„Úgy tetszett a mindenható Istennek…”

Hogyan gyászolta fejedelmét Erdély 1835-ben?
2022.10.28.
1835. március 2-án „azonnal” (statim) megjelöléssel érkezett értesítés az Erdélyi Udvari Kancelláriára báró Miske József kancellár részére gróf Rudolph Colloredo-Mannsfeld császári főudvarnagytól. A gróf másolatban megküldte a kancelláriára V. Ferdinánd császár és király híradását arról, hogy Őfelsége, I. Ferenc császár aznap, hajnali ¾ 1-kor elhunyt, és egyben kérte a szükséges intézkedések megtételét.


I. Ferenc (szül. 1768, megh. 1835, uralk. 1792–1835) magyar király, német-római császár, 1805-től osztrák császár
Forrás: Wikipédia

 

V. Ferdinánd (szül. 1793, megh. 1875, uralk. 1835–1848) magyar király, osztrák császár
Forrás: Digitális képarchívum DKA-031924

Az Udvari Főudvarnagyi Hivatal értesítése I. Ferenc elhunytáról az Erdélyi Udvari Kancellária részére
Jelzet: MNL OL, Erdélyi kancelláriai levéltár, Erdélyi Udvari Kancellária regisztratúrája, Acta generalia (B 2), 1835/938. 2–4. oldal
 

Báró Miske József erdélyi udvari kancellár portréja. Országos Széchényi Könyvtár, Régi Nyomtatványok Tára, App. M. 1034/30
Forrás: https://regiritka.oszk.hu/apponyi-metszetek/miske-jozsef-mellkepe/

 

Március 4-re elkészült a nyomtatvány, amelyben kihirdették az udvari gyász idejét és a gyászöltözet viselésének módját. A hirdetményt sürgősséggel (urgens) kellett szétküldeni a hivatalokhoz.
 

Nyomtatványok az előírt udvari gyászról I. Ferenc halála alkalmából
Jelzet: MNL OL, Erdélyi kancelláriai levéltár, Erdélyi Udvari Kancellária regisztratúrája, Acta generalia (B 2), 1835/962. 2–4. oldal
 

Az Erdélyi Udvari Kancellária az uralkodó saját kezű aláírásával kapott arról utasítást, miként kell hivatalnokainak viselnie a gyászruházatot.

 

V. Ferdinánd utasítása az Erdélyi Udvari Kancelláriának a gyászruha viseléséről
Jelzet: MNL OL, Erdélyi kancelláriai levéltár, Erdélyi Udvari Kancellária regisztratúrája, Acta generalia (B 2), 1835/1082. 2–4. oldal

A tartományi kancellár (egykorú magyar elnevezéssel a „korlátnok”, aki nem azonos a Bécsben működő udvari kancellárral) kézhez kapva a rendelkezéseket március 13-án a következőket rendelte el a Gubernium és a hozzátartozó hivatalok tisztviselői részére:

„A gyász folyó március 7-kétől számlálva hat hónapokig tart, mely idő alatt a hivatalbéliek a közönséges és hivatalos gyűlésekbe fekete öltözetben, a kalapjokon fátyollal jelennek meg, midőn pedig magyar öltözetet vesznek, feketével borított, vagy gyász színre fuvatott kardot és a gyásszal egybe  illő ékességeket viselnek, önkéntesen értetődvén, hogy a mente préminek feketének kelletik lenni; azok pedig, kik fekete öltözetbe nem jelenhetnének meg, nem csak a kalpjokra, hanem a bal karjokra is fátyolt kötnek.” (MNL OL, Gubernium Transylvanicum levéltára, Korlátnoki iratok /F 115/, 1835. No. 9.)

Az egyes hivatalok a kihirdetést és a tudomásul vételt dátummal és aláírással igazolták a rendelkezés hátoldalán, minden irodai helyiség külön-külön.

A temetéshez kapcsolódó gyászmisén kívül, római katolikus szokás szerint, engesztelő szentmiséket is mondtak az elhunyt uralkodó lelki üdvéért. Ilyenre került sor Kolozsvárott a piaci nagytemplomban március 26-án, 27-én és 28-án.

A tisztségvislőknek, egészen az alacsonyabb beosztásokban dolgozókig bezárólag, reggel nyolckor kellett a Gubernium tanácskozó szobájában vagy annak közelében gyülekezniük fekete magyar öltözetben, majd a következő rendben átvonultak a misére:
„legelöl megyen a királyi Gubenium ajtónállója egyedül
utána a guberniális és exactorális szolgák hármankint
ezek után a guberniális posták hármankint
ezek után a fő posta mester egyedül
a honorarius kancellisták ötönként
a guberniális és exactorális diurnisták, salaristák servium szerint ötönként
adjunctusok, regestransok, rationum officialisok, concipisták és más idetartozó officialisok
a hivatalok elöljárói
gubernialis secretariusok
gubernialis consiliariusok”

Akiknek nem volt magyar öltözete, azoknak egyesével kellett belépniük a templomba. (MNL OL, Gubernium Transylvanicum levéltára, Korlátnoki iratok /F 115/, 1835. No. 12.

Azért, hogy a tartományi posták tizenkét alkalmazottjának és a guberniumi ajtónállónak a gyász idejére megfelelő magyar öltözete lehessen, a hivatal megrendelte és kifizette a ruhákat a kereskedőknek és mesterembereknek, ahogyan ezt Báthory Farkas tartományi postamester levelében olvashatjuk. Az azóta elkallódott számlákat pedig megküldte Szárhegyi Lázár László guberniumi és tartományi kancelláriai tanácsosnak. (MNL OL, Gubernium Transylvanicum levéltára, Korlátnoki iratok /F 115/, 1835. No. 17.)

Két városban, Kolozsvárott és Szebenben (Nagyszebenben) úgy nevezett castrum dolorist, vagyis ünnepélyes ravatal-építményt állíttattak, hogy az alattvalók is illőképpen leróhassák tiszteletüket és kinyilváníthassák gyászukat.
A katonaság tiszteletadására Szebenben március 18-án a plébániatemplomban került sor a Legfőbb Katonai Parancsnokság részvételével. Estei Ferdinánd főherceg megküldte a Guberniumnak az ott elkészült castrum ábrázolását, amelyen dicsőítő versezet is olvasható. Itt a katonai szimbólumok uralják a látványt: harci dobok, zászlók, kardok, puskák, szuronyok, ágyúk és a páncélos őrt állók.


Metszet az I. Ferenc emlékére Nagyszeben felállított castrum dolorisról, a latin nyelvű dicsőítő verssel
Jelzet: MNL OL, Gubernium Transylvanicum levéltára, Cista diplomatica, Királyi hitlevelek. királyi leiratok. politikai és törvényes ügyiratok (F 127), B. 50. 1. oldal

 

A versezet szabad fordításban:

Könnyes szemmel állunk csendes sírod körül,
áldjuk poraidat, és gyászolva könyörgünk nyugodalmadért és békédért,
hogy Isten örök trónusánál nyerj érdemeidért szép csillagkoronát.

Béke veled! Népeid boldogságában találtad meg a legnagyobb dicsőséget,
és szeretetük virágaiból fontál fejed köré szép koszorút!
Mint apa, gyermekeid millióinak hűségével jutalmaztattál.

Mint a vihar, söpört végig országaidon a vad szenvedély áradta,
de a hittel felfegyverezve, bátorsággal védte karod az igazságosságot.
Parancsoltál a háborgó hullámoknak, s lenyugtattad a háborúk hangos zaját.

Apánk voltál! A népek tisztelettel pillantottak példádra,
mert az erény szent angyalai díszítették fel értelmedet, Nagyrabecsült Ferenc,
és életedet a jámbor szeretet, az istenkereső törekvés szentelte meg.

Most boldogan indulsz Isten gyönyörű égi fényei felé,
szeretetedet itt hagyod tieidnek, a mi vigasztalásunkra!
Szereteted kitart, és nem hervad el, szent hatalom a kései utódok emlékezetében.

Szereteted elégedetten száll le Ausztria országaira, védi fiaidat,
szereteted Ferdinánd trónját körülfonja az egyetértés szalagjával,
hogy lehessen nagy és nemes, ne kelljen neki esküvésekre, csakis erre építkeznie.

Mert az eskü fenséges szavai meginognak, ha puhány a szív,
csak a szeretet tartja szilárdan a szívet az isteni gondolatok számára,
és csak, amit az égi hatalmak megalapoznak, az erősítheti meg az eskü erejét.

Dicsőség neked, Urunk! A tiszta hódolat elapasztja a könnyeket,
amelyeket mi, igaz fájdalomtól átitatva, eme pompás sírnak szentelünk.
Gyöngyök eme könnyek, csillogó ékkövek, amelyek koronád fényét emelik.

A fejedelem iránti szeretet díszíti Ausztria zászlóit,
hőseid hűek maradnak!
A fejedelem iránti szeretet volt az ősök büszkesége,
amely újra és újra kivirul.
Mert ahol atyai uralkodók uralkodnak, a népek hűsége soha nem lankadhat.

Fordította: Tuza Csilla (MNL OL)

A Gubernium a kolozsvári Szent Mihály plébániatemplomban állíttatta fel a ravatal-építményt március 26. és 28. között, amikor az engesztelő miséket is elmondták reggelenként. Itt az uralkodó portréjával, címereivel és gyertyákkal díszített oszlopos, klasszicista stílusú építmény készült. A Református Kollégium nyomdájában erről készített litográfiát felterjesztették Bécsbe, az erdélyi udvari kancellárhoz.

Metszet a Kolozsvárott felállított castrum dolorisról
Jelzet: MNL OL, Erdélyi kancelláriai levéltár, Erdélyi Udvari Kancellária regisztratúrája, Acta generalia (B 2), 1835/2820. 2. oldal

 

Iratfotók: Lukács-Berkesi Anikó (MNL)

 

Utolsó frissítés:

2022.11.07.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges