IV. A. 4. Békés vármegye első alispánjának iratai 1788–1847

A vármegyei nemesi önkormányzat első tisztviselője volt az alispán (vicecomes) már a 16. században. Az 1548. évi 70. tc. értelmében az alispánt a főispán a vármegyével történt megegyezés alapján választotta. Egyértelmű rendezésre 1723-ban került sor, amikor az 56. tc. kimondta, hogy a főispán négy jelöltje közül a megyei közgyűlés választja ki a posztra legrátermettebb tisztviselőt.

Feladatköre szerteágazó volt. Végrehajtotta a helytartótanács és a megyei közgyűlés rendelkezéseit, irányította a tisztviselői kart. Elnökölt a vármegyei törvényszéken (sedria) és a nemesi közgyűlésen. Vezető szerepet játszott a megyei közigazgatás valamennyi ágában (igazságszolgáltatás, közigazgatás, adóigazgatás, hadi ügyek). Legfőbb segítői a másodalispán (substitutus vicecomes), a jegyzők, az adószedő, a pénztárnok és a levéltárnok voltak. A 18. század végétől a megyei főorvos, mérnök és bába is az adminisztráció alkalmazottjai voltak. A megye járásokra, (processzus) oszlott, amelyek élén szolgabírók és segítőik, az alszolgabírók álltak. Eljártak – az alispán jobb kezeként – a közigazgatási (papularis, dicalis conscriptio, foospont, nemesi felkelés, közmunka szervezése, utak, gátak, hidak rendben tartása), valamint az esküdt (juratus assessor) segítségével a jogi ügyekben. Az alispán, illetve a szolgabíró kisebb polgári peres ügyekben ítélkezett. Az ítélet ellen a megyei törvényszéken lehetett fellebbezni.

A viszonylag nagy terjedelmű fond hét alispán (Angyal József, Csupor László, Vidovich György, Cseh Ferenc, Novák Antal, Simay Kajetán, Szombathelyi Antal) működése alatt keletkezett iratokat tartalmazza. Az a) állagban  találhatók az alispáni jegyzőkönyvek 1807–1847-ig. A repertóriumok (A–Z) 1827–1830. évekből maradtak fenn. A b) állag 39 doboza az alispánok működése alatt keletkezett iratokat őrzi 1788–1847-ig. Az iratanyagban a jegyzőkönyvek (évenkénti újrakezdődő sorszámozása megegyezik az iratok sorszámaival) és a repertóriumok segítségével lehet kutatni. Az iratok részben latin nyelvűek. A c) állagban 1792. évi nyomtatványok vannak elhelyezve.

a) Alispáni jegyzőkönyvek       1807–1847
     49 kötet = 0,61 ifm 
     1–45. kötet  Jegyzőkönyvek       1807–1847
     46–49. kötet  Repertóriumok       1827–1830
 
b) Alispáni iratok
 
       1788–1847
     1–39. doboz  Iratok       1788–1847
 
c) Nyomtatványok

       1792
     1 doboz = 0,14 ifm 
     1. doboz  Nyomtatott iratok       1792
  
Összesen: 40 doboz, 49 kötet = 6,21 ifm