A hónap dokumentuma 2021. szeptember

 

Egy titkos kéjelgésnek helyet adó szálloda elleni feljelentés aktája és cikk az ügy végkimeneteléről

 

Az alábbi, több mint százéves források közlésével Kaposvár dualista kor végi prostitúciós állapotaira kívánom felhívni a figyelmet, érzékeltetve, hogy mi minden fért bele az úgynevezett polgári morálba.

Kaposvárnak 1909–1911-től volt saját kéjelgésügyi szabályrendelete. A változó társadalmi igények és lehetőségek hatására ekkortól már nemcsak bordélyházi kéjnők, hanem a magánkéjnők, másként bárcás kéjnők is legálisan működhettek a városban. A szabályrendelet tisztább viszonyokat teremtett a helybeli prostitúciós piacon: ellenőrzés és némi védelem járt a magukat bejegyeztetni hajlandók számára. A statútum nem határozta meg hány magánkéjnő dolgozhat a városban, ám valószínűleg nem lehettek sokan. Létszámukat részben a rendőrség, illetve a város vezetőinek „türelmi szintje”, a titkos kéjnők piaclefedő kapacitása, valamint a kisvárosi polgári morál nehezen számszerűsíthető ereje szabta meg. 1915-ben hivatalosan hét magánkéjnőt és öt mellékkeresetként kéjelgőt tartottak nyilván Kaposváron.

A szexuális szolgáltatásért fizetni hajlandó, kicsit is tehetősebb férfiak az évtizedek óta fennálló két bordélyba jártak, és nem a sokkal olcsóbb, de orvosilag nem vagy alig felügyelt, illegális kéjnőket látogatták. A bordélyokban 1915-ben a statisztikák szerint egy időben tizennyolcan álltak a betérők rendelkezésére.

Az adót fizető bordélyosok anyagi érdekeit Kaposvárott is sértették az úgynevezett titkos kéjelgők és a nekik helyet biztosítók. (Egy valószínűleg szokásjogi gyakorlat szerint Kaposvárott szállodánként két kéjnőt lehetett alkalmazni.)

A Nagy Háború kitörése előtti évben Steiner Jenőné Kaposvár, Vár utcai bordélyos közvetlenül az alispánhoz és nem a polgármesterhez fordult, mert az Irányi Dániel utcában álló Ferenc József Szállodában szerinte 6-8 kéjnő is tevékenykedett. Steinerné a köz érdekében végzett „terhes kötelezettségnek” nevezte vállalkozását. Az asszony mindkét bordélyos nevében levélben tette a bejelentést, de csak ő írta alá.

A feljelentés után dr. Stecz László városi rendőrkapitány három ízben személyesen is ellenőrizte a Ferenc József Szállodát, de prostituáltként egyszerre mindig csak két, nyilvános kéjnőként bejegyzett szobaleányt talált. A váltás napján (nem ismert ez milyen gyakori volt) 12 órán át négy szobalány-magánkéjnő is a szállodában tartózkodott. Kaposvár kéjelgésügyi szabályrendelete magánkéjnők működését csak magánlakásokon tette lehetővé és a szállodát ezek szerint ennek tekinthették. Dr. Stecz azon az állásponton volt, hogy két bejegyzett szobalány-magánkéjnő alkalmazását célszerű tűrni, mert a szállodába a „kényesebb igényű” kuncsaftok jártak. Igényesebb nyilvánosházat vagyonosabb vállalkozó tudott volna létesíteni, de ekkor ilyen még nem tűnt fel a színen. A szállodában űzött féltitkos prostitúció meglétét a közegészségügyi szempontok indokolttá tették. Források híján nehéz lenne meghatározni mely társadalmi csoportok tagjaiból állhatott ez az igényesebbnek jelzett kuncsaftkör.

 

 

1. sz. dokumentum

 

Steiner Jenőné feljelentése Kacskovics Lajos alispánhoz a Ferenc József Szállodában működő titkos kéjnők tárgyában

Kaposvár, 1913. szeptember 15.

 

Tekintetes Alispáni Hivatal!

 

A kéjnők tartásáról szóló városi szabályrendeletet egyes szállodák részéről való be nem tartása a törvény egyenes kijátszásával oly helyzetet teremtett mely homlokegyenest ellenkezik a fent említett szabályrendelet szellemével.

Fent említett szabályrendelet pontosan megállapítja a kéjnőknek a szállodákban való alkalmaztatásuk számarányát –, mely a kettőt meg nem haladhatja s ennek dacára a helybeli Ferenc József szállodában mindenkor 6-8 kéjnő van alkalmazva, s ezáltal a szállodának teljesen bordélyház jellege lévén, megfoszt minket bordélyház-tulajdonosokat még annak a lehetőségétől is, hogy terhes kötelességeinknek eleget tehessünk.

Mióta fenti szálloda teljesen jogtalanul bordélyszerűleg működik nekünk bordélyház-tulajdonosoknak teljes lehetetlen a megélhetés, miért is tisztelettel kérjük a tekintetes alispáni Hivatalt, kegyeskedjék a reánk nézve oly sérelmes állapotok megszüntetése érdekében a kellő intézkedéseket megtenni.

Kaposvár, 1913. szeptember 15-én.

Tisztelettel:

Steiner Jenőné

Vár utca 19.

 

MNL SML IV. 405. b. Somogy vármegye alispánjának közigazgatási iratai, 21989/1913. sz.

Kézírással készült feljelentés. Betű szerinti közlés.

 

2. sz. dokumentum

 

Dr. Stecz Lászlónak, Kaposvár rendőrkapitányának jelentése Kacskovics Lajos alispánhoz a Ferenc József szállodai titkos kéjnőkről

Kaposvár, 1913. október 8.

 

Kaposvár rt. város rendőrkapitányi hivatala.

3902/1913. k[özigaz]g.[atási] szám.

 

Nagyságos Alispán Úr!

 

Steiner Jenőné feljelentése kapcsán tisztelettel jelentem a következőket:

A „Ferenc József” szállodai része állandó ellenőrzés alatt áll, s soha sem tétetett feljelentés az ellenőrzéssel megbízottak részéről a miatt, mert a megengedett létszámnál több nyilvános kéjnőként bejegyzett szobaleányt tart a szobaasszony. A feljelentés vétele után magam is 6 napon belül 3 ízben tartottam ott váratlan vizsgálatot, s több leányt mint kettőt nem találtam.

Megtörténik olyankor, hogy a leányok felváltása napján egyszerre 4 leány is van, ez azonban legfeljebb 12 óráig tart, mely idő alatt az érkezők beiratkoznak, a távozók pedig kijelentkeznek. A Ferenc Józsefben 2 szobaleány tartást kik egyúttal rendszeres vizsgálat alá vett bejegyzett kéjnők, kell tűrni a kényesebb igényű férfi közönségre tekintettel annyival inkább, mert az intelligensebb közönség a jelenleg fennálló 2 bordélyházat nem látogatja. A kérdést tehát addig, míg valami pénzes vállalkozó tisztességesebb, a kor igényeinek megfelelő bordélyházat nem létesít, másként megoldani nem tudom. Kérem méltóztassék ezen jelentésemet tudomásul venni.

Kaposvár, 1913. október 8-án.

 

SOMOGY VÁRMEGYE KAPOSVÁR R. T. VÁROS RENDŐRKAPITÁNYI HIVATALA 1899–1902

[körpecsét lenyomata a város címerével]

 

Dr. Stecz [László]

rendőrkapitány

 

MNL SML IV. 405. b. Somogy vármegye alispánjának közigazgatási iratai, 3902/1913. sz.

Írógéppel készült kiadmány a rendőrkapitány aláírásával. Betű szerinti közlés.

 

3. sz. dokumentum

 

Cikk a Ferenc József Szállodában folyt prostitúció betiltásáról

Kaposvár, 1913. december 14.

 

A rendőrség a prostitúció ellen

 

Rigó József rendőrkapitány, most erős kézzel látott ahhoz, hogy a prostitúció ügyét Kaposváron rendezze. Ennek a következménye lett, hogy a Ferenc József-szállóban levő szerelmi tanyát betiltotta. Mindez annak az interpellációnak lett a következménye, melyet az egyik városi képviselő a csütörtöki közgyűlésen a polgármesterhez intézett.

 

A rendőrség a prostitúció ellen. Somogyvármegye, 1913. december 14. 8. p. Betű szerinti közlés.

 

 

 

Felhasznált szakirodalom:

 

Récsei Balázs: A prostitúció és a polgári ethosz konfliktusai Somogy vármegyében az 1860-as évektől a 20. század közepéig. (Somogyi Almanach, 56. szám.). Kaposvár, 2019.

 

Récsei Balázs