Gyűjtőköri szabályzat

14/706/2013

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Levéltár-tudományi Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata

Hatálybalépés: 2013. augusztus 15.

 

1.

Általános rész

1.1.

A könyvtár adatai

 

Megnevezése: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára

Levéltár-tudományi Szakkönyvtár (a továbbiakban: Könyvtár)

 

Címe: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.

 

Központi könyvtár: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.

 

Fiókkönyvtár: 1037 Budapest, Lángliliom u. 4.

 

Típusa: korlátozottan nyilvános

1.2.

A könyvtár feladata

 

A könyvtár levéltár-tudományi szakkönyvtár, amelynek feladata az intézmény szakmai tevékenységének (a levéltári anyag őrzésének, feldolgozásának és közzétételének) a támogatása, valamint a levéltári anyag használatának elősegítése.

 

2.

Az állománygyarapítás módja

2.1.

Hivatalból

A Magyar Nemzeti Levéltár minden kiadványa, valamint közlési díj fejében kapott dokumentumok.

2.2.

Vétel

 

Kereskedelmi forgalomban megjelenő új dokumentumok könyvtárellátótól és más könyvesboltokból,  

 

kereskedelmi forgalomba nem kerülő dokumentumok kiadóktól, intézményektől,

 

antikváriumból régi könyvek, hiányok pótlására,

 

külföldről importőrön keresztül új vagy régi dokumentumok,

 

periodikák elsősorban éves előfizetéssel,

 

indokolt esetben természetes személytől.

2.3.

Csere

 

Kiadványcsere szerződések alapján vagy alkalmi cserék útján.

2.4.

Ajándék

 

Levéltárosok, történészek saját vagy ajándékba kapott műveinek adományozása, kiadók ajándékai, hagyatékok, fölös példány felajánlások.

2.5.

Saját előállítás

 

Másolat készítése (nyomtatás vagy másolás) a szerzői jogvédelem betartása mellett.

 

3.

Az állománygyarapítás szempontjai

3.1.

A dokumentumok tartalma szerint

3.1.1.

Fő gyűjtőkör:

 

A levéltártudomány elméletére és gyakorlatára vonatozó kiadvány,

 

a levéltári anyag használatát segítő kiadvány,

 

levéltári kiadványok,

 

külföldi levéltár-tudomány elméleti művek,

 

a történelmi Magyarország területén működő levéltári kiadvány,

 

a történelem segédtudományai (oklevéltan, származástan, címertan, történelmi földrajz és kronológia, írástörténet, pecséttan, irattan stb.),

 

Magyarország történelmét összefoglaló általános mű,

 

forráskiadványok,

 

levéltári segédletek,

 

igazgatás- és hivataltörténet,

 

a Levéltár illetékességi, illetőleg gyűjtőkörébe tartozó intézmények, vállalatok működése és története,

 

lexikon és enciklopédia (általános, történeti, életrajzi, gazdaságtörténeti, társadalomtörténeti stb.),

 

jogforrás (törvénytár, közlöny, rendelet, határozat, jogszabály-gyűjtemény),

 

helységnévtár,

 

név- és címtár,

 

a kitelepítési, betelepítési és összeírási adatokat tartalmazó mű,

 

történettudományi bibliográfia,

 

történelmi térképek és atlasz,

 

állományvédelmi szakkönyv,

 

könyvtári szakirodalom alapvető kézikönyv és szabvány,

 

levéltári közalkalmazottakat érintő jogszabály.

3.1.2.

Mellék gyűjtőkör:

 

Magyarország története, helytörténet, világtörténet általános- összefoglaló mű, térkép, bibliográfia, egyháztörténet, gazdaságtörténet, történeti statisztika, művelődéstörténet, nemzetiségi irodalom, egynyelvű szótár (helyesírási, értelmező, etimológiai stb.), többnyelvű szótár (világnyelvek és szomszédos népek nyelvei), könyvtártudományi segédkönyv és adattár.

3.2.

Intellektuális szint

 

Tudományos, szakmai művek.

3.3.

Nyelvi szempont

 

Elsősorban magyar nyelvű művek.

 

A levéltári szakirodalom bármely nyelven, lexikonok és adattárak német és angol nyelven.

3.4.

Földrajzi szempont sorrendje

 

Magyarország, történelmi Magyarország területe, szomszédos országok, Európa stb.

3.5.

Dokumentumtípus

 

Könyv, periodika, térkép, különlenyomat, elektronikus dokumentum (CD, DVD, fájlrendszer).

3.6.

Példányszám

 

1 példány

 

Kivételek:

 

   MNL OL kiadványai 5 példány,

 

   oktatási segédanyagok 10-20 példány,

 

   oklevéltár 3-5 példány,

 

   segédletek, szótárak 3-5 példány,

 

   más levéltár kiadványa 2-3 példány,

 

   kézikönyv 2 példány.

 

4.

Kivonás az állományból

4.1.

Törlés

4.1.1.

Vis maior esetén (elemi kár, dokumentum elvesztése, leltárhiány).

4.1.2.

Muzeális dokumentum nem törölhető elvesztés és leltárhiány esetén, csak más közgyűjteménybe történő átkerülés vagy teljes megsemmisülés miatt.

4.2.

Tervszerű kivonás esetén

4.2.1.

MNL OL kiadványaiból három példányon felüli művek, más levéltári kiadványból vagy fontos történeti értékkel bíró művekből csak a duplum példány törölhető.

4.2.2.

Törlés után a dokumentumok felajánlandók az MNL más könyvtárai számára, ezt követően más könyvtáraknak.

 

Budapest, 2013. július 26.                                

                                                                                              dr. Mikó Zsuzsanna

                                                                                                    főigazgató