Történet

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Levéltártudományi Szakkönyvtára

A Magyar Országos Levéltár könyvtára az intézmény újjászervezésével egy időben, 1875-ben jött létre. Könyvállományát 1883–1884-ben rendezték először praktikus szempontok szerint. Egymástól elkülönülő két része a hivatalos kiadványokból álló ún. nagykönyvtár és a vásárolt anyagból létrehozott kézikönyvtár volt, az állományhoz cédulakatalógus tartozott. Az 1910-ben zajló kézikönyvtári rendezés során a könyveket nagyság szerint csoportosították (fólió, negyedrét, nyolcadrét), a térképeket szekrénybe zárták, tulajdonbélyegzőt vásároltak, és az állományról törzsnaplót kezdtek el vezetni.

1924–1925-ben költözött a könyvtár jelenlegi helyére, a Bécsi kapu téri levéltári palotába. Ekkor lehetőség nyílt arra, hogy a korábban egymástól elkülönített állományrészeket egységesítsék. Az ún. nagykönyvtár a kézikönyvtárba olvadt, és ezzel kialakultak a jelenlegi struktúra alapjai. Az újraleltározással párhuzamosan folyt az állomány újrakatalogizálása, egyszerre három katalógus is épült: szerzői, földrajzi és kézikönyvtári. A levéltári könyvtár már az 1920-as években csatlakozott az országos könyvtári munkálatokhoz. A könyvtár dolgozói adatokat szolgáltattak a külföldi folyóiratok címjegyzékéhez és a külföldi könyvek központi katalógusához, továbbá 1931-ben összeállították a külföldi levéltárakban őrzött magyar vonatkozású anyagról szóló ismertetések rendszerező bibliográfiáját.

A könyvtári állomány fontos és értékes részét képezik az ajándékba kapott letétek. Közülük Babics József könyvtára a legjelentősebb. Babics József 1919-ben a Magyar Történelmi Társulatnak ajándékozta gyűjteményét, a Társulat pedig 1924-ben állandó letétként átadta a levéltárnak (3351 mű 6516 kötetben). Szintén a Társulat adta át 1936-ban a Friedreich- és a Reiszig-könyvtárakat. A Szentiványi-könyvtár 1938-ban, a Máriássy- és a Teleki család gyűjteménye 1939-ben került a levéltárba, majd 1952-ben a könyvtárba; a Károlyi-, Éble- és Jambrekovich-könyvtár pedig 1959–1960-ban került be.

Az első 75 évben egy-egy levéltári tisztviselő kapott megbízást – egyéb feladatai mellett – a könyvtári feladatok ellátására. 1951 nyarán létesített először az intézmény önálló könyvtárosi állást. Ekkor a teljes állományra tekintettel – a korábban használatos törzsnaplót felhasználva – új, szabványos nyilvántartás készült, s egyben elkészült a leíró katalógus is. Azóta a leltárkönyvek vezetése folyamatos.

A könyvtár 1956 és 1992 között a levéltári könyvtárak hálózatának központja volt: felügyelte a megyei levéltárak könyvtári munkáját, hálózati címnyilvántartást vezetett, statisztikai jelentéseket állított össze. A Levéltári Osztálytól átvette a külföldi kiadványcsere bonyolítását. A kilencvenes években 52 nemzetközi cserepartnerrel, valamint belföldi intézményekkel folytatott kiadványcserét.

A katalógusszekrények 1999-ben megteltek, de ekkor már szekrények helyett integrált könyvtári rendszert vásárolt a könyvtár. 2001 szeptemberétől a Corvina katalogizáló modult kezdték el használni, és elkezdődött a teljes állomány visszamenőleges elektronikus katalogizálása.

2007-ben új gyűjtőköri szabályzat készült, a könyvtár csatlakozott a MOKKA-R Egyesülethez.

2008-ban indult el havi rendszerességgel a Magyar Országos Levéltár könyvtáros hírlevele. Ettől az évtől a könyvtár évente három alkalommal közművelődési feladatokat vállalt (Levéltári Éjszaka, Kulturális Örökség Napjai, Múzeumok Éjszakája). Könyvtárbemutatóval, tematikusan válogatott könyvek bemutatásával és ismeretterjesztő játékokkal várta a látogatókat.

2009-ben kezdődött el az elektronikus kölcsönzés használata. Ez év márciusában elkészült az intézmény megújult felületű honlapja, amelyen megjelent a könyvtári online katalógus. Új könyvtárhasználati szabályzat készült, amelyben pontosították a kölcsönzési határidőre, a másolatszolgáltatásra és a muzeális dokumentumok használatára vonatkozó szabályokat.

2010-től az állományba vétel már kizárólagosan a Corvina beszerzési moduljával történik. Átalakult a leltári szám kiadása úgy, hogy a korábban párhuzamos (sokszorosan újrainduló) leltári számok megszűntek, s egyetlen leltárszámsoron történik a bevételezés.

2012 szeptemberében készült el a teljes állomány elektronikus feldolgozása a nyilvános Corvina katalógusban. Ugyanekkor a könyvtár eleget tett a muzeális dokumentumokra vonatkozó bejelentési kötelezettségének az országos nyilvántartás felé.

2012. október 1-én megalakult a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL). A könyvtár és a kutatószolgálat összeolvadásából létrejött az új szervezeti egység, a Kutatószolgálati, Tájékoztatási és Levéltártudományi Szakkönyvtári Főosztály. A könyvtár ekkor új feladatként kapta a megyei levéltári könyvtárak munkájának koordinálását és támogatását.

2013-ban az Országos Levéltár könyvtárában elkezdődött a muzeális dokumentumok (13 ezer kötet) állapotának felmérése és a leltárkönyvének elkészítése. Elkészült az egységes gyűjtőköri és használati szabályzat.

Fiókkönyvtár

Az 1945 utáni levéltári anyag elhelyezésére 1970-ben létrejött az Új Magyar Központi Levéltár (ÚMKL). Az ÚMKL keretében működtetett szakkönyvtár gyűjtőköre alkalmazkodott az új intézmény profiljához: a levéltári segédletek és kézikönyvek mellett a politika, a gazdaságtudomány, a filozófia és a szociológia szakirodalma lett a fő gyűjtőkör. 1992-ben az ÚMKL beolvadt a Magyar Országos Levéltárba (MOL), ekkor vált a könyvtár a MOL Központi Könyvtárának fiókkönyvtárává.

A fiókkönyvtár 1998-ban a Hess András téri épületből Óbudára, a Lángliliom utcába költözött, ekkor módosult a gyűjtőköre, nagyobb hangsúlyt kapott a családtörténeti kutatás szakirodalma.

2001-ben került a fiókkönyvtár állományába Ember Győző hagyatéka, a 2600 kötet különgyűjteményként került elhelyezésre.

A teljes állomány 2008-ban került be az elektronikus katalógusba.

2020 végén könyvtárunk teljes állománya 142 ezer dokumentum volt.

 

Könyvtárvezetők:

 

Ekler Péter      2019. november 1. –

Konrád Aranka           2015. szeptember 1. – 2019. október 31.

Nagy Gábor                2014. január 1. – 2015. augusztus 31.

Konrád Aranka           2007. április 1. – 2013. december 31.

Kálnoki Kis Tamás    1984. január 1. – 2007. március 31.

Bogdán István   1951. július 1. – 1983. december 31.