XIII. 9. Mayer család iratai. Gyászjelentések.

XIII. 9.

 Mayer család (Bőny) iratai.

Gyászjelentések.

1. számú melléklet

1. Acsay Xavér Ferenc József házfőnök és főgimnáziumi igazgató, a Ferenc József-rend lovagja, a pannonhalmi főapáti szentszék tanácsosa, a győri katolikus Autonómia választmányának és iskolaszékének, Győr város törvényhatósági bizottságának tagja

2. Alexy Géza fűszerkereskedő, Győr város törvényhatósági bizottságának tagja, a Kereskedelmi és Iparkamara beltagja, a Győri Lloyd Általános Kereskedelmi Testület alelnöke, a Fűszerkereskedők Egyesületének elnöke

3. Alfred von Mayr-Melnhof

4. Dr. Angyal Armand királyi főtanácsos, rendőrkapitány, ügyvéd, Győr-Moson és Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék tb. t. főügyésze, a II. oszt. polgári hadiérdemkereszt tulajdonosa, a pápai Szent Gergely Rend lovagja, a Győr városi és Megyei Takarékpénztár igazgatósági tagja, a Győri Ének- és Zeneegylet örökös elnöke

5. aranyosi Aranyossy Emília

6. Argay István orvostudor, Győr város törvényhatósági bizottsági tagja, a pápai Szent Sylveszter- és aranysarkantyú-rend lovagja

7. Ács György nyúlfalui földbirtokos, Győr vármegye törvényhatósági bizottságának és Nyúlfalu község elöljáróságának tagja

8. Babik József állategészségügyi felügyelő

9. bajánházi Baján Ferencné Kerely Leopoldina

10. bajánházi Baján Ida

11. bajánházi Baján Imre uradalmi igazgató

12. bajánházi Baján László köz- és váltóügyvéd, Pozsony vármegye árvaszéki ülnöke és tb. tiszti ügyésze

13. bajánházi Baján Lászlóné Seydl Emma

14. Bakos János mérnök, miniszteri tanácsos, a Székesfővárosi Közmunkák Tanácsa műszaki osztályának főnöke, a Lipót Rend lovagja

15. Balázs Mátyás állami állatorvos

16. Dr. Balogh Dénes köz- és váltóügyvéd, Győr vármegye tb. tiszti ügyésze

17. Dr. Balogh Gábor ügyvéd, 1848-49-es honvéd főhadnagy, Győr vármegye törvényhatósági bizottságának tagja

18. Dr. Balogh Gáborné Szentmihály Etelka

19. Balogh Kálmán császári és királyi asztalnok, a nemes-ócsai kerület országgyűlési képviselője, Győr vármegye tb. főjegyzője és Komárom vármegye megye-bizottsági tagja, földbirtokos

20. Balogh Lajos a Stádel Károly Gépgyár igazgatója

21. csiglei és nagyalásonyi dr. Barcza Dezső földbirtokos, ügyvéd, Győr város törvényhatósági bizottságának és közigazgatási bizottságának tagja, a győri evangélikus egyházmegye tiszti főügyésze

22. nagyalásonyi Barcza Géza földbirtokos, ügyvéd, megyei bizottsági tag

23. nagyalásonyi Barcza Gézáné Kuliszéky Róza

24. bellusi Baross Károly földbirtokos, a bodajki kerület országgyűlési képviselője, a Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesületének elnöke

25. Baumgarten Emil a déli vasút székesfehérvári fűtőházának mérnöke

26. bábai Bay Ödön

27. bábay Bay Sándor nagybirtokos, tartalékos honvéd huszárfőhadnagy, Győr-Moson és Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék törvényhatóságának bizottsági tagja, királyi belügyminiszteri titkár, a kardokkal ékesített Signum Laudis kitüntetés tulajdonosa

28. Dr. Beke Antal bőnyi körorvos

29. Dr. Beke Antalné Deutsch Laura

30. beliczi Beliczay Ede

31. beliczi Beliczay Edéné Fischer Lujza

32. jeskófalvi Beliczay Sándor tábornok, a III. osztályú vaskoronarend, és a III. osztályú katonai érdemkereszt tulajdonosa

33. Benes György

34. Benes Pál részvénytársasági elnök

35. id. Benes Vince

36. Benes Vince magánzó

37. Benes Vincéné Latesz Mária

38. Berky Györgyné Kováts Zsófia

39. Dr. Berta Vilmosné rétfalvi Müller Erika

40. bezerédi Bezerédj István nagybirtokos, Győr vármegye Lótenyésztési Bizottságának elnöke, megyebizottsági tag

41. récsei Békeffy Béla Zala vármegye törvényhatósági bizottságának tagja

42. récsei Békeffy Béláné buczinai Dawidowsky Klementine

43. magyarbéli Bély János ügyvéd, Győr vármegye tiszti főügyésze, a győri katolikus autonómia ügyésze

44. Blaske László az Első Magyar Általános Biztosító Társaság tisztviselője

45. Blaske Lászlóné Deák Innotentia

46. nemes Blaskovits Vilmos császári és királyi huszárszázados

47. Bogdán Géza bőrkereskedő

48. inámi Bolgár István Hont vármegye tb. főjegyzője

49. inámi Bolgár János földbirtokos

50. inámi Bolgár Jánosné Salkovszky Melánia

51. Borsó Bálint ravazdi jegyző

52. báró Bothmer Gusztáv császári és királyi őrnagy, a hadi- és emlékérem tulajdonosa, a bolgár Alexander-rend Comandeurje és Johaniter-rend díszlovagja

53. báró Bothmer Gusztávné szalacsi Szalacsy Etelka

54. báró Bothmer Jenő huszárkapitány

55. báró Bothmer Sándor császári és királyi vezérkari százados

56. Dr. bozzai Bozzay Árpád ügyvédjelölt, tartalékos hadnagy

57. bozzai Bozzay János ügyvéd, földbirtokos, országgyűlési képviselő

58. Bozzay Miklósné Mihályi Jolán

59. Brenner Elek gyáros

60. Breuer Ede

61. Brujmann Béláné Heuffel Terézia

62. Brujmann Samu győri kereskedő

63. Budaker G. Károly a dunántúli evangélikus egyházkerület kőszegi leánynevelő intézetének igazgatója

64. pethendi Buday Barna magyar királyi gazdasági főtanácsos, felsőházi tag, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület főszerkesztő-igazgatója, a Ferenc József rend tiszti keresztjének és a II. osztályú érdemkeresztnek tulajdonosa, az Országos Szakoktatási Tanács ügyvezető alelnöke, a Tanulmányi Bizottság és a Rádió Bizottság elnöke, az Országos Közoktatásügyi Tanács tagja, a Faluszövetség társelnöke, az Országos Mezőgazdasági Kamara tagja, a Hangya Szövetkezet, a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete igazgatósági tagja, a Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai RT igazgatóságának elnöke, a Gazdák Biztosító Szövetkezete és a Hangyaipar felügyelő bizottságának tagja

65. Buday Gyula királyi csendőrezredes

66. Budweiser Károly magánzó

67. Bürchner Györgyné Zechmeister Margit

68. Carl Högg

69. mencshelyi ifj. Chirke Vilmos

70. Chmel Gusztáv magyar királyi kereskedelmi tanácsos, zongoragyáros

71. keresszegi és adorjáni gróf Csáky Árpád huszár alezredes

72. Csehszombathy István pénzügyi tisztviselő

73. Cseh-Szombathy Istvánné Démy Krisztina

74. Cseh-Szombathy József bőnyi földbirtokos

75. Dr. Csejkey Ernőné Sándori Margit

76. gróf Csekonics Endre országzászlós, a Magyar Országgyűlés Felsőházának tagja, a vaskoronarend I. osztályának tulajdonosa, a Ferenc József Rend nagykeresztese, a Szent István Rend középkeresztes vitéze, a Vöröskereszt hadiékítményes érdemcsillagjának tulajdonosa, a pápai Szent Gergely Rend nagykeresztese

77. pusztafödémesi Dr. Csemez Béla a tósziget-csilizközi járás főszolgabírája, Győr-Moson és Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék törvényhatósági és közigazgatási bizottságának tagja, tartalékos huszárfőhadnagy, a kispéci evangélikus egyházközség felügyelője

78. pusztafödémesi Csemez Béláné bibiti és legéndi Horváth Piroska

79. pusztafödémesi Csemez István földbirtokos, gazdasági főtanácsos, Győr-Moson és Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék törvényhatósági és közigazgatási bizottságának tagja, országgyűlési képviselő, a győri evangélikus egyházmegye felügyelője

80. Csermák Hugó cukorgyári igazgató, magyar királyi kormányfőtanácsos, a pápai Nagy Szent Gergely és Ferenc József Rend lovagja, a Komárom megyei Hitelbank RT és a Komárom-Esztergom vármegyei Tűzoltószövetség elnöke, a Fejér megyei Cukorgyár RT, a Győrvidéki Mezőgazdasági RT, a Komáromi Hengermalom RT igazgatósági, Komárom-Esztergom vármegye közigazgatási és törvényhatósági bizottságának tagja, Ács nagyközség díszpolgára, az Ácsi Önkéntes Tűzoltószázad parancsnoka

81. Csermák Rudolf császári és királyi 4. hegyi tüzérezred tartalékos főhadnagya, a hadiékítményes vaskorona rend és nyolc harctéri kitüntetés tulajdonosa, a Mezőgazdasági Ipari RT kaposvári cukorgyárának műszaki főintézője

82. Csikvándi Margit

83. Csikvándi Márton földbirtokos

84. Csipkay Károly a magyar királyi közigazgatási bíróság tanácselnöke, Zólyom vármegye alispánja, országgyűlési képviselő, a zólyomi evangélikus egyházmegye felügyelője

85. Csizmazia János a magyaróvári Gazdasági Akadémia végzett hallgatója, a császári és királyi 43. gyalogezred bronz, ezüst vitézségi éremmel kitüntetett zászlósa

86. Csizmazia János földbirtokos, Győr vármegye törvényhatósági bizottságának tagja

87. Csizmazia Józsefné Sárközy Zsuzsanna

88. Cziegler János gazdálkodó, Győr szabad királyi város közigazgatási bizottságának tagja, a győri evangélikus egyházközség gondnoka, a győri kereskedelmi és iparkamara beltagja, a 48-as függetlenségi párt tiszteletbeli elnöke

89. Cziffra László császári és királyi alezredes és hadkiegészítő parancsnok a 12. gyalogezredben

90. Czike Lajos bőnyrétalapi református lelkész, a tatai református egyházmegye tanácsbírája, aljegyzője és kerületi képviselője

91. Czike Lajosné Fazekas Ilona

92. Czirner Ödön miniszteri tanácsos, magyar királyi pénzügyigazgató

93. Czizmazia Jánosné Sárközy Erzsébet

94. buczinai Davidowszky Károlyné Tóthváradjai Kornis Mária

95. szeödemeteri Dömötör Sándor a Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási RT főfelügyelője

96. Egervári József 1848/49-es honvéd százados, ügyvéd és városi törvényhatósági bizottsági tag

97. enesei Enessey Sándor földbirtokos és Győr megyei törvényhatósági bizottsági tag

98. Eőri Sándor a téti választókerület országgyűlési képviselője

99. Erényi Károly győri székesegyházi őrkanonok, a Győr Egyházmegyei Tanítók Fegyelmi Tanácsának elnöke, magyar királyi kormányfőtanácsos

100. mindszenti Erdély Ferenc Győr szabad királyi város műszaki főtanácsosa

101. Ertl Lajos

102. Fadgyas Lajosné Hamar Zsófia

103. Fadgyas Pál a győri ágostai evangélikus egyházközség igazgató-tanítója

104. Farkas Elemérné Mihályi Irén

105. Farkas János földbirtokos

106. Farkas László

107. Fejes József állampénztári igazgató

108. galántai Fekete Gyula árvaszéki ülnök

109. Fekete József

110. Ferber Béla császári és királyi huszárfőhadnagy

111. pinkafői Ferber Béla

112. Ferenczy István komáromi főgimnáziumi tanuló

113. kozmadombi Ferenczy Kálmánné bálintfalvi Nemes Jolán

114. Ferenczy Zsigmond magyar királyi állami jószágigazgató és megyebizottsági tag

115. Fillinger Ferencné Horváth Mária

116. hegyeshalmi Fischer Elemér műszaki főtanácsos

117. hegyeshalmi Dr. Fischer Gyula királyi főügyész, a győri evangélikus egyházközség és a győri evangélikus egyházmegye tiszteletbeli felügyelője, a Győri Első Takarékpénztár igazgatósági tagja

118. hegyeshalmi Fischer Kálmán Győr megyei nagybirtokos, törvényhatósági bizottsági tag

119. hegyeshalmi Fischer Kálmánné nádasi Nádosy Hermina

120. hegyeshalmi Fischer Károly Veszprém vármegye törvényhatósági bizottságának tagja, a Veszprém Vármegyei Gazdasági Egyesület igazgatósági tagja, a Veszprémi Közgazdasági Bank és Takarékpénztár RT elnöke, közalapítványi uradalmi bérlő

121. hegyeshalmi Fischer Károlyné Braun Mária

122. hegyeshalmi Fischer Márta

123. hegyeshalmi Dr. Fischer Sándor Győr vármegye főjegyzője, a téti kerület országgyűlési képviselője, a győri evangélikus hitközség felügyelője, a Győr Városi és Megyei Takarékpénztár elnöke, Győr szabad királyi város törvényhatósági és közigazgatási bizottságának tagja

124. id. Fischer Frigyes

125. ifj. Fischer Frigyes

126. Fischer Frigyesné Wágner Lujza

127. Fischer István

128. Dr. Fischer Oszkár ügyvéd

129. Fischer Terézia

130. Fleischmann Pál

131. Forster Géza az Országos Magyar Gazdasági Egyesület igazgatója, magyar királyi udvari tanácsos, a vaskoronarend lovagja

132. Fölker József a Győr vármegyei számvevőség főnöke, számvevőségi főtanácsos, törvényhatósági bizottsági tag

133. Dr. Fratrits József földbirtokos, Nyitra-Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék törvényhatósági bizottságának tagja

134. lovag sövényházi Fricke Emil földbirtokos, gazdasági főtanácsos, Győr-Moson és Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék törvényhatósági bizottságának örökös tagja, a Vármegyei Gazdasági Egyesület és a Felsődunántúli Mezőgazdasági Körzeti Hitelszövetkezet elnöke, huszárszázados

135. Fügi Károlyné Stádel Erzsébet

136. koppányi Gaal István mezőkövesdi római katolikus főkántor, a Magyar Országos Katolikus Kántorszövetség elnöke, a Magyar Országos Dalosszövetség alelnöke, a mezőkövesdi Katolikus Egyházi Énekkar karnagya, a Katolikus Ipari és Földművelési Olvasókör alapító elnöke, a képviselőtestület tagja, a Lévai József és Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság tagja, megyebizottsági tag

137. Garay Antal 1848-as honvéd főhadnagy, uradalmi gazdatiszt

138. Garay Antalné Weicher Lujza

139. Garay Béla uradalmi jószágigazgató

140. Gay Károly polgári iskolai tanár

141. Gábriel Jánosné Korn Zsuzsanna

142. Gemmel Aurél csákvári gróf Eszterházy Miklós Móric uradalmának kasznára, vármegyei számvevőségi főtanácsos, Győr-Moson-Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék számvevőségének főnöke

143. Geng József tolnai uradalmi intéző

144. bükki Goda Béla Győr vármegye és Győr szabad királyi város főispánja, a téti választókerület országgyűlési képviselője, a vaskorona rend és a francia becsületrend lovagja

145. Gödör László molnármester

146. Gönczöl Antal Győr városi tisztviselő és az 1848/49-es honvédek elnöke

147. Gróf Endre a győri evangélikus egyházközség igazgató-tanítója, az Országos Dalosszövetség örökös dísztagja

148. Gróz József földbirtokos és megyebizottsági tag

149. Grünwald Istvánné Grünwald Mária

150. Grüsser Antalné Halbritter Mária

151. döri és czakóházi Gyapay Pál Esztergom vármegye főispánja, országgyűlési képviselő, Győr vármegye törvényhatósági és közigazgatási bizottságának tagja, a vármegyei és pusztai járási mezőgazdasági bizottságok elnöke, a Győrvidéki Földmívelők Egyesülete, a Bicskei Takarékpénztár RT elnöke, az Országos Magyar Földbérlők Egyesülete és a Felsődunántúli Mezőgazdasági Kamara igazgató-választmányi tagja, a Győr városi és Megyei Takarékpénztár, a Győrvidéki Mezőgazdák Szövetkezete igazgatósági tagja, nagybérlő

152. döri és czakóházi Gyapay Pálné győri Kautz Gizella

153. Gyurátz Ferenc evangélikus püspök, a II. o. Vaskoronarend tagja, Ferenc József rend lovagja

154. Gyurátz Ferencné Matus Karolina

155. Hahn Mihályné kövesszarvi és gosztonyi Goszthonyi Cecília

156. Haják Antal Győr vármegye árvaszéki elnöke

157. Hajós Károlyné Pápay Irma

158. Halászy Józsefné Purgly Zsuzsanna

159. Halbritter Ferenc magánzó

160. Halbritter Ferencné Weiner Franciska

161. Halmi Béla püspöki főszámvevő

162. Halmi Béláné Wennes Mária

163. nemespani és gyöngyöshalászi Hamar Árpád ügyvéd

164. nemespani és gyöngyöshalászi Hamar Árpádné Vaisz Ilona

165. Hamar Dezső földbirtokos

166. Hamar Lajos földbirtokos

167. ürményi Hamar Mór földbirtokos

168. ürményi Hamar Mórné Giczey Zsófia

169. kismányai Hangyás Erzsébet

170. kismányai Hangyás László földbirtokos

171. kismányai Hangyás Lászlóné sikabonyi adonyi Gaálffy Rózsa

172. Hegyi Miklós Moson vármegye alispánja

173. Helfer Edit

174. Helfer János uradalmi tiszttartó

175. nemes Hencz Sándor földbirtokos

176. Heuffel Sámuel

177. Hilbert Ferenc földbirtokos

178. Hilbert Ferencné Orbán Eleonóra

179. Hilbert Károly Győr szabad királyi város országgyűlési képviselője és törvényhatósági bizottságának tagja, a képviselőház naplóbíráló bizottságának és az országos függetlenségi pártnak tagja, a győri katolikus autonómia, a Győri Általános Takarékpénztár, és Győr Városi és Megyei Önsegélyező Egyesület igazgatóságának tagja, a győri kereskedelmi és iparkamara beltagja

180. kopcsányi Hlatky-Schlichter Eleonóra

181. kopcsányi Hlatky-Schlichter Lajos építész, országgyűlési képviselő, törvényhatósági bizottsági tag, a győri ipar- és kereskedelmi kamara elnöke

182. kopcsányi Hlatky-Schlichter Lajosné Horváth Eleonóra

183. Dr. Hodossy Lajos a győri ítélőtábla elnöke

184. Hoffmann Vince győri püspökségi uradalmi számtartó

185. bibithi és legéndi Horváth Bálint Győr vármegye sokoróaljai járásának főszolgabírája, törvényhatósági kormánybiztos

186. bibithi Horváth Bálintné Lázár Mária

187. bibithy és legéndi Horváth Gábor magánzó

188. takácsi Horváth Gyuláné zsebeházi Kiss Berta a Győri Jótékony Nőegylet alelnöke

189. Horváth Pálné Mayer Borbála

190. Huber Dániel Győri I. Takarékpénztár cégjegyző hivatalfőnöke, Győr szabad királyi város törvényhatóságának tagja, az ágostai hitvallás evangélikus konvent II. felügyelője

191. haidentzi Hunkár Andor földbirtokos, Veszprém vármegye törvényhatósági bizottságának tagja

192. haidentzi Hunkár Andorné haidentzi Hunkár Margit

193. Baráti Huszár Béláné ebeczki Blaskovich Jolán

194. Hutás Richárd MÁV intéző

195. sömjéni Iczés Ferenc gazdatiszt, 1848/49-es honvéd főhadnagy

196. sömjéni Iczés Ferencné Hetyei de Makkos Hetyey Karolina

197. edvi és tarnóczi Illyés Béláné linsfeldi Pánn Terézia

198. Jankovits Károly királyi kereskedelmi tanácsos

199. Jankovits Károlyné Schrikker Ida

200. Jankovits Lajos Viktor

201. Jáhn Ödön vármegyei irodafőtiszt

202. Jencs Ferenc

203. Jencs Ferencné Szabó Mária

204. Jeremiás Béla pázmándi református lelkipásztor

205. csanaki Jerfy Antal királyi és kereskedelmi tanácsos, a Győri Első Takarékpénztár vezérigazgatója, a győri Kereskedelmi és Iparkamara és a Győrvárosi Kölcsönsegélyező-egylet elnöke, az Első Magyar Általános Biztosítótársaság főügynöke, Győr szabad királyi város törvényhatósági és közigazgatási bizottságának tagja

206. csanaki Jerfy Antalné Lengerer Adél

207. csanaki Jerfy Ivánné Haeffner Anna

208. csanaki Jerfy Sándor Győr szabad királyi város közigazgatási rendészeti tisztviselője

209. Jerfy Adolf

210. Jerfy Adolf nagy-récsei nagybérlő, Zala vármegye törvényhatósági bizottságának tagja, Nagykanizsa városi és járási Gazdakör elnöke

211. Jerfy Adolfné Mayer Ida

212. Jerfy Ferenc

213. Dr. Jerfy Géza Győr szabad királyi város tiszti főügyésze, a Magyar Királyi Kúria Ügyvédi Tanácsának tagja

214. Dr. Jerfy József a pápai járás főszolgabírája

215. Jerfy Marianne

216. Jeszeniczei Jankovich Gyuláné Nagybaráthi Huszár Ilona

217. Jószási Purgly Pálné faiszi és vámosi Ányos Alice

218. Juhász Ferenc tanító, magyar királyi tartalékos hadnagy, a Kormányzói Dicsérő Elismerés hadiszalagon a kardokkal, az I. osztályú Tűzkereszt és az Erdélyi Emlékérem tulajdonosa

219. Kapi Gyuláné Hirschfeld Adrienne

220. Dr. Kautz Gusztáv királyi tanácsos, a III. osztályú vaskoronarend lovagja, királyi jogakadémiai igazgató, Győr szabad királyi város törvényhatósági bizottságának tagja, a győri olvasóegyletnek, illetve a győri állami polgári leányiskola gondnokságának elnöke

221. Dr. Kautz Gusztávné Némethy Paulina

222. Dr. győri Kautz Gyula

223. deáki Kayos Balázs győrszentiváni községi jegyző

224. Kálóczy Lajosné Kálóczy Emília A Magyarországi Vöröskereszt Egylet Győri Fiókjának elnöke, a Szent Erzsébet Rend tulajdonosa

225. Kern S. Ferenc magánzó

226. Keserü József gyógyszerész

227. Keserü Józsefné Veöreös Erzsébet

228. Kégl Lajos gazdasági főtanácsos, törvényhatósági bizottsági tag, a Győr Városi és Megyei Takarékpénztár alelnöke

229. Kégl Lajosné Mihályfy Elvira

230. ivánkai Kherndl Imréné Reitter Ilona

231. Kintli Pál földbirtokos

232. Kintli Pálné Rácz Erzsébet

233. Dr. Kiss Ernő

234. kónyi Kiss Ernő magyar királyi vámőrezredes, a III. osztályú Vaskoronarend lovagja, a győri magyar királyi Vámőrkerület parancsnoka

235. Kis Jenő ügyvéd, a győri evangélikus egyházmegye és a győrvidéki tanító egyesület tiszti ügyésze

236. nemes Kis Jenőné Mihalitz Flóra

237. garamszőllősi Kiss József királyi főügyész

238. Kiss Ludovica (nagyalásonyi Barcza Zsigmondné)

239. Kiss Mártonné Sarkady Kornélia

240. Kis Sándorné Freyler Róza a győri jótékony nőegylet elnöknője

241. Kiss Valéria

242. Dr. Kluge Endre ügyvéd, a Pápai Jogakadémia tanára, a Pápai Takarékpénztár alelnöke

243. Koháry Antal magyar államvasúti felügyelő osztályfőnök

244. Kojanitz Károly

245. Komjáthy Károly tanító

246. Kommer Gyula földbirtokos, Fejér vármegye törvényhatósági bizottságának tagja

247. Kovács Antalné Lukynich Franciska

248. Könczöl Vince tanító

249. Könczöl Vincéné Molnár Julianna

250. Kuffler Benjamin nagybérlő és szeszgyáros

251. Kulicskó Györgyné Gróz Mária

252. Kuncz Edéné Schäffer Ida

253. Dr. Kuncz Jenő Győr-Moson és Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék alispánja, a győri Kisfaludy Irodalmi Kör díszelnöke, a Magyar Bronz Emlékérem tulajdonosa

254. Kuszák József tanár

255. Lakatos András építési vállalkozó

256. Lasl Viktorné Hamar Klára

257. Lassmann Irma tanítónő

258. loshauseni Lates Jakab a Ferenc József rend lovagja, Győr Városi és Megyei Takarékpénztár elnöke, Győr szabad királyi város jövedéki főnöke, az Osztrák-Magyar Bank váltóbírája, a győri evangélikus egyházkerület felügyelője

259. loshauseni Lates Jakabné káromi szulyoi Szulyovszky Kornélia

260. Lehner Berta

261. Lehner Ferencné Mayer Johanna

262. Lehner Franciska

263. Lehner Jánosné Auchter Erzsébet

264. Lehner Mihály győri járásbírósági tisztviselő

265. Lengerer István árvaszéki ülnök

266. Lengerer Jánosné Peer Anna

267. Lenner Emil királyi főigazgató, törvényhatósági bizottsági tag

268. Dr. Lescheditzky János császári és királyi ezredorvos, Signum Laudis tulajdonosa

269. Lestyánszky Sándor földmívelésügyi államtitkár

270. kisteleki báró Lévay Henrikné Sárkány Róza nagybirtokos, az Erzsébet-rend hölgye

271. Lieber Lajos

272. zombori Lippay Géza Győr vármegye és szabad királyi Győr város főispánja, a pápai Szent Gergely-rend commendatora, a Rábaszabályozó Társulat és a Győrvidéki Gazdasági Egyesület elnöke, az O.M.G.E. alapító tagja, Győr vármegye törvényhatósági és közigazgatási bizottságának tagja, nagybirtokos

273. zombori Lippay Sándor

274. Louise Födran Edle von Födransperg

275. kolosváry Lozert Kálmán a pápai Szent Gergely-rend lovagja, gazdasági főtanácsos, Komárom-Esztergom egyelőre egyesített vármegyék törvényhatóságának örökös tagja, Kisigmánd, Kocs és Tárkány községek díszpolgára

276. Lukács Imre szabómester

277. Lukárdy Ferenc a Lukárdy Ferenc és Fia cég beltagja

278. Lukárdy Viktor a Brujmann E. A. és Fia cég tulajdonosa

279. Lukárdy Viktor

280. Lukáts István szabómester

281. kismagyari Magyary Andor földbirtokos

282. kismagyari Magyary Lajosné Brokes Anna

283. Major Ignácné Tóth Eszter

284. Major István földbirtokos

285. Maller Pálné Lévai Mária

286. bedői Markos György gépészmérnök, kolozsvári magyar királyi államvasúti üzletigazgató

287. bedői Markos Mihály királyi ítélőtáblai bíró

288. báró Marschall Vilmos

289. Baron Wolf von Marschall-Altengottern

290. Martin Jánosné Jerfy Erzsébet

291. Matisz Károly evangélikus lelkész

292. Matisz Károlyné Nagy Janka

293. szemerei Matkovich Gyula földbirtokos, Győr vármegye törvényhatósági bizottságának tagja

294. szemerei Matkovich Jánosné dukai Takács Zsuzsanna

295. szentkirályszabadjai Márffy Ede miniszteri tanácsos, a Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási RT alelnöke, a Lipót-rend és a vaskorona-rend lovagja

296. Márkus Adolfné Széphegyi Mária

297. Mártin Karolin

298. Mártin Károly

299. eichrodei Mayer Adofné Mayer Riza

300. Mayer Erzsébet

301. Mayer Hortens

302. Mayer Károly a gróf D’Harcourt uradalom tisztviselője

303. Mayer Lajos tartalékos főhadnagy, a III. osztályú katonai érdemkereszt és a Károly csapatkereszt tulajdonosa

304. Mayer Mihály

305. Mayer Mihályné Kozma Erzsébet

306. id. Mayer Nándor Győr vármegye törvényhatósági bizottságának tagja, földbirtokos

307. ifj. Mayer Nándor

308. Mayer Nándorné Fischer Hermina

309. Mayer Olga

310. Mayer Sándor Győr vármegyei közgyám

311. Méry Etel tanár

312. Mészáros György Győr vármegyei törvényhatósági bizottsági tag, Pér község bírája, községi elöljáró

313. Mészáros István bezi evangélikus lelkipásztor, esperes

314. Mihálitz Gyula Győr vármegye tisztviselője

315. Mihálitz József Győr vármegye törvényhatósági bizottságának tagja

316. Mihálitz Péter főapátsági számtartó

317. Mihálitz Péterné felsachi Brenner Ida

318. Mihály Géza

319. Mihály Gyula földbirtokos

320. Dr. Mihályfy Ferenc földbirtokos, Győr vármegye tb. főjegyzője, aljegyző, vármegyei törvényhatósági bizottsági tag, a 9. gróf Nádasdy-huszárezred hadnagya

321. Mihályfi Iván nagybirtokos

322. Mihályfi Ivánné bajánházi Baján Anna

323. Mihályfi Marianna

324. rétalapi Mihályi Ignác nagybirtokos, Komárom vármegye törvényhatósági bizottságának tagja

325. rétalapi Mihályi Ignácné Lozert Lujza

326. rétalapi Mihályi István

327. rétalapi Mihályi László

328. méhkerti Milkovich Imre Győr vármegye tb. főjegyzője és törvényhatósági bizottsági tag

329. Mocsáry Jenő huszárfőhadnagy

330. Mohl Lajos földbirtokos, malomtulajdonos, Győr vármegye törvényhatósági bizottságának tagja

331. fulókércsi Molnár Iván gazdasági főtanácsos, a bábolnai ménes birtok jószágigazgatója

332. alsócsernátoni Molnár Jenő magyar királyi fa- és fémipariskolai tanár

333. Mouillard Viktorné nemeskéri Kiss Irma

334. Dr. Mülek Lajos országgyűlési képviselő, aradi királyi közjegyző

335. Nagy Ágnes

336. Nagy Éva

337. Nagy Józsefné Tóth Mathild

338. Nagy Lajosné pusztafödémesi Csemez Lóra

339. alsószopori Nagy Istvánné szemerei Matkovich Jolán

340. eöttevényi Nagy Gedeon földbirtokos, 1848/49-es honvédhadnagy

341. eöttevényi Nagy Gedeonné Csoknyay Carola

342. eöttevényi Nagy Sándor

343. eözbéghi Nagy Lajos földbirtokos, huszárszázados, Győr vármegye törvényhatósági bizottságának tagja

344. eözbéghi Nagy Lajosné ómoraviczai Imrédy Jolán

345. eözbéghi Nagy Leanderné sárosfai Bittó Emília

346. eözbéghi Nagy Zoltán földbirtokos, főszolgabíró, Győr-Moson-Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék törvényhatósági bizottságának tagja

347. peremartoni Nagy Ákos huszártábornok, a III. osztályú Lipót-rend (a kardokkal) és a 3. osztályú vaskoronarend (a kardokkal) lovagja, a Vágó Rezső Részvénytársaság igazgatója

348. peremartoni Nagy Ákosné Neumann Irma

349. peremartoni Nagy Györgyné micsinyei és beniczei Beniczky Emma

350. nádasi Nádosy Istvánné Karczag Hermina

351. kiskarándi és nagyváradi Nánássy Mihály királyi honvédhuszár alezredes, a Signum Laudis és a háborús Vöröskereszt-érdemérem tulajdonosa

352. bálintfalvi Nemes Ignácné Mihalitz Vilma

353. Németh Antal földbirtokos

354. Németh Antalné Glatz Terézia

355. Németh Ferencné Tory Mária

356. Németh Istvánné Cseh-Szombathy Katalin

357. Németh Sámuelné Giczy Mária

358. Dr. bejczi Németh Antal királyi tanácsos, győri tankerületi királyi főigazgató

359. Dr. bejczi Németh Károly királyi udvari tanácsos, Győr-Moson-Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék és Győr szabad királyi város főispánja, honvédszázados

360. bejczi Németh Lajos tábornok, a kardos Lipót-rend lovagkeresztjének, a kardos III. osztályú vaskoronarend és a kardos III. osztályú katonai érdemkereszt, a Károly-kereszt tulajdonosa, a 18. honvéd-gyalogezred volt parancsnoka, a MOVE Sopron vármegyei és városi főosztályának elnöke

361. felsőzsidi Németh Miklós Győr vármegye alispánja

362. felsőzsidi Németh Miklósné Orsetti Emília

363. noszlopi Németh Pál királyi ítélőtáblabíró, bőnyrétalapi földbirtokos

364. nyéki Németh Iréne

365. sömjéni Németh Sámuelné Becsvölgyi Tako Irén

366. vadosfai és felsőzsidi Németh László

367. Dr. nemes Némethy Ernőné Jerfy Emília

368. Dr. Némethy Ödön Győr-Moson-Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék alispánja, Öttevény nagyközség díszpolgára, a volt magyar királyi 7. honvéd huszárezred tartalékos hadnagya

369. Nits Istvánné Grau Carolina

370. Nitsmann Istvánné rohlenburgi Hoffmann Erzsébet

371. Nitsmann Jenő gazdasági tanár

372. Nitsmann József papír-nagykereskedő, könyvnyomda- és könyvkötészet-tulajdonos

373. Nitsmann Vince

374. noszlopy Noszlopy György

375. bannerfeldi Obauer Alfréd királyi tábornok, a Lipót-rend lovagja, a német I. és II. osztályú vaskereszt, és a katonai érdemkereszt tulajdonosa

376. nemes Ott Ernő

377. Ódor Istvánné Pintér Jozefa

378. Ősz Vilmos magyar királyi államvasúti felügyelő, Győr szabad királyi város törvényhatósági bizottságának tagja, a győri evangélikus egyházközség presbitere

379. Pakomándy Gergelyné nagyszapi Andics Terézia

380. Pakrócz Nándor tartalékos honvéd-hadnagy

381. Pataki Vince fűszerkereskedő

382. Pál Károly százados

383. Pálmai Lajos evangélikus lelkész, Győr egyházmegye tiszteletbeli esperese

384. Pámer Kálmán gazdatiszt

385. Peregi Mihály magánzó, Győr szabad királyi város törvényhatósági bizottságának virilis tagja, a Győri Első Takarékpénztár aligazgatója, a győri evangélikus gyülekezet felügyelője

386. Peregi Mihályné jószási Purgly Irma

387. Perényi Jánosné Csehszombathy Etelka

388. Pertl Ferenc a Rábaszabályozó-Társulat pénztárosa

389. Petőcz Ferenc bőnyi evangélikus lelkész, győri egyházmegyei gyámintézeti elnök

390. Petőcz Gábor Bőny községi jegyző

391. Petőcz Károlyné kisjenői és daruvári Jankovich Vilma

392. Petőcz Lajosné Szabó Rozália

393. Petőcz Margit

394. Petőcz Rezsőné kismányai Hangyás Irma

395. Petőcz Vilma

396. péchujfalusi Péchy Istvánné csiffi Csiffy Ida

397. szakolczai Péntek Károly bőnyi földbirtokos

398. Pénzes Mihály Győr vármegyei hivatalvezető tb. főszolgabíró, a vármegye pusztai járásának szolgabírája, a törvényhatósági bizottság választott tagja

399. ikvai Dr. Pfeiffer László a Pénzügyminisztérium pénzügyi titkára

400. ivkai Dr. Pfeiffer Lászlóné Zechmeister Hermine

401. Plamper Miksáné Stoy Anna

402. Pott Gusztáv ezredes

403. Pósch Mihály Győr vármegyei törvényhatósági bizottsági tag, megyei jegyző-egyesület elnöke

404. Praudik Béla Zoltán a 19. gyalogezred 15. századának kadett-őrmestere, vitézségi érem tulajdonosa

405. Praudik Dezső péri postamester

406. Praudik Dezsőné Bognár Erzsébet

407. Práger Sándor banai jegyző

408. Práger Sándorné Oross Paulina

409. Presznyák István bőnyi földbirtokos

410. Presznyák János bőnyi földbirtokos

411. Presznyák Jánosné Tóth Mária

412. Prettenhoffer Imre műlakatos-mester, Győr városi törvényhatósági bizottsági tag

413. Prettenhoffer Jenő uradalmi főintéző

414. Prettenhoffer József kereskedő, a Fűszerkereskedők Egyesületének örökös tiszteletbeli elnöke, az Osztrák-Magyar Bank váltóbírálója

415. Prettenhoffer Ödönné szini Sebő Auguszta

416. jószási Purgly Ferenc műszaki tanácsos, a koronás érdemkereszt tulajdonosa

417. jószási Purgly Ödönné Kováts Mária

418. jószási Purgly Pál a veszprémi evangélikus egyházmegye, a várpalotai és zirci evangélikus egyház felügyelője, az országgyűlés felsőházának tagja, gazdasági főtanácsos, Veszprém vármegye megyebizottságának örökös tagja, a Balaton Halászati RT alapítója és elnöke, a Zirc-vidéki Takarékpénztár igazgatósági tagja

419. Dr. jószási Purgly Sándor budapesti főispán

420. jószási Purgly Zsigmond Győr vármegye törvényhatósági bizottságának tagja, földbirtokos

421. jószási Purgly Zsigmondné Jószási Purgly Erzsébet

422. Puska Józsefné Jerfy Vilma

423. Rabl Lajosné szombathelyi Bodroghy Ilona

424. Ragette János császári királyi őrnagy

425. Ragette Jánosné Fischer Matild

426. Ragette Oszkár

427. Rainer Zsigmond győri felmérési felügyelő

428. Dr. Rajkay-Rumpeltesz Mátyás Győr-Moson-Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék árvaszéki ülnöke, főszolgabíró, a Signum Laudis, a III. osztályú Katonai Érdemkereszt, a Károly csapatkereszt tulajdonosa, 1914-1918. évi világháborús tűzharcos

429. Rauchbauer Károly a Mosoni „Kühne” Mezőgazdasági Gépgyár RT ügyvezető alelnöke

430. Rábl Lia

431. Dr. Ráth Zoltán a kassai jogakadémia rendes, a budapesti tudományos egyetem rendkívüli tanára, a közigazgatási társulat főtitkára, az MTA levelező tagja, az Institut Internationale választmányi tagja

432. báró Reichlin-Meldegg Győző a Gazdák Biztosító Szövetkezetének budapesti elnöke

433. Relle Ferenc főhadnagy, a Signum Laudis kitüntetés tulajdonosa

434. Reman József szanyi főerdőmester és gazdasági tanácsnok

435. Ress Mihályné Takács Julianna

436. Rest Kálmán Győr-Moson-Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék törvényhatósági bizottságának tagja, győrsági körjegyző

437. Rédl Béla

438. Réman Ferenc kónyi uradalmi kasznár, Győr vármegye törvényhatósági bizottságának tagja

439. Révész Sándor a Győri Hírlap felelős szerkesztője

440. Romszauer Anna Budapest Székesfőváros tisztviselőnője

441. zsitvabesenyői Rubinek Gyula földmívelésügyi és kereskedelemügyi miniszter, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület nyugalmazott igazgatója, a Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége, az Országos Központi Hitelszövetkezet, a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete, a Hangya, a Gazdák Biztosító Szövetkezete, a Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetsége, a Mezőgazdasági Szesztermelők Országos Egyesülete megteremtésének részese és vezetője, az Országos Faluszövetség megalapítója és elnöke, nemzetgyűlési képviselő, a Ferenc József-rend lovagja és csillagos középkeresztjének tulajdonosa

442. Salkovszky Iván főhercegi uradalmi intéző

443. Salkovszky Ivánné Kovács Lujza

444. Sax Ferenc hadnagy

445. Sándori Ferenc győri magánzó

446. Sándori Ferenc vaskereskedő, Győr szabad királyi város törvényhatósági bizottságának tagja, a Győri Lloyd alelnöke, a Győri Első Takarékpénztár igazgatósági tagja, az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesület elnöki tanácsának tagja

447. Sándori Ferencné rétalapi Mihályi Mária

448. Sárközy Imre péri kereskedő

449. Sárközy Pál péri földbirtokos

450. Sárközy Péter péri vendéglős

451. Sárváry Rezső kisbéri főállatorvos

452. Schlichter Károly győri püspöki építész, a Győri Egyházmegyei Műépítészeti Bizottság tagja

453. Schrikker Imréné Vázsonyi Mária

454. Schrikker Rudolf enyingi földbirtokos, Veszprém vármegye törvényhatósági bizottságának tagja

455. Schöpf Károlyné Karner Teréz

456. Schulz Béla

457. szini Sebő Imréné Szekerák Irén

458. Silbersdorff Henrik győri magánzó

459. középbüki Simon Berta

460. alsószopori Simon-Rédl Béla őrmester, huszárezredes

461. Simon Ferenc győri fűszerkereskedő

462. középbükki Simon Lívia

463. Sipeki Balás Gézáné inámi Bolgár Ilona az Országos Katolikus Nővédő Egyesület alelnöke, a Fiatalkorúak Felügyelő Hatóságának tanácselnöke, a pro Ecclesia et Pontifice rendjel tulajdonosa

464. Sipos Attila magyar királyi alezredes, a kardokkal ékesített III. osztályú katonai érdemkereszt és a katonai érdemérem tulajdonosa

465. Sipos László ítélőtáblai bíró

466. Sipos Lászlóné Mayer Ilona

467. Soós Géza kanonok, péri plébános

468. Soukal Józsefné Osztovits Franciska

469. Späth Edit

470. Späth Gyula győri törvényhatósági bizottsági tag

471. Späth Gyuláné Hőfer Erzsébet

472. Stadel János zalatárnoki földbirtokos, törvényhatósági bizottsági tag

473. Stádel János földbirtokos, gépgyáros

474. Stádel Jánosné Kolbenschlag Terézia

475. Stein Zsigmondné Márkus Olga

476. Steinfeld Mihályné Holitscher Lujza

477. felső-eőri Stelczer Imre a tó-sziget-csilizközi járás szolgabírája

478. felső-eőri Stelczer Imre az Első Magyar Általános Biztosító Társaság titkára Győrben

479. felső-eőri Stelczer Jolán

480. Stern Henrik győri gabonabizományos

481. Stief Arthurné Mayer Sarolta Erzsébet

482. Stirling Károlyné Hets Anna

483. Struna Jenő

484. Szabó Lajosné Saly Róza

485. Szabó Zoltán György

486. Szabó Zsigmond győri református lelkész, a dunántúli református egyházkerület, s a tatai református egyházmegye tanácsbírája, a pápai református főiskola igazgató tanácsának tagja

487. baróti Szabó Dezső budapesti gazdasági intéző

488. sziklóssi Szabó Kálmán Győr vármegyei főlevéltáros, királyi bírósági végrehajtó

489. szalachi Szalacsy Ferenc kormányfőtanácsos, Győr vármegye törvényhatósági bizottságának tagja

490. szalacsi Szalacsy Ferencné bábai Bay Irén

491. szalacsi Szalacsy Lajos a győri református egyházközség főgondnoka, Győr vármegye törvényhatósági bizottságának tagja, a Rábaszabályozási Társulat elnöke, a Győri Első Takarékpénztár Igazgatóságának elnöke

492. szalacsi Szalacsy Lajosné Rabl Teréz

493. Szederkényi Antalné Mányik Irma

494. Szemenyey Jánosné Stinner Irén

495. szemerei Szemere Huba Pest vármegye törvényhatósági és közigazgatási bizottságának tagja, országgyűlési képviselő

496. Szentmihály Sándor győri földbirtokos

497. Szentmihály Sándor 1848/1849-es honvéd hadnagy, köz- és váltóügyvéd, Győr vármegye törvényhatósági bizottságának tagja

498. Szodfridt Endre Győr vármegye pusztai járásának főszolgabírája

499. Szodfridt Ignác Győr vármegyei főpénztárnok

500. Szodfridt Ignácné vadosfai és felsőzsidi Németh Ilona

501. Szodfridt József Győr vármegye és Győr szabad királyi város főispánja, felsőházi tag, a Lipót-rend lovagkeresztjének tulajdonosa, Győr-Moson-Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék törvényhatósági bizottságának örökös tagja

502. Szodfridt Józsefné Schmidt Kamilla

503. Szohurek Antal győri székesegyházi kanonok, kormányfőtanácsos

504. Takács József péri tanító

505. Takács Margit

506. nemes Takácsy Géza Győr vármegye árvaszéki elnöke

507. Takáts Mihály a Magyar Királyi Operaház művésze

508. Tarcsy Antal Bana község jegyzője

509. Tarcsy Antalné Maller Paulina

510. Tassy Antal

511. csejtei és alsókőröskényi Thuróczy Lajos

512. Tóth Antalné Halász Lídia

513. nemes Tóth Gábor Győr vármegyei törvényhatósági bizottsági tag, bőnyrétalapi földbirtokos

514. Tóth Gáborné Vida Jolán

515. Tóth György győri magánzó

516. Tóth Lajosné Radics Rozália

517. Tóth Sándor győri vendéglős

518. Tóth Sándorné Körmendy Margit

519. koltai Tóth István Székesfehérvár szabad királyi város főjegyzője

520. Dr. koltai Tóth István járásbíró

521. nagykeéri Tóth Ferenc bőnyi földbirtokos

522. nagykeéri Tóth Ferencné noszlopi és sömjéni Németh Teréz

523. nagykeéri Tóth Miklós

524. nagykeéri Tóth Miklós MÁV mozdonyvezető, bőnyi földbirtokos

525. nagykéri Tóth Lajos bőnyi földbirtokos

526. nagykéri Tóth Lajosné Varga Zsófia

527. Nagy-Keéri Toth Lajos gazdatiszt

528. csantavéri Törley Bálint kereskedelemügyi államtitkár, országgyűlési képviselő, földbirtokos

529. Török Károly győri rendőrfőkapitány-helyettes, a Magyar Érdemrend középkeresztje, a Signum Laudis, a III. osztályú polgári hadiéremkereszt tulajdonosa

530. báró Ullmann Adolf a főrendiház tagja, a Ferenc József-rend nagykeresztjének tulajdonosa

531. Urbán József bőnyrétalapi uradalmi erdész

532. Urbán Józsefné Presznyák Hermina

533. Vajda Vilmosné

534. Vasquez Irma városi irodasegédtiszt

535. Vámosi László József

536. Veninger Antalné Giffing Józsa

537. Vertán Adorján magyarbánhegyesi földbirtokos, műépítész

538. Vertán Antalné Korbuly Franciska

539. Vertán Lukács magyarbánhegyesi földbirtokos, Csanád vármegye törvényhatósági bizottságának tagja

540. Dr. Vertán Oszkár ügyvéd, Arad szabad királyi város árvaszéki ülnöke, törvényhatósági bizottsági tag

541. Veöreös Boldizsár királyi kormányfőtanácsos, a Polgári Hadi Érdemkereszt és a Vörös Kereszt díszjelvényének tulajdonosa, Győr szabad királyi város tanácsosa, árvaszéki elnöke

542. szentgyörgyvölgyi Veöreös György Győr vármegye árvaszéki elnöke, a Győri Sporthorgászok Egyesületének alapító elnöke

543. Veöreös Jenő győri ügyvéd, a győri függetlenségi és 48-as párt tb. elnöke, Győr szabad királyi város törvényhatósági bizottságának virilis tagja, a Győri Első Takarékpénztár igazgatósági tagja

544. Végh Izabella Mária

545. Végh József mezőörsi földbirtokos, Győr vármegyei törvényhatósági bizottsági tag

546. vései Véssey Sándor pápai egyházkerületi felügyelő, a Magyar Főrendiház tagja

547. Vida József a Győri Keresztény Takarék és Hitelszövetkezet ügyvezető igazgatója

548. Voetter Erich

549. Voetter Georgina

550. Voetter Mária

551. Voetter Ottó a vaskorona lovagrend, a Numizmatikai Társaság bécsi tagozatának, valamint a Bécsi Tudományos Akadémiának tagja

552. Voetter Ottó

553. Weiss Vilmos királyi tanácsos, a Győri Első Takarékpénztár vezérigazgatója

554. Weisz Eleonore

555. Wenger György győri szabómester

556. Wennes Elza Győr szabad királyi város tisztviselőnője

557. Wennes Jánosné Gruber Magdolna

558. Wennes Jenő királyi udvari tanácsos, Győr szabad királyi város polgármestere

559. nemes Wilhelms Uldin okleveles mérnök, a Rábaszabályozó Társulat szakaszmérnöke, a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa

560. Windisch János

561. Wolff Lajos uradalmi tiszttartó, a Sopron Megyei Gazdatisztek és Erdőtisztek körének tiszteletbeli elnöke, a Sopron Megyei Gazdasági Egyesület tiszteletbeli tagja, s alelnöke, a Győri Általános Takarékpénztár csornai fiókjának elnöke

562. Wottitz Károly Győr Városi és Megyei Takarékpénztár elnök-igazgatója

563. Xantus Gyula takarékpénztári főkönyvelő, 1848/49-es honvédtiszt

564. patkosteszéri Zámory Adolfné kisfaludi Kisfaludy Erzsébet

565. patkósteszéri és zámori Zámory Béla országgyűlési képviselő, Komárom vármegyei törvényhatósági bizottsági tag, lótenyésztő-bizottsági elnök, banai földbirtokos

566. patkósteszéri Zámory György

567. Zechmeister Jenő MÁV műszaki főtanácsos, evangélikus egyházi presbiter

568. Zechmeister Kálmán viaszgyertya-gyáros, a Ferenc József-rend lovagja, Győr városi törvényhatósági bizottsági tag, a Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, ipartestületi elnök, Győr Városi és Megyei Takarékpénztár Igazgatóságának tagja, Győrvárosi Kölcsönsegélyező Egylet igazgatója

569. Zeke József bőnyi földbirtokos

570. Dr. Ziskay Antal udvari tanácsos, a Szent Gergely-rend lovagja, Győr vármegyei törvényhatósági bizottsági tag, a győri ügyvédi kamara és a római katolikus autonómia elnöke, díszelnöke

571. Zittritsch Mátyás

nemes Zulawski András

(gróf Andrássy Gyula volt tiszttartója)