A magyar állam első költségvetési zárszámadása

Szerző: Erdélyi Andrea
2010.12.14.
A kiegyezés után Magyarországnak önálló államháztartást kellett létrehozni. Az Ausztriától való elválás és az önállósulás ezen a téren járt a legtöbb gyakorlati nehézséggel. Az 1867. év bevételei azonban végül is felülmúlták az előzetes várakozást, és bíztató eredménnyel zárult az első szabályszerű költségvetési év, 1868 is.

A kiegyezés után az állami költségvetésre nézve meghagyták az osztrák kormány által 1867. évre készített költségvetést, mivel a kormány az év folyamán vette át az igazgatást, és még nem terjeszthetett elő Magyarországra nézve önálló költségvetést. Az osztrák és magyar pénzügyminiszterek között 1867. március 8-án létrejött, és az 1867. március 13-án tartott minisztertanács által jóváhagyott megegyezés értelmében azonban a magyar- és erdélyországi költségvetést 1867. március 14-től kezdve elkülönítve kezelték.


A magyar állam költségvetési és zárszámadási jogának alapját az 1848. évi III. tc. 37. §-a teremtette meg. A kormány gazdasági ellenőrzésében az országgyűlés jelentős jogosítványt kapott: hatáskörébe tartozott az állami költségvetés meghatározása. A parlament a költségvetés megszavazásával a kormány által előterjesztett kiadások szükségességét és nagyságát bírálta el. A zárszámadás keretében pedig a költségvetési előirányzatoknak a gazdálkodás eredményeivel történő összevetését végezte el.


Az első állami költségvetést Lónyay Menyhért pénzügyminiszter – a közös ügyi költségeket megszavazó delegációk elhúzódó tárgyalásai miatt – csak jelentős késéssel 1868. április 16-án terjesztette elő a képviselőházban. Az 1868. évi államköltségvetésről szóló törvénycikket (1868:XXVIII. tc.) 1868. szeptember 30-án hirdették ki. 

 

 

Már 1869 elején, a Pénzügyminisztérium kebelén belül ideiglenesen felállították az Állami Főkönyvelési Osztályt, mely az Állami Számvevőszék létrehozásáig (1870:XVIII. tc.) végezte az összes állami számadások felülvizsgálatát és az állami végszámadás összeállítását. Ez az osztály készítette el a magyar állam első költségvetési zárszámadását, amely az 1868. évre vonatkozott. Lónyay a minisztertanács 1869. július 1-jei ülésén számolt be az 1868. évi zárszámadási munkálatok állásáról: „miután a pénztárak és számvevőségi osztályok a múlt évi zárszámadások összeállítására vonatkozó adatokat bemutatták, a zárszámadások a főkönyvelési osztály által elkészíttettek, s pár nap múlva kinyomtatni fognak. Ezen zárszámadások rendszerint akként készítendők, hogy az egyes minisztériumok számvitelei a következő év közepéig, vagyis június 30-ig lezároltatnak és azontúl az alábbi év költségvetésében felhasználatlanul maradt összegek többé igénybe nem vehetők.” Ennek ellenére a zárszámadás végleges változatát a minisztertanácsnak csak 1869. október 16-ai ülésén sikerült bemutatnia, ahol az 1868. évi államháztartás eredményeit a következőképpen foglalta össze: „Ezen zárszámadás az 1868-ik évi pénzkezelést elég kedvezőnek tünteti elő, amennyiben részint a kiadási kevesebblet, részint a jövedelmi többlet folytán majd 4 milliónyi fölösleg mutatkozik.” A minisztertanács ezt a tényt örvendetesen tudomásul vette, és jóváhagyta a zárszámadás országgyűlés elé terjesztését.

 

 

Az ország jövedelmi mérlege
Polgári kori kormányhatósági levéltárak – Országgyűlési levéltár – Képviselőház és Nemzetgyűlés – Elnöki és általános iratok (K 2) – 1868. évi zárszámadás


A képviselőház az 1868. évi zárszámadást 1869. október 18-a és 1870. április 1-e között, a pénzügyminiszter előterjesztésével kezdve és a kormány részére megadott felmentvénnyel zárva az alábbi ügymenetben tárgyalta. Az ügymenet sajnos csak az iktatókönyvek alapján rekonstruálható, mivel az iratok kevés kivételtől eltekintve nem maradtak meg:

1869. október 18.: Lónyay pénzügyminiszter előterjesztése az 1868. évi zárszámadásról, melyet a képviselőház határozata véleményes jelentéstétel végett az állandó pénzügyi bizottsághoz utasított.

1869. november 13.: Az állandó pénzügyi bizottság jelentése a bizottság 3 tagjának különvéleményével együtt. A bizottság nem tartotta magát szakmailag alkalmasnak a zárszámadás felülvizsgálatára, ezért szorgalmazta a „legfőbb államszámszék” mielőbbi felállítását. A különvéleményesek pedig javasolták, hogy készüljön zárszámadás az 1867. év kezelési eredményeiről is, mivel az 1868. évi zárszámadás vizsgálata csak az előző évi államháztartási eredmények összevetésével végezhető el.

 

Az állandó pénzügyi bizottság véleménye az állami számvevőszék felállításának szükségességéről
Polgári kori kormányhatósági levéltárak – Országgyűlési levéltár – Képviselőház és Nemzetgyűlés – Elnöki és általános iratok (K 2) – 1869-1388

1869. december 6.: Az 1868. évi zárszámadást vizsgálóbizottság hét tagjának megválasztása (gr. Pejacsevics László, Ivánka Imre, Vályi János, Gajzágó Salamon, Wodianer Béla, Ordódy Pál és Harkányi Károly).

1869. december 7.: Az 1868. évi zárszámadást vizsgálóbizottság két új tagjának megválasztása (Házmán Ferenc és Muzslay Sándor).

1869. december 16.: Simonyi Ernő képviselő interpellációja az 1868. évi zárszámadás még hiányzó részleteinek és a költségvetéshez szükséges egyéb számadási kimutatások, de legfőképpen az 1867. évi kezelési kimutatás kiosztása iránt.

1870. február 19.: Az 1867. és 1868. évi zárszámadás vizsgálóbizottság jelentése az 1867. évi állambevételek és kiadásokról szóló kimutatás és az 1868. évi állam zárszámadásra vonatkozó vizsgálati eljárásáról.

1870. március 30. – április 1.: Az 1867. évi állambevételek és kiadások és az 1868. évi zárszámadás megvizsgálására kiküldött bizottság jelentésének tárgyalása. A kormány felelősségét illetőleg a felmentést megadta. Határozott arról, hogy az államzárszámadásokat ismételt felülvizsgálat céljából átküldi a felállítandó állami számvevőszéknek.
 

 

Lónyay Menyhért

Lónyay Menyhért pénzügyminiszteri működése (1867. február 20. – 1870. május 21.) alatt sikerült a korszerű pénzügyi kezelés helyes rendszerét meghonosítania, és pénzügyünket Ausztriától elkülönítenie. Tető alá hozta az első költségvetést és összeállíttatta az első zárszámadást.

 

 

Fotó: Cikkelyné Nagy Erika

Utolsó frissítés:

2015.08.11.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges