A hónap dokumentuma 2022. március

„Maradtam testvéri köszöntéssel: kitartás!”

Egy negyvenes éveiben járó özvegyasszony kérelme vőlegénye szabadságolása érdekében

 

 

Egy igazi gyöngyszem a most közlésre kerülő irat. Ritkaságszámba megy ez a levél. Elkerülném a moralizálást, vajon a 43 esztendős özvegyasszony nyilasérzelmű, hithű nemzetiszocialista tag, lelkes támogató volt-e, vagy csak féltette a 37 esztendős honvéd tizedes, párttag vőlegénye életét, és ezért bármit képes volt megtenni. A kérelmező, levelével közvetlenül a Nyilaskeresztes Pártnak a Hűség Házában (Budapest VI. Andrássy út 60.) székelő, a parasztságért felelős felső vezetőjéhez, dr. Kószó Bélához[1] fordult segítségért. A levél azt sejteti, hogy a kérelmező és a nyilas politikus valahol korábban találkoztak már. Kószó nem az asszonynak írt, illetve a hivatalos csatornán ennek nincs nyoma, hanem felvette a kapcsolatot vitéz Vigh Imrével,[2] Somogy vármegye főispánjával. Dr. Kószó mindössze egyetlen mondatban sugalmazta, hogy a kérelmező által érintett és érdemes tizedes ügyében a döntés jogát Vigh kezébe adja. A főispán mondhatni puskaporos teendőivel elfoglalva az ügyet gyorsan eltolta magától, és a kérelmezőt a csurgói pártszervezethez irányította. Az iratokat anonimizálva (a kérelmező és vőlegénye nevének kitakarásával), a korabeli írógéppel írt szöveg elütéseit, hiányosságait, illetve az írott szövegben található helyesírási hibák javításával, azok jelölése nélkül közlöm. Aláhúzások az eredetiben. Az iratok jelzete: MNL SML IV. 401.b. Somogy vármegye főispánjának általános iratai 1448/1944.

Szabó Tamás

 

 

 

1. sz. dokumentum

A kérelmező kézzel írt levele dr. Kószó Bélához, a Nyilaskeresztes Párt Országos Paraszt Széktartójához

 

Kedves Doktorka Testvér!

 

Mindenekelőtt bocsánatát kérem, hogy soraimmal zavarom, de a körülmények késztetnek rá, és bátorságot ad a személyes látogatása alkalmával tapasztalt kedvessége.

Ugyanis az a helyzet, hogy amióta **** katona, én intézem a hadsereg részére őáltala összevásárolt széna és szalma préseltetését és szállítását. Nekem ez a munka nagyon nehéz és hogy most már végre befejezést nyerhessen, szükség volna ******,  a végleges elszámolásokhoz. Én nem tudom, mennyit vett fel ő a cégtől és nem akarom, hogy károsodás érjen bennünket. Hiszen már eddig is nagy a veszteségünk, mert a sok eső következtében sok szalma elrothadt, ami úgy reánk, mint a közre nézve veszteséget jelent.

Mindezek előre bocsátása után arra kérném kedves Doktorka Testvért, ha lehetséges, eszközöljön ki **** részére a párt útján 60 napi szabadságot. Amellett, hogy a széna és szalma préselését elvégezhetné és leszállítaná a még ittlévő készletet a hadsereg részére, tudna még a párt részére is érdemes munkásságot kifejteni, amire itt most szintén igen nagy szükség lenne, mert – sajnos – nem úgy folynak a dolgok, ahogy kellene. Olyanok vallják most magukat nyilasoknak, akik tudvalevően kommunista érzelműek. Nagyon jó lenne, ha valaki (különösen, ha kedves Doktorka Testvér) eljöhetne egy kicsit körülnézni. Volna sok olyan mondanivalóm is, amit nem akarok papírra vetni. Vannak itt ugyanis nagyon veszedelmes kommunista elemek, akiknek bomlasztó munkáját senki sem akadályozza meg. Erről szeretnék beszélni.

******* a címe: ************ tizedes. K. 384. Anyja neve: **************.

Tudom, meglepi kedves Doktorka Testvért az aláírásom és ezért szükségesnek tartom elmondani, hogy házasságkötésünk azért maradt el, mert amíg ******* biztos jövedelme nincs, addig nem nélkülözhetem csekély nyugdíjamat, amit elhalt férjem után élvezek.

Végezetül ismételten nagyon kérem kedves Doktorka Testvér szíves közbenjárását **** szabadságolása érdekében és maradtam testvéri köszöntéssel:

kitartás!

*******************

Csurgó, 1944. nov. 4.

[Az irat túloldalán:]

1448/944

Kérésével forduljon a helybeli párthoz

 

 

2. sz. dokumentum

Dr. Kószó Béla a Nyilaskeresztes Párt Országos Paraszt Széktartójának, vitéz Vígh Imre Somogy vármegye nyilas főispánjához címzett levele

 

Nyilaskeresztes Párt

Paraszt Széktartó

Testvér!

Mellékelten megküldöm ********************* testvérnő kérelmét. Elgondolásom szerint te vagy az, aki elbírálhatod, hogy *********** testvér szabadságolása szükséges-e vagy sem. Nevezett testvér Csornán valóban a leghasználhatóbb nemzetiszocialista tag volt.

Hungarista köszöntéssel

Kitartás! Éljen Szálasi!

Hűség Háza, 1944. nov. 17.

1 db melléklet.

Nemzetes Vigh Imre főispán testvérnek,

Kaposvár.
Somogy vm

.  

                                                                                                                          

 

3. sz. dokumentum

Előadói ív.

Somogyvármegye főispánja.

Az iktatmány tárgya:

****************  csurgói lakos kérelme *********** honv. tizedes szabadságolása iránt.

Elintézés-

Határidő:

A válaszirat alapjául szolgáló jelentés, megkeresés rendelet stb. száma.

Tárgy:

Jegyző Úrnak

Csurgó

**************** csurgói lakos *********** lecserélését vagy szabadságolását kérte a Nyilaskeresztes Párt Országos Központja útján.

Értesítse kérelmezőt, hogy a helyi párthoz forduljon kérelmével.

Kvár 944 nov. 21

Vigh

főispán

 [1] Dr. Kószó Béla: A Nyilaskeresztes Párt tagja, nyilas parasztfőiskolai tanár, Országos Paraszt Széktartó. A 2. világháború után Dél-Amerikába menekült. Az Argentínába emigrált magyaroknak tartott előadásokat az 1950-es években.

[2] Vigh Imre, vitéz (1900, Sződ – ?): Somogy vármegye főispánja (1944. november 1-től 1945 márciusáig), hadműveleti kormánybiztosa. A Nyilaskeresztes Párt tagja, budapesti vendéglősmester és déligyümölcs kereskedő.