A hónap dokumentuma 2022. január

 

Jindra Teofil nemesdédi református kántortanító díjlevele 1909 januárjából

 

 

A hónap dokumentumául választott forrás érzékelteti egy somogyi falusi tanító 20. század eleji anyagi megbecsülését. Jindra Teofil Horvát-Szlavónország Pozsega vármegyéjében született 1877. február 12-én. A gimnáziumot és a tanítóképzőt Csurgón végezte, tanítói oklevelet is itt szerzett 1898-ban. Helyettes tanítóként az 1898/1899-es tanévben Hetesen működött. A következő két tanévben Kiskovácsiban rendes tanítóként oktatott az elemi iskolában. Az 1901/1902-es tanévtől hosszú időre kötelezte el magát a nemesdédi református iskolánál. Már 1906-ban feljegyezték róla, hogy „munkálkodása mellett fáradhatatlan tevékenységgel működik a község anyagi és szellemi felvirágzásán is” többek között mint a nemesdédi hitelszövetkezet könyvelője és a községi népkönyvtár könyvtárnoka. Jindra 1937-ben ment nyugdíjba, addig természetesen többször változott javadalmazása. A dokumentumot betű szerinti átírással, illetve digitalizálva is közlöm.

 

 

Kántor tanitói dijlevél

Jindra Teofil nemesdédi ref. tanító részére

 

 

Lakás természetben

300

kor.

 

 

1.

Készpénz a ref. egyháztól

204

 

 

2.

40 p. mérő rozs

264

60

fill

3.

18 p. mérő csutás kukorica a ref. egyháztól

54

 

 

4.

2 kocsi széna

40

 

 

5.

224 liter bor

67

20

6.

12 000 □öl szántóföld és rét használata

317

50

7.

Munkaváltság a ref. egyháztól

80

 

 

8.

Tűzifa 25 kocsival

125

 

 

9.

Trágyapénz

20

 

 

10.

150 Kor. 26 fill. tőke kamatja

10

51

11.

Adót a gyülekezet fizeti

48

03

12.

Temető használat

70

 

 

13.

Tandíj a mindennapiaktól

 

a) készpénz 2 korona fejenként

76

 

 

 

b) ¼ p. mérő rozs „

59

85

 

c) 1 nyári csirke „

26

60

14.

Ismétlőiskolásoktól fejenként 1 Kor.

12

 

 

15.

Halott temetésért a hívektől

17

 

 

16.

Épületek, kerítések gondozása a ref. egyháztól

60

 

 

17.

Konyhakert

40

 

 

18.

Korpótlék az államtól

200

 

 

 

Mindezen kötelezettségek az egyházi törvények szerint évenként I-ső adventre teljesítendők.

Miután az új egyházi törvény értelmében terménybeli járulékot ezentúl készpénzben fizettetnek, az 1909. január hó 10-én tartott egyh. közgyűlés jegyzőkönyvének 3. pontja értelmében a tanítói járandóság ezentúl negyedéves előleges részletekben fizettetik.

 

Ezen díjlevél Jindra Teofil nemesdédi ref. tanító részére a legutóbbi 5 évi átlag szerint értékeltetve kiadatott 1909. január 11-én.

 

Nagy Károly

esperes

 

A B.-SOMOGYI

REF. EGYHÁZMEGYE

ESPERESI HIVATALA

 

 

MNL SML VI. 501. c. Somogyvármegye tankerületi főigazgatójának (Somogyvármegye Tanfelügyelőségének 1893–1949) iratai. Iktatatlan iratok. Tanítói javadalmi jegyzőkönyvek, Nemesdédi Református Elemi Népiskola.

 

p. mérő = pozsonyi mérő (űrmértékként 1907-től 62,53 liter)

Ismétlőiskolások = a 12–15 éves gyermekeknek heti néhány órában kötelezően tartott oktatás résztvevői

 

 

Récsei Balázs