„A tisztek háborúja” – Hegyessy Géza százados levele az orosz hadszíntérről[1] –

A hónap dokumentuma
2016.03.03.

„A tisztek háborúja”

Hegyessy Géza százados levele az orosz hadszíntérről[1]


Hegyessy Géza, a pécsi 52. gyalogezred századosaként a szerbiai harcokban szerzett kétszeri sebesüléséből felépülve,[2] 1915. június végétől 1916. február 11-ig immár tényleges harctéri szolgálat keretében a 3. tábori század parancsnokaként vett részt az orosz fronton zajló elkeseredett küzdelmekben.[3] A hosszú, Strypa menti állásharcokban, a Szeretig tartó üldözési harcokban, majd a visszavonulási hadműveletekben. Ennek az időszaknak a Hegyessy Géza nevével kapcsolatba hozható legnagyobb teljesítménye az orosz front áttörését eredményező zadarowi ütközet volt, valamint Bucsacs bevétele.

Az 52-eseket, mint kiváló támadóezredet 1915. július 13-án szállították Zadarowhoz, ahol átkelve a Zlota-Lipán, megkezdték az előrenyomulást Bucsacs irányába. A front tényleges áttörésére 1915. augusztus 27-én került sor, és a hadműveletekben játszott döntő szerepe miatt mindenképpen meg kell említeni jákfai Gömbös János hadnagy nevét is, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett Bukovina és Galícia felszabadításában.[4]

Hegyessy Géza a Strypa menti állásharcok után 1916 márciusától júliusig a Marczinkievicz Domonkos ezredes vezette pótzászlóaljhoz vezénylik a tábori ezredtől, ahol pótkeret segédtisztként a tartalékos tisztikar háborús kiképzése lesz a feladata a Bereg vármegyéhez tartozó Frigyesfalván, Munkácstól 6 km-re, északra.

Ezekben a hónapokban szüleinek és testvéreinek írt leveleiből jól kirajzolódik az éles különbség, mely egy Monarchia-béli katonatiszt és a sorállományú legénység tagjainak mindennapi élete között húzódott. 1916. március 3-án kelt levelének tanúsága szerint Gézának a háború kitörése óta nem volt olyan jó körülményekben része, mint akkoriban.[5] A méteres havak és a -20, -24 fokos hőmérsékletek után enyhült az idő, teljes ellátást kapott és gyakoriak voltak a vendégségek is főként a Hertelendy-családnál Szentmiklóson, valamint Erdőhegyi főszolgabírónál Szolyván, ahova az ifjú tisztet saját kocsisa szállította kétlovas fogatán. Gyakran hódolhatott kedvenc időtöltésének a vadászatnak is, melyet ott űzhetett, ahol csak kedve tartotta.

A farsangi időszak számos házi bállal telt, Géza maga is adott két fényes estélyt a frigyesfalvai iskola épületében, melyekre 22 úri família volt hivatalos. Neve napján tartott vacsoráján a generális és az ezredes is jelenvoltak és a vacsorát a bécsi Sacher-szálló szakácsa készítette, míg a süteményekről a pesti Nemzeti Kaszinó cukrásza gondoskodott.

Tisztként Hegyessy Gézának lehetősége volt nagyobb összegekre is szert tennie például a ló eladásokból és a dohánykereskedelemből. Az 1000-1300 Koronáért vásárolt kis orosz pejlovakat felhizlalva 3-4000 Koronáért, sőt néha még drágábban is el lehetett adni. 1916 áprilisának végén például „Lidy” nevű lovát 5000 Koronáért árulta.

Ugyanekkor arra kéri édesapját, hogy az általa rendszeresen hazaküldött pénzből küldjön vissza 1000 Koronát, mert Frigyesfalva környékén olyan olcsó a dohány, hogy az egész család egy évre való dohányszükségletét fel kívánja vásárolni. A dohányon kívül egyébként minden más terméknek meglehetősen borsos ára volt a hadsereg jelentős szükségleteiből kifolyólag.

Kiképzőtisztként Hegyessy Géza százados gyakrabban megfordult Bécsben is különféle harcászati továbbképzéseken, például harcigáz tanfolyamon való részvétel alkalmával, melyek több napos akár egy hetes ott tartózkodást is jelentettek.

Így teltek tehát a hétköznapok egy Monarchia-béli katonatiszt számára, különösen, ha a kiképzés terültén tevékenykedett az illető távol a frontvonaltól és az ellenséges fegyverek zajától.

Dr. Zóka Péter PhD

főlevéltáros

MNL Baranya Megyei Levéltára

 

HIVATKOZOTT FORRÁSOK

MNL BaML XIII. 1. f. 26 (56) = Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára. Családok iratai. Az Igmándy-Hegyessy család iratai. Ifj. Hegyessy János iratai. Ifj. Hegyessy Jánosné Igmándy Karola iratai. Hegyessy Géza édesanyjának írott levelei.

MNL BaML XIII. 1. g. 3 (62) = Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára. Családok iratai. Az Igmándy-Hegyessy család iratai. Hegyessy Géza iratai. Hegyessy Géza „Alkalmazás a háborúban /időrend szerint/” 1914-1918

HIVATKOZOTT IRODALOM

TÁBORI 1935 = TÁBORI Jenő (szerk.): A Cs. és Kir. "Frigyes Főherceg" 52. Gyalogezred Hadialbuma. Budapest-Pécs. 1935.

ZÓKA 2015 = ZÓKA Péter: Igmándy-Hegyessy Géza a ’nagy háborúban’ 1914-1915. Honismeret 2015/4. 7-12.[1] MNL BaML XIII. 1. f. 26 (56)

[2] ZÓKA 2015.

[3] MNL BaML XIII. 1. g. 3 (62)

[4] TÁBORI 1935. 267.

[5] MNL BaML XIII. 1. f. 26 (56)

 

Utolsó frissítés:

2018.10.24.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges