Publikáció - Dr. Németh Ildikó

 KÖNYV/ FEJEZET
 

 
Das Soproner Archiv.In: Zeugnisse burgenländischer Geschichte aus Soproner Sammlungen. Ein Ausstellungskatalog. Eisenstadt, 1997. 63-70.

 

A Soproni Egyetem Levéltára.Levéltárismertető 1997/98. Sopron, 1998.

 

Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára 1848-1849-es iratanyaga.Tematikus repertórium. Szerk.: Németh Ildikó. Sopron, 1999.    

 

Sopron város levéltárának 1848-1849-re vonatkozó iratai.
In: Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára 1848-1849-es iratanyaga. Tematikus repertórium. Szerk.: Németh Ildikó. Sopron, 1999. 13-43.    
   

Sopron középfokú és középszintű iskolái a 19. században. Dissertationes Soproniensis 1. Sopron, 2005.


   
Süttör-Eszterháza-Fertőd iskoláinak története.
In: Fertőd. Monográfia. Szerk.: Bertha János. Fertőd, 2006. 78-112.
       

Sopron város és vármegye tanintézeteinek iratai Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltárában 1707-1945 (1950). Repertórium.Sopron, 2007. 

 

Soproni boszorkányperek - Ödenburger Hexenprozesse 1439-1702. A magyarországi boszorkányság forrásai / Várostörténeti sorozat 3. Szerk.: Tóth G. Péter - Németh Ildikó. Balassi Kiadó, Budapest, 2011.

 

MEGJELENÉS  ALATT ÁLLÓ KÖTETEK

   

CIKKEK, TANULMÁNYOK

 
 

1996

Dr. Wallner Ignác.
In: Soproni Szemle 1996/2-3. 265-267.
       
A Csöndes-féle nyilvános tan- és nevelőintézet.
In: Soproni Szemle 1996/2-3. 208-227.
       
A Laehne-féle nevelőintézet.
In: Fons 1996/2. 181-210.
       

1997

Az Erdészeti és Faipari Egyetem Levéltára.
In: Soproni Szemle 1997/1. 38-40.
       
Az Erdészeti és Faipari Egyetem Levéltára. Levéltárismertető és fondjegyzék.
In: Magyar egyetemi és főiskolai levéltárak fond- és állagjegyzéke. Budapest, 1997. 103-109.
       
Magántanintézetek a XIX. század második felében Sopronban.
In: Iskola és társadalom. Zalai Gyűjtemény 41. Zalaegerszeg, 1997. 341-346.
       

1998

1848 a Geiger, a Michel és a Bruckner krónikában.
In: Soproni Szemle 1998/4. 382-390.
       
Középfokú és középszintű iskolák Sopronban a 19. század második felében.
In: Múlt és jelen. ELTE, Új- és legújabbkori Tanszék, Tanszéki konferencia 1997.05.21. Budapest, 1998.
       

1999

1848 a soproni krónikák tükrében.
In: Emlékezet, kultusz, történelem. Tanulmányok az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulója alkalmából. Szerk: Hudi József - Tóth G. Péter. Veszprém, 1999. 167-177.
       

2000

Szőlészeti és borászati egyesületek a 19. századi Sopronban.
In: Milleniumi szőlős-boros könyv 2000. Szerk.: Csoma Zsigmond. Budapest, 2000. 105-109.
       
A városi levéltár.
In: Nyugati Kapu. 2000 január.
       
Az evangélikus levéltár
In: Nyugati Kapu. 2000 május.
       
Egy nyugat-magyarországi iskolaváros vonzáskörzete: a diákok etnikai megoszlása Sopron gimnáziumaiban a századfordulón.
In: Tanulmányok Galambos Iréneusz tiszteletére. Néprajzi Látóhatár 2000/3-4. 211-222.
       
A győri tankerület szervezete és működése 1776-1935.
In: Fejezetek Győr, Moson és Sopron vármegyék közigazgatásának történetéből. Győr, 2000. 175-192.
       
A bajor levéltári rendszer. Egy tanulmányút tapasztalatai. (Szabó Csabával közös cikk.)

In: Levéltári Szemle 2000/3. sz. 24-41.
       
Die Darstellung des Archivs der Universität Sopron.
In: Beiträge zur Geschichte und Entwicklung der mitteleuropäischen Universitätsarchive. Bp., 2000. 155-160.
       

2001

Biographie von Johann Heinrich Schwicker.
In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950. 55. Lieferung. Red.: Peter Csendes. Wien, 2001. 55.
       
Biographie von Ernst Ludwig Schwimmer.
In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950. 55. Lieferung. Red.: Peter Csendes. Wien, 2001. 57.
       
Biographie von Gyula Sebestyén.
In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950. 55. Lieferung. Red.: Peter Csendes. Wien, 2001. 76.
       
Der Einzugsbereich einer westungarischen Schulstadt um die Jahrhundertwende: die ethnische Zusammensetzung der Gymnasialschüler in Ödenburg 1890-1910.
In: Forscher – Gestalter – Vermittler. Festschrift Gerald Schlag. Eisenstadt, 2001. 253-267.
       
Részlet Bruckner Gottfried gazdapolgár családi krónikájából. Sopron, 1848.
In: A rendszerváltás folyamata az 1848-49-i forradalom és szabadságharc első hónapjaiban. Szerk.: Jároli József. Magyar Levéltárosok Egyesülete. Bp., 2001. 197-198.
       

2002

Martiny (Martini) Frigyes (Friedrich, Fridrik).
In.: Az 1848-1849. évi első népképviseleti országgyulés történeti almanachja. Szerk.: Pálmány Béla. Budapest, 2002. 550-552.
       
Az 1528—1529. évi soproni boszorkányperek.
In: Studia Ethnologia Hungarica III. Szerk.: Pócs Éva. Budapest, 2002. 161-168.
       
Póda Endre tevékenysége a katolikus iskolaügy előmozdítása érdekében Sopronban a 19.század utolsó harmadában.
In: Soproni Füzetek 2002. 281-285.
       
A Soproni Állami Főreáliskola története a kezdetektől az első világháború végéig.
In: A soproni Széchenyi István Gimnázium jubileumi évkönyve 2001/2002. tanév. Sopron, 2002. 9-16.
       
Az “iskolaváros” Sopron tanárai a 19. század második felében.
In: A város térben és időben. Sopron kapcsolatrendszerének változásai. Konferenciakötet 2002. szept. 25. Sopron, 2002. 171-202.      
 

2003

A reálirányú oktatás kibontakozása Sopronban a 19. században.
In: Tanulmányok Bariska István levéltáros 60. születésnapja tiszteletére. Szombathely, 2003. 421-436.      

Iskolai egyesületek Sopronban a 19. században és a 20. század elején.
In: Soproni Szemle 2003/4. 350-360.      

Válogatott bibliográfia a 19. századi soproni középiskolák történetéhez.
In: Soproni Szemle 2003/4. 391-393.     
 

2004

A Selmecbányai Bányatisztképzőből lett soproni Erdészeti és Faipari Egyetem.
In: Limes 2004/4. 113-124.       
 

2005

Az iskolaváros Sopron nyelvi-tannyelvi viszonyai a dualizmus korában és a századfordulón.
In: A Kárpát-medencei népek együttélése a XIX-XX. században. Szerk.: Egry Gábor – Feitl István. Napvilág Kiadó, Bp., 2005.  50-71.     

 

Boszorkányperek Sopronban. In: Rubicon 2005/7.

 

2006

Boszorkányperek a 16. századi Sopronban.
In: Soproni Szemle 2006/2. 166-174.

 

2007      

Németh Ildikó-Patyi Gábor: Sopron iskolaváros? Gondolatok a Sopron Monográfia számára készítendő iskolatörténeti áttekintés kapcsán.
In: Soproni Szemle 2007/1. 3-22.      

 

2008

Adalékok Felsőbüki Nagy Pál családi életéhez. In: Vasi Szemle 2008/1. 19-35.  

 

2012

Das Soproner Komitatsarchiv in Ungarn. In: Archivalische Zeitschrift Band 92/2011. Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, München, 2012. 307-324.

 

2013

Kényszerpályán. Reflexiók Wurditsch Antal soproni tanügyi népbiztos Tanácsköztársaság alatti működéséről a Győri Egyházmegye fegyelmi tanácsa előtt lefolytatott fegyelmi tárgyalása kapcsán. Arrabona 2012. 50/1. 119-132.

 

Adalékok a soproni tiszti leánynevelő intézet alapításának történetéhez és a Flandorffer család társadalmi szerepvállalásához (1853). In: Soproni Szemle 2013/3. 286-294.


       

NEKROLOG

 
 

Karl Mollay.
In: Pro Civitate Austriae. 1997/2. 90.

 

RECENZIÓK
 
 

A magyar iskola első évszázadai (996-1526) Az “1000 éves a magyar iskola” országos program győri kiállítása. In: Győri Tanulmányok 21. 1998. 138-139.
       
“Győr története a kezdetektől napjainkig.” Szerk. Bana József - Morvai Gyula. (Győri Levéltári Füzetek 1.) Győr,   1997.In: Soproni Szemle 1998/2. 189-190.
       
Az alsó- és középszintű oktatás 1848/1849-ben. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium válogatott iratainak tükrében. Szerk.: F. Kiss Erzsébet. Budapest, 1997.In: Soproni Szemle  1999/3. 313.
       
Levéltárak-kincstárak. Szerk. Blazovich László- Érszegi Géza- Turbuly Éva. Budapest-Szeged, 1998.
In: Soproni Szemle 1999/4. 413.
       
Bán János: A Soproni Katolikus Konvent története 1625-2000. Szerk.: Dr. Kovács József László. Sopron, 2000. In: Soproni Szemle 2001/2. 197-198.
       
Bariska István – Söptei Imre szerk: Kőszeg 2000. Kőszeg, 2000.In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 2001/1. 85-87.
       
Foky Ibolya: Zalaegerszeg 1850-1860. Zalaegerszeg, 2000. In: Soproni Szemle 2001/3. 341-342.

Hárs József: Szemelvények Johann Karl Schuster feljegyzéseiből (1827?-1867). Sopron, 2011. In: Soproni Szemle 2011/3.

Österreichisch-ungarische Beziehungen auf dem Gebiet des Hochschulwesens. Osztrák-magyar felsőoktatási kapcsolatok. Fürstenfeldi találkozók 1. Fürstenfeld, 2008. május 9-10. Szerk.: K. Lengyel Zsolt - Nagy József Zsigmond - Újváry Gábor. Székesfehérvár - Budapest, 2010. 349.pp. In: Levéltári Szemle 2011/1. 79-81.


Hárs József: 1848/49 ezúttal nem úgy, ahogy megszoktuk. Sopron, 2011. 301.pp. In: Soproni Szemle 2012/2.


FORDÍTÁSOK

 
    
 

A Soproni Levéltár.
In: Zeugnisse burgenländischer Geschichte aus Soproner Sammlungen. Ein Ausstellungskatalog. Eisenstadt, 1997. 63-70. (magyarról németre)
       
A Soproni Múzeum.
In: Zeugnisse burgenländischer Geschichte aus Soproner Sammlungen. Ein Ausstellungskatalog. Eisenstadt, 1997. 6-62. (magyarról németre)
       
Tanulmányok Csatkai Endre emlékére. Német nyelvű rezümék. Szerk.: Kücsán József - G.Szende Katalin. Sopron, 1998. (magyarról németre)
       
Mossóczy Zakariás végrendelete.
In: Levéltárak - Kincstárak. Források Magyarország levéltáraiból (1000-1686). Szerk.: Blazovich László - Érszegi Géza - Turbuly Éva. Budapest - Szeged, 1998. 482-485. (németről magyarra)
       
Lichtenauer Katalin végrendelete.
In: Levéltárak - Kincstárak. Források Magyarország levéltáraiból (1000-1686). Szerk.: Blazovich László - Érszegi Géza - Turbuly Éva. Budapest - Szeged, 1998. 542-545. (németről magyarra)
       
Tanulmányok Domonkos Ottó tiszteletére. Német nyelvű rezümék. Szerk.: Kücsán József - G.Szende Katalin. Sopron, 1998. (magyarról németre)
       
Schlag, Gerald: 1848 im Spiegel der Tagebücher des Eisenstädter Stadtrates, Michael Mayr.
In: Soproni Szemle 1998/4. 391-401. ( németről magyarra)
      
Dieter Szorger: Keine Grenze wie jede andere - Das Burgenland und der eiserne Vorhang in den Jahren 1955-1957.
In: Soproni Szemle 2006/3. 307-315. (németről magyarra)

Ágnes Tóth - Erzsébet Apró: Wegweiser zu den Beständen zur Geschichte der Ungarndeutschen in den Komitatsarchiven Ungarns 1670-1950.  Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Band 44. Oldenburg, 2013. (magyarról németre D.Szakács Anitával közösen)

 

ELŐADÁSOK

 
 

1996

A levéltár mint közintézmény. Pedagógusok Művelődési Háza, Sopron, 1996.05.10.

Magántanintézetek a 19. századi Sopronban. Iskolatörténeti konferencia, Zalaegerszeg, 1996.09.06.

 

1997

Az Eötvös Collegium. Helytörténészek Baráti Köre, Sopron, 1997.02.28.

Középfokú és középszintű iskolák Sopronban a 19. század második felében. ELTE Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék, tanszéki konferencia, Budapest, 1997.05.21.

 

1998

Vereine und ihre Rolle im städtischen Leben von Sopron im 19. Jahrhundert. Konferenz des Mestské Múzeums, Pozsony, 1998.08.06. - 09.06.

1848 a soproni krónikák tükrében. VEAB konferencia, Veszprém, 1998.09.04.

Weinbau und Weinhandel in der wirtschaftlichen Struktur von Ödenburg. Schlaininger Gespräche, Stadt Schlaining, 1998.09.21. - 09.24.

 

1999      

Ödenburger Weinbauvereine im 19. Jahrhundert. Schlaininger Gespräche, Stadt Schlaining, 1999.09.20. - 09.24.

Das Soproner Universitätsarchiv. Nemzetközi Egyetemi Levéltárak Szövetsége konferenciája, Budapest, 1999.12.08.

 

2000 

Die Ödenburger Hexenprozesse 1528-1529. Schlaininger Gespräche, Stadt Schlaining, 2000.09.25. – 09.28.

A győri tankerület szervezete és működése 1776-1935. Fejezetek Győr, Moson és Győr vármegyék közigazgatásának történetéből. Győr, 2000.10.19.

 

2002

Sopron középfokú és középszintű iskolái a 19. században. Magyar Kultúra Napja, Győr, 2002.01.22.

Póda Endre és a katolikus iskolaügy Sopronban. Póda Endre Emlékülés, Sopron, 2002.02.10.

A Soproni Levéltár új fondjegyzéke. MLE Nyugat-Dunántúli Regionális Szekció konferenciája, Szombathely, 2002.05.06.

Az iskolaváros Sopron tanárai a 19. század második felében. A város térben és időben, konferencia Sopron szabad királyi várossá válásának 725. évfordulójára, Sopron, 2002.09.25.

 

2006 

      
Új adalékok a 16-17. századi soproni boszorkányperek kutatásához. Házi Jenő boszorkányper gyűjtése 1429-1678.A magyarországi boszorkányper-kutatások - konferencia, Budapest, 2006.01.20.     

A nőnevelés intézményei Sopronban a 19. században. Pedagógus Művelődési Ház, Sopron, 2006.05.10.

Sopron középfokú és középszintű iskolái a 19. században. Széchenyi István Városi Könyvtár, Sopron, 2006.06.09.

Süttör-Eszterháza-Fertőd iskoláinak története. Fertőd, 2006.06.23.      

Tiszti leánynevelő intézetek az Osztrák-Magyar Monarchiában. Osztrák-magyar neveléstörténeti konferencia, Fürstenfeld, 2006. 

A Magyar Királyi Zrínyi Ilona Honvédtiszti Leánynevelő Intézet Sopronban 1850-1944. Konferencia a katonaiskolák 150 éves történetéről. Kőszeg, 2006. 11.25.   

Új kutatási segédlet a Soproni Levéltárban. Közgyűjteményi Nap, Sopron, 2006.11.09.

Régi soproni iskolák. Kurucdombi Fiókkönyvtár Nyugdíjasklubja, Sopron, 2006.11.29. 

 

2007

Digitalizálási projektek a Soproni Levéltárban. MLE Nyugat-Dunántúli Regionális Szekció ülése, Zalaegerszeg, 2007.05.07.

Felsőbüki Nagy Pál családja. Konferencia Felsőbüki Nagy Pál halálának 150. évfordulóján, Bük, 2007.03.30.

Boszorkányperek Sopronban. Soproni Múzeum, Sopron, 2007.04.28.

Baranyai Lenke: Az Isteni Megváltó Leányai Tanítóképzője és jogutódja, a Soproni Állami Tanítóképző története. Sopron, 2007. - Kötetbemutató a NYME Benedek Elek Pedagógiai Karán, Sopron, 2007.10.13.   

 

2010

Adalékok a M. Kir. Zrínyi Ilona Tiszti Leánynevelő Intézet építéstörténetéhez. Közgyűjteményi Nap, Sopron, 2010.11.09.  

 

2012

Érdekvédelem és érdekképviselet a soproni szőlészet-borászat régmúltjában. Soproni Levéltár és a Bormarketing műhely közös rendezvénye, Sopron, 2012.05.14.

A Soproni Levéltár levéltárpedagógiai programja a 2012/13-as tanévben. Sopron városi tanévnyitó, Sopron, 2012.08.28.

A Soproni Levéltár új levéltárpedagógiai programja. Megyei múzeumpedagógiai tanévnyitó, Sopron, Erdészeti Múzeum, 2012.11.08.

Kényszerpályán Reflexiók Wurditsch Antal soproni tanügyi népbiztos Tanácsköztársaság alatti működéséről. Közgyűjteményi Nap, Sopron, 2012.11.06.

 

2013

Bábák, banyák, boszorkányok. TIT Sopron, 2013.03.12.

Boszorkányok hagyatéka. Pedagógusok Művelődési Háza Sopron, 2013.04.17.

Bábák, banyák, boszorkányok. Fabricius Endre Evangélikus Szeretetotthon Sopron, 2013.05.13.

Andráskay Müller Ede levéltári iratanyaga, avagy a kivitelező dokumentációi mint a műemlékvédelem forrásai. NyME AMI konferencia Sopron, 2013.10.17.

Hahnenkamp József igazgató-tanító, a soproni katolikus iskolai élet megújítója (1814-1891). Közgyűjteményi Nap, Sopron, 2013.11.06.