A hónap dokumentuma 2018. május

Dr. Kunffy Lajos festőművész levele Somogy vármegye főispánjának, melyben a zsidóságot érintő gettósítási rendelet alól felmentést kér maga és felesége számára

 

Dr. Kunffy Lajos zsidó származású festő kérelmével szeretnénk a hónap dokumentumán keresztül emlékezni az 1944. évi zsidóságot ért gettósítási és elhurcoltatási eljárásokra, valamint a holokausztra.

Somogy vármegyében az 1941. évi népszámlálás során közel hatezer zsidó vallású lakost írtak össze. A kor faji törvényei azonban másként minősítették a zsidó lakosságot. Kunffy Lajos által készült beadvány is erről tanúskodik.

Somogy megyében 1944 áprilisában kezdődött a zsidónak tekintett személyek gettóba zárása. Közülük ezt megelőzendő – vagy már a kényszerlakhelyen – sokan öngyilkosságot követtek el. Az 1944 júliusáig lezajlott deportálások során az itt élő zsidó közösség töredéke élte túl csak a haláltáborok borzalmait.

A Somogytúron élő, 1869-ben Orciban született festőművész főispánhoz írt kérelmében a gettóba zárás alól kér felmentést. A nemzetközi hírnévre szert tevő Kunffy Lajos 1934-től kezdve végleg a családi birtokon, Somogytúron alkotott. A családi kúria, a park és a faluban lévő földek jelentették számára a biztonságot, a nyugodt hátteret. A festő impresszionista, naturalisztikus stílusban készült képeit Somogytúron őrizte. A levélben nemcsak magának, hanem a kúriának, képeinek is menedéket kért. Sajnos nem kapott. Kunffy és felesége a háború nehéz hónapjait Budapesten bujkálva vészelte át. A háború alatt somogytúri otthonát feldúlták, képei is károkat szenvedtek, jelentős részét ellopták. A szocialista időszakban birtokaitól megfosztották, csak a kúriát, a műtermet és a parkot hagyták meg neki. Kunffy összes alkotásának száma közel 2000 darabra tehető, melyből mintegy 1000 kép eltűnt, elpusztult már. A festő 1962-ben hunyt el. Somogytúron jelenleg is működik a Kunffy Lajos Emlékház, amelyben hatalmas olajfestményei is megcsodálhatók.

A közölt szöveg átírásában a magánhangzók esetében a mai helyesíráshoz ragaszkodtunk, az egyéb mai helyesírástól eltérő szavak írásmódját (ministerium, legio, sanatorium) meghagytuk a levélíró használata szerint. A levélíró által aláhúzott szövegrészt mi is aláhúzásokkal közöljük.

 

Irodalom:

Horváth János: Kunffy. Kaposvár, 1993. Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága.

Kunffy Lajos: Visszaemlékezéseim. Kaposvár, 1981. Somogy Megyei Levéltár. Somogyi Almanach, 31–33.

 

http://www.smmi.hu/kiallitasok/videki/kiallitohelyeink/kunffy-lajos-emlekmuzeum

http://somogy.hu/eletrajzok/kunffy-lajos.html

 


1.

Dr. Kunffy Lajos festőművész levele Somogy vármegye főispánjának, melyben a zsidóságot érintő gettósítási rendelet alól felmentést kér maga és felesége számára[1]

Somogytúr, 1944. május 14.

 

 

Méltóságos

Dr. Szathmáry Lajos úrnak

Somogy vármegye Főispánjának[2]

Kaposvár

 

Méltóságos Főispán Úr!

 

Engedelmet kérek, hogy Méltóságod idejét néhány percre igénybe veszem és előadom az alábbiakat.

Feleségemmel katholikusok vagyunk, egyetlen gyermekünket csecsemő korában megkereszteltettük és a piaristáknál neveltettük, származásunknál fogva azonban a mai törvények és rendeletek szerint zsidóknak számítunk.

Viseljük ennek súlyos következményeit, de egy tiszteletteljes kérésem van Méltóságodhoz.

A lakóhely meghatározása a vármegye első tisztviselőjének hatáskörébe utaltatott, kérem kegyeskednék az erre vonatkozó rendeletnek velem és feleségemmel szemben való végrehajtását felfüggeszteni és hozzájárulni, hogy somogytúri otthonunkban megmaradhassunk, tekintettel korunkra és egészségi állapotunkra. Én már 75ik évemben vagyok, epekövektől szenvedek, feleségem pedig fülbaja miatt súlyos szédülésekkel küzd.

Különleges jogcímem is volna erre a kérelemre, habár éppen különlegességénél fogva, se törvényben, se rendeletben erre nincs paragrafus.

Boldogult atyám négy évet töltött Olaszországban a magyar legiónál, hogy a magyar függetlenségi eszméért küzdjön, arcképe és huszár kardja az Országos Hadi Múzeumot díszíti. Én mint festő iparkodtam becsületet szerezni külföldön a magyar névnek és kormányoknak, hazafias lelkesedéssel diplomaticai szolgálatokat teljesítettem.[3] Már évek előtt felajánlottam a Somogy megyei múzeumnak egy nagyobb teremre való jellegzetes somogyi festményemet és csak a múzeumi építkezés elmaradása miatt nem adhattam át eddig.

Ezt a képcollectiót itt őrzöm somogytúri műtermemben és kiegészítésén még dolgozom.

Ezt az anyagot a pusztulás fenyegetné, ha itteni otthonomat el kellene hagynom.

Ezen otthonomat, amennyiben a kir.[4] ítélőtábla a tulajdonjogot illetőleg javamra dönt, az Országos Képzőművészeti Főiskolának óhajtom hagyományozni egy művészotthon céljára.

Ezen ügyben már felvettem az előbbi kormány alatt az érintkezést a Közoktatási Ministeriummával és a főiskola rectorával.

Szinyei Merse Jenő közoktatási minister úr intervenciójára gr. Bánffy Dániel földmívelési minister úr 79979/1943, II.6.2. számú átiratával biztosított is „érdememre való tekintettel” ezen művészotthon zavartalan használatát illetőleg.

Fentiek alapján tisztelettel kérem Méltóságos Főispán urat, kegyeskednék a rendelkezése alatt álló közigazgatási szerveket ilyen irányban utasítani.

Amennyiben nem állna hatalmában Méltóságos Főispán úrnak engem és feleségemet ebben a faluban, ahol más hasonló sorsú nem lakik és ahonnan távozásomat a falu lakosságának egy tagja sem kívánja, meghagyni, úgy arra bátorkodom kérni, hogy kegyeskednék részünkre utazási és átköltözési engedélyt adni a fővárosba, Budapestre, hogy ott gyógykezelésünket folytathassuk. Én februárban a Bakay Klinikán feküdtem, feleségem egy sanatoriumban.

Tisztelettel kérve Méltóságodat, hogy határozatáról értesíteni kegyeskednék, engedje meg, hogy hazafias, súlyos feladatai elvégzéséhez Isten áldását kérjem.

 

Méltóságos Főispán Úr

 

Készséges híve

 

Somogytúr 1944. máj[us]. 14.

 

Dr. Kunffy Lajos

 

 

MNL SML IV.401.b. Somogy vármegye főispánjának iratai. Általános iratok. 552/1944. 50. tétel.

Eredeti, kézzel írt tisztázat saját kezű aláírással.

 

2.

Szathmáry Lajos főispán intézkedése Kunffy Lajos kérelmét illetően

Kaposvár, 1944. május 19.

 

Somogy vármegye főispánja

Szám: 552/1944

Kunffy Lajos somogytúri lakos kérelme

Melléklet: 1 drb

 

Főszolgabíró úrnak

 

Lengyeltóti

 

A kérelmet kiadom azzal, hogy saját hatáskörben intézze el. A kérelemben írt jogcímen kivételezésnek helye nincsen.

 

Kaposvár, 1944. május hó 19-én

 

Dr. Szathmáry

főispán

 

 

MNL SML IV.401.b. Somogy vármegye főispánjának iratai. Általános iratok. 552/1944. 50. tétel.

Eredeti, gépelt tisztázat saját kezű aláírással.

 

 

 

Polgár Tamás[1] Az iratot első ízben dr. Bősze Sándor közölte. Bősze Sándor: Adatok a háborús hátország történetéhez – Somogy 1941–1945. In: Szabó Péter–Szili Ferenc (szerk.): Somogy megye a II. világháborúban. Kaposvár, 1993. 105–106. p.

[2] Szathmáry Lajos 1944. május 22-én foglalta el a főispáni széket.

[3] Kunffy a budapesti Képzőművészeti Társulat megbízásából kortárs amerikai és francia festészeti kiállításokat is szervezett Magyarországon. A francia fél ezt a munkáját a becsületrend adományozásával jutalmazta.

[4] Értsd: királyi