Könyvajánló – A két gróf Andrássy a haza szolgálatában

2023.11.24.
A két gróf Andrássy Gyula pályafutását bemutató konferenciakötet 2022 októberében jelent meg az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány gondozásában.

Az Alapítvány 2010-ben jött létre azzal a céllal, hogy ifj. gróf Andrássy Gyula életéhez (1860–1929) kapcsolódó valamennyi forrást összegyűjtse és ezek tükrében adjon képet a munkásságáról, közéleti, politikai és katonai tevékenységéről, továbbá a dualizmus időszakának történetéről. Az Alapítvány munkájának eddigi eredményeit jól prezentálják az elmúlt években megjelent tudományos munkák és a megrendezett szakmai szimpóziumok. A tavaly napvilágot látott illusztris kiadvány az Alapítvány által 2021. szeptember 20-án a budaörsi csata, valamint IV. Károly király második visszatérési kísérletének 100. évfordulója alkalmából, ugyanezen címmel rendezett nemzetközi konferencián elhangzott előadásokat adja közre. A szerkesztőbizottság tagjai dr. Holló József, dr. Hermann Róbert, dr. Szeiler Erika és dr. Jeszenszky Géza voltak.
A könyv címe egyben a benne foglalt írások egyfajta klasszifikációját is jelenti. Az írások három tematikát érintenek: az egyházak és egyházpolitika, az alkotmányosság, valamint a szabadság eszményének kérdése. A három nagy központi téma eltérő arányban ugyan, de mindegyik szövegben megjelenik. A kötetben 13 írás olvasható angol nyelvű rezümével, ezáltal lehetővé téve a nemzetközi megismerhetőséget.
Ligeti Dávid A két gróf Andrássy Gyula és a magyar uralkodók című munkájában a két államférfi életpályáját az uralkodókhoz fűződő kapcsolatuk alapján mutatja be. Idősebb és ifjabb Andrássy Gyula pályafutását is nagy mértékben meghatározta az aktuálisan uralkodó királyhoz fűződő személyes és hivatali viszonyuk. d. Andrássy Gyula egész politikusi pályafutására jellemző volt a királypártiság és a birodalomhoz fűződő jó kapcsolat. A tanulmány igyekszik ráirányítani a figyelmet azokra az eseményekre, amelyek során Andrássynak ez a mentalitása leginkább tetten érhető. Kiemeli, hogy az 1848–1849-es események során az ország érdekeit tartotta elsődlegesen szem előtt, de nem kívánt a király ellen fordulni és az emigrációban töltött évei alatt sem vett részt semmiféle Habsburg-ellenes szervezkedésben. A tanulmány kitér Andrássy Gyulának a kiegyezés érdekében végezett munkájára és Ferenc József 1867. június 8-i megkoronázáskor betöltött kulcsfontosságú szerepére is. A gróf a Monarchia közös külügyminisztereként gyakori vendég volt a császári udvarban, így személyesen is jó kapcsolatot ápolt Ferenc Józseffel és feleségével, Erzsébet királynéval. Ifjabb Andrássy Gyula apja révén hamar megismerkedett a politika világával. A királynak már fiatalon bemutatták, bejáratos volt az udvari eseményekre, személyes kapcsolat alakult ki közte és az uralkodópár között. Ennek köszönhetően lehetett a király személye körüli miniszter, majd később a belügyminiszter. Andrássy Ferenc József halálát követően hű támogatója volt IV. Károlynak is.
Hermann Róbert írása id. Andrássy Gyulának, a „szép akasztott”-nak az 1848–1849-es pályafutását mutatja be, sorra véve a gróf katonai szerepvállalásait és az emigrációs ténykedését. A dualizmus időszakának egészét áthatották a különböző egyházpolitikai és vallásszabadsággal összefüggő kérdések. A kötetben Jákab János ad tömör összefoglalást a két Andrássy egyházpolitikai tevékenységéről. A református egyház és az állam kapcsolatába Baráth Béla Levente írása nyújt betekintést egy mikrotörténeti eseményen keresztül. Az 1881–1882. évi debreceni alkotmányozó zsinat kapcsán kialakult hírlapi vita példáján mutatja be, hogy egy bevett felekezet belső ügyét érintő kérdésből hogyan próbáltak politikai kérdést csinálni az egyéni pártpolitikai érdekek mentén. A görögkatolikusok dualizmus kori helyzetét elemezve Véghseő Tamás olyan kérdésekre tér ki, mint a liturgikus nyelv használata és az önálló magyar püspökség felállításának ügye. Ezeken túl a kötet tartalmazza még Korányi András, Kiss Lehel, Balogh Margit, Kovács Gergely és Nagy László tanulmányait, amelyek az evangélikus és a baptista egyházzal, valamint a zsidósággal kapcsolatosak. A dualizmus kora a politikatörténet mellett a jogtörténet és az alkotmánytörténet tekintetében is rendkívül meghatározó időszaknak számít. Horváth Attila A történeti alkotmány fejlődése a dualizmus időszakában című írásában azokat a jogtörténeti és törvényalkotási sarokpontokat veszi sorra, amelyek egy része régóta húzódó vitás kérdéseket volt hivatott megoldani.
Mindkét Andrássy Gyula a dualizmus korának meghatározó és befolyásos politikusa volt, de id. Andrássy sokoldalú tevékenysége már az 1867 előtti időszakot tekintve is jelentősnek mondható. Ennek okán a két gróf életpályájának és különböző területeken való szerepvállalásának alapos történeti feltárása rendkívül fontos a történettudomány számára. A közreadott előadások és tanulmányok számos különböző és új aspektusból árnyalják a dualizmusról kialakult képet. A rendkívül gazdag és színes képanyag, melyek között képzőművészeti alkotások, térképek, archív fotók és levéltári források képei is helyet kaptak, nagyban hozzájárul a korszak vizuális megjelenítéséhez, befogadhatóbbá téve ezzel a leírtakat.
A konferenciakötet méltó emléket állít a két Andrássy értékteremtő munkásságának és mindenképpen helye van a 19. századi magyar történelem historiográfiájában. Jó szívvel ajánlható a korszakot kutatóknak, az időszak iránt érdeklődő olvasóknak.

Holló József – Hermann Róbert – Szeiler Erika – Jeszenszky Géza (szerk.) 2022: A haza szolgálata, az egyházak, az alkotmányosság és a szabadság a két gróf Andrássy Gyula pályafutásában. Budapest.

Linkek:

Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány honlapja

A haza szolgálata, az egyházak, az alkotmányosság és a szabadság a két gróf Andrássy Gyula pályafutásában című nemzetközi konferencia

A haza szolgálata, az egyházak, az alkotmányosság és a szabadság a két gróf Andrássy Gyula pályafutásában című konferenciakötet ünnepélyes bemutatása

 

Garas Norbert
segédlevéltáros

 

Utolsó frissítés:

2023.11.27.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges