociológiai felmérés eredményei és tanulságai
(In: Néprajzi Látóhatár 2011/2. 94-116. old.)

 

 • A magyar hazának… jótéteményeivel élvén, magam s családom azok jövendőjével egybeforrtunk.” A Tormay család asszimilációjáról és a hivatali elitbe történő betagozódásáról.
  (
  In: „nem csak a magam terhét hordom…”Tormay Cécile és a Napkelet. Szerk.: Erős Kinga-Kollartts Krisztina, Orpheusz Kiadó, Budapest, 2013. 75-104. old.)

 

 • A nagybérletek családi rendszerének kiépülése a szekszárdi Leopold família esetében (1861-1920).
  (In: Uradalmak térben és időben. Baranyai történelmi közlemények V.,Szerk.: Borsy Judit Borbála, Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára, Pécs, 2013. 267-335. old.)

 

 • Befogadás és kitagadás. Adalékok a német-magyar asszimilációhoz. Tormay Cécile és Dienes Valéria családi hátteréről.
  (In: A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve XXXIV., Szerk.: Gaál Zsuzsanna-Ódor János Gábor, Szekszárd 2012. 431-469. old.)

 

 • Sopron város választópolgársága az 1913. évi választójogi reform tükrében.
  (In: Soproni Szemle 2013/3. 295-299. old.)

 

Községi tisztújítások Gartán 1906 és 1911 között. Elöljárók, választók, konfliktusok.

(In: Acta Papensia 2014/3-4. 257-274. old.)

A dualizmus kori elit Tolna megyében. PhD értekezés,

(ELTE, Budapest, 2014. 278. p.)

Levéltári adatok a roma holokauszt Sopron vármegyei vonatkozásaihoz.

(In: Soproni Szemle 2015/3. 272-284. old.)

Országgyűlési választások, képviselők, jelöltek. A Tolna megyei elitrétegek politikaszervező erejéről.

(In: A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve XXXVI., Szekszárd, 2015. 447-478. old.)


 

FORRÁSKÖZLÉSEK

 

Az érettségiről - 1902-ben
(In: Iskolakultúra 1999/4., 110-113. old.)

Községi tanácsvezetők bukása az '50-es években - 4 kg zsír, 15 kg sertéshús, vagy 30 kg kukorica miatt - a Csornai járásban
(In: ArchivNet /elektronikus folyóirat/ - www.archjivnet.hu, 2002/5. szám, /1 ív/)

A Belgrádhoz fogható Pécs. Dömötör János karcolata az 1870-es évek eleji Pécsről.
(In: Pécsi Szemle 2005/2., 34-41. old.)
 

Golyó Rákosi Mátyás szemébe - az iváni gépállomáson 1951-ben
(In: ArchivNet /elektronikus folyóirat/ - www.archivnet.hu, 2010/4. szám /1 ív/)

Horthy Miklós katonái Rákosi Magyarországán. Akik megúszták egy „fasiszta ének” éneklését – Fertődön (In: ArchivNet 2011/4. (elektronikus folyóirat-1 ív)

 

 

TANULMÁNYOK FORRÁSKÖZLÉSEKKEL

 

 Az irodalom halottjai. A XIX. századi Tolna megyei irodalmi másodvonalról (Jámbor Pál, Rátkay László, Váradi Antal és Dömötör János).
(In: A Wosinsky Mór Múzeum évkönyve XXVII. /Szerk.: Gaál Attila/, 329-359. old.)

„Vásárlási láz áruhiány miatt nincsen" - Kereskedelmi hangulatjelentések és közel-látási helyzetkép 1951-ből, a Rábaközből
(In: ArchivNet /elektronikus folyóirat/ - www.archivnet.hu, 2010/1. szám /1 ív/) 

RECENZIÓK, ISMERTETÉSEK, NEKROLÓGOK


Győr város levéltárának kiadványai, 1995-2000
(Levéltári Szemle 2000/4. 55-59. old.)
      
A forradalom és szabadságharc eseményei Pápán, Források Pápa város történetéből (Válogatta, szerkesztette, a tanulmányokat és a jegyzeteket írta: Hudi József) Pápai református Gyűjtemények 2001. 400. p.
(Comitatus 2001 november-december 147-149. old.)
      
Szakál Gyula: Vállalkozó győri polgárok 1870-1940 között. Sikeres történeti modellváltás. (L’Harmattan, Budapest, 2002. 450. o.)
(Soproni Szemle 2003/2. 203-206. old.)
      
A vidék forradalma II. Szerk.: Szakolczai Attila.
(In: Soproni Szemle 2006/3. 367-371. p.)
 
Ifj. Sarkady Sándor: A soproni MEFESZ az 1956-os forradalomban. Sopron, 2006.
(In: Soproni Szemle 2007/1. 114-117. old.)

Pilkhoffer Mónika: Pécs építészete a századfordulón (1888-1907).
(In: Korall 31. szám /2008 árpilis/ 171-176. old.)

Pártok, választók, képviselők - fejezetek Zala megye politikatörténetéből
(In: Levéltári Szemle 2010/3. 82-86.)
 

Mark Pittaway (1971-2010). (In: Soproni Szemle 2011/1. 102-105. old.) 

 • Csapody Tamás: Bori munkaszolgálatosok. Fejezetek a bori munkaszolgálat történetéből. Budapest. Vince Kiadó. 2011.
           (In: Soproni Szemle 2012/4. 374-380. old.)    

 

 • Ifj. Sarkady Sándor: Nekik térkép e táj… Amerikai légitámadások Sopron ellen 1944-1945. NyME Kiadó, Sopron, 2013. 163. p.,
           (In: Soproni Szemle 2013/.1. 104-106. old.)

 

 • Melega Miklós: A modern város születése. Szombathely infrastrukturális fejlődése a dualizmus korában. Archivum Comitatus Castriferrei 5. Szombathely, 2012. 479. p.
  (In: Soproni Szemle 2013./2. 217-222. old.)

 

TUDOMÁNYOS KONFERENCIA-ELŐADÁSOK

 

1997. október 16-17., Veszprém, „A polgári társadalom a Dunántúlon a dualizmus korában" - MTA Történettudományi Intézet, MTA VEAB, Laczkó Dezső Múzeum konferenciája: A szekszárdi virilisek összetétele 1872-1918 között

1999. április 29-30., Győr: „Bűn és bűnhődés" - Mediawave-konferencia: Bűnösség és felelősség kérdése egy tragédiába torkollott képviselőválasztás kapcsán (Pincehely, 1901)

2000. április 27-28., Győr, „Hedonizmus" - Mediawave-konferencia: Etetés-itatás a követ- és képviselőválasztásokon

2000.október 21-22., Bonyhád, „A Völgység huszadik százada - Struktúrák és konfliktusok" -konferencia: Az 1947-es választás völgységi jellemzői

2001. április 29-30., Győr, „Homo ludens" - Mediawave-konferencia: Sorshúzás, furfang, csel, csalás - Játék a választásokkal a dualizmus korában

2002. április 29-30., Győr, „Győr a vizek városa" - Mediawave-konferencia: A fürdőélet intézményesülése egy dél-dunántúli kisvárosban (Szekszárd)

2002. augusztus 30-31., Nyíregyháza, „Nők és férfiak... avagy a nemek története" - Hajnal István Kör konferenciája: Korlátozott előjog. Virilista nők Szekszárd r.t. városban a XX. század első évtizedeiben

2003. augusztus 29-30., Kőszeg, „Személyes idő - történelmi idő" - Hajnal István Kör konferen-ciája: Kísértő múlt. A zsidóellenesség irracionális formáinak továbbélése egy tragédiába fordult képviselőválasztás kapcsán (Pincehely, 1901)

2003. szeptember 3., Szekszárd, „Régiónk a dualizmus korában" - Tolna Megyei Levéltár konferenciája: Törvényhatósági választások Tolna megyében  

2003. október 16., Budapest, Közgyűjteményi Tudományos Napok, Országos Széchenyi Könyvtár: A dualizmus kori elit kutatásának forráslehetőségei a Soproni Levéltárban

2003. december 11-12., Budapest, „A Kárpát-medencei népek együttélése a XIX-XX. században" - konferencia, Politikatörténeti Intézet: Az 1947-es választás nemzetiségi vonatkozásai Tolna megyében - A II. világháborút követő népességmozgások hatása a helyi eredményekre

2004. április 29., Győr: „Valahol Európában" - Mediawave-konferencia: „Valami Közép-Európa" - a Színlelt kapitalizmus és írója, Leopold Lajos

2004. augusztus 27-28., Pápa: „A fogyasztás társadalomtörténete" - Hajnal István Kör konferenciája: A tejszövetkezetek kedvezőtlen hatása a parasztgyermekek tejfogyasztásának alakulá-sára (Egy XX. század eleji szociológiai felmérés tanulságai) 

2005. szeptember 2., Szekszárd: „Polgárosodás, városiasodás a dualizmus korában - Szekszárd 100 éve rendezett tanácsú város" - Tolna Megyei Levéltár konferenciája: A virilisek szerepe a város életében

2005. szeptember 22-23., Nyíregyháza: Családtörténeti konferencia - Nemzetközi Levéltári Napok: Kutatási lehetőségek és tapasztalatok egy irathagyatékkal nem rendelkező család esetében (A szekszárdi Leopoldok)

2006.június 30- július 1., Balatonfüred: „Kulturális fordulat a történetírásban" - Hajnal István Kör konferenciája: „Valami úri fürdőélet félszeg paródiája" - fürdőélet egy mezővárosban.

2007. május 9., Budapest: „Nyitott társadalomtörténet"- Az ELTE Történettudományi Doktori Iskola Társadalom- és gazdaságtörténeti programjának doktorandusz-konferenciája: Politikai értékválasztás és érdekképviselet Tolna megyében (1875-1914)

2007. július 6-7., Nyíregyháza: „Generációk a történelemben" - Hajnal István Kör konferenciája: Iskoláztatás, asszimiláció, közéleti szerepvállalás, értékrend - Nemzedékek és nemzedékváltások a szekszárdi Leopold családban

2007. november 8., Sopron: 2. Közgyűjteményi Nap: A Soproni Tudós Társaság Történettudomá-nyi Szakbizottsága és a Soproni Levéltár konferenciája: Magánhitelezők és ügyfélkörük Sopronban a 20. század első évtizedében

2008. június 6., ELTE, Budapest, „Nyitott társadalomtörténet 2." - Az ELTE Történettudományi Doktori Iskola Társadalom- és gazdaságtörténeti programjának doktorandusz konferenciája: „... a maga nemében leverő izgalmas tudósítás". újabb adalékok Babits Mihály Halálfiai c. regényének valóságtartalmához

2008. augusztus 29-30., Túrkeve, „A politika társadalomtörténete" - Hajnal István Kör konferenciája: Választók, képviselők és jelöltek. Választások Tolna megyében a dualizmus korában.  

2008. november 6., Sopron: 3. Közgyűjteményi Nap, A Soproni Tudós Társaság Történettudományi Szakbizottsága és a Soproni Levéltár konferenciája: Levéltári adatok a cigány holocaust Sopron megyei vonatkozásaihoz  

2009. június 3., Budapest: „Nyitott társadalomtörténet 3." - ELTE Történettudományi Doktori Iskola Társadalom- és gazdaságtörténeti programjának doktorandusz konferenciája: Gazdamozgalmak Tolna megyében a XX. század első évtizedeiben

2009.november 11.,Sopron: 4. Közgyűjteményi Nap A Soproni Tudós Társaság Történettudományi Szakbizottsága és a Soproni Levéltár konferenciája: Az 1944-es Sopron megyei cigányösszeírás

2010. augusztus 26-28., Kőszeg: A város és társadalma. A Hajnal István Kör társadalomtörténeti konferenciája: Geiger Gyula szekszárdi virilista tündöklése és bukása

2010. november 9. Sopron, 5. Közgyűjteményi nap: Közterek, mint a polgárosodás termékei - A soproni Deák tér, illetve a szekszárdi Sétatér (ma Szent István tér) történetéről.

2010. november 25. Bonyhád, Kultúrák találkozása a Völgységben. V. Völgységi konferencia: Polgárosodás, asszimiláció - A Leopold család felemelkedése a Tolna megyei elitbe.

2011. szeptember 1-3., Győr: Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület „Felekezeti társadalom, felekezeti műveltség” c. konferenciája:
"A felekezeti identitás változó szerepe és súlya a dualizmuskori paraszti népesség politikai magatartásában (Tolna megye)"

2011. október 3., Pécs; a Baranya Megyei Levéltár „Uradalmak térben és időben” c. konferenciája:
"A nagybérletek családi rendszerének kiépülése a szekszárdi Leopold família esetében (1861-1920)"

2011. november 8., Sopron; VI. Közgyűjteményi Nap – Személyes történelem, naplók, visszaemlékezések, hagyatékok c. konferencia:
"A magánember és a közéleti ember-kép konfliktusai Simon Elemér visszaemlékezései tükrében"

2011. november 18., Szekszárd: Tolna Megyei Önkormányzati Levéltár 16. levéltári napja – Szekszárd történetével foglalkozó kutatások a Levéltárban c. konferencia:
"Szekszárd házai és háztulajdonosai a 19. század közepétől az 1920-as évekig. (Egy elkészítendő adattár felépítéséről, tudományos és helytörténeti hasznáról)"

 • 2012. április 14., Budapest: Prózahorizontok és a Napkelet c., a Magyar Írószövetség által rendezett konferencia:
  Befogadás és kitagadás. – Adalékok a magyar-német asszimilációhoz: Tormay Cécile és Dienes Valéria családi háttere

2013. november 12-13. Budapest: „Normák, normakövetés és normaszegés a városi életben” c. IV. magyar várostörténeti konferencia:
Élet az „erkölcsi halál” után. Szekszárd társasági elitje, illetve a „ruinált ügyvéd”, Geiger Gyula  


 

HETILAPOKBAN, HAVI LAPOKBAN MEGJELENT CIKKEK

 

Megyei választások a dualizmus korában
(Tolna Megyei Napló, 1999/december)     

Etetés-itatás régmúlt választásokon I-IV.
(Tolna Megyei Napló, 2000. május, június, július-augusztus, szeptember)    

Időutazás térképeken. A megyei levéltár gyűjteményéből
(Tolna Megyei Napló, 2001. február 26.)

A pincehelyi véres választás I-II. I.„Négy sarkán gyújtják fel Pincehelyet”
(Tolna Megyei Napló, 2001. március 31.)     

II. Kitüntetett csendőrök, vád alá helyezett plébánosok
(Tolna Megyei Napló, 2001. április 14.)    

Egy pusztuló megye emlékirataiból. Gyárak nélkül. I-II.
(/Tolna Megyei/ Kamarai Újság, 2001. március, április)     

Három testvér – három vallás három papja. A Venetianer-testvérek tevékenysége.
(Tolna Megyei Napló, 2001. május 10.)    

Egy műkedvelő fotós, Leopold Kornél
(Tolna Megyei Napló, 2001. augusztus 14.)   

Tudós Leopoldok I. – Leopold Samu
(Tolna Megyei Napló, 2001. augusztus 31.)  

Tudós Leopoldok II. – Leopold Gusztáv
(Tolna Megyei Napló, 2001. szeptember 15.)      

Tudós Leopoldok III. – ifj. Leopold Lajos
(Tolna Megyei Napló, 2001. szeptember 26.)      

Augusz Antal és a hídfőoszlop
(Tolna Megyei Napló, 2002. január 18.)   

Választási kópéságok anno I-II. Kötélhágcsón közlekedő Pecsovicsok
(Tolna Megyei Napló, 2002. március 31.)

Az alkotmányos jogok gyakorlása napján
(Tolna Megyei Napló, 2002. április 12.)     

Báta képviselete a megyei közgyűlésben 1872-1918
(Bátai Hírlap, 2004. január 2-3. old.)