Szabályrendelet

Szabályrendelet, mutató

(3167 /1072/1073: leltári szám

Sz: Nyomtatványtár szabályrendelet)

 

3167/1.

Rendszabály a községi pénz s egyéb vagyon kezeléséről és számadásról. Fejérmegye rendeletéből / Tóth István.- Pest, 1861.- 19 [34] p.

3167/2.

Szabályrendelet a szülészeti szolgálat rendezése tárgyában Fejérvármegyében.- Székesfehérvár, 1888.- 8 p.

3167/3.

Szabályrendelet a Fejérvármegye területén lévő községi és körállatorvosok szolgálati viszonyairól.- Budapest, 1914.- 4 p.

3167/4.

Szabályrendelet a Fejérvármegyei községi (vicinalis) közlekedési utak építése és fen[n]tartásáról és arra szükséges közmunkaerőről.- Székesfehérvár, 1887.- 7 p.

3167/5.

Szabályrendelet a Fejérmegyei községi jegyzők nyugdíjaztatásáról.- Székesfehérvár, 1877.- 15p.

3167/8.

Szabályrendelet Fejérvármegye területén szoptatásra és dajkálásra elhelyezett csecsemőkről és kisdedekről.- Sz.-Fehérvárott, 1889.- 9 p.

3167/12.

Szabályrendelet a 15 éven alul levő fiatalkor[ú]aknak a dohányzószerek tartásától való eltiltásról.- [Székesfehérvár], 1913.- 2 p.

3167/13.

A Fehérmegyei rendfenntartási-csapat szolgálat és fegyelmi szabályzata.- Pesten, 1861.- 15 p.

3167/17.

Fejérvármegye szervezete az 1886. évi XXI. tcz értelmében átdolgozva.- Székesfehérvár, 1889.- 32 p.

3167/18.

Fejérvármegye bizottsági közgyüléseinek tanácskozási- és ügy-rendje.- Székesfehérvár, 1872.- 11 p.

3167/19.

Fejérvármegye szabályrendelete a vármegyei és községi alkalmazottak nyugellátásáról.- Székesfehérvár, 1929.- 59 p.

3167/20.

Szabályrendelet tervezet az elhagyott gyermekek községi segélyalapja létesítéséről.- Székesfehérvár, 1911.- 7 p.

3167/21.

Fejérvármegye építkezési szabályrendelete.- Székesfehérvár, 1898.- 17 p.

3167/22.

Szabályrendelet Fejérvármegye alkalmazottai, valamint azok özvegyeinek és árváinak ellátásáról.- Székesfehérvár, 1913.- 68 p.

3167/23.

Szabályrendelet Fejérvármegye árvaszékének szervezetéről, és a központi árvapénztár kezeléséről.- Székesfehérvár, 1888.- 58 p.

3167/24.

Szabályrendelet Fejérvármegye árvaszékének szervezetéről.- [1880].- 75 p.

3167/25.

Fejérvármegye kivonatos szabályrendelete az útrendőri kihágásokat szabályozó hirdetményből.- Székesfehérvár, 1909.- 7 p.

3167/26.

Fejérvármegye tűzrendészeti szabályredelete.- Székesfehérvár, 1906.- 16 p.

3167/27.

Szabályrendelet a szülészeti szolgálat rendezése tárgyában Fejérvármegyében.- Székesfejérvárott, 1900.- 8 p.

1073/1.

Székesfehérvár szab. kir. város tulajdonát képező felső- és alsóvárosi legelőkön való legeltetés szabályzata.- Székesfehérvár, 1896.- 8 p.

1073/2.

A „katholikus néptanítók székesfehérvári egyesületének” módosított alapszabályai.- Székesfehérvár, 1881.- 12 p.

1073/3.

Helyhatósági szabályrendelet a foglalkozást közvetítő és cselédszerző üzletekről (Érvényes Székesfehérvár szab. kir. város területére nézve).- Székesfehérvár, 1890.- 6 p.

1073/4.

Tűzrendészeti szabályrendelet.- Sz.-Fehérvár, 1892.- 14 p.

1073/5.

Székesfehérvár szabad királyi város területén érvényes közvágóhídi szabályrendelet és házszabályok.- Székesfehérvár, 1882.- 15 p.

1073/6.

Sz.-Fejérvár szabad királyi város köztörvényhatóságánál alkalmazott tisztviselők-, segéd-, kezelő-személyzet tagjai és szolgák nyugdíjszabályzata.- Székesfehérvár, 1897 [1888].- 16 p.

1073/7.

Székesfejérvár szab. kir. város közönsége által saját területére hozott szőllőhegyi rendszabályok.- Sz.-Fejérvár, 1883.- 13 p.

1073/8.

A székesfehérvári öreghegy hegyközség rendtartása.- Székesfehérvár, 1897.- 20 p.

1073/9.

Szabályzat szab. kir. Székesfehérvár város kapitánysága, kerületi orvosai és gyógyszerészei számára a városi kerületi szegényeknek ingyen kiszolgáltatandó gyógyszereknél követendő eljárásról.- Székesfehérvár, 1891.- 7 p.

1073/11.

Székesfehérvár szab. kir. város lakbérleti szabályzata.- Székesfehérvár, 1897 [1884].- 14 p.

1073/12.

Szabályrendelet a kéményseprés iparról.- Székes-Fehérvár, 1890.- 8 p.

1072/1.

Szabályrendelet Fejérvármegye szervezéséről.- Székesfehérvár, 1912.- 18 p.

1072/2.

Szabályrendelet Fejérvármegye tiszti, segéd, kezelő és szolgaszemélyzete nyugdíjazása tárgyában.- Székesfehérvár, 1909.- 19-35 p.

1072/3.

Szabályrendelet a betegség vagy szellemi fogyatkozás folytán munkaképtelenné vált törvényhatósági tisztviselő, segéd- és kezelő-személyzet tagjaival szemben követendő eljárás módozatai iránt.- Székesfehérvár, 1887.- 36-38 p.

1072/4.

Szabályrendelet hivatali lemondás esetében, ennek végleges elfogadásáig, a választott tisztivelővel szemben követendő eljárásról.- Székesfehérvár, 1887.- 39-41 p.

1072/5.

Szabályrendelet Fejérvármegye községi- és körjegyzőinek, valamint a rendszeresített állásra megválasztott okleveles segédjegyzőinek nyugdíjazásáról.- Székesfehérvár, Székesfehérvár, 1911.- 42-56 p.

1072/6.

Szabályrendelet a vármegyei és községi tisztviselőkre az illetékes hatóságok által kiszabandó fegyelmi és rendbirsági büntetéspénzek hovafordítása és kezelése tárgyában.- Székesfehérvár, 1888.- 57-60 p.

1072/7.

Szabályrendelet Fejérvármegye törvényhatósági bizottsága közgyűlései számának, határidejének és ügyrendjének megállapítása tárgyában.- Székesfehérvár, 1911.- 61-68 p.

1072/8.

Szabályrendelet a gyámoltak és gondnokoltak pénzei gyümölcsöztetéséről és a tartalékalap javára levonható jutalékokról.- Székesfehérvár, 1904.- 69-73 p.

1072/9.

Szabályrendelet a Fejérmegye területén egyelőre szervezendő állatorvosi körökre vonatkozólag.- Székesfehérvár, 1908.- 74-83 p.

1072/10.

Szabályrendelet Fejérvármegye tiszti, segéd kezelő, szolgaszemélyzete és nyugdíjasainak temetési járulék tárgyában.- Székesfehérvár, 1910.- 84-87 p.

1072/11.

Fejérvármegye állandó választmányának ügyrendje.- Székesfehérvár, 1909.- 88- 89 p.

1072/12.

Szabályrendelet a fejérvármegyei törvényhatósági útbiztosok szolgálati viszonyairól, minősítéséről és hivatalos teendőiről.- Székesfehérvár, 1907.- 90-102 p.

1072/13.

Szabályrendelet az anyakönyvi kivonatok kiállításáért, valamint a családi értesítők kiállításáért és záradékolásáért járó díjak bevételezése, kezelése és elszámolásáról.- Székesfehérvár, 1907.- 103-108 p.

1072/14.

Szabályrendelet a vármegyék háztartásáról szóló 1883. évi XV. t. c. 9 §-a értelmében Fejérvármegye törvényhatósága által netalán kivetendő pótadóknak mikénti kezelése és behajtásáról.- Székesfehérvár, 1909.- 109 – 114. p.

1072/15.

Szabályrendelet a katonai beszállásolás terhének az 1879. évi XXXVI. és XXXVII. törvénycikkek értelmében arányosabb megosztása tekintetéből építendő lovas laktanya költségeinek fedezésére szolgáló pótadó kivetéséről és az ekképp befolyt pénzekből laktanyaépítési-alap létesítéséről.- Székesfehérvár, 1886.- 115-118 p.

1072/16.

Szabályrendelet a fejérvármegyei községi és körjegyzők úgy is mint anyakönyvvezetők részére egyes hivatalos működésekért engedélyezett díjakról valamint az általuk végezhető magán munkálatokról.- Székesfehérvár, 1912.- 119-136 p.

1072/17.

Szabályrendelet az előfogatok kiállításáról.- Székesfehérvár, 1894.- 136-140 p.

1072/18.

Fejérvármegye által alkotott szabályrendelet a községek háztartásáról és számviteléről.- Székesfehérvár, 1889.- 141-186 p.

1072/19.

Szabályrendelet a községi éjjeli-őrség szervezése és szabályozása tárgyában.- Székesfehérvár, 1912.- 187-190 p.

1072/20.

A Fejérvármegyei árvaház alapszabályai.- Székesfehérvár, 1904.- 197-202 p.

1072/21.

A Fejérvármegyei árvaház igazgatóválasztmányának ügyrendszabályai.- Székesfehérvár, 1904.- 203-207 p.

1072/22.

Szabályzat a fejérmegyei árvaház személyzetének számáról, minősítéséről, javadalmazásáról és munkaköréről.- Székesfehérvár, 1906.- 208-217 p.

1072/23.

A Fejérvármegyei „Szent-György” közkórház alapszabályai.- Székesfehérvár, 1909.- 218-268 p.

1072/24.

Szabályrendelet a peronospora elleni védekezés tárgyában.- Székesfehérvár, 1893.- 270-273 p.

1072/25.

Szabályrendelet a gőzcséplő- és egyéb gazdasági gépek körül foglalkozó munkások testi épségének megóvása tárgyában.- Székesfehérvár, 1882.- 274-276 p.

1072/26.

Szabályrendelet az elhagyott gyermekek községi segély alapja létesítéséről.- Székesfehérvár, 1912.- 277-280 p.

1072/27.

Szabályrendelet Fejérvármegye járási mezőgazdasági bizottságainak szervezetéről és ügyrendjéről.- Székesfehérvár, 1894.- 281-285 p.

1072/28.

Szabályrendelet a faiskolákról és fásításokról.- Székesfehérvár, 1901.- 286-296 p.

1072/29.

Szabályrendelet Fejérvármegye mezőgazdasági bizottságának szervezéséről.- Székesfehérvár, 1899.- 297-303 p.

1072/30.

Szabályrendelet a birtok határainak jelzése tárgyában.- Székesfehérvár, 1898.- 304-306 p.

1072/31.

Szabályrendelet a községi munkás segély alapokról.- Székesfehérvár, 1902.- 307-310 p.

1072/32.

Szabályrendelet a gazdasági szegődményes cselédek lakásairól.- Székesfehérvár, 1907.- 311-314 p.

1072/34.

Fejérvármegye szabályrendelet a pásztorokról.- Székesfehérvár, 1897.- 315-319 p.

1072/35.

Szabályrendelet az ebtartásról.- Székesfehérvár, 1905.- 320-325 p.

1072/36.

Szabályrendelet a fejérvármegyei községi kör- és segédjegyzők szabadságidejéről s ezzel kapcsolatos helyettesítéséről.- Székesfehérvár, 1934.- 326-334 p.

1072/37.

Szabályrendelet zsibárus üzlet gyakorlásáról.- Székesfehérvár, 1910.- 335-337 p.

1072/38.

Szabályrendelet Fejérvármegye területén szoptatásra és dajkálásra elhelyezett csecsemőkről és kisdedekről.- Székesfehérvár, 1889.- 338-350 p.

1072/39.

Szabályrendelet a hordár vagy bérszolga iparról.- Székesfehérvár, 1910.- 351-354 p.

1072/40.

Szabályrendelet a díjnokok szolgálati viszonyainak és illetményeinek rendezéséről.- Székesfehérvár, 1910.- 355-362 p.

1072/41.

Szabályrendelet a foglalkozást közvetítő és cselédszerző üzlet gyakorlásáról.- Székesfehérvár, 1910.- 363-367 p.

1072/43.

Szabályrendelet a szarvasmarha, sertés és juhtenyésztésről.- Székesfehérvár, 1909.- 368-383 p.

1072/43.

Szabályrendelet a vármegye területén közlekedő közúti járműveknek jelző táblával való ellátása iránt.- Székesfehérvár, 1904.- 384-385 p.

1072/44.

Szabályrendelet a Fejérvármegye törvényhatósága területén létező törvényhatósági közutakon hófúvás, hegyomlás és árvíz alkalmával előforduló közlekedési veszélyeknek és akadályoknak elhárítása, illetőleg megszüntetése iránt.- Székesfehérvár, 1896.- 386-396 p.

1072/45.

Szabályrendelet az állami és törvényhatósági közutakba betorkoló kiépítetlen viczinális utaknak részben kavicsággyal való ellátása tárgyában. (8594/96., 12,.122/97. és 70.526/96. sz. a. kelt kereskedelmi miniszteri rendeletek alapján.- Székesfehérvár, 1898.- 397-399 p.

1072/46.

Szabályrendelet a községi közlekedési (vicinális-) és a községi közdűlő-utakon és műtárgyakon a forgalom biztonsága, az úttest és tartozékai valamint többi berendezéseknek épségére, végre ezen utak és műtárgyak, illetve berendezéseseknek fenntartására hátrányos cselekmények és mulasztásokról, illetve azok büntetéséről.- Székesfehérvár, 1895.- 400-410 p.

1072/47.

Szabályrendelet a községi munka összeírása, megváltása, a váltságdíjak behajtása és felhasználása tárgyában.- Székesfehérvár, 1896.- 411-435 p.

1072/48.

Szabályrendelet az egyenes adót nem fizető útadó kötelezettek összeírása, nyilvántartása és a kötelezettség teljesítésének módozatairól, úgyszintén az 1890. évi 1. t.-cz. 25 §-ában megállapítottakon kívüli útadó mentességéről.- Székesfehérvár, 1892.- 436-442 p.

1072/49.

Szabályrendelet a Nádor-csatornának Fejérvármegye területén átvonuló szakaszán építendő hidak és egyéb műtárgyakat illetőleg.- Székesfehérvár, 1886.- 443-445 p.

1072/50.

Szabályrendelet a községi közlekedési (vicinális) és községi közdűlő utakról készítendő törzskönyvek összeállításáról és kezeléséről.- Székesfehérvár, 1898.- 446-453 p.

1072/51.

Szabályrendelet az útkaparók minősítése és szolgálati viszonya tárgyában.- Székesfehérvár, 1904.- 454-463 p.

1072/52.

Fejérvármegye tűzrendészeti szabályrendelete.- Székesfehérvár, 1906.- 464-478 p.

1072/53.

Szabályrendelet élelmiszerek hetivásárokon tovább eladásra való vételének korlátozásáról.- Székesfehérvár, 1905.- 479-482 p.

1072/54.

Szabályrendelet az iskolai rend védelme tárgyában.- Székesfehérvár, 1898.- 483-484 p.

1072/55.

Szabályrendelet a kéjelgési ügy tárgyában.- Székesfehérvár, 1911.- 485-494 p.

1072/56.

Szabályrendelet Fejérvármegye területén készítendő építési anyagoknak, falazó és burkoló tégláknak és födélcserepeknek normális méreteiről.- Székesfehérvár, 1894.- 495-497 p.

1072/57.

Szabályrendelet Fejérvármegye területén levő tűzoltó testületek felügyelete és a községi tűzrendészet ellenőrzéséről (a tüzr. kormm. rend. 34 §-ához).- Székesfehérvár, 1891.- 498-502 p.

1072/58.

Fejérvármegye építkezési szabályrendelete.- Székesfehérvár, 1910.- 503-521 p.

1072/59.

Szabályrendelet a zugiskolák megakadályozásáról.- Székesfehérvár, 1890.- 522-523 p.

1072/60.

Szabályrendelet az iparkészítményeknek a hetivásárokon a nem helyben lakó iparosok által való árusíthatásáról és az árusíthatás korlátozásáról.- Székesfehérvár, 1900.- 524-528 p.

1072/61.

Szabályrendelet a fejérmegyei községek vásárai rendtartása tárgyában.- Székesfehérvár, 1900.- 529-533 p.

1072/62.

Szabályrendelet Fejérvármegye területén létező vendéglőkben, korcsmákban és más italmérési helyiségekben… szeszes italok ára … .- Székesfehérvár, 1883.- 534 p.

1072/63.

Szabályrendelet a kis- és nagy községekben tartózkodó külföldiek bejelentése körül követendő eljárás iránt.- Székesfehérvár, 1890.- 535-538 p.

1072/64.

Szabályrendelet a fogadó, vendéglő, kávéház és kávémérési iparok gyakorlásáról.- Székesfehérvár, 1900.- 539-546 p.

1072/65.

Szabályrendelet a koldulás megszüntetése iránt.- Székesfehérvár, 1882.- 547-550 p.

1072/66.

Fejérvármegye bába szabályrendelete.- Székesfehérvár, 1911.- 551-555 p.

1072/67.

Szabályrendelet a kéményseprési ipar gyakorlásáról és a kéményseprői díjakról.- Székesfehérvár, 1910.- 556-563 p.

1072/68.

Szabályrendelet a szerbtövis (disznó-tüske) név alatt ismeretes kártékony növény kiirtása czéljából.- Székesfehérvár, 1879.- 564-565 p.

1072/69.

A Fejérvármegyében alakított borellenőrző bizottságok szervezeti szabályai és ügyrendje.- Székesfehérvár, 1898.- 565-572 p.

1072/70.

Függelék a törvényhatósági útbiztosokra vonatkozó szabályrendeletekhez: Szabályok.- Székesfehérvár, 1904.- 574-575 p.

1072/71.

Függelék a szarvasmarha sertés és juhtenyésztésről alkotott szabályrendelethez.- Székesfehérvár, [1894].- 576-581 p.

Sz./1.

Székesfehérvár szab. kir. város szabályrendelete a városi színház kezeléséről.- Székesfehérvár, 1903.- 15 p.

Sz./2.

Szabályrendelet Székesfehérvár szab. kir. város területén fogyasztott bor, hús és égetett szeszes italok után fizetendő városi bor-, hús-, illetve szeszfogyasztási adópótlék kivetése, beszedése, ellenőrzése és kezelése tárgyában.- Székesfehérvár, 1899.- 24 p.

Sz./3.

Székesfehérvár szab.kir. város építési szabályrendeletének függelék szabályrendelete a közterületek burkolásáról.- Székesfehérvár, 1926.- 12 p.

Sz./4.

Székesfehérvár szab. kir. város szabályrendelete a m. kir. belügyminiszter 64573/901. sz. körrendelete alapján hangversenyek, táczvigalmak, szavalatok (recitator) felolvasások, daltársulati, bűvészeti, továbbá czirkus, valamint egy vagy több állattal bemutatandó előadások, álarczos menetek nyilvános rendezéséhez, tűzijáték, állatsereglet, anatómiai, panoptikai és más hasonló múzeum, báb és gépszínház nyilvános bemutatásához, kintorna, sípláda, czitera és általában hangszerekkel udvarokon, utcákon, tereken, nyilvános helyeken kereseti czélból való játszáshoz,- végre hinták (léghajó, körhinták) erőmerőgépek, hullámvasutak és ezekhez hasonló látványoknak nyilvános helyeken való felállítása rendőr és helyhatósági engedélyezése alkalmából a városi szegény alap javára az engedélyesek által fizetendő díjakról.- Székesfehérvár, 1902.- 6 p.

Sz./5.

Általános szabályrendelet Fejérvármegye községeinek szervezéséről.- Székesfehérvár, 1887.- 12 p.

Sz./6.

Székesfehérvár szab. kir. városnak az egyenes állami adót nemfizetők utadó tartozására vonatkozó szabályrendelete.- Székesfehérvár, 1894.- 7 p.

Sz./7.

Szabályrendelet Székesfehérvár szab. kir. város területén szedendő városi fogyasztási illeték kezelése tárgyában.- Székesfehérvár, 1894.- 8 p.

Sz./8.

Fejér vármegye építési szabályrendelete.- Székesfehérvár, 1934.- 28 p.

Sz./9.

Szabályrendelet a kéményseprő ipar gyakorlásáról és a kéményseprési díjakról.- Székesfehérvár, 1916.- 14 p.

Sz./10.

Szabályrendelet Fejérvármegye községi- és körjegyzőinek, valamint a rendszeresített állásra megválasztott okleveles segédjegyzőinek nyugdíjazásáról.- Székesfehérvár, Székesfehérvár, 1916.- 16 p.

Sz./11.

Szabályrendelet a korcsmákról, sörházakról és pálinkamérésről.- Székes-Fejérvár, 1896.- 7 p.

Sz./12.

Székesfehérvár szabad királyi város szervezési szabályrendelete.- Székesfehérvár, 1887.- 35 p.

Sz./13.

Székesfehérvár szabad királyi város szervezési szabályrendelete.- Székesfehérvár, 1896.- 65 p.

Sz./14.

Helyhatósági szabályrendelet a foglalkozást közvetítő és cselédszerző üzletekről (Érvényes Székesfehérvár szab. kir. város területére nézve).- Székesfehérvár, 1890.- 9 p.

Sz./15.

Székesfehérvár szab. kir. város javadalmi hivatala szervezési és ügykezelési szabályrendelete.- Székesfejérvár, 1901.- 15 p.

Sz./16.

Szabályrendelet Fejérvármegye szervezéséről.- Székesfehérvár, 1916.- 16 p.

Sz./17.

Székesfehérvár szab. kir. város szervezési szabályrendelete.- Székesfehérvár, [1886].- 50 p.

Sz./18.

Szab. kir. Székesfehérvár építési szabályrendelete.- Székes-Fehérvár, 1893.- 27 p.

Sz./19.

Székesfehérvár szab. kir. város szabályrendelete a városi színház kezeléséről.- Székesfehérvár, 1910.- 10 p.

Sz./20.

Javaslat. Sz.-Fehérvár szab. kir. város szervezési szabályrendelete.- Székesfehérvár, [?].- 42 p.

Sz./21.

Székesfehérvár szab. kir. város lakásbérleti szabályrendelete.- Székesfehérvár, 1941.- 40 p.

Sz./22.

Szabályrendelet az 1899: XV. t.-c. 8 §-a alapján a képviselőválasztások alkalmával a választóknak, a választás színhelyére és visszaállításához igénybevehető fogatok fuvardíjának megállapítása tárgyában.- Székesfehérvár, 1916.- 9 p.

Sz./23.

Szabályrendelet a közösen gyakorlandó vadászati jog bérbeadásáról és gyakorlásáról.- Székesfehérvár, 1915.- 6 p.

Sz./24.

Szabályrendelet a fejérvármegyei törvényhatósági útbiztosok szolgálati viszonyairól, minősítéséről és hivatalos teendőiről.- Székesfehérvár, 1915.- 15 p.

Sz./25

Szabályrendelet Fejérvármegye alkalmazottainak temetési járuléka tárgyában.- Székesfehérvár, 1913.- 4 p.

Sz./26.

Székesfehérvár szab. kir. város építési szabályrendelete.- Székesfehérvár, 1892.- 31 p.

Sz./27.

Székesfehérvár szab. kir. város szabályrendelete a bérkocsizási iparról.- Székesfehérvár, 1909.- 17 p.

Sz./28.

Szabályrendelet Székesfehérvár szab. kir. város területén szedendő városi fogyasztási illeték kezelése tárgyában.- Székesfehérvár, 1911.- 11 p.

Sz./29.

Székesfejérvár szab. kir. város aggpolgárok tápintézetét szabályozó helyhatósági szabályrendelet.- Székesfejérvár, 1888.- 12 p.

Sz./30.

Szabályrendelet a szülészeti szolgálat rendezése tárgyában Fejérvármegyében.- Székesfehérvár, 1887.- 8 p.

Sz./31.

Székesfehérvár szab. kir. város javadalmi hivatala szervezési és ügykezelési szabályrendelete.- Székesfehérvár, 1912.- 20 p.

Sz./32.

Szabályrendelet Székesfehérvár szab. kir. város területén szedendő városi fogyasztási illeték kezelése tárgyában.- Székesfehérvár, 1910.- 11 p.

Sz./33.

Átalános szabályrendelet (a községek rendezéséről szóló 1871. XVIII. tczk. 65 §-ához) kis és nagy községek tisztviselőinek munkaköre és a szolgaszemélyzet létszámáról.- Székesfejérvár, 1872.- 14 p.

Sz./34.

Sárbogárd mezőváros nagyközség szervezési szabályrendelete.- Sárbogárd, 1888.- 20 p.

Sz./35.

Székesfehérvár szab. kir. város szervezési szabályrendelet. A hatóságok és azok szervei: hivatalok és tisztviselők.- Székesfehérvár, 1911.- 76 p.

Sz./36.

Szabályrendelet Székesfehérvár szab. kir. város hivatalai ügyrendjéről.- Székesfehérvár, 1931. 18 p.

Sz./37.

Szabályrendelet az iskolai rend védelme tárgyában.- Székesfejérvár, 1898.- 1 p.

Sz./38.

Szabályrendelet a fejérmegyei községek vásárai rendtartása tárgyában.- Székesfehérvár, 1900.- 2 p.

Sz./39.

Szabályrendelet a fejérmegyei községek vásárai rendtartása tárgyában.- Sz.Fejérvár, 1893.- 2 p.

Sz./40.

Szabályrendelet-tervezet Székesfehérvár szab. kir. város javadalmát képező vám és helypénzt kezeléről.- [1883-].- 15 p.

Sz./41.

Sz.-Fehérvár szab. kir. város szervezési szabályrendelete.- Székesfehérvár, 1908.- 57 p.

Sz./42.

Szepessy Sándor, illetve a „Magyar építő részvénytársulat” által benyújtott Székesfehérvár szab. kir. város vízvezetéki szabályrendelete.- Sz.-Fehérvár, [?].- 13 p.

Sz./43.

Fejérvármegye által alkotott szabályrendelet a községek háztartásáról és számviteléről.- Budapest, 1889.- 13 p.

Sz./44.

Szabályrendelet Székes-Fehérvár szab. kir. város területén levő vendéglőkben, korcsmákban és más italmérési helyiségekben kiszolgáltatott szeszes italok … Sz.-Fehérvár, 1883.- 1 p.

Sz./45.

Szabályrendelet Székesfehérvár szab. kir. város törvényhatósága területén érvényben levő s a vendéglői, úgy kávéházi zárórákra vonatkozó helyhatósági szabályzat.- Székesfehérvár, 1882.- 1 p.

Sz./46.

Székesfehérvár szab. kir. város szabályrendelete az 1884. évi XVII. tc. 11. §-ára alapítva, a fogadó (szálloda), vendéglő, kávéház és kávémérési iparok gyakorlásáról.- Székesfehérvár, 1909.- 8 p.